Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng 2024 mới cập nhật

Hoatieu xin chia sẻ mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng theo Điều 30 của Điều lệ Đảng được hoàn thành và gửi tới Chi bộ nơi Đảng viên đó đang sinh hoạt với tư cách Đảng viên chính thức. Trong bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 này, Đảng viên cần nêu rõ thông tin về bản thân, nơi đang sinh hoạt và công tác, chức vụ hiện giữ...

Trong phần nội dung chính, Đảng viên cần chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của ưu khuyết điểm và biện pháp khắc phục những sai sót còn tồn tại để phấn đấu trở thành Đảng viên gương mẫu, là tấm gương sáng để các Đảng viên khác noi theo. Mời bạn đọc tải mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng để tham khảo cho trường hợp của mình.

1. 4 nhiệm vụ của người Đảng viên

Người Đảng viên có 04 nhiệm vụ như sau

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

2. Bản kiểm điểm Đảng viên chấp hành

ĐẢNG BỘ..................................

CHI BỘ......................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

................, ngày.../.../...

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH

- Họ tên:............................... sinh ngày.../.../.....

- Chức vụ:.........................................................

- Đơn vị công tác:.............................................

- Chi bộ:...........................................................

I. ƯU ĐIỂM

1. VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ:

- Bản thân tôi luôn có lập trường vững vàng kiên định với đường lối của Đảng, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Gương mẫu tích cực thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm của mình về chuyên môn.

- Có ý thức thực hiện và vận động quần chúng thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của ngành và của trường.

- Kiên quyết đấu tranh, phê phán chống lại các biểu hiện tiêu cực và những hành vi làm trái pháp luật đi ngược với đường lối nghị quyết của Đảng.

- Luôn tự nỗ lực cố gắng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện để nâng cao hiểu biết về chính trị, trau dồi kiến thức để ngày càng vững vàng hơn.

2. VỀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC:

- Bản thân tôi luôn sống trung thực thẳng thắn, nhiệt tình tích cực trong công tác.Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xa hoa,có lới sống lành mạnh trong sáng, chăm chỉ làm việc.

- Luôn khiêm tốn.Có ý thức tự giác. Luôn suy nghĩ đến chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần.Tích cực đấu tranh, góp ý phê bình và tự phê bình.

3. VỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:

Từ khi tôi được phân công, công tác tại trường tiểu học....................., tôi luôn thực hiện chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, nội quy của nhà trường đề ra.

4. VỀ TỔ CHỨC KỈ LUẬT:

- Bản thân tôi luôn chấp hành tốt nghị quyết của chi bộ, có ý thức tổ chức kỉ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công.

- Tham gia đầy đủ sinh hoạt Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ trong chi bộ trường tiểu học ................ và Đảng bộ. Thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ của Đảng

- Thực hiện tốt các nội quy, Qui chế của tổ chức Đảng, của cơ quan với các nhiệm vụ được giao.

II. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ

Chưa mạnh dạn phát biểu trước quần chúng, còn nhút nhát

III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

- Hướng phấn đấu trong năm: Luôn luôn tu dưỡng, học tập nâng cao năng lực công tác thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỉ luật, nghiêm túc thực hiện mọi đường lối chính sách của đảng và của nhà nước,

Trên đây là phần tự kiểm điểm của bản thân tôi.

Tôi rất mong chi bộ, các đồng chí Đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng. Tôi xin nghiêm túc tiếp thu để sửa chữa, tu dưỡng và rèn luyện tôi xin ghi nhận những góp ý của các cấp lãnh đạo để bản tự kiểm điểm được đầy đủ hơn.

IV/ TỰ NHẬN XÉT MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG.

(Đánh dấu x vào một ô tương ứng)

4.1 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

....Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

....Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

.... Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

.... Không hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên:

.... Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

.... Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

.... Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

.... Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Người tự kiểm điểm
(Kí, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG
CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

1. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức :

- Nhận xét đánh giá của lãnh đạo trực tiếp quản lý:

................................................................................

.................................................................................

- Ý kiến ủa tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác phân loại chất lượng

................................................................................

.................................................................................

- Kết quả đánh giá, phân loại của cấp có thẩm quyền:

.................., ngày ... tháng ... năm ...

T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

2/ Đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên :

- Nhận xét và xếp loại của chi ủy (chi bộ)

................................................................................

.................................................................................

- Chi bộ phân loại chất lượng

................................................................................

.................................................................................

- Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng.

................, ngày ... tháng ... năm .....

T/M CHI ỦY ..........................
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu báo cáo tự kiểm điểm đảng viên chấp hành theo điều 30 Điều lệ Đảng

Dưới đây là mẫu bản kiểm điểm đảng viên theo điều 30 vào dịp cuối năm. Mời các bạn tham khảo.

ĐẢNG ỦY KHỐI CCQ TỈNH..............

CHI BỘ ...................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.............., ngày...tháng...năm....

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA
ĐẢNG VIÊN THEO ĐIỀU 30 ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kính gửi: Chi bộ .............................

Tôi tên là: ...........................................................

Sinh ngày: ..........................................................

Quê quán: ...........................................................

Ngày vào Đảng: ................................................

Chức vụ Đảng: ..................................................

Chức vụ Chính quyền: ......................................

Chức vụ đoàn thể: ............................................

Hiện nay tôi đang sinh hoạt tại Chi bộ .............................. Là Phó phòng Chính sách Tuyên truyền, phát triển Hợp tác xã.

- Thực hiện Quyết định số........... ngày ... tháng .... năm ...... của Chi bộ Liên minh HTX tỉnh “Về việc kiểm tra việc chấp hành điều 30 của Điều lệ Đảng đối với đồng chí ................” tôi xin báo cáo nội dung tự kiểm tra như sau:

I. Ưu điểm, nguyên nhân:

1. Phẩm chất chính trị:

Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn nói, viết và làm đúng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn tuyên truyền, vận động gia đình, và bạn bè đồng nghiệp thực hiện quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng là xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản; vững vàng, không dao động trước khó khăn thử thách.

2. Đạo đức lối sống:

Chấp hành tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Luôn giữ gìn tình đoàn kết, thống nhất trong đảng, ý thức được việc đoàn kết nội bộ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh nhằm mục đích xây dựng nội bộ Đảng.

Có lối sống trong sáng, lành mạnh, dám đấu tranh chống những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, quan liêu, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

3. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao:

- Đối với công việc Phó trưởng phòng Chính sách Tuyên truyền PTHTX:

Cùng với Trưởng phòng tham mưu giúp việc cho trực tiếp là Thường trực tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Liên minh HTX, theo dõi nắm tình hình, tổng hợp thông tin; tiếp nhận thông tin của cấp trên, nghiên cứu đề xuất việc điều hành, chỉ đạo hoạt động đối với khối kinh tế tập thể. Tổng hợp đề nghị những chính sách, chế độ đối với Tổ hợp tác, Hợp tác xã.

- Đối với công tác phụ trách thi đua – khen thưởng:

Thực hiện công việc nhiệm vụ được Lãnh đạo giao phụ trách Thi đua khen thưởng, luôn hoàn thành nhiệm vụ về thời gian và tiến độ mà Thường trực đề ra.

- Đối với công tác đoàn thể:

+ Với cương vị đảng viên trẻ sinh hoạt đoàn viên Chi đoàn luôn cùng với Ban Chấp hành xây dựng chương trình hoạt động của chi đoàn và đôn đốc thực hiện chương trình đó; trong năm 20...... chi đoàn được bầu làm Trưởng khối thi đua của khối thi đua đoàn thể, bản thân cùng với Chi đoàn tham gia đầy đủ các chương trình hoạt động. Tổ chức giao lưu thể thao nhân năm quốc tế Hợp tác xã, Chi đoàn đạt giải nhất của khối thi đua.

+ Trong năm Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ ...... (nhiệm kỳ ..............) được sự tín nhiệm của các đoàn viên Công đoàn tôi được bầu tái cử làm Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở. BCH Công đoàn Cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp giữa Công đoàn với Thường trực cơ quan, nhằm cải thiện đời sống của Cán bộ viên chức.

- Đối với công tác Đảng:

Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế và các quy định của Đảng, quy chế dân chủ, đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Thực hiện học tập và viết bài thu hoạch đầy đủ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sinh hoạt và đóng đảng phí, công đoàn phí, đoàn phí đầy đủ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

Luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tuyệt đối sự phân công, điều động công việc của Thường trực, Chi bộ Đảng.

Thực hiện tốt nội quy, quy chế của Cơ quan.

5, Trách nhiệm đối với địa phương và gia đình: (nơi cư trú và nơi sinh hoạt):

- Chấp hành tốt các quy định ở địa phương và làm tròn các nghĩa vụ theo quy định, tích cực tham gia đóng góp vì lợi ích cộng đồng do địa phương phát động;

- Xây dựng mối quan hệ mật thiết với chính quyền, đoàn thể và dân cư xung quanh. Xây dựng mối quan hệ tình làng – nghĩa xóm (không để bản thân gia đình mình mất đoàn kết);

- Trách nhiệm đối với gia đình: Làm nồng cốt và làm tấm gương sáng trong gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc,

- Bản thân, các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội;

6. Nguyên nhân ưu điểm:

Luôn tranh thủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, sự phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác trong cơ quan;

Bản thân luôn chủ động tự nghiên cứu tài liệu liên quan đến công tác chuyên môn;

Thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan; bản thân luôn lắng nghe ý kiến nhận xét, góp ý của đồng chí, đồng nghiệp và kịp thời sửa chữa những tồn tại, khuyết điểm của bản thân;

7. Khuyết điểm và nguyên nhân:

- Chưa mạnh dạn phát biểu trong các cuộc họp cơ quan cũng như trong cuộc họp chi bộ.

- Trong công việc sắp xếp chưa khoa học.

- Đôi khi hơi nóng tính, còn hay nói to.

* Nguyên nhân của những hạn chế

Do khả năng, cũng như trình độ lý luận còn nhiều hạn chế; có những lúc làm việc tài liệu để chưa khoa học dẫn đến chưa có hiệu quả.

III. Phương hướng khắc phục:

Bản thân sẽ cố gắng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận; tự nghiên cứu, học hỏi trên sách vở, sách báo, các kênh thông tin khác và đồng chí đồng nghiệp để nâng cao nhận thức; chủ động hơn nữa trong công việc chuyên môn cũng như các công việc khác của cơ quan và các tổ chức đoàn thể; trong bất cứ trường hợp nào cũng không chủ quan;

Trên đây là nội dung báo cáo tự kiểm tra của bản thân theo nội dung kế hoạch kiểm tra của Cấp ủy Chi bộ giới thiệu. Rất mong các đồng chí trong chi bộ góp ý thêm giúp tôi khắc phục, sửa chữa những mặt tồn tại để tôi ngày càng hoàn thiện mình hơn, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
TỰ KIỂM TRA

4. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên theo điều 30

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng

Nội dung cơ bản của mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng như sau:

ĐẢNG BỘ.........................................

CHI BỘ ............................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..............., ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Đảng viên chấp hành theo Điều 30 của Điều lệ Đảng

Kính gửi: Chi bộ .............................................

Họ và tên đảng viên được kiểm tra:......................

Ngày tháng năm sinh:...........................................

Quê quán:............................................................

Nơi cư trú hiện nay:.............................................

Ngày vào đảng: ... / ... / 20... .Chính thức ngày: ... / ... / 20....

Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ thuộc Đảng bộ:.......

Đơn vị công tác:...................................................

Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể):..............

Thực hiện Kế hoạch số ...... -KH/CB, ngày .... tháng .... năm 20...... của Chi ủy Chi bộ ............ (hay Chi bộ .............) về kiểm tra đảng viên chấp hành theo điều 30, Điều lệ Đảng CSVN (khóa ......) năm 20......, tôi xin tự kiểm điểm như sau:

1/- Về nội dung, thời gian kiểm tra

* Về nội dung:

- Thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

- Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đối với những đảng viên đã được kiểm tra đảng viên chấp hành trước đó.

* Vể thời gian: Theo kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành năm 20...... của Chi bộ, thời gian kiểm tra là từ ngày 1/1/20... đến ngày .... / .... / 20.....

2/- Phần tự kiểm tra

a/- Những ưu điểm:.........................................

..........................................................................

........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

.........................................................................

b/- Những khuyết điểm, nhược điểm:.........

........................................................................

.......................................................................

c/- Nguyên nhân của những khuyết điểm, nhược điểm:

* Nguyên nhân khách quan:..........................

......................................................................

......................................................................

* Nguyên nhân chủ quan:..............................

.......................................................................

........................................................................

3/- Biện pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm

Cần nêu cụ thể các biện pháp khắc phục sửa chữa, thời gian khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, nhược điểm.

4/- Những ý kiến, đề nghị, đề xuất:

Nêu những ý kiến, đề nghị, đề xuất của bản thân đảng viên đối với chi bộ, đảng bộ, đơn vị và BGH Nhà trường; Với cấp trên có liên quan đến nội dung được kiểm tra (nếu có).

Hay ghi không có (nếu không có ý kiến, đề nghị, đề xuất).

5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được kiểm tra.

Trên đây là những nội dung tự bản thân kiểm tra và nhận thấy trong thời gian qua. Tuy nhiên cũng còn những khuyết điểm chưa thấy được, kính đề nghị Chi ủy và các đồng chí đảng viên trong chi bộ đóng góp thêm để bản thân sửa chữa, khắc phục và rèn luyện ngày càng hoàn thiện.

Chân thành cám ơn!

Người viết tự kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Nội dung chính bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ đảng

Bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ đảng cũng giống như các mẫu bản kiểm điểm cá nhân khác, gồm ba phần chủ yếu như sau:

Phần 1: Thông tin cá nhân của người lập biên bản gồm:

  • Họ tên,
  • Ngày tháng năm sinh,
  • Quê quán,
  • Địa chỉ thường trú,
  • Nghề nghiệp,
  • Đơn vị công tác.

Phần 2: Tự đánh giá về ưu điểm.

  • Người lập biên bản cần tự nhìn nhận và đưa các ưu điểm của bản thân trong 3 mảng: tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phần 3: Tự đánh giá về khuyết điểm

  • Người lập biên bản cần trung thực nhìn nhận những nhược điểm của bản thân, dũng cảm nói ra đồng thời đưa ra cách khắc phục.

Trên đây là mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
29 178.759
0 Bình luận
Sắp xếp theo