Giấy giới thiệu người vào Đảng mẫu 3-KNĐ cập nhật mới nhất 2024

Mẫu giấy giới thiệu vào Đảng 3 - KNĐ dành cho các đoàn viên ưu tú được giới thiệu vào Đảng cộng sản Việt Nam sau một thời gian được giáo dục và giúp đỡ, qua đó nêu ra những ưu, khuyết điểm về đạo đức, lối sống và năng lực công tác của người đó. Giấy giới thiệu kết nạp Đảng này sẽ đề cử người được kết nạp lên Chi ủy đề nghị kết nạp Đảng, sau đó người này chỉ cần sử dụng mẫu Đơn xin vào Đảng để gửi lên cấp đơn vị có thẩm quyền.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc mẫu Giấy giới thiệu người vào Đảng 2024, mẫu viết sẵn giấy giới thiệu người vào Đảng, cách viết giấy giới thiệu người vào Đảng, nội dung giấy giới thiệu người vào Đảng, nhận xét giấy giới thiệu người vào Đảng, quy định về việc kết nạp Đảng viên hiện hành. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu vào Đảng tại đây.

Để xin vào Đảng, bên cạnh văn bản đơn xin vào Đảng, các bạn cần chuẩn bị một số giấy tờ liên quan tới cá nhân, gia đình như Giấy giới thiệu người xin vào Đảng. Các nội dung cần rõ ràng, trung thực theo quy định và người làm kê khai phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung đã khai. Giấy giới thiệu người vào Đảng mẫu 3-KNĐ ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên.

1. Giấy giới thiệu người vào Đảng là gì?

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng là một trong những cơ sở để xét duyệt những thành viên ưu tú vào đội ngũ Đảng Viên, cùng nhau xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày càng vững mạnh. Giấy giới thiệu người vào Đảng giành cho những người được phân công theo dõi quần chúng viết và gửi lên chi ủy xem xét.

Đảng viên giới thiệu người vào Đảng là đảng viên chính thức, cùng công tác, lao động, học tập ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu vào Đảng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở. Ngoài ra, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cũng có thể xem xét, ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng

2. Giấy giới thiệu người vào Đảng mẫu 3-KNĐ theo Hướng dẫn 12

ĐẢNG CNG SẢN VIT NAM
------------------

GIẤY GIỚI THIỆU
người vào Đảng

Kính gửi:

Chi bộ: ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………

Tôi là: ………………………………………, sinh ngày …… tháng …… năm……….

Vào Đảng ngày …… tháng …… năm………., chính thức ngày …… tháng …… năm……….

Chức vụ trong Đảng: …………………………, chức vụ chính quyền …………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………

Đang sinh hoạt tại Chi bộ: …………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm………. được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng ………………………… phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

- Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về chấp hành chủ trương, đường li, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phm chất chính trị, đạo đức li sng, năng lực công tác, quan hệ quần chúng)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng ……………………………………… vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

……………, ngày … tháng …… năm 20……
ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU
(ký, ghi rõ họ và tên)

3. Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng
Giấy giới thiệu Người vào Đảng mới

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kính gửi:

Chi ủy:...................................................

Đảng uỷ.................................................

Tên tôi là1: ..................................................., sinh ngày........ tháng......... năm .........

Vào Đảng ngày..... tháng..... năm......, chính thức ngày....... tháng....... năm........

Chức vụ hiện nay trong Đảng:...................., chính quyền.................., đoàn thể.......................

Quê quán:...................................................................................................................

Đang sinh hoạt tại chi bộ..............................................................................................

Ngày.........tháng..........năm...........được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

- Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý2:...................................................................................

....................................................................................................................................

- Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)3...........

....................................................................................................................................

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

.................., ngày .... tháng ....năm 20.........
Đảng viên giới thiệu
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chú thích:

(1) Người giới thiệu Đảng viên phải đáp ứng điều kiện:

- Là Đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất 01 năm;

- Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Nếu có gì chưa rõ thì phải báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét.

(2) Những đặc điểm cần lưu ý: Việc khai lý lịch của người vào Đảng có đúng sự thật không? Có đủ điều kiện để kết nạp Đảng không?

(3) Nêu rõ việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng của người vào Đảng. Ví dụ:

Đồng chí A có lập trường tư tưởng kiên định, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; có lối sống trung thực, giản dị, sinh hoạt lành mạnh…

Giấy giới thiệu là một trong những mẫu giấy hành chính văn phòng được sử dụng nhiều nhất. Mẫu giấy giới thiệu chuẩn cùng cách viết giấy giới thiệu đã được chúng tôi soạn thảo nhằm hướng dẫn các bạn chưa biết. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu giấy giới thiệu chuẩn kèm cách viết giấy giới thiệu của HoaTieu.vn.

4. Mẫu viết sẵn giấy giới thiệu người vào Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG MẪU 3 - KNĐ

Nơi gửi cần nêu rõ chi ủy, đảng ủy nơi công tác của người giới thiệu người vào Đảng

Kính gửi:

Chi ủy: ......................................

Đảng ủy ....................................

Phần thông tin bản thân cần nêu rõ thông tin của người giới thiệu các cán bộ ưu tú vào Đảng, ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi công tác chính

Tên tôi là: ............................., sinh ngày ..... tháng......... năm .........

Vào Đảng ngày..... tháng..... năm......, chính thức ngày....... tháng....... năm........

Chức vụ hiện nay trong Đảng:..............................., chính quyền..............................., đoàn thể......................

Quê quán:...................................................................................................................

Đang sinh hoạt tại chi bộ..............................................................................................

Ngày.........tháng..........năm...........được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

- Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý: Những đặc điểm chính cần lưu ý: lý lịch được khai đầy đủ, rõ ràng, gia đình nội ngoại không có ai tham gia hoặc cộng tác với thực dân, đế quốc, phong kiến.

Phần lý lịch đã được thẩm tra kỹ tại nơi cư trú, quê quán, nơi đồng chí được giới thiệu công tác

- Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, có tư tưởng chính trị kiên định theo đường lối của Đảng. Sống chan hòa với đồng nghiệp, có lối sống lành mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia nhiệt tình vào các phong trào hoạt động của công ty, đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

- Nêu rõ ngày tháng viết giấy giới thiệu, ký và ghi rõ họ tên Đảng viên giới thiệu

........., ngày....tháng....năm...
Đảng viên giới thiệu
(Ký và ghi rõ họ, tên)

5. Giấy giới thiệu người vào Đảng dành cho giáo viên

Giấy giới thiệu người vào Đảng dành cho giáo viên cũng được viết theo mẫu 3-KNĐ Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng mới nhất 2024. Dưới đây Hoatieu.vn xin giới thiệu đến bạn đọc mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng cho giáo viên chi tiết.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
------------------

GIẤY GIỚI THIỆU
người vào Đảng

Kính gửi:- Chi bộ: ……………………………
.......................................................
.......................................................

Tôi là: ………………………………………, sinh ngày …… tháng …… năm……….

Vào Đảng ngày …… tháng …… năm………., chính thức ngày …… tháng …… năm……….

Chức vụ trong Đảng: …………………………, chức vụ chính quyền …………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………

Đang sinh hoạt tại Chi bộ: …………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm………. được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng ………………………… phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

  • Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý: Lý lịch quần chúng ưu tú............................ được khai chi tiết, mạch lạc, rõ ràng, thể hiện đầy đủ các yêu cầu của cấp trên quy định. Lý lịch đã được thẩm tra, quần chúng ưu tú............................. đủ điều kiện tiêu chuẩn đứng trong hàng ngũ của Đảng.

  • Những ưu, khuyết điểm chính:

- Ưu điểm:

+ Về lịch sử chính trị, tư tưởng chính trị hiện nay: Gia đình quần chúng ưu tú........................................ đảm bảo không có ai là cường hào địa chủ ác bá thời đế quốc phong kiến, không làm điều bất lợi cho cách mạng, có truyền thống là gia đình cách mạng với ông bà từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Gia đình hiện nay luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú.

+ Về phẩm chất chính trị: Quần chúng............................. có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn trung thành, kiên định với mục tiêu, lý tưởng xây dựng CNXH của Đảng; có phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người giáo viên. Luôn chú trọng bồi dưỡng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các luận điệu thù địch của thế lực phản động.

+ Về đạo đức, lối sống: Có mục tiêu vào Đảng trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị, có tinh thần đoàn kết với đồng nghiệp, quần chúng tại nơi cư trú. Luôn có ý thức đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong đơn vị nhà trường cũng như nơi cư trú.

+ Về năng lực chuyên môn: Tận tâm, nhiệt tình với nhiệm vụ được giao và trong công tác giảng dạy. Luôn chấp hành nghiêm quy chế dân chủ, nội quy của ngành giáo dục, nhà trường. Có ý thức học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, là giáo viên dạy giỏi cấp........... trong các năm học................... Hằng năm luôn hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Về quan hệ quần chúng: Thân thiện, hòa nhã, xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong tập thể nhà trường, ứng xử thân thiện với đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh, được mọi người tin tưởng.

- Khuyết điểm:

+ Tinh thần phê bình và tự phê bình đôi lúc chưa cao.

+ Đôi lúc còn mắc sai sót nhỏ trong công việc...

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng ……………………………………… vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

……………, ngày … tháng …… năm 20……
ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU
(ký, ghi rõ họ và tên)

6. Cách viết giấy giới thiệu người vào Đảng

Giấy giới thiệu người vào Đảng được người được phân công giúp đỡ quần chúng cảm tình Đảng viết, nêu ra những nhận xét khách quan về lý lịch, về ưu điểm, khuyết điểm cũng như về đạo đức, lối sống, năng lực công tác của quần chúng cảm tình Đảng sau một thời gian theo dõi, giúp đỡ.

Giấy giới thiệu người vào Đảng được sử dụng hiện nay là mẫu 3-KNĐ, được Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành kèm theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng viên. Dưới đây là hướng dẫn cách viết chi tiết trong các thông tin trong mẫu 3 -KNĐ như sau:

– Phần kính gửi: ghi rõ tên Chi ủy, Đảng ủy.

– Ghi rõ thông tin của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ quần chúng: Họ và tên; ngày sinh; ngày vào Đảng; ngày vào Đảng chính thức; chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể; quê quán; tên Chi bộ đang sinh hoạt.

– Ghi cụ thể thời điểm được Chi bộ phân công giúp đỡ quần chúng cảm tình Đảng, tên quần chúng cảm tình Đảng.

– Ghi cụ thể các nhận xét về quần chúng được phân công giúp đỡ:

+ Về lý lịch của quần chúng đã khai là đúng và đủ chưa, chưa đúng, chưa đủ, cần bổ sung ở điểm nào? Có vi phạm gì không? Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét kếp nạp theo quy định không?

+ Về những ưu, khuyết điểm chính của quần chúng

Đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng nhận xét về những mặt sau:

Về phẩm chất chính trị;Vê đạo đức, lối sống;Về năng lực công tác;Về quan hệ quần chúng.– Đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng ghi rõ lời giới thiệu quần chúng với Chi bộ và đề nghị Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng đó vào Đảng.

– Người viết Giấy giới thiệu người vào Đảng cam đoan về những nội dung mình viết trong giấy giới thiệu là hoàn toàn đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

– Cuối cùng, người viết giấy giới thiệu ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm viết, sau đó ký và ghi rõ họ tên.

7. Quy định về kết nạp Đảng viên

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương tại Hướng dẫn số 01/HD-TW về việc thi hành Điều lệ Đảng đã quy định cụ thể về thủ tục kết nạp Đảng viên như sau:

- Hoàn thành chương trình lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng: Người xin vào Đảng phải tham gia học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành lớp học này.

- Tự viết đơn xin vào Đảng: Người xin vào Đảng phải tự nguyện viết đơn xin vào Đảng. Trong đơn cần trình bày rõ những nhận thức của người vào Đảng về lý tưởng, về mục đích cũng như động cơ xin vào Đảng.

- Viết lý lịch người vào Đảng: Người xin vào Đảng viết bản khai lý lịch. Bản khai lý lịch người xin vào Đảng cần trình bày rõ ràng, đầy đủ, trung thực về nội dung và người viết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã khai.

- Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng: Chi ủy, Đảng ủy cơ sở cần cử đảng viên hoặc đảng ủy viên đi thẩm tra lý lịch của người vào Đảng. Trường hợp ở xa, không có điều kiện đến tận nơi thẩm tra thì có thể gửi công văn đề nghị thẩm tra theo đường bưu điện

Những người cần thẩm tra bao gồm cả người xin vào Đảng và thân nhân của người xin vào Đảng. Nội dung thẩm tra cơ bản gồm: về chính trị; về việc chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương; về đạo đức, phẩm chất, lối sống.

Sau khi thẩm tra lý lịch, nếu đúng và đủ thì đảng viên được phân công hướng dẫn sẽ viết giấy giới thiệu quần chúng vào Đảng.
Chi ủy tổ chức họp lấy ý kiến của đại diện tổ chức chính trị – xã hội mà người vào Đảng là thành viên (Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn, hội nông dân…)
Chi bộ họp bàn, thảo luận, biểu quyết, ra Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên.
Các ban và đoàn thể liên quan trực thuộc Đảng ủy cần tổng hợp hồ sơ mà Chi bộ, Đảng bộ cơ sở gửi lên xét kết nạp Đảng trình Đảng ủy để ra quyết định kết nạp đảng viên.
- Tổ chức lễ kết nạp Đảng: Khi có quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy cấp huyện, trong thời gian không quá 30 ngày, Chi bộ, Đảng bộ cơ sở phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên theo đúng nghi thức được quy định.

- Đảng viên trong giai đoạn dự bị: Tính từ ngày Chi bộ tổ chức lễ kết nạp, đảng viên cần trải qua thời gian 12 tháng dự bị. Trong thời gian này, Chi bộ tiếp tục theo dõi và bồi dưỡng đảng viên dự bị.

- Chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị: Sau 12 tháng kể từ ngày được kết nạp Đảng, đảng viên dự bị phải làm bản tự kiểm điểm đồng thời viết đơn đề nghị Chi bộ, Đảng bộ cơ sở xét chuyển Đảng chính thức. Chi bộ họp cho ý kiến nhận xét, biểu quyết, sau đó gửi hồ sơ xét chuyển Đảng chính thức lên cấp ủy có thẩm quyền để ra quyết định.

8. 7 điều kiện để được kết nạp Đảng viên

Theo Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, để được kết nạp vào Đảng, cần phải đáp ứng các điều kiện:

- Tuổi đời từ 18 - 60 tuổi tại thời điểm chi bộ xét kết nạp;

- Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp THCS trở lên;

- Tự nguyện và thừa nhận thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong một số tổ chức cơ sở Đảng;

- Là người ưu tú và được nhân dân tín nhiệm;

- Có lý lịch rõ ràng, trong sáng thông qua thẩm tra lý lịch khắt khe với cả bản thân người đó và người thân của họ;

- Được hai Đảng viên chính thức giới thiệu. Trong đó, người giới thiệu phải có ít nhất 01 năm cùng công tác, có trách nhiệm báo cáo chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực và chịu mọi trách nhiệm về sự giới thiệu của mình;

- Phải dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời gian này, Đảng viên dự bị phải tiếp tục rèn luyện.

Như vậy, để được chính thức thành Đảng viên, những quần chúng ưu tú phải đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thẩm tra lý lịch, trải qua thời gian dự bị 12 tháng bồi dưỡng, rèn luyện.

Trên đây là 3 mẫu Giấy giới thiệu người vào Đảng kèm Hướng dẫn viết giấy giới thiệu người vào Đảng chi tiết. Người viết Giấy giới thiệu người vào Đảng có nhiệm vụ rất quan trọng là giúp đỡ, theo dõi, nhận xét quá trình rèn luyện, phấn đấu của người viết đơn xin vào Đảng. Họ được coi là người bảo lãnh cho người xin vào Đảng. Do đó, việc viết giấy giới thiệu người vào Đảng phải được thực hiện đúng chuẩn. Mời các bạn tham khảo và tải file mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng về máy để sử dụng hoặc viết tay theo mẫu.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
40 241.084
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo