Giấy khai sinh (bản sao)

Giấy khai sinh bản sao - Mẫu giấy khai sinh bản sao

Giấy khai sinh được xem như là giấy tờ hộ tịch “gốc”, đầu tiên và quan trọng nhất của mỗi cá nhân. Chính vì quan trọng nên luôn phải có nhiều bản sao Giấy khai sinh để sử dụng trong những trường hợp cần thiết. Mẫu giấy khai sinh bản sao được sao y nguyên từ bản chính và có dấu xác nhận của địa phương đảm bảo tính xác thực của Giấy khai sinh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu giấy khai sinh bản sao tại đây.

Giấy khai sinh (bản chính)

Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Cách xử lý khi ghi sai trong giấy khai sinh

Mẫu giấy khai sinh bản sao:

Giấy khai sinh bản sao

Mời các bạn tham khảo Mẫu giấy khai sinh bản sao dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

GIẤY KHAI SINH

(BẢN SAO)

Họ và tên:.......................................................................Giới tính:................................

Ngày, tháng, năm sinh:............................................Ghi bằng chữ:..................................

....................................................................................................................................

Nơi sinh:.......................................................................................................................

Dân tộc:.............................................................Quốc tịch:.............................................

Họ và tên cha:................................................................................................................

Dân tộc:......................................Quốc tịch:...................................Năm sinh:..................

Nơi thường trú/tạm trú:...................................................................................................

.....................................................................................................................................

Họ và tên mẹ:................................................................................................................

Dân tộc:.......................................Quốc tịch:...................................Năm sinh:................

Nơi thường trú/tạm trú:..................................................................................................

....................................................................................................................................

Nơi đăng ký:.................................................................................................................

....................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm đăng ký:.............................................................................................

Ghi chú:........................................................................................................................

....................................................................................................................................

Họ và tên người đi khai sinh:..........................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh:.................................................................................

NGƯỜI THỰC HIỆN
(Đã ký)

..................................

NGƯỜI KÝ GIẤY KHAI SINH
(Đã ký)

..................................

Sao từ Sổ đăng ký khai sinh

Ngày...........tháng............... năm............

NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY KHAI SINH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

.....................................

Đánh giá bài viết
46 130.130
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo