Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Dịch vụ công trực tuyến hay dịch vụ công online bao gồm các hướng dẫn cách điền các mẫu dịch vụ công trực tuyến. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.