Mẫu bản báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học

Mẫu bản báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học mới nhất 2024 là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của Hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Mẫu bản báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học

Bản báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học là văn bản hành chính do tác giả hoặc đại diện tác giả công trình nghiên cứu khoa học soạn thảo, nhàm báo cáo tóm tắt với cơ quan chức năng về công trình khoa học đề nghị xét tặng giải thưởng của mình. Trong đó, báo cáo cần đề cập đến lĩnh vực khoa học của công trình nghiên cứu; kinh phí, thời gian thực hiện công trình; cơ quan thực hiện công trình (nếu có).

Đồng thời, sơ lược nội dung công trình nghiên cứu về vấn đề gì, tác dụng của vấn đề nghiên cứu; hiệu quả áp dụng như thế nào trong thực tiễn; công trình nghiên cứu đã đạt được giải thưởng, khen thưởng nào và ghi rõ thông tin tác giả hoặc nhóm tác giả.

Bản báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học là căn cứ để hội đồng thẩm định giải thưởng xem xét, phê duyệt công trình nghiên cứu đã đủ điều kiện để được trao giải thưởng hay không, trao giải như thế nào (giải thưởng Hồ Chí Minh, giải cấp nhà nước hoặc các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ...)

Bản báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học mới nhất năm 2024 là Mẫu 2a được ban hành kèm theo Nghị định 18/2024/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ. Cụ thể như sau:

Mẫu bản báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

... , ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO TÓM TẮT

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giải thưởng Hồ Chí Minh:

Giải thưởng Nhà nước:

1. Tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng: ...............................................................

………………………………………………………………………………................................

Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng lần thứ: ...

Đề nghị lần đầu tiên: năm ... (đề nghị xét tặng Giải thưởng ... ); lần thứ hai: năm... (đề nghị xét tặng Giải thưởng ...); ... (trường hợp công trình không phải tham gia đề nghị xét tặng lần đầu, đề nghị bổ sung tại mục 7 và 8 thuyết minh nội dung mới, thành tựu gia tăng...của công trình so với lần đề nghị trước).

2. Lĩnh vực khoa học của công trình

a) Khoa học tự nhiên

b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ

c) Khoa học y, dược

d) Khoa học nông nghiệp

đ) Khoa học xã hội

e) Khoa học nhân văn

g) Lĩnh vực khác: ..........................................................................

3. Kinh phí thực hiện công trình

a) Sử dụng hoàn toàn ngân sách nhà nước

b) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước

c) Không sử dụng ngân sách nhà nước

Công trình đã đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định (đối với công trình chọn a hoặc b)

4. Thời gian thực hiện (tháng, năm bắt đầu - tháng, năm kết thúc): ...

Thời gian công bố/ứng dụng:

- Công bố: ... năm

- Ứng dụng: ... năm

5. Cơ quan chủ trì/thực hiện công trình (nếu có): .....................

6. Bộ chủ quản (nếu có): ..........................................................

7. Tóm tắt chung về công trình (bối cảnh hình thành, nội dung và đặc điểm chủ yếu,...)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

8. Tóm tắt về những thành tựu đã đạt được

..............................................................................................................

..............................................................................................................

8.1. Mục đích, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu chính của công trình

- Mục đích nghiên cứu: .........................................................................

..............................................................................................................

- Đối tượng nghiên cứu: ......................................................................

..............................................................................................................

- Phạm vi nghiên cứu: .........................................................................

..............................................................................................................

- Phương pháp nghiên cứu: ................................................................

..............................................................................................................

- Kết quả nghiên cứu (ví dụ: phát hiện mới; lý luận, lý thuyết; dự báo xu hướng tương lai; hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; để phục vụ nghiên cứu đào tạo đại học, sau đại học ........; kết quả nghiên cứu cơ bản có định hướng ứng dụng; kết quả là thành tựu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; chăm sóc sức khỏe; sử dụng tài nguyên; phòng tránh thiên tai, thảm họa; an ninh quốc phòng; lĩnh vực khác...): ..........................

...........................................................................................................................................

8.2. Tự đánh giá về giá trị của công trình

a) Giá trị của công trình:

Đặc biệt xuất sắc (đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh)

Có giá trị rất cao về khoa học

Xuất sắc (đối với Giải thưởng Nhà nước)

Có giá trị cao về khoa học

b) Tác dụng, thành tựu cụ thể của công trình (ví dụ: có phát minh mới hoặc thành tựu khoa học nổi trội, tiêu biểu làm thay đổi về nhận thức, sản xuất, quốc phòng, an ninh và đời sống xã hội; những đóng góp mới về hướng nghiên cứu, lý thuyết, tư tưởng, quan điểm nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu):

..............................................................................................................

..............................................................................................................

8.3. Tài liệu công bố (bài báo, sách chuyên khảo, ...) và trích dẫn

..............................................................................................................

..............................................................................................................

8.4. Hiệu quả của công trình

a) Tổ chức ứng dụng công trình (nếu có):

..............................................................................................................

b) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

c) Hiệu quả về kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác:

..............................................................................................................

8.5. Các giải thưởng về khoa học và công nghệ đã được tặng cho công trình (nếu có)

TT

Tên giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

2

...

9. Về tác giả công trình

9.1 Trường hợp một tác giả

- Họ và tên (và học hàm, học vị): .....................................................................

- Giới tính: .................. Ngày, tháng, năm sinh: …………. Quốc tịch: …………

- Số CCCD/hộ chiếu: .................. Ngày cấp: …………. Nơi cấp: …………..

- Địa chỉ nơi cư trú: …………………………… Điện thoại: ……………………..

- Quá trình và nơi đào tạo, chuyên ngành đào tạo (từ bậc đại học trở lên)(1)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

- Quá trình công tác(2)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

9.2. Trường hợp đồng tác giả

TT

Họ và tên (và học hàm, học vị)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Cơ quan công tác hoặc quản lý tác giả

Địa chỉ nơi cư trú

Điện thoại

Thời gian tham gia công trình (bắt đầu, kết thúc)

Nội dung trực tiếp đóng góp vào giá trị khoa học, công nghệ của công trình (3)

Chữ ký

1

TÁC GIẢ/ĐẠI DIỆN TÁC GIẢ
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) và (2) Có thể kê khai bổ sung thành trang giấy A4 riêng.

(3) Có thể kê khai bổ sung thành trang giấy A4 riêng.

2. Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình nghiên cứu khoa học

Căn cứ Điều 8 Nghị định 18/2024/NĐ-CP đặt ra những tiêu chuẩn để xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình nghiên cứu khoa học như sau:

Công trình nghiên cứu khoa học được đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

1. Công trình đặc biệt xuất sắc

Kết quả nghiên cứu của công trình có phát minh mới hoặc là thành tựu khoa học nổi trội, tiêu biểu, dẫn tới những thay đổi đặc biệt quan trọng trong nhận thức, sản xuất, quốc phòng, an ninh và đời sống xã hội.

2. Công trình có giá trị rất cao về khoa học:

a) Tìm ra bản chất, quy luật phát triển của sự vật, hiện tượng hoặc đạt một trong các tiêu chí sau: Hình thành hướng nghiên cứu mới; tư tưởng, quan niệm mới; nhận thức mới; cách tiếp cận mới; lý thuyết mới; phương pháp mới; tri thức mới; phát hiện mới về khoa học và công nghệ;

b) Được công bố, trích dẫn trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước hoặc quốc tế.

3. Công trình có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ của đất nước hoặc ứng dụng trong thực tiễn có một trong các tác dụng sau:

a) Mang lại hiệu quả kinh tế lớn hoặc làm thay đổi hợp lý cơ cấu ngành nghề; tiết kiệm chi phí sản xuất; nâng cao năng suất lao động; giảm thiểu tác động xấu đến môi trường;

b) Đóng góp đặc biệt quan trọng cho việc dự báo xu hướng tương lai, hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Làm chuyển biến nhận thức của xã hội hoặc tác động đặc biệt quan trọng đến đời sống xã hội; nâng cao dân trí; thay đổi tích cực hành vi ứng xử của nhóm, tầng lớp trong xã hội;

d) Có tác dụng lớn trong giáo dục, được sử dụng cho công tác nghiên cứu và đào tạo đại học, sau đại học.

=> Như vậy, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình nghiên cứu khoa học đó là công trình nghiên cứu khoa học đó phải là những phát hiện mới hoặc là thành tựu khoa học đặc biệt xuất sắc, có giá thị áp dụng thực tiễn lớn, được công bố  trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế; mang tầm ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân dân hoặc có đóng góp quan trọng cho đất nước, được sử dụng trong công tác nghiên cứu, đào tạo đại học...

Ví dụ một số công trình nghiên cứu khoa học đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh như:

+ Công trình "Nghiên cứu công nghệ nghiền khô siêu mịn, nâng cao mức độ tự động hóa và hiệu quả sử dụng nhiệt trong sản xuất ngói cao cấp", của tác giả Nguyễn Quang Mâu cùng 10 cộng sự.

+ Cụm công trình "Tối ưu hóa công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ ở vùng có nguồn lực hạn chế: từ nghiên cứu đến triển khai ứng dụng", của GS.TS Cao Ngọc Thành cùng 6 đồng tác giả.

+ Cụm công trình "Nghiên cứu phát triển công nghệ thiết kế, thi công, lắp đặt các công trình dầu khí biển siêu trường, siêu trọng phù hợp với điều kiện Việt Nam", của ThS Bùi Hoàng Điệp và 11 đồng tác giả.

+ Cụm công trình "Hệ thống trạm đo carota tổng hợp xách tay TBM-02 và bộ quy trình minh giải tài liệu địa vật lý LOGINTER 2.0", KS Nguyễn Xuân Quang và 10 đồng tác giả...

3. Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Nhà nước đối với công trình nghiên cứu khoa học

Căn cứ Điều 12 Nghị định 18/2024/NĐ-CP đặt ra những tiêu chuẩn để xét tặng Giải thưởng Nhà nước đối với công trình nghiên cứu khoa học như sau:

Công trình nghiên cứu phát triển công nghệ được đề nghị tặng Giải thưởng Nhà nước phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

1. Công trình có giá trị cao về khoa học, công nghệ

a) Công trình nghiên cứu phát triển công nghệ xuất sắc, giải quyết được những vấn đề then chốt để cải tiến, đổi mới công nghệ, tạo sản phẩm mới;

b) Góp phần đặc biệt quan trọng thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tạo điều kiện hình thành và phát triển ngành nghề mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của ngành kinh tế.

2. Công trình có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội

a) Đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội;

b) Làm thay đổi phương thức lao động, sản xuất truyền thống hoặc cải thiện điều kiện và môi trường lao động, sản xuất hoặc góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước là sự quan tâm, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những đóng góp, cống hiến của các nhà khoa học đối với đất nước. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ rất lớn đối với cộng đồng Khoa học và Công nghệ. Đồng thời là động lực thúc đẩy những người làm khoa học nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để có được các công trình xuất sắc, có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rộng lớn, đóng góp cho thành công của công cuộc hội nhập của đất nước.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.669
0 Bình luận
Sắp xếp theo