Biên bản họp Hội đồng trường năm học 2023-2024

Biên bản họp Hội đồng trường lần 1, 2, 3 mẫu biên bản họp hội đồng trường đầu năm, giữa năm và cuối năm. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản họp hội đồng trường là mẫu được lập ra tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông để thông qua kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học tiếp theo. Biên bản họp hội đồng trường cần được soạn thảo đúng quy định, đầy đủ nội dung. Mời bạn đọc tải file Biên bản họp Hội đồng trường năm học 2023-2024 mới nhất về máy để sử dụng cho trường của mình.

1. Biên bản họp Hội đồng trường là gì?

Biên bản họp Hội đồng trường là mẫu được lập ra vào dịp dịp đầu năm, giữa học kì, cuối học kì, các trường. Mẫu nhằm thông qua kế hoạch, chỉ tiêu cũng như phương hướng hoạt động cho năm học mới 2023 - 2024, từ đó các giáo viên nắm được các kế hoạch giảng dạy và công tác trong năm học mới.

2. Biên bản họp Hội đồng trường lần 1

Biên bản họp Hội đồng trường
Biên bản họp Hội đồng trường

Dưới đây là Biên bản họp Hội đồng trường THCS lần 1 -  biên bản họp hội đồng trường THCS dịp đầu năm rất chi tiết và cụ thể. Mời các bạn tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT .........

TRƯỜNG ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
(PHIÊN HỌP THỨ NHẤT - NĂM HỌC .............)

Hôm nay, lúc ...giờ ...phút, ngày ...tháng ...năm ..., tại Văn phòng Trường THCS .............

Hội đồng trường THCS ............ họp phiên thứ nhất, năm học ............. nhằm thông qua Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học ..............

I. THÀNH PHẦN:

Đ/c Nguyễn Văn Ý - Hiệu trưởng - Chủ Tịch Hội đồng

Đ/c Võ Thị Hoài Mỹ - P Hiệu trưởng - Thành viên

Đ/c Nguyễn Văn Rốt - Chủ tịch Công đoàn trường - Thành viên

Đ/c Nguyễn Hữu Toàn - Tổ phó chuyện môn - Thành viên

Đ/c Trần Nhật Tân - TT Tổ chuyên môn - Thành viên

Đ/c Phạm Trung Hưng - TT Tổ chuyên môn - Thành viên

Đ/c Nguyễn Thị Cúc - TT Tổ chuyên môn- Thành viên

Đ/c Trần Thị Ảnh - Tổ trưởng văn phòng - Thành viên

Đ/c Trần Thị Thanh Thanh - Ủy viên BCH Công đoàn - Thành viên

II. NỘI DUNG:

1. Thông qua dự thảo Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của Nhà trường trong năm học .............:

1.1. Đồng chí Nguyễn Văn Ý - Chủ tịch Hội đồng trường:

- Nêu nhiệm vụ của buổi họp.

- Trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học ............., Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động chuyên chuyên môn.

- Thông qua một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm học ..............

- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học ..............

- Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

1.3. Đại diện các bộ phận thông qua kế hoạch hoạt động:

- Đồng chí Trần Thị Ảnh, Kế toán thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm học ..............

- Đồng chí Nguyễn Văn Rốt thông qua kế hoạch hoạt động Công đoàn Cơ sở năm học ..............

1.4. Thư kí Hội đồng trường thông qua:

- Định hướng điều chỉnh, bổ sung chiến lược của Hội đồng trường giai đoạn .......... và định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường giai đoạn ..............

1.5. Các thành viên trong cuộc họp thảo luận về các nội dung nêu trên:

- Các thành viên tham dự họp nhất trí với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học ............. (dự thảo).

- 100% thành viên nhất trí với các chỉ tiêu thi đua năm học ..............

- 100% thành viên nhất trí với Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học ..............

- 100% thành viên nhất trí với dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

- 100% thành viên nhất trí với Định hướng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến lược giai đoạn .......... và Định hướng chiến lược giai đoạn ..............

2. Định hướng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến lược giai đoạn .......... và Định hướng chiến lược giai đoạn .............:

2.1. Định hướng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến lược giai đoạn ..........:

1. Tầm nhìn

Đến năm ..., Trường THCS ............ tiếp tục giữ vững Trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục toàn diện phát triển bền vững. Trường được biết đến là một trong những đợn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của ngành giáo dục huyện Hoài Ân.

2. Sứ mệnh

Tạo dựng môi trường học tập thân thiện, có kỷ cương, nền nếp, chất lượng giáo dục tốt, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

3. Hệ thống các giá trị cơ bản

- Tình đoàn kết - Lòng nhân ái

- Tinh thần trách nhiệm - Sự hợp tác

- Lòng tự trọng - Tính sáng tạo

- Tính trung thực - Khát vọng vươn lên

4. Phương châm hành động

Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường

5. Điều chỉnh chiến lược

Qua hơn 4 năm thực hiện, nhà trường nhận thấy một số nội dung không còn phù hợp, nhà trường đề xuất bổ sung cho chiến lược một số nội dung sau:

TT

Mục cũ

Nội dung cũ

Điều chỉnh lại

1

1. Tầm nhìn

Trường là một trong những trường có uy tín, có chất lượng; là nơi để cha mẹ học sinh yên tâm gửi gắm con em học tập và rèn luyện, là nơi để mọi học sinh đều có cơ hội phát triển toàn diện mọi mặt của bản thân.

Đến năm 20...., trường THCS ............ đạt kiểm định chất lượng Cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2. Chất lượng giáo dục toàn diện phát triển ổn định, là một trong những trường có uy tín, có chất lượng; là nơi để cha mẹ học sinh yên tâm gửi gắm con em học tập và rèn luyện.

2

2. Sứ mệnh

- Tạo dựng được môi trường học tập tốt để học sinh “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

- Đào tạo được những thế hệ học sinh có đạo đức, có tri thức, có kỹ năng, độc lập, tự chủ và sáng tạo.

Tạo dựng môi trường học tập thân thiện, có kỷ cương, nền nếp, chất lượng giáo dục tốt, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

3

2.1 Đội ngũ CBGV

Đạt 95% giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn đại học trở lên.

Phấn đấu đến 20.... trên 95% giáo viên có trình độ Đại học

4

2.2 Học sinh

-Học lực Khá, Giỏi đạt từ 45% trở lên, trong đó Giỏi từ 13%, khá từ 35%, hạn chế yếu kém dưới 5%.

-Tốt nghiệp THCS đạt từ 99% trở lên;

-Thi học sinh giỏi: Cấp huyện có 20% số học sinh/khối lớp tham gia dự thi và đạt giải trong khoản 40%/tổng số tham gia dự thi; cấp tỉnh phấn đấu có từ 05 giải trở lên hàng năm;

-Học lực khá, giỏi đạt từ 45% trở lên, trong đó giỏi từ 10% trở lên, khá từ 35% trở lên, hạn chế yếu kém dưới 5%.

-Tốt nghiệp THCS đạt 100%

-Hằng năm học sinh cấp huyện đạt từ 83 giải trở lên, cấp tỉnh đạt từ 3 giải trở lên

5

2.7 Chương trình truyền thông

Khai thác hiệu quả website của trường

Địa chỉ website nhà trường http://c2tangbatho.pgdhoaian.edu.vn

6

Xây dựng hệ thống các qui đinh

Các qui định phải hợp chuẩn theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 về ban hành qui định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và qui trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục

Các qui định phải hơp chuẩn theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

7

2.2 Tổ chức bộ máy

Thành lập củng cố các bộ phận thư viện, thiết bị, bộ phận tài vụ, bộ phận chuyên môn, bộ phận kiểm định, bộ phận CNTT

Thành lập, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, thiết bị, kế toán, bộ phận chuyên môn, bộ phận kiểm định, bộ phận CNTT

8

2.7 Nguồn lực thông tin

Mọi thông tin về nhà trường phải thực hiện theo đúng Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Mọi thông tin về nhà trường phải thực hiện theo đúng Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân.

2.2. Định hướng Kế hoạch chiến lược của nhà trường giai đoạn .............:

2.2.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên giải quyết trong giai đoạn .............:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, chú trọng bồi dưỡng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống và năng lực công tác;

- Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với mục tiêu giáo dục đào tạo;

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của mỗi học sinh, xây dựng nền nếp làm việc khoa học, năng động, sáng tạo;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý;

- Giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và cộng đồng;

- Thực hiện nghiêm túc đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục theo chu kỳ và áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường, của Ban giám hiệu và giáo viên, học sinh.

2.2.2. Định hướng chiến lược:

* Tầm nhìn:

- Từ năm 20....-2025: Giáo dục học sinh có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm, tự trọng, có năng lực tư duy độc lập, phấn đấu học tập suốt đời.

- Từ năm 2025-2030: Là nơi đáng tin cậy về chất lượng giáo dục – Nơi ươm mầm những ước mơ làm chủ tương lai, luôn khác vọng học tập suốt đời, biết tư duy và sáng tạo, thích ứng với thời đại mới để sẵn sáng xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

* Sứ mệnh:

Xây dựng môi trường học tập kỉ cương, nề nếp, chất lượng, phát huy tính tư duy, sáng tạo, tính đoàn kết, trung thực, thân ái, khát vọng vươn lên, biết ứng xử tốt với mọi tình huống trong cuộc sống tương lai.

* Những giá trị cơ bản của nhà trường:

Tạo dựng môi trường học tập Đoàn kết, trách nhiệm, thân thiện, hợp tác, sáng tạo, hiệu quả”.

2.2.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

2.2.3.1. Mục tiêu:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2.2.3.2. Phương châm hành động:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh:

- Phương châm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng chăm sóc, giáo dục cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục, các hoạt động tập thể, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia trong năm học ..............

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên.

2.2.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

- Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.2.3.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, giáo viên phụ trách.

2.2.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy các lớp.

2.2.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2.2.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng thương hiệu:

- Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

- Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia trong năm học ..............

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

2.2.4. Trách nhiệm thực hiện:

2.2.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

2.2.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:

Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.

3. Thông qua các Kế hoạch và đưa ra quyết nghị :

- Thông qua kế hoạch năm học .............; kế hoạch chỉ đạo chuyên môn; kế hoạch Công tác công đoàn, các chỉ tỉêu phấn đấu.

- Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế chuyên môn và các Quyết định thuộc thẩm quyền của nhà trường.

- Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học ..............

- Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

Các thành viên Hội đồng trường dự họp đồng ý thống nhất tất cả nội dung trên thành Nghị quyết để thực hiện trong năm học ..............

Nghị quyết đã được thông qua trong toàn thể thành viên hội đồng trường.

Biên bản kết thúc lúc 17 h 00, cùng ngày và không ai có ý kiến gì khác.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

3. Biên bản họp Hội đồng trường lần 2

Dưới đây là mẫu biên bản họp hội đồng trường mầm non lần 2 thực tế của một trường mầm non. Mời các bạn tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT ........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ...........

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng trường lần thứ hai
Năm học 20...-20...

Hôm nay vào lúc 8 giờ ngày .... tháng ... năm 20....... Tại trường mẫu giáo ......

I. THÀNH PHÂN:

Bà: .....................................................................

Bà: .....................................................................

II. NỘI DUNG HỌP:

Chủ tịch HĐ trường

Thư ký

Bà: ..............., Chủ tịch Hội đồng đánh giá lại hoạt động của đơn vị trong năm học 20....-20.... và kế hoạch phát triển giáo dục năm học như sau:

1. Các cuộc vận động và phong trào thi đua:

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trường luôn thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn kết với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Đầu năm học trường triển khai việc thực hiện cuộc vận động có 100% CB-GV-NV tham gia ký cam kết thực hiện tốt cuộc vận động và từng tổ khối đăng ký thực hiện bằng những phần việc cụ thể, cán bộ giáo viên thực hiện vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục trẻ. Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng, luôn yêu nghề mến trẻ, thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ.

Quán triệt trong đội ngũ CBCC việc thực hiện “Mỗi hộ gia đình treo ảnh Bác Hồ nơi trang trọng; có cột cờ và treo cờ theo qui định”.

- Những hoạt động nổi bật và kết quả đã đạt được của các cuộc vận động do ngành phát động, nhấn mạnh những tấm gương tiêu biểu của CBQL, GV vượt khó, có sáng kiến để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ

Tổ chức và thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”, không có tiêu cực xảy ra trong đơn vị, chỉ đạo giáo viên đánh giá trẻ hàng ngày, cuối chủ đề và cuối độ tuổi đúng thực tế của lớp, thực hiện báo phiếu ăn của trẻ đầy đủ, không vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức. Không có giáo viên dạy chay, không cắt xén chương trình dạy. Về tài chính của đơn vị đảm bảo thu chi đúng, đủ theo quy định.

Việc thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị, những sáng kiến trong chỉ đạo và thực hiện của địa phương, xây dựng các tiêu chí ứng xử thân thiện phù hợp với thực tiễn, văn hóa của địa phương và triển khai thực hiện.

Thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

Thực hiện tuyển chọn nội dung các bài hát, dân ca, các trò chơi dân gian của địa phương vào nội dung dạy trẻ, chỉ đạo các giáo viên tích hợp vào nội dung giảng dạy các môn học để giới thiệu cho trẻ hiểu về các di tích lịch sử có tại địa phương

Luôn xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa nhà trường và PHHS, tạo sự gần gũi giữa cô với trẻ, giữa trẻ với trẻ để trẻ cảm thấy phấn khởi khi đến trường đến lớp. Tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời và khuyến khích trẻ tham gia chơi, qua đó giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn đồng thời rèn luyện tinh thần đoàn kết và ý thức tổ chức kỷ luật cho trẻ.

Nhìn chung trường luôn thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của cấp trên phát động và của trường đề ra, hưởng ứng tốt các cuộc vận động bằng những phần việc cụ thể, có sơ tổng kết, rút kinh nghiệm cho từng phong trào.

- Trường thực hiện tốt cuộc vận động: Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

Trường không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy chế chuyên môn và đạo đức nhà giáo đã được giải quyết.

2. Quy mô phát triển GDMN và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

- Quy mô phát triển:

Tổng số lớp: 251/9lớp. Trong đó:

  • Mầm: 50/2 lớp .
  • Chồi: 93/ 3lớp .
  • Lá: 108/4 lớp .

So với năm học trước giảm 35 trẻ trong đó khối lá giảm 27 trẻ, 08 trẻ ở khối chồi, vì dân số trong địa bàn giảm.

Số lớp mẫu giáo 5 tuổi và số trẻ 5 tuổi đến trường (tăng, giảm so với cùng kỳ năm học trước, nguyên nhân).

Số lớp mẫu giáo 5 tuổi và số trẻ 5 tuổi đến trường: 108 trẻ/4 lớp. Giảm 27 trẻ tuổi do số trẻ sinh năm 20.... giảm.

- Công tác thực hiện và quy trì kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi của truong.

Ngay sau khi tổ chức hội nghị triển khai công tác hè, Trường chỉ đạo giáo viên phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác huy động trẻ trong độ tuổi đến trường; tiếp tục rà soát, điều tra bổ sung, nắm chính xác số trẻ cần huy động ở từng ấp; phân công cán bộ, giáo viên phát phiếu tuyển sinh, trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động trẻ đến trường. Nhờ vậy, tỷ lệ huy động trẻ MG 5 tuổi đạt 100% (108/108 trẻ), tỷ lệ 100% (bằng cùng kỳ năm trước).

Tiếp tục thực hiện chương trình GDMN, thực hiện 11/11 lớp; thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi đối với 4/4 lớp lá; tổ chức học 2 buổi/ngày và lớp học bán trú. Tỉ lệ 100%.

3. Công tác kiểm tra:

Kiểm tra chuyên đề 13 tiết (Xếp loại tốt: 8 tiết, khá: 06 tiết) gồm các chuyên đề thuộc các lĩnh vực như sau: Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ, lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, lĩnh vực phát triển thể chất, lĩnh vực phát triển nhận thức và hoạt động góc. 100% giáo viên được kiểm tra chuyên đề (Đạt kế hoạch đề ra).

- Dự giờ góp ý nâng cao tay nghề cho giáo viên là 10 tiết: Tốt: 10 Khá: Kiểm tra giờ ăn, giờ ngủ được 9 giờ, xếp loại tốt 6, loại khá 03.

- Kiểm tra việc tiếp nhận thực phẩm của nhân viên cấp dưỡng 10 lần: Cấp dưỡng nhận thực phẩm đúng hóa đơn đặt hàng của trường, đảm bảo chất lượng theo qui định (kiểm tra đánh giá không xếp loại).

- Kiểm tra cách chế biến thức ăn của 02 cấp dưỡng: Cấp dưỡng sơ chế biến thức ăn đúng quy trình, đúng nơi quy định, trang phục làm việc gọn gàng, sơ chế biến xong vệ sinh sạch khu vực làm việc;

- Kiểm tra việc chia thức ăn theo định lượng của cấp dưỡng 07 lần: Cấp dưỡng chia thức ăn đủ theo định lượng; còn cân sai cơm 01 lớp, thức ăn dư thêm chưa đều vài lóp.

- Kiểm tra thao tác rửa tay của 02 lớp: Một số trẻ biết thực hiện thao tác rửa tay theo trình tự, thuộc lý thuyết.

- Kiểm tra thao tác rửa mặt 01 lớp: Trẻ biết rửa mặt theo quy trình và nêu quy trình rửa mặt. Tuy nhiên, trẻ chưa thực hiện chính xác quy trình.

- Kiểm tra thao tác chải răng 02 lớp: Trẻ thuộc và trình bày đúng thao lý thuyết thao tác chải răng, biết thực hiện chải răng theo lý thuyết; trẻ chưa thực hiện chải đúng thao tác khi chải mặt ngoài và mặt trong của răng

- Kiểm tra công tác vệ sinh nhóm lớp 08 lần: Các lớp thực hiện vệ sinh lớp, đồ dùng đồ chơi sạch, sắp xếp hồ sơ, đồ dùng ngăn nắp, gọn gàng; tuy nhiên, còn một số lớp chưa sắp xếp, vệ sinh sạch một vài đồ dùng của lớp.

- Kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm của giáo viên các lớp bán trú và nhân viên cấp dưỡng: Đa số các lớp và nhà bếp thực hiện tốt các tiêu chí về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, còn tồn tại những hạn chế như:

Trẻ chưa được thường xuyên rửa tay trước khi ăn, cô chưa thường xuyên rửa tay trước khi múc thức ăn cho trẻ, còn một số giáo viên và cấp dưỡng để móng tay dài, một lớp khăn lau tay bị dơ, trẻ chưa thường xuyên được rửa mặt, rửa tay sau khi ăn, còn cấp dưỡng chưa đeo khẩu trang khi lột trứng cút, một vài chỗ trong nhà bếp còn dơ, chén trẻ ăn chưa có đồ dùng che đậy sau khi rửa sạch.

- Kiểm tra sổ ghi chép lưu mẫu thức ăn, sổ nhận xuất thực phẩm, sổ đi chợ của nhân viên cấp dưỡng hàng tuần: Sổ được thực hiện đủ nội dung, đúng yêu cầu; đôi khi ghi chép thực phẩm nhận xuất còn sai sót, ghi tên thực đơn lưu lại chưa chính xác một vài bữa.

- Kiểm tra sổ sức khỏe và biểu đồ của các lớp: Các lớp ghi chép đủ các chỉ số chiều cao, cân nặng, tình trạng sức khỏe của trẻ, chấm đúng biểu đồ; còn một số biểu đồ chấm sai, sổ sức khỏe xác định sai tình trạng thể lực của trẻ.

- Kiểm tra sổ thu chi tiền ăn của trẻ theo tháng, tuần: Nhân viên thủ quỹ bán trú thực hiện sổ đủ nội dung, tính đúng thu chi; còn sai sót một vài số liệu trong phần chi tiền ăn ở một số tuần.

- Kiểm tra các hoạt động bán trú khác: Giáo viên, nhân viên thực hiện đúng quy định của đơn vị, còn một số nhân viên thực hiện chưa tốt một vài quy định của trường. Đánh giá kết quả công tác kiểm tra: Hoàn thành tốt công tác kiểm tra theo kế hoạch đề ra. Đánh giá kết quả quản lý: Thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị.

4. Chất lượng nuôi dưỡng

So với đầu năm học, số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 6 trẻ (phục hồi 65.85%). Số trẻ ăn bán trú tại trường không tăng so với năm học trước, cụ thể: Năm học 2017-2018 có 175 trẻ được ăn bán trú tại trường, năm học 2018-2019 có 158 trẻ ăn bán trú.

- Số lớp mẫu giáo 5 tuổi và số trẻ 5 tuổi đến trường (tăng, giảm so với cùng kỳ năm học trước, nguyên nhân).

- Số lớp mẫu giáo 5 tuổi và số trẻ 5 tuổi đến trường:135 trẻ/4 lớp. Giảm 01 lớp Lá do số trẻ sinh năm 20..... giảm.

- Công tác thực hiện và quy trì kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi của trường.

100% cán bộ, giáo viên được thực hiện các chế độ chính sách theo quy định đầy đủ, kịp thời.

Tỷ lệ giáo viên trong biên chế nhà nước 100%; tỷ lệ giáo viên/nhóm lớp nhà trẻ, mẫu giáo: tỷ lệ giáo viên/lớp: 1.3 GV/lớp; tỷ lệ giáo viên/lớp mẫu giáo 5 tuổi: 1.6 GV/lớp. Nhà trường thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra đánh giá việc thực hiện chuyên đề thông qua: Kiểm tra chuyên đề, dự giờ, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất.

+ Tổ chức hội thi, hội khỏe, hội diễn, triển lãm về chuyên đề;

Nhà trường đã tổ chức hội thi: Bé khỏe và thông minh thông qua hội thi tổ chức cho trẻ chơi với các trò chơi vận động, tham gia các bài thể dục nhịp điệu...

+ Công tác tuyên truyền về chuyên đề:

Tuyên truyền sâu rộng tới cộng đồng, người dân trên địa bàn, phụ huynh học sinh thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua, các chuyên đề, bảng tin, hội thi cấp trường: Bé khỏe và thông minh, Hội khỏe phù đổng.....

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút sự quan tâm, đóng góp ủng hộ nhà trường đầu tư thiết bị, đồ chơi phát triển vận động cho trẻ mầm non và phối hợp với nhà trường trong việc hình thành một số thói quen tốt trong ăn uống, vệ sinh cá nhân, giữ gìn sức khỏe và an toàn, những thói quen vận động cần thiết cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

5. Các phong trào, hội thi

Cấp trường:

- Thi giáo viên giỏi: Tổng số dự thi: 10 giáo viên. Số giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp trường: 5 giáo viên. Tổng số tiền thưởng là: 500.000 đồng.

- Sáng kiến kinh nghiệm: 5 sáng kiến dự thi. Loại Tốt: 02, Khá: 2.

- Bé khỏe và thông minh: Giải nhất: 03 giải, nhì: 01 giải, ba: 02giải, khuyến khích: 2 giải; Giải cá nhân: 10 trẻ. Tổng trị giá phần thưởng 300.000 đồng.

- Bé với an toàn giao thông: Giải nhất: 01 giải, nhì: 02 giải, ba: 02giải, khuyến khích: 04 giải; Giải cá nhân: 10 trẻ. Tổng trị giá phần thưởng 1000.000 đồng.

- Đối với thi “Nấu ăn”: Tham gia thi có 10/10 Công đoàn và Ban đại diện chi hội lớp chia làm đội Đạt: 01 giải nhất; 01 giải nhì.

Cấp huyện: Đạt giải ba toàn đoàn hội thi “Bé khỏe và thông minh”, 2 trẻ có thành tích tiêu biểu trong hội thi; giải ba toàn đoàn hội thi “Bé với an toàn giao thông”, 1 giải cá nhân.

* Ý kiến của tập thể cán bộ viên chức: 100% thống nhất với báo cáo. Biên bản kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày ..

CT.HĐ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG
THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Biên bản họp Hội đồng trường lần 3

Dưới đây là mẫu  biên bản họp hội đồng trường lần 3 trường tiểu học. Mời các bạn tham khảo.

PHÒNG GD-ĐT ......

TRƯỜNG TH ..........

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
KÌ HỌP THỨ BA CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
V/v Rà soát, bổ sung Kế hoạch Chiến lược 2021-2025; Thông qua dự thảo Quy chế làm việc Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2025; Quyết nghị dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2023 - 2024

1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày ..... tháng... năm 20....

- Địa điểm: Văn phòng Trường Tiểu học ..........

- Thành phần:

+ Ông ........ P. Chủ tịch HĐT Chủ trì

+ Bà ....... Thư kí HĐT Thư kí

Cùng các thành viên trong Hội đồng trường theo Quyết định số ..../QĐ-PGDĐT ngày .../.../20.....

2. Nội dung:

2.1. Ông ........, Chủ tịch Hội đồng trường, thông qua:

Mục đích, yêu cầu của buổi họp:

- Rà soát điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch chiến lược giai đoạn 20...-20...;

- Thông qua dự thảo quy chế họa động của Hội đồng trường;

- Thảo luận, bàn bạc, trao đổi về những nội dung của dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ; dự thảo bổ sung sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2023 - 2024.

2.2. Tiến trình buổi họp:

2.2.1. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2021-2025

- Ông ........ thông báo cáo các nội dung trong KH Chiến lược giai đoạn 2021-2025 và những kết quả đạt được cũng như tồn tại trong thời gian qua.

- Các thành viên trong HĐT rà soat cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.

2.2.2. Thảo luận về quy chế làm việc Hội Đồng trường nhiệm kỳ 2021-2025;

- Ông ........ – CT HĐT thông dự thảo quy chế làm việc nhiệm kỳ 2021-2025

- Các thành viên trong HĐT thảo luận, đi đến thống nhất.

2.2.3. Thảo luận về dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ năm học 2023 - 2024:

- Ông ........ thông qua dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ năm học 2023 - 2024.

- Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.

2.2.4. Thảo luận về dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2023 - 2024:

- Ông ........ thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2023 - 2024.

- Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.

2.2.3. Kết quả:

- 8/8 thành viên Hội đồng trường có mặt thống nhất đạt tỉ lệ 100%, đề nghị thông qua tập thể sư phạm nhà trường với các nội dung sau :

+ Thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số giảng pháp trọng tâm vào KH chiến lược giai đoạn 2021-2025 (Các giải pháp thực hiện trong 2 giai đoạn ngắn là : giai đoạn 2023 - 2024 và giai đoạn 2024-2025);

+ Thống nhất dự thảo Quy chế làm việc HĐT nhiệm kỳ 2021-2025.

+ Thống nhất dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ năm học 2023 - 2024.

+ Thống nhất với dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2023 - 2024.

3. Kết luận:

Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với các nội dung trên và nhất trí đưa ra quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ ba).

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

5. Biên bản họp Hội đồng trường đầu năm

PHÒNG GD&ĐT............

TRƯỜNG MN ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..............

..........., ngày .....tháng ....năm .....

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
(PHIÊN HỌP ĐẦU NĂM - NĂM HỌC ...........)

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 phút, ngày .....tháng ....năm ...., tại Văn phòng Trường Mầm non ..........., khu Trung Tâm.

Hội đồng trường Mầm non ........... họp phiên đầu năm, năm học ........... nhằm thông qua Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học .............

I. THÀNH PHẦN:

Đ/c ...........- Hiệu trưởng - Chủ Tịch Hội đồng

Đ/c ............ - P Hiệu trưởng -P Chủ tịch HĐ

Đ/c ................-TT khu T Tâm, GV chuyên môn - Thư ký HĐ

Đ/c .................-P Hiệu trưởng - UV Hội đồng

NỘI DUNG:

Thông qua dự thảo Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của Nhà trường trong năm học ............:

1.1. Đồng chí ............. - Chủ tịch Hội đồng trường:

- Nêu nhiệm vụ của buổi họp.

- Trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học ............, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế hoạt động chuyên chuyên môn.

- Thông qua một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm học .............

- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học .............

- Thông qua Quy chế làm việc, nội quy thực hiện của nhà trường và Quy tắc ứng xử của CB,GV,NV trong nhà trường, Quy chế chi tiêu nội bộ năm học .............

- Thông qua kế hoạch dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận, thu bắt buộc) đầu năm học .............

1.3. Đại diện các bộ phận thông qua kế hoạch hoạt động:

- Đồng chí .............. thông qua kế hoạch hoạt động Chi Đoànthanh niên năm học ............

- Đồng chí ................. thông qua kế hoạch hoạt động Công đoàn Cơ sở năm học ............

1.4. Thư kí Hội đồng trường thông qua:

- Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học ............ và định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trườnggiai đoạn ..............

1.5. Các thành viên trong cuộc họp thảo luận về các nội dung nêu trên: - Các thành viên tham dự họp đều nhất trí với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học ........... (dự thảo).

- 100% thành viên nhất trí với các chỉ tiêu thi đua năm học ............

- 100% thành viên nhất trí với Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và Quy chế làm việc, nội quy thực hiện của nhà trường và Quy tắc ứng xử của CB,GV,NV trong nhà trường, Quy chế chi tiêu nội bộ đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học ............

- 100% thành viên nhất trí với dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận và thu bắt buộc) đầu năm học .............

- 100% thành viên nhất trí với Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học ............ và giai đoạn ...........

2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học ............ và giai đoạn ..........:

2.1. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường năm học ............:

2.1.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên giải quyết trong năm học ............:

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá trẻ theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy - học và công tác quản lý.

- Áp dụng phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm”.

2.1.2. Định hướng chiến lược:

2.1.2.1. Sứ mệnh:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, năng động để phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh trong các hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

2.1.2.2. Tầm nhìn:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng, là cơ sở nuôi dưỡng và giáo dục của địa phương, là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi giáo viên và học sinh luôn năng động sáng tạo và vươn tới thành công.

2.1.2.3. Giá trị

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện tinh thần đoàn kết; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, sáng tạo; dân chủ, kỉ cương; tinh thần trách nhiệm.

2.1.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

2.1.3.1. Mục tiêu:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2.1.3.2. Phương châm hành động:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh:

- Phương châm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc, giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt độngchăm sóc, giáo dục, hoạt động tập thể, giúp trẻ có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các nhóm lớp.

2.1.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

- Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Người phụ trách: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.1.3.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, giáo viên phụ trách.

2.1.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy các lớp.

2.1.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2.1.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc XD thương hiệu:

- Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

2.1.4. Trách nhiệm thực hiện:

2.1.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

2.1.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:

Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.

2.2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường giai đoạn .............:

2.2.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên giải quyết trong giai đoạn 2016 -2021:

- Đổi mới phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm”.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy - học và công tác quản lý.

- Phấn đấu xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.

2.2.2. Định hướng chiến lược:

2.2.2.1. Sứ mệnh:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, năng động để phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.

2.2.2.2. Tầm nhìn:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng cao; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi giáo viên và học sinh luôn năng động sáng tạo và vươn tới thành công.

2.2.2.3. Giá trị

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện tnh thần đoàn kết; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, sáng tạo; dân chủ, kỉ cương; tinh thần trách nhiệm.

2.2.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

2.2.3.1. Mục tiêu:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2.2.3.2. Phương châm hành động:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh:

- Phương châm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, các hoạt động tập thể, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng “Trường tiên tiến xuất sắc”; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia” trong năm học ............

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các nhóm lớp.

2.2.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

- Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.2.3.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, giáo viên phụ trách.

2.2.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy các lớp.

2.2.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2.2.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc XD thương hiệu:

- Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

- Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng “Trường tiên tiến xuất sắc”; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia” trong năm học..........

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

2.2.4. Trách nhiệm thực hiện:

2.2.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

2.2.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:

Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.

3. Thông qua các Kế hoạch và đưa ra Quyết nghị:

- Thông qua kế hoạch năm học ............; kế hoạch chỉ đạo chuyên môn; kế hoạch Công tác công đoàn, Đoàn thanh niên; các chỉ tỉêu phấn đấu.

- Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế chuyên môn và các Quyết định thuộc thẩm quyền của nhà trường. - Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và Quy chế làm việc, nội quy thực hiện của nhà trường và Quy tắc ứng xử của CB,GV,NV, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học ............

- Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận, thu bắt buộc) đầu năm học .............

Các thành viên Hội đồng trường dự họp đều đồng ý thống nhất tất cả nội dung trên thành Nghị quyết để thực hiện trong năm học ............ Nghị quyết đã được thông qua trong toàn thể thành viên hội đồng trường.

Biên bản kết thúc lúc 17h00, cùng ngày và không ai có ý kiến gì khác.

6. Biên bản họp Hội đồng trường ngắn gọn

Mẫu biên bản họp Hội đồng trường

PHÒNG GD&ĐT..........

TRƯỜNG.................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

NĂM HỌC..................

Hôm nay, lúc ....giờ ....phút, ngày ....tháng ....năm ...., tại Văn phòng Trường ......................

Hội đồng trường ...................... họp phiên đầu năm, năm học ................ nhằm thông qua Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học .................

I. THÀNH PHẦN:

  1. Đ/c................. - Hiệu trưởng - Chủ Tịch Hội đồng
  2. Đ/c .............. - P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ
  3. Đ/c ............. - P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ
  4. Đ/c ............. - TT Tổ Văn phòng - Thư ký HĐ
  5. Đ/c ..............- TT Tổ chuyên môn - UV Hội đồng

2. Nội dung:

2.1. Ông ................., Chủ tịch Hội đồng trường, thông qua:

Mục đích, yêu cầu của buổi họp: Thảo luận, bàn bạc, trao đổi về những nội dung của dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học ................; về dự kiến thu và thu hộ các khoản tiền đầu năm.

2.2. Tiến trình buổi họp:

2.2.1. Thảo luận về dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học ................:

- Ông ................thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học .................

- Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.

2.2.2. Thảo luận về dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học ................:

- Ông ............ thông qua dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học .................

- Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.

2.2.3. Kết quả:

- 11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học ................, đạt tỉ lệ 100%, đề nghị trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ........ phê duyệt.

- 11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học ................, đạt tỉ lệ 100%, đề nghị trình Ủy ban nhân dân xã ........ và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ........ chi duyệt.

3. Kết luận:

Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học ................; các khoản thu và thu hộ năm học ................ và đưa ra quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ nhất).

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNGCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNGCÁC THÀNH VIÊN

7. Biên bản họp Hội đồng trường mầm non

PHÒNG GD&ĐT …

TRƯỜNG …
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o-----

Số: …/BB-HĐT-…

…, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN KỲ HỌP LẦN THỨ 7 CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Trường mầm non Mỹ Hưng, năm học 2023- 2024

V/v Quyết nghị dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2023- 2024

1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2023

- Địa điểm: Văn phòng nhà trường khu Trung Tâm.

- Thành phần:

1. Đ/c ....................... - Hiệu trưởng - Chủ Tịch Hội đồng

2. Đ/c ...................... - P Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch HĐ

3. Đ/c ...................... - P Hiệu trưởng - Thư ký Hội đồng

4. Đ/c ...................... - TT khu T Tâm, GV chuyên môn - Thư ký HĐ

5. Đ/c ...................... - P.Chủ tịch CĐ - UV Hội đồng

6. Đ/c ...................... - Bí thư Chi đoàn - UV Hội đồng

7. Đ/c ...................... - TT Tổ Nhà trẻ - UV Hội đồng

8. Đ/c ...................... - TT Tổ Văn phòng - UV Hội đồng

9. Đ/c ...................... - TT Tổ Nuôi dưỡng - UV Hội đồng

2. Nội dung:

2.1. Đồng chí Nhữ Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng trường, thông qua:

- Thông qua dự thảo báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2023- 2024.

- Mục đích, yêu cầu của buổi họp: Thảo luận, bàn bạc, trao đổi về những nội dung dự thảo báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2023- 2024.

2.2. Tiến trình buổi họp:

2.2.1. Thảo luận về các dự thảo văn bản:

- Đ/c Nhữ Thị Thủy thông qua dự thảo báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2023- 2024 của nhà trường.

- Các thành viên trong Hội đồng cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra Quyết nghị.

2.2.2. Kết quả:

9/9 thành viên Hội đồng trường đều nhất trí và thống nhất cao với dự thảo báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2023- 2024 mà đồng chí Nhữ Thị Thủy (Chủ tọa) đã thông qua trước hội nghị, đạt tỉ lệ 100%, đề nghị thông qua tập thể sư phạm nhà trường.

3. Kết luận:

Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết học kí I, năm học 2023- 2024 và đưa ra Quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ 7).
Biên bản kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày và được Thư ký thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, ký tên./.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNGCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNGCÁC THÀNH VIÊN

8. Biên bản họp Hội đồng trường tiểu học

PHÒNG GD&ĐT …

TRƯỜNG …
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o-----

Số: …/BB-HĐT-…

…, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
(PHIÊN HỌP ĐẦU NĂM - NĂM HỌC …..)

Hội đồng trường … họp phiên đầu năm, năm học …. nhằm thông qua Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học …...

I. THÀNH PHẦN:

1. Đ/c … - Hiệu trưởng - Chủ Tịch Hội đồng

2. Đ/c … - P Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐ

3. Đ/c … - TT Tổ Văn phòng - Thư ký HĐ

4. Đ/c … - TT Tổ chuyên môn - UV Hội đồng

5. Đ/c … - P.Chủ tịch CĐ - UV Hội đồng

6. Đ/c … - Bí thư Chi đoàn - UV Hội đồng

II. NỘI DUNG:

1. Thông qua dự thảo Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của Nhà trường trong năm học ….:

1.1. Đồng chí … - Chủ tịch Hội đồng trường:

- Nêu nhiệm vụ của buổi họp.

- Trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học …., Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động chuyên chuyên môn.

- Thông qua một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm học …..

- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học…...

- Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

1.3. Đại diện các bộ phận thông qua kế hoạch hoạt động:

- Đồng chí … thông qua kế hoạch hoạt động Chi Đoàn thanh niên năm học …

- Đồng chí … thông qua kế hoạch hoạt động Công đoàn Cơ sở năm học ….

1.4. Thư kí Hội đồng trường thông qua:

- Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học …. và định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường giai đoạn ….

1.5. Các thành viên trong cuộc họp thảo luận về các nội dung nêu trên: - Các thành viên tham dự họp nhất trí với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học … (dự thảo).

- 100% thành viên nhất trí với các chỉ tiêu thi đua năm học …..

- 100% thành viên nhất trí với Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học …..

- 100% thành viên nhất trí với dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

- 100% thành viên nhất trí với Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học …. và giai đoạn …..

2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học …… và giai đoạn ….:

2.1. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường năm học ……:

2.1.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên giải quyết trong năm học …….:

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng...

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy - học và công tác quản lý.

- Áp dụng phương pháp dạy học “…”.

2.1.2. Định hướng chiến lược:

2.1.2.1. Sứ mệnh:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, năng động để phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh trong các hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

2.1.2.2. Tầm nhìn:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng, là cơ sở nuôi dưỡng và giáo dục của địa phương, là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi giáo viên và học sinh luôn năng động sáng tạo và vươn tới thành công.

2.1.2.3. Giá trị

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện tinh thần đoàn kết; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, sáng tạo; dân chủ, kỉ cương; tinh thần trách nhiệm.

2.1.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

2.1.3.1. Mục tiêu:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2.1.3.2. Phương châm hành động:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh:

- Phương châm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc, giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục, hoạt động tập thể, giúp trẻ có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các nhóm lớp.

2.1.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

- Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Người phụ trách: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.1.3.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, giáo viên phụ trách.

2.1.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy các lớp.

2.1.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2.1.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng thương hiệu:

- Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

2.1.4. Trách nhiệm thực hiện:

2.1.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

2.1.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:

Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.

2.2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường giai đoạn ………:

2.2.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên giải quyết trong giai đoạn ……:

- Đổi mới phương pháp dạy học “….”.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy - học và công tác quản lý.

- Phấn đấu xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.

2.2.2. Định hướng chiến lược:

2.2.2.1. Sứ mệnh:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, năng động để phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.

2.2.2.2. Tầm nhìn:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng cao; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi giáo viên và học sinh luôn năng động sáng tạo và vươn tới thành công.

2.2.2.3. Giá trị

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện tnh thần đoàn kết; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, sáng tạo; dân chủ, kỉ cương; tinh thần trách nhiệm.

2.2.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

2.2.3.1. Mục tiêu:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2.2.3.2. Phương châm hành động:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh:

- Phương châm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, các hoạt động tập thể, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia đầu năm học …….

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các nhóm lớp.

2.2.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

- Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.2.3.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, giáo viên phụ trách.

2.2.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy các lớp.

2.2.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2.2.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng thương hiệu:

- Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

- Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia đầu năm học …….

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

2.2.4. Trách nhiệm thực hiện:

2.2.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

2.2.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:

Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.

3. Thông qua các Kế hoạch và đưa ra quyết nghị: - Thông qua kế hoạch năm học …..; kế hoạch chỉ đạo chuyên môn; kế hoạch Công tác công đoàn, Đoàn thanh niên; các chỉ tỉêu phấn đấu.

- Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế chuyên môn và các Quyết định thuộc thẩm quyền của nhà trường. - Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học …...

- Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

Các thành viên Hội đồng trường dự họp đồng ý thống nhất tất cả nội dung trên thành Nghị quyết để thực hiện trong năm học …... Nghị quyết đã được thông qua trong toàn thể thành viên hội đồng trường.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 10 phút, cùng ngày và không ai có ý kiến gì khác.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Các thành viên khác

Trên đây là Biên bản họp Hội đồng trường năm học 2023 - 2024 dành cho các nhà trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông để ghi lại các nội dung trong cuộc họp.

Mẫu Biên bản họp Hội đồng nhà trường đã được HoaTieu.vn tổng hợp thành file tải .Doc, tương thích với nhiều phiên bản Word 2003, Word 2006, Word 2010, Word 2013, Word 2016, Word  2019... File tải được chia sẻ với mục đich phi lợi nhuận. Thầy cô chỉ cần tải về và chỉnh sửa đôi chút và in ra là đã có thể sử dụng ngay. Trong quá trình tải file, nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy liên hệ với HoaTieu.vn để được tư vấn và giải đáp nhanh nhất có thể.

Những tài liệu như trên, thầy cô có thể tìm tại chuyên mục Tài liệu hoặc Biểu mẫu trên trang HoaTieu.

Đánh giá bài viết
30 98.786
0 Bình luận
Sắp xếp theo