Mẫu không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại Mẫu số 05 năm 2024

Sau khi các thương nhân nộp Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại kèm mẫu thể lệ chương trình khuyến mại, sở công thương hoặc bộ công thương sẽ phải gửi công văn trả lời có xác nhận cho phép thực hiện chương trình khuyến mại đó hay không. Trong trường hợp không xác nhận, cần phải trả lời bằng công văn không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 05 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo chi tiết dưới đây.

1. Mẫu không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại là gì?

Mẫu không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại là mẫu công văn do cơ quan có thẩm quyền trả lời với các đơn vị, doanh nghiệp rằng không xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mãi mà họ đã nộp đơn đăng ký trước đó.

2. Mẫu không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

Mẫu số 05

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(SỞ CÔNG THƯƠNG…)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………….
V/v không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

……… , ngày …. tháng …. năm 20 …….

Kính gửi: ……………………

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số ……… ngày... tháng... năm... của (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến mại);

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại) của (tên thương nhân) với lý do: ..................................................................

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) thông báo để (tên thương nhân) biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………
- Lưu: VT,...

CỤC TRƯỞNG
(GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)

Trên đây là Mẫu không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại năm 2024 mới nhất theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Biểu mẫu: Thủ tục hành chính nhé.

Đánh giá bài viết
1 17
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo