Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là gì?

Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là gì? Muốn vận hành một đất nước thì cần có hệ thống chính trị cốt lõi, hệ thống này sẽ do một tổ chức lãnh đạo, cơ quan đầu não đại diện cho một tầng lớp nhất định trong xã hội, vận hành nhà nước theo ý chí của tổ chức đó. Vậy cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là gì? Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

1. Hệ thống chính trị nước ta bao gồm những cơ quan, tổ chức nào?

Hệ thống chính trị của nước ta bao gồm:

  • Đảng cộng sản Việt Nam;
  • Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội khác.
Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là gì?
Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là gì?

- Trong đó Đảng cộng sản đóng vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, trung thành vì lợi ích của công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc trên cả nước. Đảng cộng sản lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng.

Trong hệ thống chính trị thì Đảng cũng chính là cơ quan lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo cơ quan nhà nước.

- Thứ hai là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước được xây dựng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bộ máy nhà nước sẽ bao gồm là Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chính quyền địa phương.

- Thứ ba Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp giữa các tổ chức chính trị và tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân, tôn giáo của người Việt Nam.

Còn các tổ chức chính trị xã hội sẽ bao gồm Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam.

Mỗi tổ chức lại tập hợp một tầng lớn nhân dân khác nhau trong xã hội. Mỗi tầng lớp này sẽ cùng nhau xây dựng tổ chức đại diện cho tiếng nói của mình, cùng nhau xây dựng mục tiêu của đất nước.

2. Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là gì?

Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Cơ chế này cũng thể hiện được mục tiêu xây dựng nhà nước dân chủ vì mọi quyền lợi của nhân dân, khi mà nhân dân vẫn làm chủ, nhưng đại diện là nhà nước quản lý mọi vấn đề của đất nước. Bên cạnh đó thì Đảng cũng chính là tổ chức mang bản chất của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân nên đại diện cho phần lớn nhân dân trên khắp cả nước.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là gì? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Đánh giá bài viết
1 657
0 Bình luận
Sắp xếp theo