Các văn bản Luật phổ biến

Các Văn bản Luật có và còn hiệu lực năm 2024

 1. Bộ Luật dân sự 2015
 2. Luật An ninh mạng 2019
 3. Luật đất đai 2013
 4. Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14
 5. Luật bảo hiểm xã hội 2014
 6. Luật đấu thầu 2013
 7. Luật thương mại 2005
 8. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
 9. Bộ Luật hình sự 2015
 10. Bộ Luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14
 11. Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
 12. Luật viên chức 2010
 13. Luật xây dựng 2014
 14. Luật Xây dựng sửa đổi 2020 số 62/2020/QH14
 15. Luật Đầu tư 2020 số 61/2020/QH14
 16. Bộ Luật tố tụng dân sự 2015
 17. Luật chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14
 18. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14
 19. Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020
 20. Luật Thanh niên 2020 số 57/2020/QH14
 21. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 số 80/2015/QH13
 22. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020 số 63/2020/QH14
 23. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020
 24. Luật Tổ chức Quốc hội 2014

Bộ Luật, Luật đã hết hiệu lực ngày 01/01/2021

 1. Luật lao động 2012
 2. Luật đầu tư 2014
 3. Luật doanh nghiệp 2014

Chuyên mục Văn bản pháp luật là thư viện pháp luật miễn phí, với những bản bản luật, nghị định, thông tư, công văn mới ban hành như văn bản pháp luật về thuế, văn bản pháp luật về luật giao thông đường bộ, lao động, hôn nhân gia đình, đất đai,... do nhà nước ban hành.

Văn bản sắp có hiệu lực
Văn bản pháp luật mới