Mẫu Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2024 mới cập nhật

Hoatieu xin chia sẻ các mẫu Kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý, báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo trường học, ủy ban nhân dân, các cơ quan đơn vị trong bài viết này. Ngoài bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm, bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý sẽ đưa ra những công tác đã đạt được trong năm vừa qua. Mời các bạn tham khảo.

Tập thể lãnh đạo quản lý là bộ phận có vai trò rất lớn đối với các đơn vị, địa phương. Các bản kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý dưới đây sẽ nêu đầy đủ các ưu, khuyết điểm, kết quả đạt được và phương hướng, mục tiêu năm sau để các bạn tham khảo.

Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể cuối năm 2024 là mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể mới nhất nhằm đánh giá hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng vào cuối năm theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Sau đây là nội dung chi tiết Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể mới nhất Hoatieu.vn chia sẻ đến bạn đọc, mời các bạn tải về để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của cơ quan, đơn vị của mình.

1. Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo là gì?

Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể cuối năm mới nhất hiện nay là Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2023 được ban hành kèm theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW năm 2023 (áp dụng từ ngày 10/11/2023).

Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể cuối năm là văn bản do người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện, nhằm báo cáo và kiểm điểm với cấp trên các nội dung về ưu, nhược điểm, thành tích, hạn chế tồn đọng và giải pháp khắc phục của đơn vị trong năm.

2. Nội dung kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý cuối năm

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Quy định 124-QĐ/TW năm 2023, công tác kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý cuối năm bao gồm các nội dung như sau:

Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những kết quả đạt được, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, giải pháp và thời gian khắc phục.

- Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc.

- Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; năng lực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

- Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được cấp có thẩm quyền kết luận và được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước (nếu có).

3. Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể cuối năm theo Hướng dẫn 25 năm 2024

Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể cuối năm theo Hướng dẫn 25
Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể cuối năm theo Hướng dẫn 25

Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2023 

ĐẢNG BỘ.............................

(Tập thể kiểm điểm)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

***

..................., ngày... tháng... năm.....

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm…

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể ........ kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

3. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

4. Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

 II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

- Hạn chế, khuyết điểm.

- Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân...

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND huyện năm 2024

ĐẢNG BỘ HUYỆN...

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

--------------------------

 .............., ngày... tháng... năm.....

BÁO CÁO
kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND huyện
Năm 2023 

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể ........ kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc.

- UBND huyện đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND huyện. Tổ chức hoạt động theo Quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và thành viên UBND huyện theo nhiệm vụ được phân công.

- Đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Quy chế làm việc của UBND huyện, nhiệm kỳ 20...-20... theo Quyết định số ...................... Trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; luôn bám sát Nghị quyết kỳ họp thứ 09, HĐND huyện khóa XI về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 20..., các chủ trương của tỉnh và chương trình trọng tâm của huyện để xây dựng các giải pháp phù hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Lãnh đạo UBND huyện duy trì nghiêm túc chế độ họp, hội ý giao ban lãnh đạo huyện, trực tiếp làm việc với các ngành và các địa phương để nghe và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các vấn đề thực hiện còn tồn tại, vướng mắc. Tăng cường tổ chức các buổi đối thoại, tiếp xúc với công dân để giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo. Do vậy, nhiều vấn đề búc xúc nổi lên đã được tập trung chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết kịp thời. Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND huyện đã duy trì hoạt động điều hành đúng quy chế làm việc, từng thành viên UBND huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã ký kết, các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, của các đại biểu HĐND huyện và của cử tri đều được UBND huyện xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri. UBND huyện thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản vào địa bàn huyện nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đã đề ra.

- Trong quá trình chỉ đạo, điều hành lãnh đạo UBND huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý, giải quyết các công việc của các phòng, ban được phân công phụ trách; phối hợp giải quyết những vấn đề lớn, vấn đề còn vướng mắc thông qua hội ý trong lãnh đạo UBND huyện, họp lấy ý kiến các ngành có liên quan hoặc chủ động xin ý kiến, chủ trương của Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND huyện và UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt quá thẩm quyền. Đồng thời, UBND huyện luôn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ, thông qua các cuộc họp đột xuất, hội ý của Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện luôn tranh thủ báo cáo các vấn đề tồn tại, vướng mắc cho Thường trực Huyện ủy để bàn, thống nhất biện pháp chỉ đạo xử lý, giải quyết đạt hiệu quả; luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho các kỳ họp theo luật định. Thường trực HĐND huyện tham gia các cuộc họp định kỳ của UBND huyện có nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND huyện, nhất là các chương trình, mục tiêu có tác động đến đời sống nhân dân trong huyện. Tại các kỳ họp HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng, ban huyện có liên quan chuẩn bị các nội dung phục vụ cho kỳ họp đạt kết quả. Ngoài ra, việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn, trả lời chất vấn của các vị đại biểu HĐND huyện theo yêu cầu của Thường trực HĐND huyện được bảo đảm, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp; thường xuyên giữ mối quan hệ với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện theo quy chế phối hợp, UBND huyện mời Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tham gia vào các Hội đồng, các Ban chỉ đạo của huyện, từ đó phát huy tốt việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

Trên cơ sở các chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20..., UBND huyện đã bám sát các chương trình, kế hoạch của cấp trên, ngay từ đầu năm xây dựng và ban hành Quyết định số 107 và 108/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác trọng tâm năm 2020, đồng thời chỉ đạo xây dựng các chương trình công tác trọng tâm trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy và chương trình để UBND huyện chỉ đạo, điều hành. Từ đó hàng tuần, tháng, quý, UBND huyện cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình công tác cụ thể với tình hình thực tế và phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện, trong đó tập trung nhấn mạnh các công tác trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện, xử lý.

Trong năm 20..., UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành có hiệu quả trên một số lĩnh vực công tác cụ thể như sau:

- Trên lĩnh vực kinh tế: Tập trung chỉ đạo gieo trồng đúng lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống, triển khai thực hiện tốt cánh đồng mẫu lớn và cánh đồng lớn; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi; tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi, LMLM, tập trung thực hiện tái đàn heo sau khi bị dịch tả heo Châu Phi...; huy động tối đa các nguồn lực của toàn xã hội để hoàn thành huyện xây dựng nông thôn mới năm 20...

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện và xử lý tháo gỡ được một số vấn đề tồn tại, vướng mắc trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Chỉ đạo triển khai thi công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch được duyệt, nhất là hoàn thành các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành huyện đạt nông thôn mới năm 2020 như : dự án Nâng cấp tuyến ĐT 640 (đoạn ngã ba Ông Đô đến cuối thị trấn Tuy Phước); Quảng trường huyện; công viên và cổng chào (cầu Ông Đô)….. Tập trung rà soát, chỉ đạo xử lý giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế, phí, lệ phí, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế,...

- Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: Tập trung thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện. Chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện. Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Chỉ đạo triển khai kịp thời và có hiệu quả công tác y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng,... Thực hiện kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động.

- Trên lĩnh vực nội chính: Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn; chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quyết định hành chính. Tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội,...

Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội năm 20... tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Huyện uỷ và HĐND huyện giao, cụ thể như sau:

.....................

Ngoài ra, UBND huyện cũng thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác thông tin báo cáo, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, của Huyện uỷ và sự giám sát của HĐND huyện.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

- UBND huyện đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết nghiêm túc, có tính khả thi cao và hiệu quả thiết thực. Ngay từ đầu năm, đã chỉ đạo các cơ quan, phòng ban trực thuộc xây dựng kế hoạch cam kết của đơn vị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc huyện xây dựng kế hoạch đăng ký, kế hoạch tiếp tục thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 đúng thời gian quy định nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

- Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện thực hiện thường xuyên, kịp thời, nghiêm túc. Công tác theo dõi, đôn đốc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và thực hiện công vụ tại các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện.

- Công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo và thi đua khen thưởng được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định. Kết quả năm 2023 được Trung ương tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho 01 tập thể và 01 cá nhân, tặng Huân Chương Lao động hạng 3 cho 02 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 03 cá nhân; Bộ, ngành tặng bằng khen cho 03 tập thể, 07 cá nhân và cờ thi đua cho 01 đơn vị; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 08 đơn vị, bằng khen cho 12 tập thể, 24 cá nhân, danh hiệu TTLĐXS cho 28 tập thể; UBND huyện tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 2.164 cá nhân, danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 83 tập thể, danh hiệu CSTĐCS cho 252 cá nhân, Giấy khen cho 80 tập thể và 404 cá nhân; ngoài ra UBND huyện tặng Giấy khen khen thưởng đột xuất cho 05 cá nhân, khen thưởng chuyên đề cho 265 tập thể và 379 cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành năm 20... của UBND huyện vẫn còn một số tồn tại:

- Nền kinh tế của huyện tuy có tăng trưởng nhưng chưa bền vững, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

- Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường nên vụ Hè Thu hạn hán kéo dài dẫn đến bỏ hoang một số diện tích không gieo sạ; ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng nên khả năng tái đàn hạn chế; một số HTX khó khăn về vốn, nợ đọng còn nhiều, chưa mở rộng được các dịch vụ và kinh doanh phù hợp theo Luật HTX năm 2012; việc triển khai thực hiện Đề án thành lập mới các HTX trên địa bàn huyện theo Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng đến nay chưa hoàn thành; việc di dời các hộ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, xen kẽ khu dân cư vào nhà máy giết mổ động vật tập trung tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn chưa đạt hiệu quả theo đề án của tỉnh.

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản còn một số mặt hạn chế: Tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép tuy có giảm nhưng vẫn còn diễn ra ở một số địa phương nhưng việc xử lý chưa kịp thời;

- Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương và công tác GPMB một số công trình còn chậm;

- Tình hình tài chính ngân sách cơ bản đảm bảo ngân sách, tuy nhiên một số khoản thu còn đạt thấp so với kế hoạch ( thuế công thương nghiệp- ngoài quốc doanh, thu lệ phí trước bạ, thu phí lệ phí).

- Công tác phối hợp triển khai việc trùng tu, tôn tạo một số di tích lịch sử văn hóa còn chậm; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số phòng ban và địa phương thực hiện chưa nghiêm, nhất là công tác hội họp và báo cáo.

- Tình hình dịch bệnh ở người tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn còn có mặt hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu (tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn vẫn còn nhiều nhất là trên lĩnh vực đất đai)

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số vụ việc tại các ngành còn để kéo dài so với quy định. Trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn ở một số địa phương có mặt diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ngày càng phức tạp.

2. Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại

Tập thể lãnh đạo UBND huyện xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên ngoài yếu tố khách quan là do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, kinh tế trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp,... đã làm ảnh hưởng đến kết quả điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, còn có yếu tố chủ quan là do:

- Công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND huyện và cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND huyện ở một số mặt chưa toàn diện; công tác kiểm tra, chỉ đạo xử lý một số vấn đề chưa được tập trung một cách quyết liệt nên ở một số lĩnh vực công tác chưa có sự chuyển biến mạnh, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm, cải cách thủ tục hành chính….

- Một số Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc trong việc triển khai, thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nên làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả thực hiện và chất lượng công việc; có một số vấn đề xử lý chưa bám sát Quy chế làm việc của UBND huyện, còn chạy theo sự vụ, sự việc. Tinh thần trách nhiệm của một vài cán bộ công chức, người đứng đầu một số ngành, địa phương trong việc thực thi nhiệm vụ chưa cao, thiếu sâu sát, chưa thực sự vì lợi ích chung, thiếu linh hoạt trong vận dụng cơ chế chính sách để xử lý giải quyết.

- Một số nội dung của Quy chế làm việc chưa được thực hiện tốt. Tính kỷ cương, kỷ luật hành chính trong chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện ở một vài đơn vị chưa nghiêm; còn nhiều vụ việc, nội dung đã được lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo nhiều lần bằng văn bản nhưng chưa được thực hiện một cách nghiêm túc hoặc có thực hiện nhưng không đạt yêu cầu (chậm tiến độ, chưa toàn diện…). Công tác kiểm tra hoạt động công vụ, kỷ cương kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức chưa thực hiện thường xuyên để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm chế độ đi công tác cơ sở và chế độ thông tin, báo cáo chưa đảm bảo theo yêu cầu.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

- Trong năm đã tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế của năm 20.... Đồng thời, các ý kiến chỉ đạo, thông báo kết luận của UBND tỉnh, Ban Thường vụ huyện uỷ, HĐND huyện được UBND huyện chỉ đạo thực hiện kịp thời và thường xuyên có sự kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, qua đó giúp các ngành, các địa phương kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc, thiếu sót, tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ đã được UBND huyện giao.

UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công sở, đặc biệt là công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, công việc đã giao. Qua công tác theo dõi, kiểm tra lãnh đạo UBND huyện thường xuyên chỉ đạo và có ý kiến phê bình, nhắc nhở Thủ trưởng các đơn vị chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ hoặc tham mưu, đề xuất UBND huyện không đảm bảo thời gian quy định, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn. Đối với các nội dung công việc quan trọng, Chủ tịch đã phân công các Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tháo gỡ vướng mắc. Các thành viên UBND huyện đã dành thời gian nắm bắt và chỉ đạo giải quyết khó khăn của các xã, thị trấn, kết hợp đôn đốc, kiểm tra thực hiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND huyện đã ban hành. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp; quan tâm củng cố niềm tin của nhân dân vào đội ngũ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khó khăn, yếu kém năm 20...; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Huyện uỷ, HĐND huyện đã đề ra thì nhiệm vụ năm 20... là rất nặng nề, do những khó khăn, hạn chế khách quan nêu trên. Do đó, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các công việc trọng tâm sau:

1. Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20..., các Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện và chương trình công tác năm 20..., UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo các phòng, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn sớm cụ thể hoá thành chương trình công tác và kế hoạch thực hiện của từng ngành, địa phương. Trong đó, xác định công việc cụ thể, phân công đơn vị chủ trì thực hiện, xác định thời gian hoàn thành và thời điểm báo cáo kết quả thực hiện, nhất là chỉ đạo thực hiện tốt các Đề án, Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiệu quả, bền vững. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện uỷ về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2020-2025, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

3. Quản lý có hiệu quả tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án thu gom rác thải sinh hoạt và Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt tại cộng đồng dân cư, thực hiện mở rộng địa bàn thu gom rác sinh hoạt. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ; Hoàn thành hồ sơ đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Bình An, hồ sơ quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bình An. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đôn đốc thực hiện đúng tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án, công trình trọng điểm. Chấn chỉnh công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, quản lý dự án đầu tư. Quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường công tác khuyến công. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng quy định, chống thất thoát, lãng phí.

4. Tập trung tổ chức tốt các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; tiếp tục triên khai thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; chú trọng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo theo hướng bền vững; tăng cường phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đi đôi với việc tăng cường y đức, thái độ ứng xử và phục vụ bệnh nhân của đội ngũ nhân viên y tế.

5. Thực hiện tốt chế độ công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; cải tiến chất lượng các cuộc họp, hội nghị; đổi mới phương thức, lề lối làm việc; tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện tốt đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để bố trí nhân sự hợp lý, hiệu quả; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức tốt và chuyên nghiệp trong công tác; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 – 2026.

6. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương; hoàn thành chỉ tiêu giao quân và thực hiện tốt công tác huấn luyện; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; đôn đốc, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình thực thi công vụ; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông và an ninh nông thôn, trong đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

7. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và có định hướng trong thông tin, nhằm cung cấp thông tin chính thống để người dân hiểu đúng, hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; tăng cường tổ chức các buổi đối thoại, tiếp xúc với công dân để giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo và nắm tình hình dư luận để kịp thời cung cấp thông tin, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, gây tâm lý không tốt trong cộng đồng xã hội.

8. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục giữ vững sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên UBND huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường chỉ đạo cải tiến, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành ở một số lĩnh vực chưa có sự chuyển biến mạnh bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện để các chủ trương, chính sách sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

9. Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND huyện với các cơ quan Đảng, Uỷ ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể huyện, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 20... theo Nghị quyết của Huyện uỷ và HĐND huyện đề ra.

10. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các sở, ngành tỉnh, qua đó kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

5. Báo cáo kiểm điểm tập thể của trường THCS năm 2024

Đây là mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể của đơn vị nhà trường năm 2024 theo mẫu mới nhất của Hướng dẫn 25-HD/BTCTW. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG...................

CHI BỘ TRƯỜNG THCS......................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

***

............., ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm 2023

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tập thể Chi bộ THCS.............................. tiến hành kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc: 

- Chi bộ ra Nghị quyết xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban Chi uỷ, Quy chế hoạt động của Chi bộ. Tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái cục bộ. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

-Tổ chức họp Chi bộ hàng tháng đúng thời gian quy định. Nội dung sinh hoạt Chi bộ đúng theo chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng viên trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng Đảng viên nhất là trong Ban Chi ủy.

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế dân chủ, tất cả mọi công việc đều thực hiện theo nguyên tắc công khai - dân chủ. Nội bộ đoàn kết, trong năm không có hiện tượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của CB,GV,NV cũng như phụ huynh học sinh; Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát Đảng viên trong Chi bộ về việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, GV,NV thực hiện đúng các quy định của Đảng và nhà nước; Tổ chức đánh giá, phân loại đúng thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, viên chức hàng tháng, hàng kỳ và hàng năm, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, để bố trí sắp xếp các vị trí việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn từng đối tượng. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy và năng lực sử dụng CNTT, đáp ứng với nhu cầu của xã hội hiện

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá, bồi dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ, Đảng viên, GV,NV trong đơn vị. Hàng năm lãnh đạo nhà trường đều kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử giáo viên tham dự các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, lí luận chính trị. Trong công tác, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của đơn vị luôn được chú trọng và đề cao về việc xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái, phát huy tính sáng tạo, chủ động công tác ở mỗi Đảng viên, CB,GV,NV trong đơn vị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

- Chi bộ nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhà trường vững mạnh, để phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tích cực xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục. Chú ý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên và GV,NV của trường, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tạo mọi điều kiện cho Đảng viên, CB-GV-NV đi học các lớp chính trị, chuyên môn nâng cao trình độ, quản lý giáo dục.

- Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm lành mạnh, có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân.

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao:

- Công tác phổ cập giáo dục đã đạt tiêu chuẩn hiệu quả và huy động. 100% trẻ vào học lớp 6; không có học sinh bỏ học. Đã được UBND quận công nhận đạt PCGD năm 20.... Hồ sơ sổ sách sạch đẹp lưu giữ khoa học. Thông tin minh chứng rõ ràng chính xác, cập nhật số liệu thường xuyên.

- Tỉ lệ huy động 100% học sinh ra lớp.

- 100% cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ năm học. Hoàn thành chương trình theo qui định, không có hiện tượng cắt xén chương trình. 100% thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Không có giáo viên vi phạm điều cấm giáo viên không được làm.

- Chất lượng hai mặt giáo dục đại trà tăng hơn so với năm học trước .

- Giáo viên dạy giỏi cấp quận: 18/37 GV tham gia, đạt tỉ lệ 53%.

- Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận: 04 đồng chí (đều là đảng viên đang bảo lưu).

- Công tác HSG tăng hơn năm trước mặc dù có bị ảnh hưởng của dịch Covid 19.

- Chất lượng thi vào lớp 10 THPT công lập tăng vượt bậc. Xếp thứ 14/197 trường trong thành phố, vượt chỉ tiêu quận giao.

- Công tác kiểm định chất lượng: Nhà trường đã thường xuyên cập nhật và bổ sung hồ sơ theo tiêu chí của các chuẩn vào cuối mỗi kỳ học. Các loại hồ sơ được giữ gìn bảo quản đúng công tác lưu trữ hồ sơ.

- Cơ sở vật chất của trường được tăng cường, sửa chữa nhằm giữ vững trường đã đạt chuẩn quốc gia và thực hiện tốt phong trào "xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" phấn đấu xây dựng một "nhà trường hạnh phúc".

- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, do đó trong năm học vừa qua không có đơn thư khiếu nại về mọi mặt trong nhà trường. Không có giáo viên vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo,không có học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội.

- Công tác an ninh an toàn trường học được đảm bảo. Không để xảy ra thất thoát hoặc mất tài sản của nhà nước cũng như của cá nhân. Không có học sinh đánh nhau trong, ngoài trường, không có học sinh bị lỷ luật, không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội, không có bạo lực học đường.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

- Chi bộ nhà trường đã chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong đơn vị. Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% các đồng chí cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ và giáo viên, nhân viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW.

- 100% Đảng viên trong Chi bộ đều kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã tích cực tuyên truyền, vận động người thân và gia đình, nhân dân chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- 100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đều có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Luôn phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, thực hiện nghiêm túc Quy chế chuyên môn của trường, của ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 20... - 20.... Luôn có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau về mọi mặt, thăm hỏi động viên kịp thời.

- Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong mọi hoạt động; tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương; thực hiện tốt chế độ công khai, dân chủ trong nhà trường, theo tinh thần cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”. Luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, các đồng chí Đảng viên gương mẫu trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn. Có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, tham ô lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Chi bộ và nhà trường luôn xác định phải kiên quyết đấu tranh “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong Chi bộ, trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể của trường và mỗi cán bộ, Đảng viên.

- 100% Đảng viên và quần chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, kết hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, để đánh giá kết quả phấn đấu và thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề thi đua của trường trong năm. Tham gia gia đầy đủ các buổi toạ đàm chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” do các cấp tổ chức, Ban Chi ủy, BGH nhà trường rất coi trọng và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đúng theo kế hoạch.

- Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các tệ tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đã đề ra.

- Việc giám sát các hoạt động của Chi bộ và Nhà trường được thực hiện thường xuyên theo đúng kế hoạch. Công tác kiểm tra Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng được Chi bộ tổ chức xuyên suốt qua các lần sinh hoạt Chi bộ; các Đảng viên đều đăng ký kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng trong năm 2020, qua mỗi lần sinh hoạt tiến hành kiểm tra từ 01 đến -2 Đảng viên; tập trung kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện “Nêu gương”; Đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; việc mua sắm, sử dụng tài sản công; những điều Đảng viên và cán bộ công chức không được làm trong năm đã kiểm tra 100% Đảng viên.

- Trong năm học qua, Cấp ủy chi bộ đã tiến hành lên kế hoạch kiểm tra giám sát 100% Đảng viên, GV, NV và các tổ chức đoàn thể, nhờ đó Chi bộ không xảy ra bất kỳ trường hợp Đảng viên, GV, NV nào vi phạm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các bộ chủ ở cơ quan, đơn vị. Tập thể chi bộ, người đứng đầu chi bộ, ban giám hiệu thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ đảng viên, giáo viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mở rộng sinh hoạt dân chủ trong nội bộ chi bộ đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của các đảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên.

- Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người chi bộ và nhà trường. Xác định rõ mối quan hệ trong giải quyết công việc giữa người đứng đầu với tập thể chi bộ. Thực hiện tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết phê phán các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức.

- Duy trì tốt chế độ lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, khắc phục các khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, đảng viên, giáo viên khi mới bắt đầu có dấu hiệu vi phạm, nhất là biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết.

- Chi bộ đã xây dựng quy chế làm việc xác định và phân công rõ vai trò nhiệm vụ cho từng Đảng viên, giáo viên, cán bộ nhà trường, chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có cơ hội học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

- Chi bộ phối hợp cùng cấp ủy, đảng ủy địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến học sinh và các cán bộ, quần chúng nhân dân tại địa phương. Chính những giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục là tuyên truyền viên tích cực giúp tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Đảng, quy định pháp luật Nhà nước đến mọi người.

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, nhằm đánh giá, kiểm điểm quá trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Theo dõi chặt chẽ tình hình sinh hoạt, công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên, giáo viên; phát huy tinh thần dân chủ, thảo luận, bàn bạc và thống nhất trong đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ. Công tác thanh kiểm tra được chú trọng, đặt biệt rèn luyện đảng viên trong chi bộ giữ vững phẩm chất đạo đức, chính trị.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm:

- Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ và họp hội đồng sư phạm nhà trường còn chưa phát huy hết quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, còn e dè, chưa mạnh dạn phát biểu để xây dựng Chi bộ và Nhà trường, còn nể nang, tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong sinh hoạt Chi bộ của một số cá nhân còn nể nang ngại va chạm.

- Công tác giáo dục Stem, phòng học thông mình còn hạn chế, chưa thực hiện được do các điều kiện cơ sở vật chất.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

- Do chưa thấu hiểu và chia sẻ với nhau lại nể nâng nên tinh thần đấu tranh phê bình chưa cao.

- Do điều kiện cơ sở vật chất như phòng học nhỏ, số học sinh nhiều, kinh phí đóng học cao nên chưa thực hiện được.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Không có

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm 

Không có.

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

- Tăng cường sự lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong mỗi cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên của đơn vị; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong đơn vị; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ.

- Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những mặt yếu kém, chống lại những tư tưởng gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ; lãnh đạo Chi bộ và nhà trường khắc phục tình trạng còn nể nang, né tránh, ngại va chạm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Chi bộ đối với các đảng viên, các tổ chức đoàn thể và với mọi hoạt động của nhà trường chủ động ngăn ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ trong thực hiện nhiệm vụ.

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

6. Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND huyện

Kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý
Kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý

Dưới đây là báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND huyện 2024 mới nhất, là mẫu thật có nêu các ưu điểm, kết quả đạt được trong năm và khuyết điểm, hạn chế rất sát với thực tế. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc

......, ngày..... tháng.... năm 2022

BÁO CÁO
Kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND huyện
Năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/HU, ngày ............ của Ban thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022;

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; tập thể lãnh đạo UBND huyện kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên.

Trên cơ sở nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình của địa phương và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho toàn bộ cán bộ công chức, viên chức và đảng viên trực thuộc UBND huyện nhằm nâng cao nhận thức nắm bắt vận dụng, thực hiện trong chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đã đề ra nhiều biện pháp để chỉ đạo, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện.

Tập trung chỉ đạo các cơ quan thuộc huyện luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời trang bị, nâng cao kiến thức, năng lực, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Xây dựng chuẩn hóa và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên, đặc biệt cán bộ chủ chốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực, bảo đảm về số lượng, tiêu chuẩn, đồng bộ về cơ cấu, trình độ, tính kế thừa giữa các thế hệ nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở địa phương. Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị, hòa đồng, luôn phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; có ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

Trên cơ sở các chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND huyện đã bám sát các chương trình, kế hoạch của cấp trên, ngay từ đầu năm xây dựng và ban hành Quyết định số ......./QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác trọng tâm năm 2022, đồng thời chỉ đạo xây dựng các chương trình công tác trọng tâm trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy và chương trình để UBND huyện chỉ đạo, điều hành. Từ đó hàng tuần, tháng, quý, UBND huyện cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình công tác cụ thể với tình hình thực tế và phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện, trong đó tập trung nhấn mạnh các công tác trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện, xử lý.

Trong năm 2022, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành có hiệu quả trên một số lĩnh vực công tác cụ thể như sau:

- Trên lĩnh vực kinh tế: Tập trung chỉ đạo gieo trồng đúng lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống, triển khai thực hiện tốt cánh đồng mẫu lớn và cánh đồng lớn; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi; tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi, LMLM, tập trung thực hiện tái đàn heo sau khi bị dịch tả heo Châu Phi...; huy động tối đa các nguồn lực của toàn xã hội để hoàn thành huyện xây dựng nông thôn mới năm 2022. Tăng cường chỉ đạo thực hiện và xử lý tháo gỡ được một số vấn đề tồn tại, vướng mắc trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Chỉ đạo triển khai thi công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch được duyệt, nhất là hoàn thành các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2025, hoàn thành huyện đạt nông thôn mới năm 2022 như : dự án Nâng cấp tuyến ĐT ........ (đoạn ngã ba ...... đến cuối thị trấn .......); Quảng trường huyện; công viên và cổng chào (cầu .........)….. Tập trung rà soát, chỉ đạo xử lý giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế, phí, lệ phí, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế,...

- Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: Tập trung thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện đảm bảo theo tình hình dịch Covid -19. Chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện. Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Chỉ đạo triển khai kịp thời và có hiệu quả công tác y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, nhất là công tác phòng chống dịch Covid -19... Thực hiện kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động.

- Trên lĩnh vực nội chính: Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn; chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quyết định hành chính. Tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội,...

Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Huyện uỷ và HĐND huyện giao, cụ thể như sau:

- Giá trị sản xuất các ngành (theo giá so sánh 20......) tăng: 9,15% (KH: 9,2%). Trong đó: Nông, lâm và thủy sản tăng: 4,06% (KH: 4,1%); Công nghiệp- Xây dựng tăng: 10,72% (KH: 10,7%), riêng công nghiệp tăng 10,64% (KH: 10,6%); Dịch vụ tăng: 11,27% (KH: 11,3%);

- Tỷ trọng trong giá trị sản xuất (giá thực tế) nông, lâm, thủy sản - Công nghiệp và xây dựng - Dịch vụ là: 28,94% - 50,06%- 21% (KH: 28,9%-50,1%-21%);

- Sản lượng lương thực có hạt 107.953 tấn (KH 106.740 tấn), trong đó: Sản lượng lúa đạt 105.985 tấn ( KH 104.300 tấn);

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,3 triệu đồng/năm/người ( KH 47,2 triệu đồng);

- Đang đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới ( hoàn thành 01 xã Phước Thắng đạt chuẩn nông thôn mới)/ KH hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới (01 xã Phước Thắng đạt chuẩn nông thôn mới);

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 12,9% và 2,98% rừng 03 năm tuổi chưa đủ độ che phủ (KH 14%);

- Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn 624.124 triệu đồng (KH 551.180trđ), trong đó thu tiền sử dụng đất 430.120 triệu đồng (KH 360.000 trđ).

- Công nhận 02 trường đạt chuẩn quốc gia (KH xây dựng 02 trường đạt chuẩn quốc gia);

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 8,63% (KH 8,8%);

- Tiếp tục duy trì 13 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2022;

- Tiếp tục duy trì 13/13 xã, thị trấn có bác sỹ (KH 13/13);

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,24%, giảm 0,34% so với cùng kỳ (KH tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5%);

- Tạo việc làm tăng thêm 1.118 lao động (KH 1.000 lao động);

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,6 % (KH tỉnh 94%);

- Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch trên 63% (KH 63%). Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% (KH 100%).

- Tỷ lệ thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao (KH 100%);

- Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, UBND huyện cũng thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác thông tin báo cáo, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, của Huyện uỷ và sự giám sát của HĐND huyện.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

- UBND huyện đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND huyện. Tổ chức hoạt động theo Quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và thành viên UBND huyện theo nhiệm vụ được phân công.

- Đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Quy chế làm việc của UBND huyện, nhiệm kỳ 20....-20..... theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ...... Trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; luôn bám sát Nghị quyết kỳ họp thứ 09, HĐND huyện khóa XI về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các chủ trương của tỉnh và chương trình trọng tâm của huyện để xây dựng các giải pháp phù hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Lãnh đạo UBND huyện duy trì nghiêm túc chế độ họp, hội ý giao ban lãnh đạo huyện, trực tiếp làm việc với các ngành và các địa phương để nghe và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các vấn đề thực hiện còn tồn tại, vướng mắc. Tăng cường tổ chức các buổi đối thoại, tiếp xúc với công dân để giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo. Do vậy, nhiều vấn đề búc xúc nổi lên đã được tập trung chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết kịp thời. Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND huyện đã duy trì hoạt động điều hành đúng quy chế làm việc, từng thành viên UBND huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã ký kết, các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, của các đại biểu HĐND huyện và của cử tri đều được UBND huyện xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri. UBND huyện thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản vào địa bàn huyện nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đã đề ra.

- Trong quá trình chỉ đạo, điều hành lãnh đạo UBND huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý, giải quyết các công việc của các phòng, ban được phân công phụ trách; phối hợp giải quyết những vấn đề lớn, vấn đề còn vướng mắc thông qua hội ý trong lãnh đạo UBND huyện, họp lấy ý kiến các ngành có liên quan hoặc chủ động xin ý kiến, chủ trương của Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND huyện và UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt quá thẩm quyền. Đồng thời, UBND huyện luôn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ, thông qua các cuộc họp đột xuất, hội ý của Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện luôn tranh thủ báo cáo các vấn đề tồn tại, vướng mắc cho Thường trực Huyện ủy để bàn, thống nhất biện pháp chỉ đạo xử lý, giải quyết đạt hiệu quả; luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho các kỳ họp theo luật định. Thường trực HĐND huyện tham gia các cuộc họp định kỳ của UBND huyện có nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND huyện, nhất là các chương trình, mục tiêu có tác động đến đời sống nhân dân trong huyện. Tại các kỳ họp HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng, ban huyện có liên quan chuẩn bị các nội dung phục vụ cho kỳ họp đạt kết quả. Ngoài ra, việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn, trả lời chất vấn của các vị đại biểu HĐND huyện theo yêu cầu của Thường trực HĐND huyện được bảo đảm, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp; thường xuyên giữ mối quan hệ với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện theo quy chế phối hợp, UBND huyện mời Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tham gia vào các Hội đồng, các Ban chỉ đạo của huyện, từ đó phát huy tốt việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

UBND huyện đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết nghiêm túc, có tính khả thi cao và hiệu quả thiết thực. Ngay từ đầu năm, đã chỉ đạo các cơ quan, phòng ban trực thuộc xây dựng kế hoạch cam kết của đơn vị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc huyện xây dựng kế hoạch đăng ký, kế hoạch tiếp tục thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 đúng thời gian quy định nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện thực hiện thường xuyên, kịp thời, nghiêm túc. Công tác theo dõi, đôn đốc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và thực hiện công vụ tại các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện.

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo và thi đua khen thưởng được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định. Kết quả năm 2022 được Trung ương tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho 01 tập thể và 01 cá nhân, tặng Huân Chương Lao động hạng 3 cho 02 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 03 cá nhân; Bộ, ngành tặng bằng khen cho 03 tập thể, 07 cá nhân và cờ thi đua cho 01 đơn vị; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 08 đơn vị, bằng khen cho 12 tập thể, 24 cá nhân, danh hiệu TTLĐXS cho 28 tập thể; UBND huyện tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 2.164 cá nhân, danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 83 tập thể, danh hiệu CSTĐCS cho 252 cá nhân, Giấy khen cho 80 tập thể và 404 cá nhân; ngoài ra UBND huyện tặng Giấy khen khen thưởng đột xuất cho 05 cá nhân, khen thưởng chuyên đề cho 265 tập thể và 379 cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 của UBND huyện vẫn còn một số tồn tại:

- Nền kinh tế của huyện tuy có tăng trưởng nhưng chưa bền vững, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid -19, sản phẩm đầu ra tiêu thụ chậm.

- Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường nên vụ Hè Thu hạn hán kéo dài dẫn đến bỏ hoang một số diện tích không gieo sạ; ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng nên khả năng tái đàn hạn chế; một số HTX khó khăn về vốn, nợ đọng còn nhiều, chưa mở rộng được các dịch vụ và kinh doanh phù hợp theo Luật HTX năm 2012; việc triển khai thực hiện Đề án thành lập mới các HTX trên địa bàn huyện theo Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng đến nay chưa hoàn thành; việc di dời các hộ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, xen kẽ khu dân cư vào nhà máy giết mổ động vật tập trung tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn chưa đạt hiệu quả theo đề án của tỉnh.

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản còn một số mặt hạn chế: Tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép tuy có giảm nhưng vẫn còn diễn ra ở một số địa phương nhưng việc xử lý chưa kịp thời;

- Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương và công tác GPMB một số công trình còn chậm;

- Tình hình tài chính ngân sách cơ bản đảm bảo ngân sách, tuy nhiên một số khoản thu còn đạt thấp so với kế hoạch ( thuế công thương nghiệp- ngoài quốc doanh, thu lệ phí trước bạ, thu phí lệ phí).

- Công tác phối hợp triển khai việc trùng tu, tôn tạo một số di tích lịch sử văn hóa còn chậm; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số phòng ban và địa phương thực hiện chưa nghiêm, nhất là công tác hội họp và báo cáo.

- Tình hình dịch bệnh ở người tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn còn có mặt hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu (tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn vẫn còn nhiều nhất là trên lĩnh vực đất đai)

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số vụ việc tại các ngành còn để kéo dài so với quy định. Trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn ở một số địa phương có mặt diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ngày càng phức tạp.

2. Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại

Tập thể lãnh đạo UBND huyện xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên ngoài yếu tố khách quan là do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, kinh tế trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp,... đã làm ảnh hưởng đến kết quả điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, còn có yếu tố chủ quan là do:

- Công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND huyện và cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND huyện ở một số mặt chưa toàn diện; công tác kiểm tra, chỉ đạo xử lý một số vấn đề chưa được tập trung một cách quyết liệt nên ở một số lĩnh vực công tác chưa có sự chuyển biến mạnh, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm, cải cách thủ tục hành chính….

- Một số Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc trong việc triển khai, thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nên làm ảnh hưởng không nhỏ đến

hiệu lực, hiệu quả thực hiện và chất lượng công việc; có một số vấn đề xử lý chưa bám sát Quy chế làm việc của UBND huyện, còn chạy theo sự vụ, sự việc. Tinh thần trách nhiệm của một vài cán bộ công chức, người đứng đầu một số ngành, địa phương trong việc thực thi nhiệm vụ chưa cao, thiếu sâu sát, chưa thực sự vì lợi ích chung, thiếu linh hoạt trong vận dụng cơ chế chính sách để xử lý giải quyết.

- Một số nội dung của Quy chế làm việc chưa được thực hiện tốt. Tính kỷ cương, kỷ luật hành chính trong chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện ở một vài đơn vị chưa nghiêm; còn nhiều vụ việc, nội dung đã được lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo nhiều lần bằng văn bản nhưng chưa được thực hiện một cách nghiêm túc hoặc có thực hiện nhưng không đạt yêu cầu (chậm tiến độ, chưa toàn diện…). Công tác kiểm tra hoạt động công vụ, kỷ cương kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức chưa thực hiện thường xuyên để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm chế độ đi công tác cơ sở và chế độ thông tin, báo cáo chưa đảm bảo theo yêu cầu..

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC: Không có

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

IV. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC GỢI Ý KIỂM ĐIỂM: Không có

V. TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN

- Trong năm đã tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế của năm 2019. Đồng thời, các ý kiến chỉ đạo, thông báo kết luận của UBND tỉnh, Ban Thường vụ huyện uỷ, HĐND huyện được UBND huyện chỉ đạo thực hiện kịp thời và thường xuyên có sự kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, qua đó giúp các ngành, các địa phương kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc, thiếu sót, tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ đã được UBND huyện giao. UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công sở, đặc biệt là công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, công việc đã giao. Qua công tác theo dõi, kiểm tra lãnh đạo UBND huyện thường xuyên chỉ đạo và có ý kiến phê bình, nhắc nhở Thủ trưởng các đơn vị chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ hoặc tham mưu, đề xuất UBND huyện không đảm bảo thời gian quy định, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn. Đối với các nội dung công việc quan trọng, Chủ tịch đã phân công các Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tháo gỡ vướng mắc. Các thành viên UBND huyện đã dành thời gian nắm bắt và chỉ đạo giải quyết khó khăn của các xã, thị trấn, kết hợp đôn đốc, kiểm tra thực hiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM CỦA UBND HUYỆN NĂM 2023

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND huyện đã ban hành. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp; quan tâm củng cố niềm tin của nhân dân vào đội ngũ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khó khăn, yếu kém năm 2022; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Huyện uỷ, HĐND huyện đã đề ra thì nhiệm vụ năm 2023 là rất nặng nề, do những khó khăn, hạn chế khách quan nêu trên. Do đó, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các công việc trọng tâm sau:

1. Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, các Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện và chương trình công tác năm 2023, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo các phòng, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn sớm cụ thể hoá thành chương trình công tác và kế hoạch thực hiện của từng ngành, địa phương. Trong đó, xác định công việc cụ thể, phân công đơn vị chủ trì thực hiện, xác định thời gian hoàn thành và thời điểm báo cáo kết quả thực hiện, nhất là chỉ đạo thực hiện tốt các Đề án, Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2025.

2. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiệu quả, bền vững. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện uỷ về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2022-2025, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

3. Quản lý có hiệu quả tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án thu gom rác thải sinh hoạt và Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt tại cộng đồng dân cư, thực hiện mở rộng địa bàn thu gom rác sinh hoạt. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ; Hoàn thành hồ sơ đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Bình An, hồ sơ quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bình An. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đôn đốc thực hiện đúng tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án, công trình trọng điểm. Chấn chỉnh công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, quản lý dự án đầu tư. Quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường công tác khuyến công. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng quy định, chống thất thoát, lãng phí.

4. Tập trung tổ chức tốt các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; tiếp tục triên khai thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; chú trọng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo theo hướng bền vững; tăng cường phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đi đôi với việc tăng cường y đức, thái độ ứng xử và phục vụ bệnh nhân của đội ngũ nhân viên y tế.

5. Thực hiện tốt chế độ công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; cải tiến chất lượng các cuộc họp, hội nghị; đổi mới phương thức, lề lối làm việc; tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện tốt đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để bố trí nhân sự hợp lý, hiệu quả; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức tốt và chuyên nghiệp trong công tác; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2026.

6. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương; hoàn thành chỉ tiêu giao quân và thực hiện tốt công tác huấn luyện; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; đôn đốc, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình thực thi công vụ; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông và an ninh nông thôn, trong đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

7. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và có định hướng trong thông tin, nhằm cung cấp thông tin chính thống để người dân hiểu đúng, hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; tăng cường tổ chức các buổi đối thoại, tiếp xúc với công dân để giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo và nắm tình hình dư luận để kịp thời cung cấp thông tin, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, gây tâm lý không tốt trong cộng đồng xã hội.

8. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục giữ vững sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên UBND huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường chỉ đạo cải tiến, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành ở một số lĩnh vực chưa có sự chuyển biến mạnh bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện để các chủ trương, chính sách sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

9. Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND huyện với các cơ quan Đảng, Uỷ ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể huyện, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của Huyện uỷ và HĐND huyện đề ra.

10. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các sở, ngành tỉnh, qua đó kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

VII. ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI MỨC CHẤT LƯỢNG

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm, đánh giá phân loại của tập thể lãnh đạo UBND huyện năm 2022./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng

- Nhận xét chung:…………………………………

………………………………………………………

- Xếp loại mức chất lượng:………………………

........., ngày... tháng..... năm 2022
T/M BAN THƯỜNG VỤ

7. Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo ban thường vụ

Đảng bộ (cơ quan)……………

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM

tập thể ban thường vụ hoặc cơ quan, đơn vị năm …

Các tiêu chuẩn làm căn cứ để kiểm điểm tập thể lãnh đạo gồm:

Tiêu chuẩn 1: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

* Ưu điểm:

- Quán triệt chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước; của cấp ủy, HĐND và UBND các cấp để xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp cụ thể.

- Mức độ hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Hiệu quả kinh tế - chính trị; văn hoá – xã hội đối với địa phương, cơ quan, đơn vị và cơ sở.

- Phát hiện và giải quyết những vấn đề (nếu có): nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

* Khuyết điểm:

* Nguyên nhân đạt được và tồn tại, yếu kém:

Tiêu chuẩn 2: Xây dựng quốc phòng, an ninh:

* Ưu điểm:

- Thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh; công tác quốc phòng toàn dân và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Kết quả thực hiện Chỉ thị số ….-CT/TU của Tỉnh uỷ (thay Chỉ thị 15: thực hiện 5 giảm của Tỉnh).

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Công tác bảo vệ tài sản và bảo mật ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

* Khuyết điểm:

* Nguyên nhân đạt được và tồn tại, yếu kém:

Tiêu chuẩn 3: Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị:

* Ưu điểm:

1- Xây dựng Đảng:

- Công tác tư tưởng chính trị: tinh thần và thái độ học tập, quán triệt nghị quyết, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức nâng cao trình độ chính trị. Kiên quyết chống lại những luận điệu sai trái chống Đảng, chống Nhà nước, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lên nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết quả lãnh đạo thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Công tác tổ chức: Đoàn kết nội bộ, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ, thực hiện công tác phát triển đảng viên. Chế độ tự phê bình và phê bình, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng theo thẩm quyền. Xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

+ Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển và sử dụng cán bộ, đảng viên.

+ Phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh. Phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức. Thực hiện các quy định, quy chế của tổ chức đảng, mặt trận, đoàn thể và cơ quan.

+ Thực hiện về giữ mối quan hệ nơi cư trú.

- Công tác tự kiểm tra và kiểm tra cấp dưới. Chống biểu hiện sai trái, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

- Công tác dân vận: Tuyên truyền vận động nhân dân hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.

+ Phối hợp giải quyết các điểm nóng trên địa bàn.

2- Xây dựng cơ quan, chính quyền:

- Xây dựng cơ quan, đơn vị trên tinh thần phục vụ nhân dân.

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

- Xây dựng, cơ quan, chính quyền: sát dân; cải cách thủ tục hành chính; cán bộ, công chức có trình độ và tác phong đạo đức tốt; không để xảy ra tình trạng quan liêu, sách nhiễu gây phiền hà đối với người dân. Công tác bảo vệ rừng; đất đai; giải toả, đền bù…Giải quyết các vấn đề theo đúng trình tự và đúng pháp luật.

- Thực hiện chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chính đáng của công dân.

- Kết quả xếp loại cơ quan, đơn vị cuối năm.

3- Xây dựng đoàn thể:

- Lãnh đạo, chỉ đạo củng cố kịp thời, đầy đủ ban chấp hành mặt trận, đoàn thể và khu dân cư; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mặt trận, đoàn thể.

- Đoàn thể làm tốt công tác bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, giáo dục thế hệ trẻ, tạo nguồn phát triển đảng viên. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và vụ việc phức tạp, nổi cộm ở cơ sở.

- Xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh - sạch đẹp.

- Kết quả xếp loại chất lượng từng đoàn thể cuối năm.

* Khuyết điểm:

* Nguyên nhân đạt được và tồn tại, yếu kém (của 3 nội dung nêu trên):

*Tóm tắt: nhận xét, đánh giá của cấp ủy, HĐND và UBND hoặc ngành dọc cấp trên về những nội dung có liên quan đến tập thể và cá nhân trong báo cáo tổng kết năm.

(Ghi chú: các tiêu chí trên là gợi ý để viết kiểm điểm tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị).

Nơi nhận:

……, ngày… tháng… năm… T/M…..

(ký tên, đóng dấu)

8. Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo trường học

ĐẢNG BỘ ………………………

CHI BỘ ………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM

Tập thể chi ủy Chi bộ và tập thể lãnh đạo …………….. năm .........

Thực hiện công văn số …………. ngày …/…/20… của Ban Thường vụ Thị ủy về việc Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.

Tập thể chi ủy ………………. kiểm điểm các mặt công tác năm 20… như sau:

I. Kết quả lãnh đạo, quán triệt, thực hiện các chương trình kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ được giao.

A. Vai trò lãnh đạo, quán triệt, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

1. Ưu điểm:

Chi uỷ chỉ đạo, quán triệt, thực hiện các chương trình kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với đảng viên

Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% các đồng chí đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đặc biệt thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách của địa phương nơi cư trú.

100% Đảng viên kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng viên đã tuyên truyền vận động gia đình nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

100% Đảng viên có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Luôn phát huy tính gương mẫu của người đảng viên.

Thực hiện tốt nghị định của chính phủ về chấp hành ATGT đường bộ, phòng chống các dịch bệnh; Nghị định 27 về việc cưới, việc tang; Kí các cam kết thi đua trong nhà trường.

Chỉ đạo 100% Đảng viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của trường, của ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 20…-20… và 20…-20...

Chi uỷ chỉ đạo về phẩm chất đạo đức, lối sống của Đảng viên

Chi bộ lãnh đạo chỉ đạo đảng viên luôn có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau về mọi mặt, thăm hỏi động viên kịp thời.

Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong mọi hoạt động; tham gia tốt các hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương; thực hiện tốt chế độ công khai, dân chủ trong nhà trường, theo tinh thần cuộc vận động “Dân chủ-Kỉ cương-Tình thương-Trách nhiệm” “Trung thành-Sáng tạo-Tận tụy-Gương mẫu”. Luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, các đồng chí đảng viên gương mẫu trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn.

Có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, tham ô lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Luôn gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động:" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

100% Đảng viên thực hiện nghiêm túc 19 điều cấm đảng viên không được làm.

Chi uỷ chỉ đạo chính quyền thực hiện các nhiệm vụ trong năm học

Nhà trường đã triển khai, tổ chức và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo các văn bản chỉ thị, hướng dẫn của các cấp trong năm học 20...-20..., 20...-20... tới 100% CBGVNV và HS trong toàn trường.

Thực hiện tốt cuộc các vận động do ngành phát động như cuộc vận động "hai không với 4 nội dung",“ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”;…

Chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học của Sở GD-ĐT và kế hoạch năm học của nhà trường.

Năm học 20...-20... đạt kết quả như sau:

- Trường được công nhận đạt tiên tiến, nhiều giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong năm:

+ Về phía giáo viên: ..............................

+ Về phía học sinh: ..............................

+ Hoạt động phong trào: Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào và đạt nhiều thành tích cao. Cụ thể: Giải nhất hội thi “Khi tôi 1 ” do thị đoàn Đồng Xoài tổ chức; Tham gia Hội thi “Sáng tạo trẻ” đạt giải 1 nhì, 1 giải 3; Tham gia hội thi “âm nhạc và vũ điệu tỉnh lần IV” đạt 1 giải nhì cấp tỉnh; tham gia hội thi tiếng hát HSSV cấp tỉnh đạt 2 giải ba. Đặc biệt trong năm học vừa qua nhà trường đã hỗ trợ trao học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với số tiền hơn 65 triệu đồng.

2. Một số hạn chế:

 • Trong giáo dục ý thức, kĩ năng sống một số học sinh vẫn chưa nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc độc lập, chủ động trong việc học tập và rèn luyện đạo đức còn ỷ lại, dựa dẫm vào cha mẹ và thầy cô nên lúng túng trong việc xử lý những tình huống trong quan hệ với thầy cô, bạn bè.
 • Chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi chưa cao; số lượng hồ sơ đăng ký thi lớp 10 vào trường ít, chất lượng tuyển sinh đầu vào lớp 10 còn thấp; Một số giáo viên và học sinh còn biểu hiện vi phạm nội quy nhà trường, chưa tự giác trong công việc.

3. Nguyên nhân của những hạn chế:

 • Đầu vào của học sinh còn thấp, việc ôn tập chưa thực sự phát huy hết khả năng của tất cả đối tượng học

B. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực:

1. Công tác xây dựng Đảng

Ưu điểm

 • Chi uỷ ra nghị quyết xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của chi uỷ quy chế hoạt động của chi bộ. Tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái cục bộ. Đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Tổ chức họp chi bộ hàng tháng đúng thời gian qui định. Nội dung sinh hoạt chi bộ đúng theo chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban bí thư trung ương Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên nhất là trong chi ủy.
 • Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của đơn vị; qui chế dân chủ, tất cả mọi công việc đều thực hiện theo nguyên tắc công khai - dân chủ. Nội bộ đoàn kết không có hiện tượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của giáo viên, nhân viên cũng như phụ huynh học sinh; Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên trong chi bộ về việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ được
 • Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện qui định của Đảng và nhà nước; Tổ chức đánh giá, phân loại đúng thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện đánh giá viên chức hàng năm, đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên để bố trí sắp xếp phù hợp với từng đối tượng. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng lẫn chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt; có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy và năng lực quản lý đáp ứng với nhu cầu của xã hội hiện
 • Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá, bồi dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ Đảng viên. Hàng năm lãnh đạo nhà trường đều kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử giáo viên tham dự các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, lí luận chính trị. Trong năm 2015 chi bộ nhà trường đã cử 03 đồng chí đi học trung cấp chính trị.
 • Trong công tác, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của đơn vị luôn chú trọng việc xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái, phát huy tính sáng tạo, chủ động công tác ở mỗi cán bộ công chức của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.
 • Phát triển Đảng đạt chỉ tiêu thị ủy giao, làm tốt công tác tạo nguồn. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh của trường.

Hạn chế:

 • Việc thực hiện kế hoạch giám sát đôi khi chưa đúng sát
 • Vẫn còn một số giáo viên chưa tích cực, chủ động trong công việc.

Nguyên nhân:

 • Việc kiểm tra của cấp ủy đôi lúc còn chưa chặt chẽ.
 • Cán bộ làm công tác Đảng là kiêm nhiệm, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ nên nhiều khi gặp khó khăn trong việc làm báo cáo cũng như triển khai thực hiện các kế hoạch.

2. Công tác xây dựng cơ quan, chính quyền

Ưu điểm:

 • Chỉ ủy, lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhà trường vững mạnh để phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, xây dựng ngôi trường thân thiện, học sinh tích cực, tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục. Chú ý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên và GV của trường đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tạo mọi điều kiện để đảng viên, CB-GV-NV đi học các lớp chính trị, chuyên môn nâng cao trình độ, quản lý giáo dục.
 • Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm lành mạnh, có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.
 • Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân.
 • Kết quả xếp loại của cơ quan cuối năm đạt lao động tiên tiến.

Hạn chế:

 • Vẫn còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ dẫn đến việc phân công nhiệm vụ đôi lúc chưa được phù hợp.

Nguyên nhân: Do sự phân bổ giáo viên từ của Sở GD ĐT từ các năm học trước.

3. Công tác dân vận, xây dựng đoàn thể

Ưu điểm:

 • Cấp ủy chi bộ nhà trường lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận và phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách công tác dân vận theo quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Thực hiện tốt nội dung kế hoạch 113-KH/TU ngày 30/10/2013 của Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 06/9/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Chỉ thị 1 /2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận chính quyền.
 • Lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường kịp thời đầy đủ theo chỉ đạo cấp trên.
 • Chỉ đạo các đoàn thể, tổ chuyên môn trong nhà trường, giúp đỡ quần chúng, giáo dục thế hệ trẻ, tạo nguồn phát triển đảng viên. Trong năm đã kết nạp 4 đảng viên (vượt 1 so với kế hoạch đề ra).
 • Chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác. Thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể.
 • Tổ chức phát động thi đua và thực hiện hàng ngày, hàng tháng, hàng kỳ và năm học thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ năm học của đơn vị; được tổ chức phát động từ đầu năm học và được đánh giá, tổng kết, xét các danh hiệu thi đua khen thưởng vào cuối năm học. Trọng tâm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; tổ chức tốt phong trào nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tập trung vào các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm trong đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học; chú trọng việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Chi bộ nhà trường đã luôn quan tâm chỉ đạo việc xây dựng các đoàn thể trong nhà trường vững mạnh.

Kết quả năm học 20...-20...:

 • Công đoàn cơ sở đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc.
 • Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc.

Hạn chế:

 • Hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên còn một số hạn chế, chưa tổ chức được nhiều phong trào, sân chơi bổ ích cho học sinh và giáo viên.
 • Còn ít tham gia hoặc tham gia nhưng chưa nhiệt tình, hiệu quả một số công việc chưa

Nguyên nhân:

Cán bộ làm Công đoàn và Đoàn thanh niên không chuyên trách, chưa qua đào tạo nghiệp vụ; thời gian hoạt động ít do gắn với hoạt động chuyên môn của nhà trường; kinh phí hoạt động còn hạn hẹp.

4. Xây dựng quốc phòng, an ninh

Ưu điểm:

 • Tập thể lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đầy đủ các kế hoạch, chỉ tiêu quốc phòng, an ninh, công tác quốc phòng toàn dân và phong trào quần chúng bảo vệ tổ quốc.
 • Triển khai và thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục quốc phòng cho học sinh toàn trường, thành lập đội thanh niên xung kích, giữ vững an ninh trật tự, giữ gìn tốt bí mật trong Đảng và nhà nước. Đơn vị được đánh giá tốt về an toàn, văn minh, sạch đẹp.
 • 100% học sinh toàn trường tham gia học tập quốc phòng.
 • Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng.
 • Quán triệt, cụ thể hoá quan điểm, đường lối chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước đến toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức của nhà nước trong đơn vị.
 • Tham gia tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng tìm hiểu học tập và thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc và có mối quan hệ tốt với chính quyền và nhân dân nơi mình cư trú.

II. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; trách nghiệm nêu gương của Ban Thường vụ Thị ủy và các giải pháp đấu tranh khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; kết quả khắc phục những hạn chế khuyết điểm tự phê bình và phê bình

1. Ưu điểm:

 • Lãnh đạo và thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 • Thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 20... trong đảng viên và quần chúng, lãnh đạo các đơn vị thực hiện đăng ký thi đua với chủ đề: “ nâng cao chất lượng giáo dục
 • 100% đảng viên và quần chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
 • Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, kết hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, để đánh giá kết quả phấn đấu và thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo chủ đề thi đua của trường trong năm. Tham gia gia đầy đủ các buổi toạ đàm chuyên đề về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do các cấp tổ chức, chi ủy trường rất coi trọng và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đúng theo kế hoạch.
 • Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ tham nhũng, tiêu cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Thực hiện uy định 101-Q /TW về trách nhiệm nêu gương

Thực hiện theo các nội dung của Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cụ thể như sau:

 • Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
 • Các cán bộ đảng viên gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.
 • Đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.
 • Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, đơn vị công tác và nơi cư trú.

Lãnh đạo chỉ đạo kiểm điểm tiếp thu sửa chữa những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết TW 4 (khóa XII)

- Về đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của một số bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Trước hết là cán bộ lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng:

+ Ngay từ đầu năm 20..., chi uỷ đã tập trung việc lãnh đạo công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giúp cho cán bộ, đảng viên và giáo viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên và giáo viên viên tự đánh giá mức độ suy thoái để có giải pháp khắc phục sửa chữa.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

+ Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong Đảng viên, giáo viên; giữ kỷ luật kỷ cương trong Đảng; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ.

+ Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những mặt yếu kém; lãnh đạo chi bộ khắc phục tình trạng còn nể nang, né tránh, ngại va chạm.

+ Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đảng viên, kiên quyết đấu tranh phê phán những tư tưởng, quan điểm sai trái góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời chủ động ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến” tự chuyển hóa trong nội bộ.

- Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội nhập uốc tế:

+ Cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo sâu sát hơn nữa công tác phát triển đảng viên là giáo viên, phát hiện những giáo viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

+ Vận động, khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ có thể tự học, tự rèn luyện, tự đào tạo nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

* Kết quả: Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình việc thực hiện chế độ kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện thường xuyên hàng năm, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi đồng chí.

+ Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến trong giáo viên, học viên thể hiện qua việc sử dụng tiết kiệm giấy, điện, nước… hàng ngày.

+ Ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ trong cán bộ, GVNV được nâng cao: Ít tình trạng đi trễ về sớm, tích cực đầu tư cho công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng cho học sinh.

+ Mọi kế hoạch hoạt động của cơ quan đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận trong các buổi họp hội đồng, sinh hoạt Tổ chuyên môn dẫn đến việc đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ.

2. Hạn chế:

 • Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa phát huy cao trong công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành công việc thường xuyên.

3. Nguyên nhân của hạn chế:

 • Việc quán triệt, tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đơn vị đôi lúc chưa phát huy được hiệu quả
 • Tinh thần đấu tranh phê và tự phê của một số cán bộ, đảng viên còn chưa cao, sợ đụng chạm.

III. Trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể và cá nhân:

1. Ưu điểm:

- Tập thể cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ đảng viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mở rộng sinh hoạt dân chủ trong nội bộ đảng; chú trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy đảng về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của các cấp ủy viên.

 • Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ và nhà trường. Xác định rõ mối quan hệ trong giải quyết công việc giữa người đứng đầu với tập thể cấp ủy, chi bộ và nhà trường.
 • Thực hiện tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết phê phán các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức. Đổi mới quy trình ra nghị quyết, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên và giáo viên.
 • Duy trì tốt chế độ lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, khắc phục các khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, đảng viên khi mới bắt đầu có dấu hiệu vi phạm, nhất là biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, độc đoán, chuyên quyền.

2. Một số hạn chế:

 • Một số cấp ủy viên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình.
 • Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đôi lúc đạt hiệu quả chưa

3. Nguyên nhân của những hạn chế:

 • Một số cán bộ, đảng viên còn bộc lộ những hạn chế về năng lực công tác, còn biểu hiện chưa cao về tu dưỡng, rèn luyện.
 • Vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội đôi khi phát huy hiệu quả chưa

IV. Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật trong Đảng

1. Ưu điểm:

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên đúng theo quyết định số 25-QĐ/TW ngày 24/11/2006 của Bộ chính trị.

 • Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thị ủy năm 2015, cấp ủy chi bộ chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức cá nhân đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm đã phát hiện trong quá trình kiểm tra của Đảng.
 • Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy phân công chi ủy viên phụ trách, thực hiện thường xuyên theo kế hoạch hoặc đột xuất khi cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm.
 • Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng được Chi bộ tổ chức xuyên suốt qua các lần sinh hoạt Chi bộ; các đảng viên đều đăng ký kiểm tra chấp hành Điều lệ Đảng trong năm 2015, qua mỗi lần sinh hoạt kiểm tra từ 1 đến 3 đảng viên; tập trung kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện “Nêu gương”; đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; việc mua sắm, sử dụng tài sản công; những điều đảng viên và cán bộ công chức không được làm... ; đến nay đã kiểm tra 20/39 đảng viên.
 • Trong năm học qua, cấp ủy chi bộ đã tiến hành lên kế hoạch kiểm tra giám sát 100% đảng viên, GV, CNV và các tổ chức đoàn thể, nhờ đó chi bộ không xảy ra bất kỳ trường hợp đảng viên vi phạm nào.
 • Việc khen thưởng kỷ luật đảng viên được thực hiện đúng quy định, trong năm học qua có 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được chi bộ tặng giấy khen và 01 đảng viên được Tỉnh ủy tặng giấy khen; không có đảng viên bị xử lý kỷ luật.

Hạn chế: Bên cạnh những ưu điểm, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ cũng còn một số hạn chế như Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát ở Chi bộ, có đôi lúc còn chưa

Nguyên nhân: Sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy Chi bộ cơ quan, đơn vị đôi lúc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm;

V. Phương hướng khắc phục trong năm 20...

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức trong đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan và các tổ chức đoàn thể; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, trong cơ quan.

Chú trọng đến việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy trí tuệ của đảng viên và quần chúng, tạo nên khối đoàn kết thống nhất trong tập thể sư phạm nhà trường.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ. Phân công cấp ủy viên, đảng viên phụ trách công việc cụ thể, phát huy được năng lực, sở trường của từng cá nhân.

Chăm lo đến công tác phát triển đảng viên mới, tăng về số lượng nhưng phải đảm bảo về chất lượng góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chi ủy chi bộ thường xuyên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Chi ủy đối với các đảng viên, các tổ chức đoàn thể và với mọi hoạt động của nhà trường chủ động ngăn ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của tập thể chi ủy Chi bộ................. năm 20.... Rất mong được sự góp ý của các đồng chí trong chi bộ để việc lãnh đạo quản lí nhà trường của chi ủy chi bộ ngày càng có hiệu quả hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Ngày... tháng... năm 20...

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo theo Hướng dẫn 25 năm 2024 rất đầy đủ, chi tiết. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
17 200.380
0 Bình luận
Sắp xếp theo