(9 mẫu) Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân 2024

Bản tự đánh giá nhận xét năng lực cá nhân là biểu mẫu mà cá nhân sử dụng để tự nhận xét ưu khuyết điểm của bản thân. HoaTieu.vn xin chia sẻ TOP 9 Bản tự nhận xét cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh cuối năm đúng chuẩn nhất, kèm cách viết và ví dụ về tự đánh giá bản thân để bạn đọc tham khảo.

Dưới đây là các mẫu nhận xét đánh giá cá nhân dành cho cán bộ, công nhân viên chức lập ra vào dịp cuối năm để tự đánh giá bản thân. Bạn đọc tải file word Bản tự nhận xét về bản thân miễn phí tại bài viết.

I. Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân là gì?

Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân là một loại biểu mẫu mà những người đi làm sử dụng để tự nhận xét về ưu điểm cũng như nhược điểm của bản thân, sau đó nộp lên cho đơn vị nơi mình công tác, làm việc. Mục đích của việc này để mỗi cá nhân có thể tự nhìn nhận lại năng lực của bản thân một cách cụ thể và khách quan.

Từ đó, họ sẽ rút ra những kinh nghiệm/ bài học, những điều bản thân còn thiếu sót và nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện chính mình.

Để giúp bạn đọc nhanh chóng hoàn thiện bản tự nhận xét đúng chuẩn, HoaTieu.vn xin gửi tới bạn đọc file tải các Mẫu tự nhận xét về bản thân; Tự đánh giá bản thân cuối năm; Mẫu bản tự nhận xét cá nhân học sinh; Bản tự nhận xét về bản thân trong lý lịch viên chức; Mẫu tự đánh giá năng lực bản thân, bản tự nhận xét, đánh giá cá nhân đảng viên; bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại viên chức.

II. Mẫu bản tự nhận xét đánh giá năng lực cá nhân

1. Bản tự nhận xét, đánh giá cá nhân của giáo viên

Vào dịp cuối năm học, giáo viên các cấp thường phải làm Bản tự nhận xét, đánh giá cá nhân để đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Chuyên môn, nghiệp vụ; Ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của bản thân.... trong suốt một năm học. Từ đó giáo viên rút được ra kinh nghiệm và phấn đấu cho những năm học tiếp theo. Dưới đây là Bản tự nhận xét, đánh giá cá nhân của giáo viên mới nhất mà Hoatieu.vn sưu tầm được, mời các bạn đọc tham khảo.

Phòng GDĐT………
Trường ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

.....ngày ....tháng.....năm.......

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

Năm học: 20…….. – 20……..

Họ và tên: …………………………………………………………

Chức vụ: ………….. Mã số ngạch: ……… Bậc lương …… Hệ số lương ………

Đơn vị công tác: Trường …………………………………………

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………………

Nhiệm vụ được phân công: ………………………………………

Trình độ chính trị: …………………………………………………

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

b. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

c. Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ

a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình và tự phê bình

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội, …)

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

4. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ

a. Ưu điểm

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

b. Khuyết điểm

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

5. Tự đánh giá, xếp loại

- Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: …………

- Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

- Xếp loại chung: ……………………………................................

………, ngày ………..tháng ……….năm ………….

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

II. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (hoặc tập thể đơn vị)

..................................................................................................

.................................................................................................

..................................................................................................

Tổ (hoặc tập thể đơn vị) thống nhất xếp loại:

- Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ……………

- Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

- Xếp loại chung: …………………………..................................….

………, ngày ………..tháng ……….năm ………….

TỔ CHUYÊN MÔN (ĐƠN VỊ)
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

III. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Xếp loại:

- Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ………

- Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………….

- Xếp loại chung: ……………………………...........................

………, ngày ... tháng ... năm ………

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

2. Bản tự nhận xét ưu khuyết điểm của bản thân

Bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân hay còn được gọi là bản kiểm điểm cá nhân là văn bản dùng để các cá nhân tự, nhìn nhận, đánh giá và nhận xét về những ưu điểm, khuyết điểm của mình một cách cụ thể và khách quan trong quá trình làm việc, công tác tại các cơ quan, tổ chức. Bạn đọc tham khảo mẫu bản kiểm điểm cá nhân sau đây nhé:

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: …………………. Sinh ngày: ………………………………

Ngày vào Đảng: ……………… Chính thức ngày: ……………………

Chức vụ Đảng: …………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền(đoàn thể): ………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………....

Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………....

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp…

– Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân.

Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.

– Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.

– Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.

– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.

– Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

– Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.

– Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

– Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.

4. Về tổ chức kỷ luật:

– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức.

– Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ……

– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.

– Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.

– Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú.

– Ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền;

– Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao

– Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh

– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn.

– Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp

– Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn mang tính cả nể.

III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém

– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị,
chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.

Biện pháp khắc phục

– Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.

– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao

IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:

Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Người viết bản kiểm điểm

3. Bản tự đánh giá, nhận xét năng lực cá nhân

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá cá nhân chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm. Mời bạn đọc tham khảo mẫu tự nhận xét đánh giá cá nhân dưới đây nhé.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Trong thời gian 03 năm liên tiếp liền kề)

Kính gửi: .................

- Trưởng Ban Tổ chức cán bộ

- Thủ trưởng đơn vị………………

Họ và tên:...........................................................................................

Sinh ngày:..........................................................................................

Chức vụ:............................................................................................

Đơn vị công tác:.................................................................................

1. Về chính trị, tư tưởng

.............................................................................................................................................

2. Về đạo đức, lối sống

..............................................................................................................................................

3. Về công tác chuyên môn

..............................................................................................................................................

4. Kết quả đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên chức và người lao động của 03 năm liên tiếp liền kề (xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ)

- Năm 20....: ......

- Năm 20....: ..........

- Năm 20....:.............

5. Tự nhận xét, đánh giá

- Ưu điểm:..........................................................................................................................

- Hạn chế:...........................................................................................................................

- Phương hướng rèn luyện, phấn đấu:...............................................................................

Hà Nội, ngày tháng năm 20..

Nhận xét của lãnh đạo đơn vị

Người viết

(ký, ghi rõ họ và tên)

4. Bản tự nhận xét, đánh giá cá nhân Đảng viên

ĐẢNG BỘ.....................

CHI BỘ...........................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------------

......., ngày....tháng....năm.......

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN

Họ và tên: ......................................................................

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày:................................

Đơn vị công tác: ...............................................................

Nhiệm vụ được phân công: ..............................................

Trong quá trình công tác năm ......... việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, tôi nhận thấy mình có một số ưu khuyết điểm sau:

1. Ưu điểm:

a. Về tư tưởng chính trị:

Luôn chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà Nước.

Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng luôn kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân nơi cư trú sống lành mạnh, đoàn kết thực hiện tốt các nghị quyết của đảng, các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước được quần chúng nhân dân tin tưởng

.........................................................................................

...........................................................................................

b. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

.........................................................................................

...........................................................................................

c. Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

.........................................................................................

...........................................................................................

d. Về tổ chức kỷ luật:

.........................................................................................

...........................................................................................

II. Khuyết điểm:

.........................................................................................

...........................................................................................

2. Hướng khắc phục:

.........................................................................................

...........................................................................................

3. Tự xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ:

.........................................................................................

...........................................................................................

......ngày ......tháng......năm.........

Thủ trưởng đơn vị cơ sở

Nhận xét, đánh giá, phân loại

Người tự nhận xét, đánh giá

5. Bản tự nhận xét đánh giá năng lực cá nhân của cán bộ

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ giúp cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận chính quá trình làm việc của bản thân mình, thành thật với những khuyết điểm của bản thân và từ đó tìm ra giải pháp để khắc phục tình trạng. 

Về mặt hình thức, bản tự nhận xét đánh giá cá nhân của cán bộ hơi khác so với bản tự nhận xét, đánh giá cá nhân theo các mẫu mục trên. Tuy nhiên, về bản chất và nội dung trong mẫu có nhiều điểm tương đồng, đều nhằm mục đích đưa ra những ưu khuyết điểm và từ đó rút ra kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân hơn nữa.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày ..... tháng .....năm ..........

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1. Sơ lược lý lịch

1. Họ và tên:

2. Giới tính:

3. Ngày tháng năm sinh:

4. Dân tộc: Kinh

5. Quê quán: Xã, huyện, tỉnh

6. Tôn giáo: Không

7. Trình độ chuyên môn:

8. Trình độ lý luận chính trị:

9. Trình độ ngoại ngữ:

10. Điện thoại di động:

Email:

11. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:

12. Tóm tắt quá trình đào tạo:

- Tốt nghiệp đại học ngành ....tại Trường ...., năm .....

- Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành ....... tại Trường ....., năm ....

- Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành ..... tại Trường ..... . năm ....

13. Tóm tắt quá trình công tác:

- 00/0000 - 00/0000:

- 00/0000 - 00/0000:

- 00/0000 - 00/0000:

- 00/0000 - 00/0000:

- 00/0000 - 00/0000:

- 00/0000 - đến nay:

II. Nhận xét ưu khuyết điểm, triển vọng

1. Về phẩm chất chính trị

Bản thân có bản lĩnh chính trị vững vàng, quán triệt và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Về đạo đức lối sống

Bản thân có đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị. Gia đình và bản thân luôn được cấp ủy, chính quyền nơi cư trú đánh giá tốt trong chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của địa phương.

3. Về năng lực công tác

- Với cương vị Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, tôi đã lãnh đạo, điều hành các hoạt động của đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ và đạt được những kết quả nổi bật sau đây:

- Bên cạnh công tác lãnh đạo, quản lý, tôi đã giảng dạy có chất lượng các học phần trong chương trình đào tạo đại học, các chuyên đề đào tạo sau đại học. Hướng dẫn hơn .... học viên cao học thực hiện và bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; đã công bố.... bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành và hội thảo khoa học các cấp; xuất bản .... giáo trình; chủ trì và tham gia ..... đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến đề tài độc lập cấp Nhà nước.

- Trong quá trình công tác tôi đã được nhận nhiều danh hiệu, phần thưởng như: Bằng khen, giấy khen; danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; đảng viên xuất sắc…

4. Tóm tắt ưu khuyết điểm

Ưu điểm: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh. Luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Bản thân và gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Khuyết điểm: Cần bồi dưỡng để nâng cao năng lực lãnh đạo. Cần mạnh dạn, quyết liệt hơn trong công tác điều hành, quản lý.

III. Kết luận

1. Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ

Bản thân là một cán bộ được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm và năng lực trong công tác lãnh đạo, quản lý; giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2. Về khả năng hoàn thành nhiệm vụ

Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Về triển vọng và chiều hướng phát triển

Bản thân có triển vọng phát triển, đủ điều kiện bố trí giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường,

- Lưu hồ sơ cá nhân.

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Ký và ghi rõ họ tên

6. Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cá nhân viên chức 

Mẫu tự nhận xét, đánh giá cá nhân của giáo viên được soạn thảo dành cho đối tượng là giáo viên, các giáo viên tự nhận xét và đưa ra ưu điểm, khuyết điểm của bản thân trong thời gian công tác tại trường học để gửi tới các cấp lãnh đạo xin góp ý để hoàn thiện bản thân. Mời bạn đọc tham khảo mẫu dưới đây nhé:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Kính gửi:

- UBND ………………………….

- Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

- Trường …………………………

Tôi tên là:.............................................

Sinh ngày:............................................

Quê quán:...........................................................................................

Trú quán:.............................................................................................

Nghề nghiệp:........................................................................................

Đơn vị công tác:....................................................................................

Trong thời gian giảng dạy tại trường ……………….. từ ngày … tháng … năm 20… đến nay, bản thân tôi tự nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm như sau:

I/ ƯU ĐIỂM:

1. Tư tưởng chính trị:

- Bản thân luôn luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nội qui, qui chế chuyên môn của nhà trường.

- Có quan điểm lập trường vững vàng. Thật sự yêu nghề mến trẻ, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường và đoàn thể giao.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Luôn tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, không xoa hoa lãng phí, không mê tín dị đoan, luôn chống những biểu hiện tiêu cực có ảnh hưởng xấu đến nhà trường, luôn nêu cao tinh thần tự phê, biết tự sửa đổi và rèn luyện bản thân xứng đáng là cô giáo mầm non trong giai đoạn mới hiện nay.

- Có lối sống lành mạnh, giản dị, gần gũi, hòa đồng với đồng nghiệp với phụ huynh. Hòa nhã với mọi người xung quanh, biết kính trên nhường dưới, không làm mất đoàn kết nội bộ. Biết giúp đỡ đồng nghiệp trong những lúc khó khăn đau ốm.

3. Thực hiện nhiệm vụ được giao:

- Bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần tự học hỏi ở đồng nghiệp, từng bước bồi dưỡng để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu quả. Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn trong nhà trường cũng như các hoạt động khác do công đoàn đề ra cụ thể như sau:

- Tôi đã tham gia dạy tiết dạy tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tham gia thi thiết kế giáo án điện tử đạt giải ba.

- Tôi được nhà trường phân công dạy chuyên đề cho cụm về dự đạt kết quả tốt.

- Phòng giáo dục về thanh tra toàn diện xếp loại: tốt

- Luôn chấp hành tốt sự phân công của nhà trường, công đoàn trường và tổ trưởng tổ chuyên môn đề ra.

II/ KHUYẾT ĐIỂM:

Là giáo viên đang tập sự, bên cạnh những mặt đã làm được, bản thân tôi chưa nắm bắt được hết chương trình đổi mới trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, vì vậy hiệu quả công tác chưa cao nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục và tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Kính mong các cấp lãnh đạo góp ý và xây dựng cho bản thân tôi hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

……………, ngày … tháng … năm 20…

Nhận xét của nhà trườngNgười tự kiểm điểm

7. Bản tự nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Bản tự nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống dưới đây là để cá nhân tự kiểm điểm lại những ứng xử, hành vi của mình đã đúng với chuẩn mực chính trị, đạo đức, lối sống của nghề nghiệp và công việc hay chưa. Khi tự nhận xét như vậy sẽ giúp cho cá nhân biết nhận ra lỗi lầm của mình và sẽ được đơn vị xem xét thái độ cũng như hành vi để ra quyết định cụ thể.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT VỀ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

Kính gửi:

- UBND ………………………….

- Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

- Trường …………………………

Tôi tên là:.............................................

Sinh ngày:............................................

Quê quán:...........................................................................................

Trú quán:.............................................................................................

Nghề nghiệp:........................................................................................

Đơn vị công tác:....................................................................................

Trong thời gian giảng dạy tại trường ……………….. từ ngày … tháng … năm 20… đến nay, bản thân tôi tự nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm như sau:

I/ ƯU ĐIỂM:

1. Tư tưởng chính trị:

- Bản thân luôn luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nội qui, qui chế chuyên môn của nhà trường.

- Có quan điểm lập trường vững vàng. Thật sự yêu nghề mến trẻ, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường và đoàn thể giao.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Luôn tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, không xoa hoa lãng phí, không mê tín dị đoan, luôn chống những biểu hiện tiêu cực có ảnh hưởng xấu đến nhà trường, luôn nêu cao tinh thần tự phê, biết tự sửa đổi và rèn luyện bản thân xứng đáng là cô giáo mầm non trong giai đoạn mới hiện nay.

- Có lối sống lành mạnh, giản dị, gần gũi, hòa đồng với đồng nghiệp với phụ huynh. Hòa nhã với mọi người xung quanh, biết kính trên nhường dưới, không làm mất đoàn kết nội bộ. Biết giúp đỡ đồng nghiệp trong những lúc khó khăn đau ốm.

II/ KHUYẾT ĐIỂM:

Trong thời gian qua, tôi nhận thấy bản thân đã có những biểu hiện chưa đúng với chuẩn mực đạo đức, lối sống đúng đắn của một giáo viên mầm non, cụ thể là:

- Tôi đã có những lời nói chưa đúng đắn về phụ huynh và học sinh trong lớp gây ảnh hưởng đến danh dự giáo viên và nhà trường;

- Tôi đã cũng vì suy nghĩ không thấu đáo nên đã có những hành động không đúng với đạo đức giáo viên trong mối quan hệ xã hội cũng gây không ít tiêu cực đến nhà trường.

Kính mong các cấp lãnh đạo xem xét và cho tôi cơ hội để sửa đổi và thay đổi bản thân công hiến cho nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

……………, ngày … tháng … năm 20…

Nhận xét của nhà trường

Người tự kiểm điểm

8. Mẫu bản tự nhận xét cá nhân học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kì ……. (năm học 20…… – 20……)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp

Em tên là: ………………………………….

Học sinh lớp ………………………………..

Trường ………………………………………………

Trong học kì …… (năm học 20…… – 20…..) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau:

– Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào: …………………………………………………………………….

Học tập: …………………………………………………………………………………….

Vấn đề khác:………………………………………………………………………………

– Khuyết điểm:

Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau: ghi chi tiết các lỗi số lần vi phạm

Vi phạm khác: ………………………………………………………………………

* Tự xếp loại hạnh kiểm: ……………………………………………………………

* Ý kiến cá nhân: …………………………………………………………………….

Trên đây là bản tự kiểm cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

…………………, ngày …… tháng …… năm 20……

Học sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

9. Mẫu tự đánh giá bản thân trong công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Kính gửi:– UBND ………………………….
– Phòng Giáo dục và Đào tạo …..
– Trường …………………………

Tôi tên là:…………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………..

Quê quán:……………………………………..

Trú quán:……………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………..

Công ty công tác:……………………………………..

Trong thời gian giảng dạy tại trường ……………….. Từ ngày … tháng … năm 20… đến nay, bản thân tôi tự nhận xét ưu khuyết điểm như sau:

I/ ƯU ĐIỂM:

1. Tư tưởng chính trị:

Bản thân luôn luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nội qui, qui chế chuyên môn của nhà trường.

– Có quan điểm lập trường vững vàng. Thật sự yêu nghề mến trẻ, vượt qua mọi khó khăn để coi như hoàn tất vai trò của nhà trường và đoàn thể giao.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, không xoa hoa lãng phí, không mê tín dị đoan, luôn chống những biểu hiện tiêu cực có liên quan xấu đến nhà trường, luôn nêu cao tinh thần tự phê, biết tự sửa đổi và rèn luyện bản thân xứng đáng là cô giáo mầm non trong giai đoạn mới vào thời điểm hiện tại.

– Có lối sống lành mạnh, giản dị, gần gũi, hòa đồng với đồng nghiệp với phụ huynh. Hòa nhã với mọi người xung quanh, biết kính trên nhường dưới, không làm mất đoàn kết nội bộ. Biết giúp đỡ đồng nghiệp trong Mỗi lần khó khăn đau ốm.

3. Thực hiện vai trò được giao:

– Bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần tự học hỏi ở đồng nghiệp, từng bước bồi dưỡng để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu quả. Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn trong nhà trường và cũng là các công việc khác do công đoàn đề ra rõ ràng như sau:

– Tôi đã tham gia dạy tiết dạy tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tham gia thi thiết kế giáo án điện tử đạt giải ba.

– Tôi được nhà trường phân công dạy chuyên đề cho cụm về dự đạt kết quả tốt.

– Phòng giáo dục về thanh tra toàn diện xếp loại: tốt

– Luôn chấp hành tốt sự phân công của nhà trường, công đoàn trường và tổ trưởng tổ chuyên môn đề ra.

II/ KHUYẾT ĐIỂM:

Là giáo viên đang tập sự, bên cạnh những mặt đã làm được, bản thân tôi chưa kiểm soát được hết chương trình đổi mới trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, bởi vậy hiệu quả công tác chưa cao nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục và tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Kính mong các cấp lãnh đạo góp ý và tạo ra cho bản thân tôi hoàn thành vai trò tốt hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……………, ngày … tháng … năm 20…
Nhận xét của nhà trường Người tự kiểm điểm

III. Cách viết bản tự đánh giá nhận xét năng lực cá nhân

Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân thường có 3 nội dung chính như sau:

a. Thông tin cá nhân của người lập biên bản

Phần thông tin cơ bản thường bao gồm:

  • Họ tên
  • Ngày tháng năm sinh
  • Quê quán
  • Địa chỉ thường trú
  • Nghề nghiệp hiện tại
  • Đơn vị công tác

b. Phần tự đánh giá về ưu điểm

Mục ưu điểm thường được chia thành 3 nội dung chính, đó là:

  • Tư tưởng chính trị
  • Phẩm chất đạo đức, lối sống
  • Thực hiện các nhiệm vụ được giao

Người lập biên bản cần tự nhìn nhận về ưu điểm của bản thân trong 3 mảng này và ghi ra thật rõ ràng và cụ thể.

c. Phần tự đánh giá về khuyết điểm

Sau phần tự đánh giá về ưu điểm, bạn sẽ phải điền đầy đủ thông tin vào phần khuyết điểm. Phần này yêu cầu bạn phải trung thực nhìn nhận những nhược điểm của bản thân, dũng cảm nói ra và đưa ra cách khắc phục.

IV. Những lỗi thường gặp khi viết bản tự nhận xét đánh giá cá nhân

Hoàn thành bản tự nhận xét đánh giá cá nhân không phải là nhiệm vụ quá khó khăn, thế nhưng không ít người trong chúng ta vẫn mắc lỗi khi viết nó. Dưới đây là một số lỗi thường gặp khi viết bản TNXĐGCN và cách để khắc phục!

Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân quá dài

Mỗi một cơ quan, đơn vị sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau về độ dài của bản TNXĐGCN. Độ dài của nó có thể là 1 trang giấy, 2 trang giấy hoặc nhiều hơn. Bạn hãy dựa vào độ dài quy định để viết một bản tự nhận xét thật phù hợp nhé! Bản TNXĐGCN nên ngắn gọn, súc tích và đúng trọng tâm chứ không nên dài lê thê như một bài diễn văn.

Không phù hợp với vị trí đang ứng tuyển

Không phải chỉ những nhân sự đã làm việc lâu năm mới phải làm bản TNXĐGCN để nộp lên cấp trên mà ngay cả những ứng viên đang tìm việc đôi khi cũng cần hoàn thành một bản tự đánh giá để gửi cho đơn vị mà họ muốn ứng tuyển. Hãy điều chỉnh bản tự nhận xét của bạn theo hướng mà nhà tuyển dụng mong muốn.

Bạn cần tập trung vào những kỹ năng hay đức tính mà nhà tuyển dụng cần ở ứng viên của họ. Chỉ khi bạn tạo ra được một bản TNXDGCN phù hợp với vị trí mình ứng tuyển thì cánh cửa cơ hội mới mở ra trước mắt bạn!

Sử dụng từ ngữ không thích hợp

Dù bạn là nhân viên cũ trong công ty hay là người đang đi tìm công việc mới thì tôi cũng chắc chắn rằng bản TNXĐGCN rất quan trọng với bạn! Bản tự nhận xét chính là phương tiện để bạn chứng minh mình là người đủ năng lực, là người hiểu rõ bản thân và luôn không ngừng cố gắng để hoàn thiện mình.

Khi viết bản TNXĐGCN cần sử dụng từ ngữ phù hợp

Cũng vì điều này mà bản tự đánh giá của bạn cần sử dụng những từ ngữ và văn phong phù hợp, chuyên nghiệp. Đừng dùng những từ ngữ quá chung chung, hãy đánh thẳng vào trọng tâm bằng những câu từ cụ thể và rõ nghĩa.

Quá nhiều lỗi chính tả

Lỗi chính tả là loại lỗi thường gặp trong hầu hết các loại văn bản, giấy tờ. Loại lỗi này sẽ khiến người đọc văn bản khó chịu và cho rằng người viết cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp. Nói chung, nó sẽ mang đến phiền phức cho người viết nhưng lại không khó khắc phục. Hãy kiểm tra thật kỹ bản TNXĐGCN của mình trước khi gửi đi bạn nhé! Hãy rà soát thật kỹ, cẩn thận hơn nữa thì bạn có thể sử dụng phần mềm kiểm tra chính tả để không bỏ sót chữ nào.

Vì vậy các cá nhân nên có những câu từ, cách thức nhân xét phù hợp. Việc hiểu rõ được mình có gì và cần gì là điều quan trọng để kết quả đánh giá được tốt nhất. Và cũng không nên quá cố gắng thể hiện bản thân quá lố lăng mà chỉ cần trung thực, khiêm nhường thì bản tự đánh giá mới được đánh giá tốt.

Trên đây là Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân 2024 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn tiện tham khảo nhằm viết cho mình một bản tự nhận xét đầy đủ nội dung. File tải bản tự nhận xét đánh giá năng lực cá nhân định dạng file word./pdf, được trình bày đẹp mắt, sẽ giúp bạn đọc chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung tự nhận xét về bản thân nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các tài liệu có liên quan trong mục biểu mẫu của HoaTieu.vn nhé.

Đánh giá bài viết
102 479.902
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo