Bài phát biểu của lãnh đạo tại Đại hội nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Bài phát biểu của lãnh đạo tại Đại hội nông dân xã mà chúng tôi sưu tầm được. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết 3 mẫu bài phát biểu của Chủ tịch Hội nông dân xã dưới đây để có một bài phát biểu trong Đại hội nông dân xã, thôn thật hay và ý nghĩa.

Đây là những mẫu bài phát biểu được cập nhật mới nhất để chuẩn bị cho Đại hội nông dân xã nhiệm kì 2023-2028 bao gồm: bài phát biểu đại hội nông dân thôn, bài phát biểu chỉ đạo đại hội chi hội nông dân thôn, bài phát biểu chỉ đạo đại hội chi hội nông dân xã,... Mời các bạn cùng theo dõi.

1. Bài phát biểu của lãnh đạo tại Đại hội nông dân số 1

BÀI PHÁT BIỂU KỶ NIỆM ........NĂM NGÀY THÀNH LẬP

HỘI NÔNG DÂN VN

.....năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tập hợp đông đảo nông dân đóng góp tích cực sức người, sức của làm lên thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cuối năm 1929 đầu năm 1930, trước sự phát triển mạnh mẽ và sâu rộng của giai cấp nông dân Việt Nam đòi hỏi Đảng phải thành lập một tổ chức thống nhất, chặt chẽ của nông dân trong cả nước. Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10 năm 1930 họp tại Hương Cảng Trung Quốc đã thông qua bản Luận cương chính trị, Luận cương nêu rõ: “Dân cày là hạng người chiếm đại đa số ở đông Dương (hơn 90 phần trăm), họ là một động lực mạnh cho cách mạng tư sản dân quyền”. Tại Hội nghị quan trọng này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có Nghị quyết về củng cố, tăng cường và thống nhất các tổ chức Nông hội trong cả nước, xác định nhiệm vụ chính trị và thông qua Điều lệ của Nông hội. Từ đây Nông Hội đỏ (tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay) ra đời, giai cấp nông dân Việt Nam chính thức có tổ chức của mình. Sự kiện này, đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam, sự trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt của phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong cuộc đấu tranh cách mạng giành chính quyền giai đoạn 1930-1945, giai cấp nông dân đã cùng với giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết đấu tranh, chớp thời cơ đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ thực dân phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà, Nhà nước Công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám (1945) là một minh chứng cho tinh thần, khả năng và vai trò cách mạng to lớn của nông dân đối với sự nghiệp vĩ đại của dân tộc; đồng thời là một thắng lợi của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với giai cấp nông dân, thể hiện sự gắn bó sống còn giữa Đảng với nông dân, nông dân với Đảng.

Trong kháng chiến chống pháp, "Với khẩu hiệu vì độc lập cho tổ quốc, vì ruộng đất cho dân cày", "thực hiện người cày có ruộng", nông dân cung cấp sức người, sức của cho kháng chiến. Giai cấp nông dân là bộ phận quan trọng của đội quân chủ lực cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng làm nên những thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu" ngày 7/5/1954.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, sự đóng góp của nông dân thật to lớn, đó là nguồn nhân lực, vật lực dồi dào được huy động cho chiến trường, là hậu phương lớn cho tuyền tuyến lớn, là nhân tố quan trọng làm nên sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến tranh nhân dân, đánh bại kẻ thù mạnh hơn ta gấp nhiều lần về tiền năng quân sự và kinh tế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông dân miền Bắc thực hiện khẩu hiệu "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người". Ở miền Nam nông dân tích cực tham gia đấu tranh chính trị, chống dồn dân lập ấp, bám trụ giữ làng với khẩu hiệu "Một tấc không đi, một ly không rời", vừa tăng gia sản xuất, vừa đánh giặc giữ làng, từ các cuộc đấu tranh chống tố cộng, chống địch cướp đoạt ruộng đất, nông dân đã anh dũng đứng lên khởi nghĩa vũ trang, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng lực lượng cách mạng để đánh thắng các chiến lược chiến tranh của Mỹ mà kết thúc là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tổng kết 30 năm hoạt động của Đảng (1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu như nước ta thì vấn đề dân tộc thực chất là vấn đề nông dân, cách mạng dân tộc thực chất là cách mạng của nông dân do giai cấp công nhận lãnh đạo”; Đ/c cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khẳng định “Nông dân là người đóng góp nhiều nhất sức người, sức của cho kháng chiến; bộ đội ta thực chất là nông dân mặc áo lính”.

Từ khi ra đời đến nay, trải qua các thời kỳ cách mạng, tổ chức của nông dân có nhiều tên gọi khác nhau: 'Nông hội đỏ', 'Hội tương tế ái hữu', 'Hội Nông dân phản đế', 'Hội Nông dân cứu quốc', 'Hội Liên hiệp Nông dân tập thể'. Ngày 1-3-1988, Ban Bí thư Trung ương Ðảng đã quyết định đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân tập thể thành Hội Nông dân Việt Nam. Tại phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 14/10/1930 là ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Trải qua 87 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Hội Nông dân Việt Nam đã qua sáu kỳ Ðại hội, tổ chức Hội không ngừng được củng cố, từng bước vươn lên đáp ứng yêu cầu tình hình, nhiệm vụ mới của đất nước, luôn phấn đấu để xứng đáng với vai trò là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Ðến nay, Hội có hệ thống bốn cấp từ Trung ương đến cơ sở; các xã, phường, thị trấn có nông dân đều có tổ chức hội, các thôn, ấp, bản, làng đều có chi, tổ hội với số hội viên hơn 10 triệu người. Tổ chức Hội Nông dân xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Ðảng, Nhà nước, là cầu nối giữa nông dân với Ðảng, góp phần tăng cường khối liên minh vững chắc công - nông - trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Nông dân Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước và cách mạng, đã có những đóng góp rất lớn trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, ngày nay đang tiếp tục phát huy vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với sự ra đời và phát triển của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, năm 1930 tỉnh .......đã có tổ chức Hội và có 40 đảng viên và 100 hội viên Nông Hội đỏ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp Tỉnh ủy Bình Định đã có sự trưởng thành và phát triển, từ khi thành lập đến nay, Hội Nông dân tỉnh Bình Định đã qua 15 kỳ Đại hội. Qua mỗi kỳ đại hội, tổ chức Hội các cấp trong tỉnh không ngừng được củng cố và có bước phát triển mới, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình, thu hút ngày càng đông nông dân tham gia tổ chức Hội. Hiện nay toàn tỉnh có 151 cơ sở Hội, 1.040 chi Hội, 3.606 tổ hội và trên 220.000 hội viên tham gia sinh hoạt Hội.

Các phong trào của Hội từng bước đi vào cuộc sống được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mạng lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. Điển hình như: Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, toàn tỉnh hiện có 67.367 hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp, chiếm khoảng gần 30% tổng số hộ nông dân trong tỉnh. Tiêu biểu cho phong trào có ông Nguyễn Văn Nam (67 tuổi) ở thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, ông Phan Kiếm Hiệp (65 tuổi) ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, ông Bùi Thanh Ninh (60 tuổi) ở thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, ông Phan Thanh Tỉnh (42 tuổi) ở Khu vực 8, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, ông Nguyễn Văn Ái (67 tuổi) ở thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, v.v... Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tham gia tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đóng góp được 194.163 triệu đồng, 765.880 ngày công, hiến 328.222 m2 đất, 11.880 cây lâu năm các loại, sửa chữa và làm mới 3.772 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa và sửa chữa 1.847 km kênh mương nội đồng, làm mới, sửa chữa 293 cầu cống, san đắp bờ vùng, bờ thửa, làm đẹp tường rào, cổng ngõ; xây dựng hơn 7.000 hố xử lý rác thải thuốc bảo vệ thực vật; xây dựng 390 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; duy trì và nhân rộng mô hình “6 không, 9 có”, “Đoạn đường nông dân tự quản”, “Điện sáng đường quê”,... Song song đó, các cấp Hội còn nỗ lực làm tốt công tác hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, đến nay các cấp Hội đã tín chấp cho hội viên nông dân vay 1.000 tỷ đồng từ Ngân hàng NN&PTNT và Ngân hàng CSXH; xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đạt trên 41 tỷ đồng (bao gồm nguồn vốn TW ủy thác).... Những hoạt động sôi nổi của cán bộ, hội viên nông dân các cấp đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh nhà.

Phát huy những kết quả đạt được trong .....năm qua, cán bộ, hội viên nông dân...... tiếp tục phấn đấu đi lên, cùng nhau đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn ..........”.

Ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội nông dân xã
Phát biểu chỉ đạo Đại hội nông dân xã

2. Phát biểu chỉ đạo Đại hội nông dân xã số 2

PHÁT BIU CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

HỘI NÔNG DÂN XÃ…………..

NHIỆM KỲ:……………………..

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa đồng chí ......................................................................................

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn Đại hội

Hôm nay, Hội Nông dân xã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 12 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 11, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ ..............., bầu BCH Hội để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 đề ra. Đây là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của tầng lớp nông dân trong toàn xã. Thay mặt lãnh đạo Đảng uỷ, chính quyền địa phương tôi nhiệt liệt chào mừng…. đại biểu - những cán bộ, hội viên nòng cốt, tiêu biểu cho ý chí, trí tuệ và năng lực hoạt động công tác Hội nông dân về dự Đại hội; nhiệt liệt chào mừng các vị khách mời. Xin gửi tới toàn thể Đại hội lời chào trân trọng, lời chúc sức khoẻ và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Trước tiên, tôi biểu thị sự thống nhất cao với các nội dung nêu trong Báo cáo của Ban Chấp hành khoá 11 về đánh giá tình hình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, do đồng chí……….., thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội. Đề nghị Đại hội nghiên cứu, xây dựng thảo luận để đi đến một Nghị quyết thực sự có chất lượng, có tính thực tiễn cao và triển khai thực hiện tốt trong nhiệm kỳ mới.

Kính thưa các vị đại biểu,

Kính thưa Đại hội,

Nông dân Việt Nam là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội ta, vốn thông minh, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất và giàu lòng yêu nước. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Ðảng ta luôn khẳng định tầm quan trọng chiến lược của giai cấp nông dân, của nông nghiệp và nông thôn. Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, đường lối đổi mới đúng đắn của Ðảng trong nông nghiệp, từ "khoán 100" đến "khoán 10", việc giao quyền sử dụng đất ổn định lâu dài cho nông dân, phát huy tính tự chủ của kinh tế hộ và hàng loạt chính sách khác... đã tạo động lực mạnh mẽ giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng lao động, đất đai, rừng, biển và các nguồn lực khác trong nông nghiệp.

Mặc dù thời tiết, thiên tai khắc nghiệt, dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp gây hậu quả nặng nề ở nhiều nơi, nhưng sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất lương thực vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Kinh tế nông thôn có bước chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, tạo điều kiện thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong điều kiện khó khăn chung của xã hội và của địa phương, nhưng nhiệm kỳ qua Hội Nông dân xã đã hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả thiết thực.

Hội đã thường xuyên chăm lo củng cố tổ chức Hội, trong nhiệm kỳ qua đã phát triển thêm được…..hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên…..hội viên tại….chi hội tại….thôn và 1 chi hội nghề nghiệp 1 sản xuất Nếp cái hoa vàng. Trong nhiệm kỳ đã thành lập được 01 Tổ hợp tác Nuôi trồng Thủy sản tại thôn………. Hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, hội viên; nhiều đồng chí có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết, nhiệt tình trong công tác Hội, nỗ lực phấn đấu và đoàn kết cao trong BCH, công tác Hội được duy trì tốt, đều đặn, đạt hiệu quả cao, được đông đảo hội viên ủng hộ, từ đó thu hút đông đảo nhân dân tham gia vào Hội, tỷ lệ hội viên vào Hội nông dân là….(so với hộ nông nghiệp).

- Công tác tuyên truyền giáo dục cũng được tổ chức Hội quan tâm, đẩy mạnh, làm tốt công tác vận động hội viên hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình, phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân, bằng nhiều hình thức như tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về tổ chức, nhiệm vụ của Hội, đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết của Đảng ủy về thực hiện chủ đề công tác năm…..là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh” gắn với thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

Về phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cũng được Hội quan tâm đẩy mạnh. 5 năm qua, các cấp Hội đã tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân về phong trào thi đua, các mô hình, điển hình SXKD giỏi bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành, doanh nghiệp tổ chức hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nông dân phát triển SXKD; tập trung xây dựng các mô hình hộ, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, qua đó đã giải quyết được những khó khăn mang lại hiệu quả kinh tế cho các hội viên tham gia. Hàng năm, xuất hiện ngày càng nhiều hộ quy mô sản xuất lớn, có vốn sản xuất hàng trăm triệu đồng, thu hút hàng chục lao động có việc làm. Năm………., số hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp là…..hộ. Cùng với thi đua SXKD giỏi, các cấp Hội còn vận động cán bộ, hội viên, nông dân đoàn kết giúp nhau về vốn sản xuất, vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, 5 năm qua đã giúp đỡ được 4 hộ thoát nghèo với số tiền là 12,5 triệu đồng.

Về hoạt động tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân: BCH Hội đã chủ động phối hợp tổ chức tập huấn được 32 lớp chuyển giao KHKT cho trên 1.560 lượt hội viên tham gia giúp cho nông dân phát triển sản xuất trong trồng trọt và chăn nuôi. Bên cạnh đó Hội đã chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH làm hồ sơ vay cho trên 280 lượt hộ với tổng dư nợ là 3,78 tỷ đồng, tăng 3,2 tỷ so với đầu nhiệm kỳ. Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT thị xã Đông Triều thành lập 7 tổ vay vốn, có 125 hộ vay, dư nợ trên 10,5 tỷ đồng theo Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Chương trình cung ứng phân bón trả chậm phục vụ sản xuất nông nghiệp được hội viên tin tưởng, phấn khởi, từ 2014 đến nay đã cung ứng được 314.825 tấn phân các loại, cho 11.750 lượt hộ tham gia.

Về phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho hội viên và nhân dân: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh”. Năm 2017 xây dựng 3 thôn NTM kiểu mẫu, đó là thôn Bình Lục Thượng, thôn Đoàn Xá 1, thôn Đoàn Xá 2. Đến hết năm 2017 xã đạt 19/20 tiêu chí; 50/53 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hội đã phối hợp với vận động được 414 hộ hiến đất để xây dựng đường giao thông và các công trình phúc lợi với diện tích 68.289,7 m2. Hoàn thành dồn điền đổi thửa tại 3 thôn Triều Khê, Bình Lục Hạ và thôn Bến Triều, quy vùng sản xuất và đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng cánh đồng mẫu nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân.

Đã tổ chức tuyên truyền, vận động Hội viên nông dân tham gia xây dựng xóm đoàn kết, tổ an ninh tự quản. Bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bảo tồn, gìn giữ, phát triển nét đẹp văn hoá, phong tục tập quán của nhân dân, góp phần hạn chế, đẩy lùi các phong tục tập quán lạc hậu, an ninh chính trị được giữ vững, tình làng nghĩa xóm ngày càng được phát huy. Kết quả, đến nay toàn xã có 7/7 thôn giữ vững danh hiệu Làng văn hóa; có 735/873 hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hoá chiếm 88%.

Kết quả của phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, tôi nhiệt liệt biểu dương các cấp hội Nông dân và toàn thể cán bộ, hội viên hội nông dân của xã về những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ……..

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chúc mừng!

Tại Đại hội hôm nay, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã đối với công tác hội và phong trào Nông dân xã ............... trong những năm qua. Kính mong Thị Hội tiếp tục quan tâm Hội Nông dân xã trong những năm tới.

Thưa Đại hội,

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội chúng ta cũng còn một số tồn tại, hạn chế cũng đã được đại hội nhìn nhận đánh giá. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đề nghị các cấp hội, trước hết là cán bộ Hội từ xã đến các chi hội khắc phục một số tồn tại, hạn chế sau đây:

- Về hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nông dân cũng như nội dung sinh hoạt chưa được đổi mới mạnh mẽ, thường xuyên nên chưa thu hút đông đảo hội viên tham gia, dẫn đến chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động có việc còn thấp, chưa có chiều sâu.

- Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội ở một số chi Hội chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Năng lực đội ngũ cán bộ cấp chi hội còn hạn chế, hội viên, chưa thật sự năng động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội cũng như các hoạt động phong trào nông dân.

- Việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tạo ra sản phẩm có giá trị năng suất cao còn chậm.

Kính thưa cá vị đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Khác với các hội, đoàn thể khác, Hội Nông dân là một tổ chức đặc thù. Nhiệm vụ chính trị quan trọng của Hội là tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ, vận động hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống; các hoạt động phong trào của Hội phần lớn liên quan trực tiếp đời sống kinh tế, phục vụ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân. Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Đảng ủy đề nghị Đại hội, Hội nông dân xã tiếp tục quan tâm tới một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, mà trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Phong trào Hội phải bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, đề ra các nội dung thi đua và khẩu hiệu hành động thiết thực thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, thực hiện bằng được lời dạy của Người, là phải: "Làm cho người nghèo thì đủ ăn; người đủ ăn thì khá, giàu; người khá, giàu thì giàu thêm".

Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho nông dân, tạo mọi điều kiện giúp cho nông dân làm giàu và giảm nghèo bền vững; tổ chức thực hiện phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn chủ đề công tác năm 2018 của Đảng ủy là "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; đẩy mạnh phát triển đô thị. Quyết tâm thực hiện xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đủ tiêu chí thành lập Phường"

Để thực hiện tốt chức năng của Hội Nông dân là tập hợp, vận động, giáo dục hội viên nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; là người đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân thì tổ chức Hội phải vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, hội viên nông dân, phải làm sao để hội viên nông dân thấy tổ chức Hội có tầm quan trọng đối với họ và họ có trách nhiệm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Đề nghị cán bộ Hội từ xã đến thôn cần phải phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nổ lực phấn đấu hơn nữa, phải thể hiện mình, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả để xứng đáng là người cán bộ Hội. Có như vậy mới được hội viên mến, hội viên tin.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã tin tưởng rằng, trong bối cảnh mới, với những kinh nghiệm đã tích lũy được, với truyền thống yêu nước và cách mạng, nhất định công tác Hội và phong trào nông dân xã ............... sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của một nông thôn mới văn minh, giàu đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đủ tiêu chí thành lập phường ............... trước năm…..

Với tình cảm chân thành, quý trọng và niềm tin tưởng sâu sắc, xin kính chúc Đại hội lần thứ 12 - Hội Nông dân xã ............... nhiệm kỳ ............... thành công tốt đẹp. Xin được kính chúc các vị đại biểu, các đồng chí về dự đại hội mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt, xin trân trọng cảm ơn.

3. Bài phát biểu chỉ đạo đại hội chi hội nông dân thôn số 3

Nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, là người lao động cần cù, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp và giàu lòng yêu nước, trong nhiệm kỳ qua chi hội nông dân thôn Lạc Câu không ngừng củng cố, phát triển, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác hội và phong trào nông dân tại địa phương.

Mặc dù thời tiết, thiên tai khắc nghiệt, dịch bệnh gia súc, gia cầm như dịch tai xanh, dịch tả lợn châu phi, dịch viên da nổi cục ở đàn bò diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch covid -19 đối con người kéo dài gây hậu quả nặng nề. Nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo của địa phương và sự cần cù, sáng tạo của hội viên nông dân xã nhà nói chung và cán bộ, hội viên nông dân thôn Lạc Câu nói riêng đã tập trung sản xuất nông nghiệp, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi và chuyển đổi lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác có hiệu quả kinh tế cao. Từ đó kinh tế thôn nhà có bước chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế thôn nhà ổn định và giữ vững. Trong điều kiện khó khăn chung của xã hội và của địa phương, nhưng nhiệm kỳ qua Chi hội Nông dân thôn Lạc Câu đã hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả thiết thực.

Chi Hội đã thường xuyên chăm lo củng cố tổ chức Hội, trong nhiệm kỳ qua đã phát triển thêm được 45 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 258 hội viên tại 7 tổ hội, Chi hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, hội viên; nỗ lực phấn đấu và đoàn kết cao trong BCH chi hội, được đông đảo hội viên ủng hộ.

Công tác tuyên truyền giáo dục cũng được tổ chức Hội quan tâm, đẩy mạnh, làm tốt công tác vận động hội viên hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình, phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân, thường xuyên tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về tổ chức, nhiệm vụ của Hội, đặc biệt là tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế tại địa phương.

Về phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cũng được Hội quan tâm đẩy mạnh. 5 năm qua, các mô hình, điển hình SXKD giỏi của thôn nhà đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ, số hộ SXKD giỏi tăng qua từng năm.

Về hoạt động tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân: BCH chi Hội đã chủ động tuyên truyền cho hội viên tham gia các lớp đạo tạo nghề như lớp sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, nuôi bò vỗ béo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, tham gia dịch vụ mua phân bón trả chậm, hỗ trợ vốn vay cho nông dân phát triển sản xuất và chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Về phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho hội viên và nhân dân: Trong nhiệm kỳ qua, chi hội Nông dân đã đẩy mạnh, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2021 cùng với xã nhà đã xây dựng đạt 19/19 tiêu chí đã được BCĐ XDNTM tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Chi hội nông dân thôn Lạc Câu cùng với các ban ngành của thôn xây dựng đạt 10/10 tiêu chí xây dựng thôn nhà đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đã được UBND huyện Thăng Bình Công nhận vào năm 2021.

Các phong trào của chi hội nông dân từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 09 đồng chí, đồng chí Phan Đức Bé tái đắc cử chức danh Chi hội trưởng chi hội Lạc Câu./.

4. Bài phát biểu tại Đại hội hội nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 số 4

Bài phát biểu tại Đại hội hội nông dân nhiệm kỳ 2023-2028
Bài phát biểu tại Đại hội hội nông dân nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 -2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp hội nông dân Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới. Căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể của xã, thị trấn... tôi xin có ý kiến phát biểu sau:

Hội nông dân các xã, thị trấn cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn để tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp hội nông dân. Thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của nông dân trong công cuộc Đánh giá được kết quả nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Kiểm điểm nghiêm túc của Ban chấp hành trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể đến từng ủy viên chấp hành. Bám sát các hướng dẫn để chủ động xây dựng báo cáo. Về công tác nhân sự đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn 14, theo quy trình 5 bước. BCH hội nông dân huyện phân công cán bộ phụ trách những xã có khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Chọn xã làm đại hội điểm để nhân ra diện rộng.

Hội Nông dân huyện phối hợp với Bưu điện huyện Hưng hà, Bưu điện tỉnh Thái Bình tập huấn đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn giao dịch điện tử. Cán bộ Hội nông dân các xã, thị trấn được hướng dẫn tạo tài khoản tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Postmart hướng dẫn quy trình, cách khởi tạo gian hàng, đưa sản phẩm lên gian hàng và theo dõi đơn hàng phát sinh; hướng dẫn cách chụp ảnh, quay clip, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, cách thức đóng gói, vận chuyển đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đây là những kiến thức giúp nông dân tiếp cận với công nghệ mới, thay đổi tư duy bán hàng và cập nhập thêm các kiến thức, kỹ năng cơ bản về kinh doanh số.

Trên đây là những mẫu bài phát biểu tại Đại hội nông dân xã, bài phát biểu chỉ đạo đại hội chi hội nông dân thôn và chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình chuẩn bị cho bài phát biểu, bạn đọc tham khảo và viết thêm nội dung chính để phù hợp với tình hình nông nghiệp, nông thôn tại địa phương nhé. Hy vọng, nội dung bài viết đã cung cấp đến bạn đọc những tài liệu, thông tin hữu ích. 

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu có liên quan tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
89 70.004
0 Bình luận
Sắp xếp theo