Cách viết đơn xin vào Đảng năm 2024

Đơn xin vào Đảng là mẫu đơn cần thiết cho các bạn khi đang chuẩn bị được kết nạp vào Đảng cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dưới đây là mẫu đơn xin vào Đảng chuẩn nhất và cách viết đơn xin vào Đảng mà mọi người có thể tham khảo.

1. Mẫu đơn xin vào Đảng 2024 mới nhất

Mời bạn cùng tham khảo mẫu đơn xin vào Đảng 2024 mới nhất tại đây và tải về MIỄN PHÍ theo đường liên kết trong bài viết để tiện sử dụng nhé:

Đơn xin vào Đảng 2024

Đơn xin vào Đảng mới nhất 2024 Mẫu 1-KNĐ được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương.

Đây là biểu mẫu cần thiết được sử dụng khi cán bộ, công chức, viên chức chuẩn bị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành đảng viên.Nội dung cần có của Đơn xin vào Đảng chuẩn nhất phải đảm bảo các nội dung gồm:

- Phần "Kính gửi": chi ủy, chi bộ, đảng bộ nơi cán bộ công chức, viên chức đang làm việc.

- Phần thông tin lý lịch của bản thân người viết đơn: tên, năm sinh, nơi sinh, quê quán, trình độ học vấn, chúc vụ công tác, đơn vị công tác, được xét cảm tình đảng vào thời gian nào, ở đâu...

- Phần những điều nhận thức qua nghiên cứu điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam của người làm đơn.

- Lời hứa, lời tuyên thệ của người làm đơn sẽ thực hiện những gì khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------------------

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: - Chi ủy1: …………………………………
- Đảng ủy: ………………………………..

Tôi là: …………, sinh ngày …… tháng …… năm ………

Nơi sinh: ………………………………………..........................................................

Quê quán: ……………………………………….......................................................

Dân tộc: …................................……… Tôn giáo ………………….........................

Trình độ học vấn: ……………………………….......................................................

Nơi cư trú 2: ……………………………………….....................................................

………………………………………………………....................................................

Nghề nghiệp ………………………………………....................................................

Đơn vị công tác: …………………………………......................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………......................................................

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày …… tháng …… năm ……… tại ………

………………………………………………………..................................................

Được xét là cảm tình Đảng ngày …… tháng …… năm ……… tại chi bộ ……………………

…………………………………………………………..................................................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ, của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

……………………………………………………….....................................................

………………………………………………………......................................................

………………………………………………………......................................................

……………………………………………………….....................................................

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

…………, ngày … tháng … năm 20…
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

____________________

1 Nơi không có chi ủy thì ghi chi bộ.

2 Ghi nơi thường trú, hoặc nơi tạm trú.

2. Cách viết đơn xin vào Đảng

Hoatieu.vn xin hướng dẫn bạn cách viết đơn xin vào Đảng 2024 dễ hiểu, ngắn gọn nhất tại đây. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu:

1. Kính gửi: Ghi đầy đủ tên chi ủy và đảng ủy nơi người làm đơn muốn xin vào.

2. Tôi tên là:…………………….. sinh ngày…tháng…năm…: Ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh.

3. Nơi sinh: Nơi bạn sinh ra theo giấy khai sinh.

4. Dân tộc:...............................................Tôn giáo:................................ ghi rõ tên dân tộc, nếu không theo tôn giáo nào thì ghi Không.

5. Trình độ học vấn: Cấp bậc học vấn mà người làm đơn đã theo học cho đến nay. Ví dụ; 12/12, cao đẳng, đại học...

6. Nơi ở hiện nay: Ghi đầy đủ và rõ ràng địa chỉ nơi người làm đơn đang sinh sống và làm việc.

7. Nghề nghiệp: Tên công việc người làm đơn đang làm.

8. Đơn vị công tác: Tên cơ quan, doanh nghiệp mà người viết đơn đang làm.

9. Chức vụ chính quyền, đoàn thể............: Ghi rõ tên chức vụ chính quyền, đoàn thể nếu bạn có tham gia.

10. Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày...tháng...năm... tại: Ghi rõ thời gian và nơi chốn tham gia (căn cứ vào sổ đoàn).

11. Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày...tháng...năm... tại chi bộ........: Ghi rõ ngày tháng năm và địa điểm.

12. Kết quả nhận thức của bản thân sau quá trình nghiên cứu về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ví dụ:

- Đảng đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Mục đích Đảng xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh; thực thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

- Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động; phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, đề ra cương lĩnh trị, đường lối cách mạng đắn, phù hợp với nguyện vọng nhân dân.

- Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống ý chí hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức bản, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết.

- Đảng cộng sản Việt Nam Đảng là Đảng cầm quyền, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết lãnh đạo nhân dân tiến hành nghiệp cách mạng.

- Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới.

- Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

13. Lời hứa của cá nhân khi được kết nạp vào Đảng

Ví dụ:

- Tuyệt đối trung thành với mục đích, lí tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối mọi sự phân công, điều động của Đảng.

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội tại nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân thực đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

14. Kí và ghi rõ họ tên người làm đơn.

3. Mẫu đơn xin vào Đảng viết tay

Tại đây là mẫu đơn xin vào Đảng viết tay mới nhất năm 2024, mời các bạn cùng tham khảo mẫu chuẩn sau:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------------------

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: - CHI ỦY CHI BỘ ....................................................
- ĐẢNG ỦY PHƯỜNG.............................................

Tôi là: …………, sinh ngày …… tháng …… năm ………

Nơi sinh: ………………………………………..........................................................

Quê quán: ……………………………………….......................................................

Dân tộc: …................................……… Tôn giáo ………………….........................

Trình độ học vấn: ……………………………….......................................................

Nơi cư trú: ……………………………………….......................................................

………………………………………………………....................................................

Nghề nghiệp ………………………………………....................................................

Đơn vị công tác: …………………………………......................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………......................................................

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày …… tháng …… năm …… tại …………

………………………………………………………..................................................

Được xét là cảm tình Đảng ngày …… tháng …… năm ……… tại chi bộ ……………………

…………………………………………………………..................................................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ tôi đã nhận thức được:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.

2. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

3. Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

5. Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

6. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.

7. Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Tự ý thức là một cán bộ công chức luôn luôn phấn đấu, rèn luyện xây dựng cho bản thân một động cơ đúng đắn, một mục đích là góp công sức vào mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đề ra. Bên cạnh đó, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, gương mẫu trong mọi công việc.

Với nguyện vọng là được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để góp công sức nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước, xây dựng sự nghiệp cách mạng trong thời kì mới. Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống trong sáng, lành mạnh, tác phong đúng mực, tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành mọi nghị quyết của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước.

Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

  • Tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
  • Luôn có tinh thần Quốc tế Vô sản trong sáng, cao quý, Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết.
  • Luôn học tập để nâng cao trình độ, luôn dựa vào quần chúng, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn.
  • Luôn luôn đấu tranh, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân, bè phái và những kẻ cơ hội mượn danh Đảng để làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong lòng quần chúng.

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

............., ngày … tháng … năm 20 …

NGƯỜI LÀM ĐƠN

4. Mẫu đơn xin vào Đảng (Mẫu 2-KNĐ)

Mẫu đơn xin vào Đảng (Mẫu 2-KNĐ) là mẫu đơn khai lý lịch của người xin gia nhập Đảng được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu đơn xin vào Đảng (Mẫu 2-KNĐ)

Mời bạn sử dụng file tải về miễn phí trong bài để có thể sử dụng mẫu đơn xin vào Đảng (Mẫu 2-KNĐ) một cách đầy đủ nhất.

5. Đơn xin vào Đảng viết tay hay đánh máy

Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể nào phải bắt buộc người làm đơn xin vào Đảng phải viết bằng tay hay chỉ có thể được đánh máy.

Theo quy định tại Mục 3 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, nêu rõ:

Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

Như vậy, theo Điều lệ Đảng chỉ quy định người vào Đảng phải tự làm đơn, do đó cá nhân phải tự viết bằng tay hoặc đánh máy, cả hai hình thức đều được chấp nhận

Mời các bạn đón xem các bài viết hữu ích khác tại mục Biểu mẫu: Thủ tục hành chính của Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 6.997
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo