Mẫu đơn xin vào Đảng mẫu 1-KNĐ 2024 mới nhất

Đơn xin vào Đảng mẫu K1-KNĐ là gì? Mẫu đơn xin vào Đảng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu đơn xin vào Đảng mới nhất được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Mẫu có hiệu lực từ ngày 18/01/2022. Mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng khi làm các thủ tục xin vào Đảng cộng sản Việt Nam.

I. Đơn xin vào Đảng mẫu K1-KNĐ là gì?

Đơn xin vào Đảng mẫu 1-KNĐ là mẫu đơn cần thiết cho các bạn khi đang chuẩn bị được kết nạp vào Đảng cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoatieu.vn xin được giới thiệu đến các bạn mẫu đơn xin vào Đảng viết tay bản mới nhất, chi tiết và đầy đủ để các bạn tham khảo, từ đó có được mẫu đơn xin vào Đảng có chất lượng nhất. Mời các bạn xem nội dung chi tiết của mẫu để biết cách viết Đơn xin vào Đảng, cũng như toàn bộ hướng dẫn các thủ tục kết nạp người vào Đảng.

II. Điều kiện kết nạp Đảng

Để được kết nạp vào Đảng, người Đảng viên dự bị phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam như sau:

Điều 1.

1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

Điều 2. Đảng viên có nhiệm vụ:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Tại Quy định số 45-QĐ/TW quy định thi hành điêu lệ đảng cũng quy định như sau:

1- Điều 1 (khoản 2): Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng

1.1- Về tuổi đời

a) Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).

b) Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

1.2- Về trình độ học vấn.

a) Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

b) Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Bí thư.

2- Điều 2 (khoản 1, khoản 2): Trách nhiệm của đảng viên

Đảng viên phải gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Như vậy, theo các quy định trên, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện trên thì sẽ được xem xét kết nạp Đảng.

III. Nội dung cần có trong đơn xin vào Đảng

Một đơn xin vào Đảng đúng tiêu chuẩn phải đảm bảo những nội dung sau đây:

 • Kính gửi
 • Các thông tin về lý lịch trích ngang của bản thân.
 • Những điều nhận thức được qua nghiên cứu điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam: Các đối tượng kết nạp Đảng phải tự ý thức về việc rèn luyện bản thân, trình bày nguyện vọng của mình khi được vào đội ngũ của Đảng.
 • Lời hứa, lời tuyên thệ sẽ thực hiện những gì khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
 • Kí tên.

IV. Các mẫu đơn xin vào Đảng phổ biến

1. Đơn xin vào Đảng (Mẫu 1-KNĐ) mới nhất theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW

Đơn xin vào Đảng Mẫu 1-KNĐ
Đơn xin vào Đảng Mẫu 1-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------------------

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi:

Chi ủy3: ……………………………………………………

Đảng ủy: ……………………………………………………

Tôi là: …………, sinh ngày …… tháng …… năm ………

Nơi sinh: ………………………………………

Quê quán: ………………………………………

Dân tộc: ………… Tôn giáo …………………

Trình độ học vấn: ………………………………

Nơi cư trú4: ………………………………………

………………………………………………………

Nghề nghiệp ………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày …… tháng …… năm ……… tại …………

………………………………………………………

Được xét là cảm tình Đảng ngày …… tháng …… năm ……… tại chi bộ ……………………

…………………………………………………………

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ, của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

…………, ngày …… tháng …… năm 20……
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

____________________

3 Nơi không có chi ủy thì ghi chi bộ.

4 Ghi nơi thường trú, hoặc nơi tạm trú.

2. Mẫu đơn xin vào Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi bộ ..........................

Tôi tên: ..............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Quê quán: ..........................................................

Dân tộc: .................. - Tôn giáo: .........................

Trình độ học vấn: ...............................................

Nơi ở hiện nay: ....................................................

Nghề nghiệp: .......................................................

Đơn vị công tác: ...................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ..........................

Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...................., tại..........

Được xét là cảm tình Đảng ngày.....tháng...năm... .tại chi bộ ..............

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam; được sự giáo dục,bồi dưỡng của chi bộ hoặc của tổ chức Đoàn, Công đoàn(nếu có) tôi đã nhận thức

 • Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt Nam, làm đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, mục đích của Đảng là xây dựng nước việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
 • Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân,
 • Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền dân chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng, Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới.

Nay tôi tự nguyện viết đơn này kính gửi chi bộ Trường ............... và Đảng ủy Xã ...............xét cho tôi được kết nạp và Đảng Cộng sản Việt Nam khi đứng vào hàng ngũ của Đảng tôi xin hứa:

 • Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị Quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
 • Luôn không ngừng học tập để nâng cao trình độ cũng như năng lực công tác và phẩm chất đạo đức cách mạng, có trách nhiệm trong việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực có sự liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân tích cực trong việc tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện lối sống lành mạnh, giản dị, phát huy cao việc tự phê bình và phê bình, thực hiện sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ.
 • Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

........., ngày...tháng...năm...

NGƯỜI LÀM ĐƠN

3. Đơn xin vào Đảng số viết tay

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ:................................................

Đảng uỷ:............................................................

Tôi là:.................. sinh ngày........tháng.........năm...........

Nơi sinh:............................................................

Quê quán:............................................................

Dân tộc:...................... Tôn giáo.............................

Trình độ học vấn:................................................

Nơi ở hiện nay:....................................................

Nghề nghiệp: .......................................................

Đơn vị công tác:....................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:...........................

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày........tháng.......năm..........tại..................

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày..........tháng............năm........tại chi bộ..................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.

- Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

- Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

- Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

- Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.

- Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Nay tôi viết đơn này kính gửi chi ủy ........... Đảng ủy xã ........... Xét cho tôi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

* Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

- Tuyệt đối trung thành với mục đích, lí tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lức công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, làm công tác phát triển Đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định.

..........., ngày...tháng...năm....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

4. Đơn xin kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ:.............................................

Đảng uỷ:.........................................................

Tôi là:................ sinh ngày........tháng.........năm...........

Nơi sinh:.............................................................

Quê quán:..........................................................

Dân tộc:................ Tôn giáo.............................

Trình độ học vấn:.............................................

Nơi ở hiện nay:..................................................

Nghề nghiệp: ...................................................

Đơn vị công tác:.................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:........................

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày........tháng.......năm..........tại..................

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày..........tháng............năm........tại chi bộ..................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.

- Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

- Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

- Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

- Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.

- Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Tự ý thức là một cán bộ công chức luôn luôn phấn đấu, rèn luyện xây dựng cho bản thân một động cơ đúng đắn, một mục đích là góp công sức vào mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đề ra. Bên cạnh đó, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, gương mẫu trong mọi công việc.

Với nguyện vọng là được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để góp công sức nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước, xây dựng sự nghiệp cách mạng trong thời kì mới. Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống trong sáng, lành mạnh, tác phong đúng mực, tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành mọi nghị quyết của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước.

* Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

1. Tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2. Luôn có tinh thần Quốc tế Vô sản trong sáng, cao quý, Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết.

3. Luôn học tập để nâng cao trình độ, luôn dựa vào quần chúng, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn.

4. Luôn luôn đấu tranh, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân, bè phái và những kẻ cơ hội mượn danh Đảng để làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong lòng quần chúng.

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

..............., ngày.......tháng.......năm 20......
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

5. Đơn xin vào Đảng của Công an

Đơn xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam
Đơn xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi bộ…………………………

Đảng uỷ:…………………………………

Tôi là:…. , sinh ngày…..tháng…….năm……

Nơi sinh: ……………………………………

Quê quán: ……………………………………

Dân tộc: ………. Tôn giáo:…………………

Trình độ học vấn:……………………………

Nơi cư trú: ……………………………………

Nghề nghiệp: …………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………

Chức vụ: ………………………………………

Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh ngày….tháng….năm…….tại:……………

Được xét là cảm tình Đảng ngày ….tháng….năm….tại chi bộ ……………

………………………………………………………………………………………………………

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục và bồi dưỡng của chi bộ, của tổ chức Đoàn / Công đoàn Công an …………. …. …….tôi đã nhận thức được:

- Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

- Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động; nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

- Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

- Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền.

- Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

- Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao sức chiến dấu và năng lực lãnh đạo cách mạng.

Nay tôi tự nguyện viết đơn này kính gửi chi bộ Công an …………… và Đảng ủy …………… xem xét cho tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi xin hứa:

- Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của lực lượng Công an nhân dân và của địa phương nơi cư trú.

- Chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo, chỉ đạo, chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện đúng quy chế, quy trình làm việc, điều lệnh Công an nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật; rèn luyện thể lực, tác phong công tác.

- Tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện lối sống lành mạnh, giản dị, phát huy cao việc tự phê bình và phê bình.

- Giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, trung thực, thẳng thắn, thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

………, ngày…..tháng…..năm …..

NGƯỜI LÀM ĐƠN

6. Đơn xin vào Đảng của giáo viên

Mẫu 1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi ủy (chi bộ):.................

Tôi tên là: .............sinh ngày .........tháng ........năm .......

Nơi sinh: xã ..................

Quê quán: xã .................

Dân tộc: ..........Tôn giáo: ........

Trình độ học vấn:............

Nơi ở hiện nay: Trường Tiểu học........................

Nghề nghiệp: Giáo viên ............

Đơn bị công tác: Trường .....................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………………………..

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày ........tháng ........năm ........

Tại: xã .................

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày ........tháng ........năm ........tại chi bộ Trường .................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ, tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tôi đã nhận thức được: Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động . Đảng lấy Chủ nghĩa Mác Lê - nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng . Đảng lãnh đạo trên nguyên tắc tập trung dân chủ và thống nhất trên Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam .

Bản thân tôi tự nhận thức thấy và thấm nhuần tư tưởng, nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam. Tôi nguyện phấn đấu không ngừng nâng cao học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp. Chấp hành sự phân công điều động của Đảng, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định .

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

........, ngày ......tháng .....năm......

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Mẫu 2

Hướng dẫn cách viết đơn xin vào Đảng của giáo viên chi tiết:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------------------

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi:- Chi ủy:..............................................................
- Đảng ủy:...........................................................

Tôi là: ……..............................................……, sinh ngày …… tháng …… năm ………

Nơi sinh: ………………………………………..................................................................

Quê quán: ………………………………………................................................................

Dân tộc: ………… Tôn giáo …………………

Trình độ học vấn: ………………………………...............................................................

Nơi cư trú4: ……………………………………….............................................................

………………………………………………………............................................................

Nghề nghiệp ………………………………………............................................................

Đơn vị công tác: …………………………………..............................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………..............................................................

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày …… tháng …… năm ……… tại …………

……………………………………………………….............................................................

Được xét là cảm tình Đảng ngày …… tháng …… năm ……… tại chi bộ ……………………

…………………………………………………………..........................................................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ, của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

- Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị ra đời từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động và của cả dân tộc, đã lãnh đạo dân tộc ta giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

- Đảng Cộng Sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng.

- Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất cả về ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chú trọng tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ và kỷ luạt nghiêm minh trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng.

- Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng cầm quyền gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng.

- Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội của nhân dân thế giới.

- Đảng Cộng Sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng.

Bản thân tôi là một cán bộ viên chức, đồng thời là giáo viên, tôi luôn tự ý thức về trách nhiệm phấn đấu, rèn luyện của bản thân với động cơ đúng đắn, mục đích là góp công sức vào mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, đặc biệt là nhiệm vụ giáo dục, đổi mới giáo dục trong thời đại hiện nay. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, gương mẫu trong mọi công việc. Với nguyện vọng được trở thành đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam, để góp công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng sự nghiệp cách mạng trong thời kì mới, tôi làm đơn này kính mong Đảng ủy huyện.............., Chi ủy chi bộ trường......................... xem xét kết nạp cho tôi trở thành đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tôi xin hứa: 

- Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng.

- Chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

- Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh.

- Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Liên hệ chặt chẽ, tôn trọng quyền làm chủ, quyền lợi chính đáng của nhân dân.

- Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi cư trú, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Tham gia xây dựng bảo vệ đường lối chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình.

- Sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

…………, ngày …… tháng …… năm 20……
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

7. Mẫu đơn xin vào Đảng của học sinh, sinh viên

Phát triển đảng viên mới trong học sinh, sinh viên hiện nay luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở các trường học. Để ươm mầm những "hạt giống đỏ", các trường đã làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng cũng như giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ.

Để trở thành đảng viên ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, học sinh, sinh viên cần phải đảm bảo đủ tiêu chí về học tập và rèn luyện đạo đức, tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường và địa phương. Cụ thể như:

- Về học tập:

+ Đối với học sinh: các học kỳ ở bậc THPT phải xếp loại khá trở lên; kèm theo các điều kiện về việc đạt giải học sinh giỏi các cấp, các cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, thể thao... cấp tỉnh trở lên.

+ Đối với sinh viên: Điểm trung bình học tập đạt loại khá trở lên, ưu tiên xem xét sinh viên tích cực nghiên cứu khoa học, đạt giải cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, hội thi tay nghề... từ cấp tỉnh trở lên.

- Về tu dưỡng, rèn luyện và hoạt động phong trào

+ Có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt; gương mẫu thực hiện nội quy của nhà trường, quy chế hoạt động của tổ chức đoàn, hội sinh viên, được thầy cô, bạn bè tín nhiệm; không vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học sinh được xếp loại hạnh kiểm Tốt trong các học kỳ, sinh viên có điểm trung bình rèn luyện loại Tốt.

Ưu tiên học sinh đạt danh hiệu học sinh 3 tốt đối với học sinh các trường trung học phổ thông, học sinh 3 rèn luyện đối với học sinh đang học hệ trung cấp; sinh viên 5 tốt đối với sinh viên các trường cao đẳng, đại học.

+ Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường, đoàn thanh niên tổ chức và hoạt động xã hội; chú trọng học sinh, sinh viên là ban cán sự lớp, ban chấp hành đoàn, hội, thành viên các câu lạc bộ, đội thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia các hội thi, các phong trào tình nguyện.

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể của Hoatieu.vn về cách viết mẫu đơn xin vào Đảng của học sinh, sinh viên.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------------------

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi:- Chi ủy:..............................................................
- Đảng ủy:...........................................................

Tôi là: ……..............................................……, sinh ngày …… tháng …… năm ………

Nơi sinh: ………………………………………..................................................................

Quê quán: ………………………………………................................................................

Dân tộc: ………… Tôn giáo …………………

Trình độ học vấn: ………………………………...............................................................

Nơi cư trú: ……………………………………….............................................................

………………………………………………………............................................................

Nghề nghiệp ………………………………………............................................................

Đơn vị công tác: …………………………………..............................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………..............................................................

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày …… tháng …… năm ……… tại …………

……………………………………………………….............................................................

Được xét là cảm tình Đảng ngày …… tháng …… năm ……… tại chi bộ ……………………

…………………………………………………………..........................................................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ, của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

- Đảng đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Mục đích Đảng xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh; thực thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

- Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động; phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, đề ra cương lĩnh trị, đường lối cách mạng đắn, phù hợp với nguyện vọng nhân dân.

- Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống ý chí hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức bản, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết.

- Đảng cộng sản Việt Nam Đảng là Đảng cầm quyền, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết lãnh đạo nhân dân tiến hành nghiệp cách mạng.

- Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới.

- Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Với sự nhận thức về Đảng, tôi tự nguyện viết đơn xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi xin hứa:

- Tuyệt đối trung thành với mục đích, lí tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối mọi sự phân công, điều động của Đảng.

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội tại nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân thực đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách của tổ chức Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, làm tốt công tác phát triển Đảng viên.

- Sinh hoạt Đảng, đóng Đảng phí theo quy định.

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

…………, ngày …… tháng …… năm 20……
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

V. Hướng dẫn viết đơn xin vào Đảng

Cũng giống với các văn bản thông thường, đơn xin kết nạp vào Đảng cũng được trình bày thành 3 phần cơ bàn

Phần mở đầu: Ở đây người viết cần trình bày theo đúng cỡ chữ và hình thức theo mẫu văn bản hướng dẫn

- Lưu ý đơn xin vào Đảng thì không có phần Quốc hiệu và tiêu ngữ, thay vào đó là “Đảng Cộng Sản Việt Nam”

- Phần kính gửi ghi tên cả Đảng ủy và chi bộ nơi nộp đơn xin kết nạp Đảng. Trong đó có thể hiểu Đảng ủy chính là nơi giới thiệu để cá nhân có cơ hội được kết nạp vào Đảng.

- Sau khi được kết nạp, Đảng viên sẽ trực tiếp sinh hoạt tại một trong những chi bộ thuộc Đảng ủy đó

Phần nội dung: Đây được coi là phần quan trọng nhất của tờ đơn, thông qua đây mà chi bộ sẽ có đánh giá ban đầu về những điều kiện xét duyệt Đảng viên đồng thời thể hiện được sự mong muốn, quyết tâm của người làm đơn khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng

Trong đơn xin kết nạp Đảng thì nội dung được chia ra thành 4 phần nhỏ, gồm:

- Giới thiệu bản thân: Đây là phần sẽ đánh giá về các điều kiện cơ bản của một Đảng viên. Do vậy ở đây cá nhân phải ghi đầy đủ và chính xác các thông tin gồm:

+ Họ và tên

+ Ngày tháng năm sinh

+ Nơi sinh, quê quán

+ Trình độ học vấn

+ Nghề nghiệp, đơn vị công tác

+ Chức vụ chính quyền, đoàn thể

- Kết quả nhận thức của bản thân sau quá trình nghiên cứu về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Đây là phần mà cá thân sẽ thể hiện sự hiểu biết của mình về Đảng

+ Nội dung phần này trả lời cho các câu hỏi: Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Mục đích hoạt động của Đảng? Nền tảng hoạt động của Đảng? Nguyên tắc hoạt động và tổ chức

+ Nêu Đảng thể hiện vai trò như thế nào trong đời sống nhân dân hiện nay

Phần kết: Là lời hứa của cá nhân khi được kết nạp vào Đảng:

+ Cá nhân cần viết những lời hứa để thể hiện được sự quyết tâm và trung thành của bản thân như: “Tuyệt đối trung thành với Đảng”, “Không ngừng rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn”

+ Đặc biệt là thể hiện được sự tự nguyện: Tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ của Đảng; tự nguyện viết đơn xin gia nhập Đảng; tự nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng

- Cuối đơn, cá nhân viết đơn phải ghi rõ ngày tháng làm đơn, ký tên và ghi rõ họ tên

Như vậy, để có thể hoàn thành một lá đơn xin vào Đảng thì cá nhân cần lưu ý một số điều như:

- Phải có kỹ năng trình bày văn bản cơ bản (Thể thức trình bày, tên tiêu đề, đề mục…)

- Cách trình bày rõ ràng, khoa học

- Trung thực, thẳng thắn khi trình bày về nhận thức của bản thân

- Thể hiện được sự tự nguyện, trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng

- Nếu cá nhân soạn đơn bằng tay thì cần chú ý về các lỗi chính tả, trình bày sạch đẹp, rõ ràng, không được tẩy xóa.

VI. Hồ sơ, thủ tục kết nạp người vào Đảng

Tại Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 có quy định cụ thể về hồ sơ của đảng viên gồm:

- Giấy chứng nhận đã hoàn thành xong lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng

- Đơn xin vào Đảng

- Lý lịch của người xin vào Đảng đã thông qua phần thẩm tra

- Giấy giới thiệu của Đảng yêu được phân công giúp đỡ

- Đơn nhận xét của đoàn thể nơi cá nhân trực tiếp sinh hoạt

- Nhận xét của đoàn thể và nơi cư trú

- Giấy chứng nhận cảm tình Đảng

- Biên bản họp chi bộ xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng và Nghị quyết

- Nghị quyết xét đề nghị kết nạp đảng viên của Đảng bộ và Chi bộ

Sau khi vào Đảng, Đảng viên sẽ thực hiện viết bản kiểm điểm hàng năm. Mời các bạn tham khảo mẫu Bản kiểm điểm Đảng viênHoatieu.vn sưu tầm.

VII. Các trường hợp không được kết nạp đảng

Không phải trường hợp nào cũng được xem xét kết nạp Đảng, nếu cá nhân đó vi phạm một trong các quy định về lý lịch của người vào Đảng thì không được kết nạp Đảng.

Tại mục 3, điểm 3.2, Hướng dẫn số 04 của Ban Tổ chức Trung ương về vấn đề lý lịch của người vào Đảng nêu rõ:

+ Đối với bản thân người vào Đảng, cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

+ Đối với cha mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ, vợ hoặc chồng cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở quê quán, nơi làm việc, nơi cư trú do cấp ủy cơ sở xác nhận.

Theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, tại khoản 2 Điều 2 (về quan hệ gia định) đã quy định, người vào Đảng có người thân vi phạm một trong các điều sau đây thì không được kết nạp:

Có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng; vợ hoặc chồng, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng:

2.1. Đã làm tình báo, gián điệp, chỉ điểm, mật báo viên, cộng tác viên hoặc làm việc cho cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát đặc biệt của địch.

2.2. Tham gia bộ máy chính quyền, lực lượng vũ trang, bán vũ trang của địch có tội ác với cách mạng, với nhân dân; giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thư ký hoặc tương đương của các đảng phái, tổ chức chính trị phản động, đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội do địch lập ra từ cấp xã và tương đương trở lên. 

VIII. Người thân đi tù thì có được kết nạp đảng hay không?

Theo Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành:

"3.4- Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:

- Người vào Đảng.

- Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

b) Nội dung thẩm tra, xác minh

- Đối với người vào Đảng: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

- Đối với người thân: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước."

=> Như vậy, khi cá nhân được xem xét kết nạp Đảng thì cần thẩm tra lý lịch của gia đình người thân (bố mẹ, anh chị em, vợ chồng). Trường hợp người thân đi tù, tức là người thân trong gia đình người đang được xem xét không chấp hành quy định của pháp luật. Cá nhân đang được xem xét kết nạp Đảng có thể sẽ không được kết nạp Đảng cho đến khi người thân được xóa án tích. Cá nhân đang được xem xét kết nạp Đảng cần liên hệ với tổ chức Đảng trực tiếp quản lý để có kết luận rõ hơn.

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu đơn xin vào Đảng 2024 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn hoàn thiện thủ tục xin vào Đảng của mình.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
118 537.064
0 Bình luận
Sắp xếp theo