Trọn bộ biểu mẫu quản lý hồ sơ viên chức 2024 mới nhất

Trọn bộ biểu mẫu báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức theo thông tư vừa được Bộ nội vụ ban hành tại Thông tư 07/2019/TT-BNV về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. Các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư như: sơ yếu lý lịch viên chức, phiếu bổ sung lý lịch viên chức, Phiếu chuyển hồ sơ viên chức...

Sau đây là chi tiết danh sách các biểu mẫu phục vụ công tác quản lý hồ sơ viên chức. Để tải các biểu mẫu quản lý hồ sơ viên chức ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BNV, mời các bạn sử dụng file tải về.

1. Thông tư 07/2019/TT-BNV còn hiệu lực năm 2024?

Hiện nay năm 2023, Thông tư 07/2019/TT-BNV về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức vẫn còn hiệu lực và là văn bản pháp luật quy định về hệ thống biểu mẫu quản lý hồ sơ viên chức, quy định chế độ báo cáo thống kê về đội ngũ viên chức; biểu mẫu báo cáo thống kê viên chức; thành phần hồ sơ viên chức; chế độ quản lý hồ sơ viên chức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

Nên các biểu mẫu hồ sơ viên chức mới nhất vẫn được căn cứ theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV. Hiện tại Thông tư 07/2019/TT-BNV vẫn là văn bản duy nhất và mới nhất quy định các biểu mẫu này chưa được sửa đổi bổ sung bởi thông tư nào khác.

Tổng hợp biểu mẫu hồ sơ viên chức theo quy định
Tổng hợp biểu mẫu hồ sơ viên chức theo quy định

2. Các loại biểu mẫu phục vụ công tác quản lý hồ sơ viên chức

Hồ sơ viên chức là hồ sơ quan trọng và được rất nhiều người sử dụng, vì vậy pháp luật đã lập ra các biểu mẫu cụ thể trong công tác quản lý hồ sơ viên chức.

Các loại biểu mẫu phục vụ công tác quản lý hồ sơ viên chức bao gồm:

  • Các biểu mẫu về lý lịch viên chức (HS01-VC/BNV; HS02-VC/BNV; HS03-VC/BNV)
  • Các loại biểu mẫu về giao nhân, chuyển hồ sơ viên chức (HS04-VC/BNV; HS05-VC/BNV; HS08a-VC/BNV)
  • Các loại biểu mẫu về nghiên cứu, sử dụng hồ sơ viên chức (HS06-VC/BNV; HS07-VC/BNV; HS08c-VC/BNV
  • Biểu mẫu đăng ký hồ sơ viên chức (HS08a-VC/BNV)
  • Các mẫu bì, bìa hồ sơ viên chức (HS09a-VC/BNV; HS09b-VC/BNV; HS09c-VC/BNV; HS09d-VC/BNV)

3. Danh sách biểu mẫu hồ sơ viên chức 2024

STT

BIỂU MẨU

SỐ TRANG

KÝ HIỆU MẪU

1

Quyển lý lịch viên chức

06 trang

HS01-VC/BNV

2

Sơ yếu lý lịch viên chức

04 trang

HS02-VC/BNV

3

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức

02 trang

HS03-VC/BNV

4

Phiếu giao nhận hồ sơ viên chức

01 trang

HS04-VC/BNV

5

Phiếu chuyển hồ sơ viên chức

01 trang

HS05-VC/BNV

6

Phiếu nghiên cứu hồ sơ viên chức

01 trang

HS06-VC/BNV

7

Phiếu theo dõi sử dụng, khai thác hồ sơ viên chức

01 trang

HS07-VC/BNV

8

Sổ đăng ký hồ sơ viên chức

01 trang bìa và các trang ruột

HS08a-VC/BNV

9

Sổ giao nhận hồ sơ viên chức

01 trang bìa và các trang ruột

HS08b-VC/BNV

10

Sổ theo dõi khai thác, sử dụng hồ sơ viên chức

01 trang bìa và các trang ruột

HS08c-VC/BNV

11

Bì hồ sơ viên chức

HS09a-VC/BNV

12

Bìa kẹp bảng kê thành phần tài liệu trong hồ sơ dùng để liệt kê các thành phần tài liệu trong hồ sơ viên chức

01 trang bìa và ít nhất 2 trang mục lục

HS09b-VC/BNV

13

Bìa kẹp nghị quyết, quyết định về nhân sự (như quyết định bổ nhiệm, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, điều động,...)

01 trang

HS09c-VC/BNV

Bìa kẹp các nhận xét, đánh giá, đơn thư và các tài liệu xác minh khác

1 trang

HS09d-VC/BNV

4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng hồ sơ viên chức

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 07/2019/TT-BNV, nguyên tắc quản lý, sử dụng hồ sơ viên chức được thể hiện qua những điều như sau:

- Công tác xây dựng và quản lý hồ sơ viên chức được thực hiện thống nhất, khoa học, phản ánh được đầy đủ, chính xác thông tin của từng người từ khi được tuyển dụng cho đến khi không còn làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập.

- Hồ sơ viên chức được xây dựng, quản lý, sử dụng và bảo quản theo chế độ tài liệu mật; chỉ những người được cơ quan hoặc người có thẩm quyền quản lý hồ sơ viên chức đồng ý bằng văn bản mới được nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ viên chức. Nghiêm cấm việc phát tán thông tin trong hồ sơ viên chức.

- Viên chức có trách nhiệm kê khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác và chịu trách nhiệm về tính trung thực của những thông tin trong hồ sơ do mình kê khai, cung cấp. Những thông tin do viên chức kê khai phải được cơ quan quản lý hồ sơ viên chức xác nhận, đóng dấu và đưa vào hồ sơ quản lý.

Mẫu HS03-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV

Cơ quan quản lý viên chức:.................................Số hiệu viên chức: ...............................

Đơn vị sử dụng viên chức:.................................................................................................

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

(Từ tháng/ năm ................. đến tháng/ năm .................)

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):................

2) Ngày tháng năm sinh:......... Giới tính (Nam/nữ).....

3) Nơi ở hiện tại: ..................................................

4.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện tại:......…

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

4.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.……….......

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

5) Chức danh nghề nghiệp viên chức:…….. Mã số:….

6) Bậc lương:…........ Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../…....... Phụ cấp chức danh:……. Phụ cấp khác:………...

7) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ....../......./ ........, Ngày chính thức: ........./.........../..............

I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(Chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác so với thời điểm trước)

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong tặng...

II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

(chỉ khai bổ sung sau khi đã kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng)

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ

Ghi chú:

- Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi dưỡng.

- Văn bẳng, chứng chỉ: TSKH, TS, chuyên khoa II, Ths, chuyên khoa I, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ,...

III. KHEN THƯỞNG (chỉ khai những phát sinh mới)...

IV. KỶ LUẬT (chỉ khai những phát sinh mới)......

V. ĐI NƯỚC NGOÀI

(Từ 6 tháng trở lên, tính từ ngày ....../....../........ đến ngày ....../..../....... . đi nước nào? Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc)

......................................................................

VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE (thời điểm hiện tại)........

VII. VỀ KINH TẾ BẢN THÂN (nhà ở, đất ở (tự làm, mua, được cấp, thừa kế) và tài sản có giá trị lớn khác theo quy định của pháp luật - chỉ khai những phát sinh so với thời điểm trước đó):

......................................................................

VIII. VỀ GIA ĐÌNH (kê khai những phát sinh mới về số lượng và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột ... )

.......................................................................

IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG

.......................................................................

............, ngày ..... tháng ...... năm 20.....

Người khai bổ sung

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

..............., ngày ..... tháng ....... năm 20....

Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức

(Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là Trọn bộ biểu mẫu quản lý hồ sơ viên chức 2024 mới nhất. Mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung các biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
3 22.131
0 Bình luận
Sắp xếp theo