Báo cáo kiểm điểm chi bộ nông thôn 2024 mới cập nhật

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ nông thôn mới 2024 theo Hướng dẫn 25. Đây là mẫu được lập ra vào dịp cuối năm nhằm đánh giá, tổng kết lại những hoạt động của cán bộ và nhân dân chi bộ, chi ủy trong suốt một năm. Bản báo cáo chi ủy chi bộ thôn đánh giá những ưu và nhược điểm từ đó đưa ra phương án khắc phục hạn chế.

1. Báo cáo kiểm điểm chi bộ nông thôn mới là gì?

Báo cáo kiểm điểm chi bộ nông thôn mới là mẫu nhằm báo cáo lại kết quả, kiểm điểm đánh giá của Chi ủy, Chi bộ trong năm theo đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm mới. Mẫu cần nêu lên các mặt thuận lợi, khó khăn từ đó của cho bộ nông thôn mới, từ đó rút ra phương hướng và giải pháp nâng cao hoạt động của chi ủy năm tiếp theo.

2. Nội dung chính của bản báo cáo kiểm điểm chi ủy chi bộ thôn

Tùy theo từng trường hợp mà bản kiểm điểm chi bộ nông thôn sẽ có những nội dung cụ thể khác nhau, nhưng đều phải đảm bảo những nội dung chính sau đây:

 • Nêu rõ ưu điểm, kết quả đạt được;
 • Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân;
 • Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước;
 • Đề nghị xếp loại mức chất lượng.

3. Báo cáo kiểm điểm ban chi ủy chi bộ nông thôn mẫu mới 2024

Báo cáo kiểm điểm ban chi ủy chi bộ nông thôn mẫu mới nhất năm 2024 là bản kiểm điểm tập thể chi ủy chi bộ cuối năm theo Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2023 ban hành theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Cụ thể như sau:

Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ

(Tập thể kiểm điểm)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......, ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể ........ kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

- Hạn chế, khuyết điểm.

- Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân...

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ thôn mới nhất 2024

Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ thôn chi tiết Hoatieu giới thiệu dưới đây được làm theo Hướng dẫn 25 của Ban Tổ chức Trung ương với các nội dung chi tiết về các mặt ưu điểm, nhược điểm và phương hướng khắc phục hạn chế. Mời bạn đọc tham khảo.

ĐẢNG BỘ ….

… (Tập thể kiểm điểm)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------

…., ngày… tháng…. năm…..

 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể ............... kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc.

- Chi bộ tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái cục bộ. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

-Tổ chức họp Chi bộ hàng tháng đúng thời gian quy định. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trong Chi bộ.

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của chi bộ, tất cả mọi công việc đều thực hiện theo nguyên tắc công khai - dân chủ, nội bộ đoàn kết.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá, bồi dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ, đảng viên. Hàng năm, bí thư chi bộ kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử cán bộ đảng viên trong chi bộ tham dự các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, lí luận chính trị.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

- Chi bộ luôn chú trọng xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

- Kết quả đạt được: (dẫn chứng số liệu cụ thể)

+ Lãnh đạo sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp:

+ Công tác an ninh, quốc phòng.

+ Hoạt động của các đoàn thể: hội nông dân, hội phụ nữ...

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

- Chi bộ đã tuyên truyền, triển khai tới 100% các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú.

- Luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Các đồng chí trong cấp ủy đều là những người cầu tiến, luôn khiêm tốn học hỏi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao lí luận chính trị, trình độ chuyên môn.

- Vận động gia đình thực hiện đúng các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình theo nếp sống văn hoá mới. Thực hiện tốt các cuộc vận động xã hội từ thiện, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham ô, tham nhũng, nói và làm theo Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, thực hiện nghiêm túc những điều Đảng viên không được làm; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Luôn sinh hoạt và tổ chức sinh hoạt định kì đều đặn, đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nội dung cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII vào nội dung sinh hoạt chi bộ cũng như trong công tác và trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ Đảng viên, đóng đảng phí đầy đủ đúng quy định.

- Cấp ủy xây dựng kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, giám sát chi bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có đơn thư khiếu kiện, tố cáo, không có đảng viên vi phạm. 100% cán bộ, Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó hoàn thành Xuất sắc .......%.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể trong thôn làng hàng tháng có kế hoạch sinh hoạt chi hội, kiểm tra đánh giá sơ kết việc thực hiện nghị quyết, từ đó có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn thôn xóm. Chỉ đạo thôn xóm tập trung hoàn thiện các tiêu chí chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; làm tốt công tác tham mưu xây dựng nông thôn mới nâng cao, công tác vệ sinh môi trường. Động viên cán bộ đảng viên tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện, nhân đạo, phòng chống các tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, nhằm đánh giá, kiểm điểm quá trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Theo dõi chặt chẽ tình hình sinh hoạt, công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên; phát huy tinh thần dân chủ, thảo luận, bàn bạc và thống nhất trong đảng....

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

- Trách nhiệm của các cá nhân trong ban chi ủy, ban lãnh đạo, cán bộ , đảng viên trong chi bộ và đoàn thể về việc phối kết hợp với các đoàn thể tại địa phương để làm công tác tuyên truyền đôi lúc còn hạn chế. Trong công tác còn có một số cá nhân chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu các giải pháp, nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác quản lý và thực hiện công việc. Trong buổi sinh hoạt của các đoàn thể chi bộ còn chưa phát huy hết quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, còn e dè, chưa mạnh dạn phát biểu để xây dựng Chi bộ, còn nể nang, tình cảm trong công tác phê bình. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ của một số cá nhân còn chưa tốt, còn nể nang ngại va chạm.

- Việc tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên của một số cá nhân đảng viên, cán bộ trong đơn vị đôi khi còn chưa tham gia đầy đủ, không bảo đảm thời gian quy định, còn đi muộn về sớm.

- Chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, vẫn còn một số cán bộ nhiều tuổi và người ngưới gia nhập, nên tinh thần trách nhiệm đối với công việc của một số đảng viên, cán bộ chưa tốt.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy chi bộ trong đơn vị đôi lúc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm. Một số cán bộ, đảng viên còn bộc lộ những hạn chế về năng lực công tác, còn biểu hiện chưa cao về tu dưỡng rèn luyện.

- Vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội đôi khi phát huy hiệu quả chưa cao. Chưa tập trung dành thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết và các quy định của đảng; pháp luật chính sách của nhà nước. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán và chưa thẳng thắn phê bình các biểu hiện chưa tốt của một số đảng viên, cán bộ trong đơn vị.

- Tinh thần chiến đấu trong Đảng của một số đảng viên chưa cao, chưa xác định rõ được mục tiêu, ý nghĩa của các buổi sinh hoạt chi bộ. Một số đảng viên chưa thấy rõ được vị trí, vai trò của người đảng viên, chưa thấy được tầm quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong các hoạt động của đơn vị.

- Công tác bồi dưỡng đội ngũ đôi lúc thực hiện còn chưa hiệu quả, công tác tự học tự bồ dưỡng chưa thường xuyên.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

1. Về phát huy ưu điểm:

- Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên:

+ Chi ủy lãnh đạo đảng viên chi bộ luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng viên trong chi bộ chưa có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, không mơ hồ, mất phương hướng, quan điểm lệch lạc trong phát ngôn và hành động của mình.

+ Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia học tập chính trị do Huyện ủy, đảng ủy tổ chức, phổ biến thông tin nội bộ trong sinh hoạt chi bộ để đảng viên nắm bắt kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Quán triệt thực hiện điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp, Chị bộ luôn lấy nội dung này làm trọng tâm, nền tảng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách.

+ Trong những năm qua, trong chi bộ không có những sai sót, khuyết điểm nổi cộm; không có những vụ việc tham nhũng, tiêu cực mà dư luận phải lên án; không có cán bộ, đảng viên nào suy thoái về đạo đức, lối sống.

- Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế:

+ Chi ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, phân công, luôn lấy ý kiến tập thể để có quyết định chính xác, không chủ quan, tùy tiện;

+ Các chủ trương của Trung ương về công tác xây dựng đội ngũ được chi ủy kịp thời triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, tổ chức thực hiện nghiêm túc thông qua việc cụ thể hóa các nội dung cần thực hiện trong nghị quyết chi bộ, có kiểm tra, đánh giá cụ thể;

+ Đội ngũ cán bộ quản lts cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và về lý luận chính trị;

+ Công tác bồi dưỡng, nâng chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên được quan tâm đúng mức nên có những chuyển biến tích cực.

- Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan:

+ Mỗi cá nhân được phân công luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" thông qua việc mỗi đồng chí trong chi ủy, mỗi đảng viên, cán bộ công chức đều được phân công nghiệm vụ cụ thể, rõ ràng ngay từ đầu năm.

+ Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng, không có tình trạng độc đoán, gia trưởng, chồng chéo, bỏ sót dẫn đến "lấn sân " buông lỏng hay quyết định không đúng thẩm quyền.

+ Tập thể chi ủy, chi bộ là một khối đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động, quan hệ giữu chi bộ và cơ quan đảm bảo tính nhất quán cao, từ đó, trong nội bộ không xẩy ra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng để dư luận dị nghị;

+ Công khai, minh bạch, dân chủ, không vị nể trong công tác thi đua khen thưởng.

2. Về khắc phục khuyết điểm:

- Công tác tự phê bình và phê bình đã được quan tâm hơn trước.

- Đã khắc phục việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của chỉ huy, chi bộ, thường xuyên tổ chức họp, hội ý trong chi ủy.

- Công tác kiểm tra nhiệm vụ của từng cá nhân có đề ra, phân công cụ thể nhưng tổ chức thực hiện chưa kịp thời theo kế hoạch.

- Xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ cụ thể, đúng quy trình nhưng còn nặng về công tác chuyên môn và chưa tổ chức được sinh hoạt chuyên đề.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Không có

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

- Tập thể cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy thường xuyê giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mở rộng sinh hoạt dân chủ trong nội bộ đảng; chú trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy đảng đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của cấp ủy viên.

- Thực hiện tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết phê phán các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức. Đổi mới quy trình ra nghị quyết, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể cấp ủy và cán bộ.

- Duy trì tốt chế độ lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, khắc phục các khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, đảng viên khi mới bắt đầu có dấu hiệu vi phạm, nhấy là biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, độc đoán, chuyên quyền.

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Với những ưu điểm và tồn tại đã nêu trên cấp ủy chúng tôi thấy rằng chúng tôi không được tự mãn với kết quả đã đạt được mà phải ra sức không ngừng phấn đấu học tập, trau dồi lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, khắc phục các vấn đề còn tồn tại, cùng với toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân xây dựng chi bộ thôn xóm thành một tập thể vững mạnh đưa chi bộ thôn xóm thành một tập thể vững mạnh đưa chi bộ thôn xóm trở thành một tập thể vững mạnh đưa chi bộ thôn xóm trở thành địa chỉ tin cậy của Đảng bộ và nhân dân, phấn đấu xây dựng chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh trong năm mới. Chúng tôi mong được sự đóng góp ý kiến của lãnh đạo xã và các đồng chí Đảng viên trong chi bộ, chúng tôi xin hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu và khắc phục sử chữa những hạn chế yếu kém còn tồn tại.

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

5. Mẫu báo cáo kiểm điểm chi bộ nông thôn chung

Bản kiểm điểm của tập thể chi bộ nông thôn dưới đây được lập dựa theo mẫu bản kiểm điểm cá nhân tiêu chuẩn mới nhất hiện giờ. Mời các bạn tham khảo.

Báo cáo kiểm điểm chi bộ nông thôn mới

ĐẢNG BỘ...

...(Tập thể kiểm điểm)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

... ......., ngày .... tháng ... .năm ........

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm .........

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan (đơn vị); tập thể ...kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, Nghị quyết kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

3. Việc thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân.

- Hạn chế, khuyết điểm (theo 5 nội dung nêu trên).

- Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

1. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

2. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân...

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng: ...

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký,ghi rõ họ tên)

Lưu ý: với Chi, đảng bộ Khối Vụ sau khi các chủ thể ký, xác nhận xong; Chi ủy và Đảng ủy bộ phận tổng hợp Bản kiểm điểm của tập thể cấp ủy nộp về BTV Đảng ủy Bộ để xếp loại.

6. Bản kiểm điểm cấp ủy chi bộ nông thôn có dẫn chứng

Bản kiểm điểm cấp ủy chi bộ nông thôn dưới đây là bản thực tế Hoatieu sưu tầm được của các bạn đọc tự viết. Bản kiểm điểm có các số liệu, dẫn chứng cụ thể về tình hình nông thôn. Mời các bạn tham khảo.

ĐẢNG BỘ XÃ.......................

CHI BỘ……………

Đảng Cộng Sản Việt Nam

………….. ngày…..tháng……năm………

BẢN KIỂM ĐIỂM CỦA CẤP ỦY CHI BỘ
NĂM ..........

Đại hội Chi bộ lần thứ nhất nhiệm kì ............ bầu ba chúng tôi vào Chi ủy chi bộ …………

 • Đ/c………………….Bí thư chi bộ - Trình độ:…………………. …………..
 • Đ/c………………….- Phó bí thư chi bộ - Trình độ học vấn:………………….
 • Đ/c.………………….- Chi ủy viên - Trình độ học vấn:………………….

- Tổng số Đảng viên: Đầu năm:……….đ/c; cuối năm: …….. đ/c.

- Đảng viên chính thức: ……….đ/c; Đảng viên dự bị:…………đ/c

Trình độ lí luận chính trị trong cấp ủy: Sơ cấp:…..đ/c - Tỉ lệ:……

Qua một năm hoạt động của Chi bộ và lãnh chỉ đạo các hoạt động của BCH thôn, các đoàn thể trong thôn, cấp ủy chúng tôi đã rút ra được những mặt mạnh và những mặt còn tồn tại như sau:

I. Ưu điểm.

1. Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, bản thân các đ/c trong cấp uỷ luôn nhiệt tình năng động trong công tác, khiêm tốn học hỏi đồng chí mình, luôn có ý thức vươn lên, tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ lãnh đạo, luôn có tác phong mẫu mực, phong cách làm việc khoa học; cấp ủy luôn xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với thực tiến của đơn vị. Qua báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ của trong Đại hội chi bộ diễn ra vào ngày..... đã báo cáo kiểm điểm những mặt mạnh và hạn chế trong lanh đạo nhiệm kỳ và 8 tháng đầu năm. Trong nhiệm kỳ mới ............ cấp ủy mới cũng có những hoạt động chỉ đạo và làm tốt việc tham mưu cho chính quyền địa phương và các đoàn thể trong thôn.

Chỉ đạo cho chính quyền phát huy dân chủ, công khai mọi chủ trương kế hoạch, công khai tài chính, chống tham ô, tham nhũng, không hối lộ quà cáp,... Tăng cường công tác giám sát và hiệu quả hoạt động của chính quyền và đoàn thể.

Trong các hoạt động đoàn thể cấp ủy chi bộ đã lãnh chỉ đạo cho các đoàn thể tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường hàng tháng, trong đó chi hội phụ nữ đảm nhận việc trồng mới và chăm sóc đường hoa và thu gom chất thải 3 lần trong tháng, trong ba tháng thực hiện nhiệm vụ cấp ủy củng đã chỉ đạo cho chi hội phụ nữ tổ chức phong trào thể dục thể thao với hai lân giao lưu thi đấu bóng chuyền hơi giữa các cụm dân cư vơi nhau. Đặc biệt trong ngày đại đoàn kết chi bộ lãnh đạo chính quyền và chi hội phụ nữ thành lập hai đội bóng chuyền nam nữ thi đấu giao lưu giải bóng chuyền cấp xã...

Trong đợt mưa lũ chi bộ đã chỉ đạo cho BMT thôn sẽ trao quà cho các hộ dân một cách chu đáo công bằng,

Kết quả hoạt động của chi bộ từ đầu năm đến tháng 8 các đồng chí đã được nghe Đại hội báo cáo, hoạt động của cấp ủy chi bộ khóa mới trong 3 tháng qua có những kết quả như sau:

a, Lãnh đạo sản xuất chăn nuôi

Lãnh đạo chính quyền thôn tuyên truyền cho nhân dân gieo trồng chăm sóc cây màu đúng thời vụ, thu hoạch lúa mùa kịp thời và nhanh chóng, lên kế hoạch trồng cây màu vụ đông với chỉ tiêu gieo trồng với diện tích là 26,5 ha, nhân dân gieo trồng đủ và vượt chỉ tiêu, do mưa lũ đã làm thiệt hại tới việc sản xuất và chăm sóc cây màu tương đôi khó khăn và khiến cho năng suất cây trồng giảm, năng suốt lúa mùa ước tính chỉ đạt 30 tạ/ha

Cây ngô năng suất khoảng 35 tạ/ha

Cây ớt ước tính năng suốt khoảng 120 tạ/ha

Trong đợt mưa lũ cũng gây thiệt hại hơn 70% diện tích đất gieo trông vụ đông và cây ăn quả và cây lâu năm, gây ngập lụt hơn 5 ha ao hồ, gây chết 214 con gia súc gia cầm báo lên trên

Đàn gia súc có giảm suốt do giá cả, đàn gia cầm được giữ vững.

b, Công tác an ninh, quốc phòng

Tương đối đảm bảo về trật tự thôn xóm, nhưng cũng xảy ra hai vụ trộm cắp và một vụ va chạm tranh chấp đất nông nghiệp

Quốc phòng giữ vững nề nếp sinh hoạt dân quân tự vệ và tham gia phòng chống lụt bão, việc tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự còn hạn chế và có tình trạng trốn tránh,.....

Bảo vệ nội đồng còn hạn chế về thăm đồng, còn để cho bẻ trộm ngô, chăn dắt bò phá hại rau màu trong khu vực cây màu

Chỉ đạo toàn dân tham gia đóng góp xây dựng mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phong trào vệ sinh bảo vệ môi trường hàng tháng đều bảo đảm tốt và được cấp trên đánh giá cao,

c, Hoạt động của các đoàn thể tương đối tốt, tiêu biểu có hội Nông dân tham gia lao động sản xuất hăng hái và sôi nổi, chi hội người cao tuổi cũng tham gia hoạt động tập dưỡng sinh và tập bóng chuyền, suất sắc hơn có chi hội phụ nữ đã tích cực trong các phong trào trồng hoa ven đường, quét dọn vệ sinh môi trương, chăn nuôi sản xuất, tham gia giao lưu bóng chuyền, văn hóa văn nghệ, là chi hội tiêu biểu trong các đoàn thể, chi hội thanh niên còn hạn chế trong các phong trào của thôn phát động.

Ngày đại đoàn kết diễn ra sôi nổi và hòa hứng, được nhân dân nhiệt tình tham gia. Việc bình xét hộ gia đình tiêu biểu trong thôn được các cụm dân cư lựa chọn chính xác, có 4 hộ xuất sắc ở 4 cụm, và 1 cụm xuất sắc, việc bình bầu hoạt động của ban mật trận thôn còn có một số sai sót cần có phương án tiêu chí rõ ràng cho năm tiếp theo, vận động quỹ vì người nghèo vượt và đạt chỉ tiêu

Hai đội bóng chuyền nam nữ tham gia giao lưu có đội bóng chuyền nữ đạt giải 3

2. Công tác chính trị tư tưởng:

Cấp uỷ chi bộ luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Các đồng chí trong cấp ủy đều là những người cầu tiến, luôn khiêm tốn học hỏi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao lí luận chính trị, trình độ chuyên môn, luôn gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền và vận động, giáo dục cán bộ Đảng viên, quần chúng thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; luôn quan tâm giúp đỡ đồng chí mình cũng như mọi người trong công tác cũng như trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Vận động gia đình thực hiện đúng các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình theo nếp sống văn hoá mới. Thực hiện tốt các cuộc vận động xã hội từ thiện, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham ô, tham nhũng, nói và làm theo Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, thực hiện nghiêm túc những điều Đảng viên không được làm; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong sinh hoạt, thực hiện khá tốt nguyên tắc tập trung dân chủ "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" thái độ làm việc, tiếp dân hoà nhã, vui vẻ, nhiệt tình. Cấp uỷ luôn được cán bộ , nhân dân tín nhiệm tin tưởng và là tấm gương để mọi người học tập và làm theo.

3. Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ:

Cấp ủy luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mọi cán bộ Đảng viên, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao; tạo được bầu không khí thân mật, thái độ làm việc nghiêm túc hiệu quả, quan tâm đến đời sống, tâm tư tình cảm của đồng chí mình, cán bộ Đảng viên luôn giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cũng như trong đời sống.

Cấp uỷ luôn thực hiện dân chủ công khai trong sinh hoạt. Cấp ủy đã chỉ đạo chi bộ và đoàn thể tất cả cán bộ Đảng viên, chi hội trưởng học tập các Nghị quyết của Đảng cấp trên. Cấp ủy luôn sinh hoạt và tổ chức sinh hoạt định kì đều đặn, đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nội dung cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII vào nội dung sinh hoạt chi bộ cũng như trong công tác và trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ Đảng viên, đóng đảng phí đầy đủ đúng quy định, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ nhất nhiệm kì 20... -20.....

4. Lãnh đạo xây dựng chính quyền(cơ quan, đơn vị):

Trong năm cấp uỷ đã chỉ đạo các đoàn thể trong thôn làng hàng tháng có kế hoạch sinh hoạt chi hội, kiểm tra đánh giá sơ kết việc thực hiện nghị quyết, từ đó có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn thôn làng. Lãnh chỉ đạo thôn làng tập trung hoàn thiện các tiêu chí chuẩn nông thôn mới, làm tốt công tác tham mưu xây dựng nông thôn mới, công tác vệ sinh môi trường. Động viên cán bộ Đảng viên tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chia khó với vùng bị lũ lụt, phòng chống các tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông....

5. Công tác kiểm tra, giám sát và kỉ luật Đảng:

Cấp ủy xây dựng kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, giám sát chi bộ, Đảng viên thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có đơn thư khiếu kiện, tố cáo, không có Đảng viên vi phạm. 100% cán bộ, Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó hoàn thành Xuất sắc 15%.

I. Tồn tại.

Trong hơn 3 tháng hoạt động và công tác, Cấp uỷ cùng chi bộ đã chỉ đạo thôn làng thu được nhiều kết quả trong công tác trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng thôn xóm, song vẫn còn một số tồn tại: Chất lượng hoàn thành một số công việc chưa cao. Trong công tác xây dựng Đảng, công tác phê bình và tự phê bình còn hạn chế. Trong chỉ đạo đôi khi còn nể nang, chưa thật sự quyết liệt

III. Phương hướng khắc phục tồn tại, hạn chế:

Với những ưu điểm và tồn tại đã nêu trên cấp uỷ chúng tôi thấy rằng chúng tôi không được tự mãn với kết quả đã đạt được mà phải ra sức không ngừng phấn đấu học tập, trau dồi lí luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; khắc phục các vấn đề còn tồn tại, cùng với toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân xây dựng chi bộ thôn xóm thành một tập thể vững mạnh đưa chi bộ thôn xóm trở thành địa chỉ tin cậy của Đảng bộ và nhân dân, phấn đấu xây dựng chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh trong năm tới. Chúng tôi mong được sự đóng góp ý kiến của lãnh đạo đảng xã.......................và các đồng chí Đảng viên trong chi bộ, chúng tôi xin hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu và khắc phục sửa chửa những hạn chế yếu kém còn tồn tại!

Cấp uỷ.

Bí thư

7. Báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ nông thôn

ĐẢNG ỦY ……………………….

CHI BỘ …………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày ... tháng ... năm 20…

BẢN KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ BAN CHI ỦY, CHI BỘ ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 20…

Căn cứ hướng dẫn số ………….., ngày … tháng … năm 20… của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 20… gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4/khóa XII về xây dựng Đảng;

Căn cứ hướng dẫn số ..........., ngày ..... tháng .... năm 20… của Ban Tổ chức huyện ủy về việc đáng giá chất lượng tổ chức cơ sở Đàng và đàng viên năm 20… gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4/khóa XII về xây dựng Đảng và Hướng dẫn số ......., ngày ....... tháng ....... năm 20.. của Ban Tổ chức huyện ủy về việc kiểm điểm tập thể lãnh đạo; kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Ban Chi ủy ……………….. tổ chức đánh giá Chi bộ gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4/khóa XII về xây dựng Đảng năm 20… như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao:

1. Ưu điểm:

- Ban Chi ủy tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cho toàn thể cán bộ, đảng viên quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương, đơn vị. Không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm.

- Chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động có đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cho toàn thể cán bộ, đảng viên cùng thực hiện và chấp hành tốt.

- Cán bộ, đảng viên có nhận thức đáng đắn và luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm cụ thể; chấp hành và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;

- Chi bộ tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Nêu cao tinh thần để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ theo quy định, hoàn thành công tác chuyên môn và các chỉ tiêu kế hoạch hành năm đề ra và của cấp trên giao; Xây dựng cơ quan sạch đẹp, công sở văn minh, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải tiến phong cách và lề lối làm việc, nâng cao hiệu suất công tác, phát huy vai trò gương mẫu, tính tích cực, sáng tạo của đảng viên, cán bộ công chức.

Kết quả:

- Hiệu quả đào tạo 5 năm 100% ra lớp, không có HS bỏ học.

- Tỉ lệ học sinh lên lớp: 99,5%;

- Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%

- Huy động học sinh đầu năm đạt tỉ lệ 100%

- Nhà trường được UBND huyện ………….. công nhận danh hiệu Cơ quan văn hóa, Trường tiên tiến nhiều năm liền.

-Trường được công nhận đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1.

2. Khuyết điểm, hạn chế:

- Nhiều lúc còn chưa giám sát kĩ các phong trào hoạt động nên hiệu quả công việc chưa cao.

-Việc đổi mới giảng dạy vẫn còn mang tính hình thức chưa thật sự đi vào chiều sâu.

II. Việc thực hiện nguyên tác tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng:

1. Ưu điểm:

- Chi bộ Lãnh đạo xây dựng đoàn thể vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể; tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia ý kiến với tổ chức đảng, trong việc xây dựng các nghị quyết, quyết định có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ - viên chức và nhân dân..

- Nâng cao hiệu quả quản lý, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, xây dựng đơn vị không có hiện tượng tiêu cực.

- Tổ chức tốt việc ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện và tư tưởng và hành vi lệch lạc (nói, viết, làm…) trái với quan điểm, chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn liền với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;

- Có xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; thực hiện tốt công tác tự phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng;

- Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi ủy, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng;

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác (Không có hiện tượng vi phạm điều lệ đảng)

2. Khuyết điểm, hạn chế:

- Khả năng vận động quần chúng của số ít đảng viên còn hạn chế.

- Tỉ lệ GV, HS giỏi các cấp còn hạn chế.

Kết quả: Chi bộ tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở đã tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ cơ quan.

III. Kết quả thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4/khóa XII

1. Ưu điểm:

- Tập thể chi bộ đoàn kết cao, có nhiều cố gắng trong công tác và đạt được thành tích trong năm học 20…-20…; tuy nhiên do trình độ, năng lực, kinh nghiệm một ít cán bộ, đảng viên còn hạn chế nên trong quá trình lãnh chỉ đạo, thực hiện một số mặt công tác đạt kết quả chưa cao.

- Với áp lực công việc chuyên môn nhà trường nhiều, nên chưa dành thời gian nhiều để nghiên cứu văn bản của cấp trên cũng như công tác Đảng.

- CB, ĐV chấp hành tốt chủ trương, chính sách và pháp luật của địa phương; không vi phạm về tệ nạn xã hội, khi có dấu hiệu đồng nghiệp góp ý xây dựng kịp thời.

- Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, xử lý công việc, không nể nang, tình cảm.

- Qua kiểm tra, giám sát tất cả cán bộ, đảng viên chấp hành tốt những Quy định những điều đảng viên không được làm, đã tạo được niềm tin vững chắc đối với quần chúng nhân dân nơi công tác và cư trú.

2. Hạn chế, khuyết điểm:

- Thời gian dành cho công tác kiểm tra, giám sát còn ít; công tác tham mưu cấp trên đôi lúc chưa kịp thời.

- Một vài cán bộ, đảng viên chưa thể hiện hết vai trò của mình trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình; ngại đóng góp ý kiến cho đồng chí mình.

* Nguyên nhân

Do trình độ và nhận thức, vẫn còn CB, ĐV chưa chịu khó trong học tập và nghiên cứu, ngại đụng chạm nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

3. Những giải pháp trong thời gian tới

- Chi ủy xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, mỗi người phải có kế hoạch và bản tự nhận xét về bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống có ý kiến của chi bộ trong từng học kỳ và cuối năm học.

- Trong công tác đánh giá cán bộ hàng năm phải coi trọng đánh giá hiệu quả trong công việc. Phân công các đồng chí trong Ban chi ủy và lực lượng cốt cán theo dõi quản lí chặt chẽ đảng viên, kiểm tra nhắc nhở và phê bình thường xuyên để ngăn ngừa sai phạm. Chi ủy phải thường xuyên tham mưu với Đảng ủy và Phòng GD&ĐT để có hướng chỉ đạo kịp thời những vấn đề khó khăn của đơn vị, thực hiện tốt công tác qui hoạch, dự nguồn và đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực. Phải xác định rõ thẩm quyền, luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ đứng đầu, những hạn chế, khuyết điểm phải nghiêm túc khắc phục sửa chữa.

4. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa phương, đơn vị:

4.1. Tổ chức quán triệt các chủ trương của Trung ương, tỉnh và Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa phương, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch.......................của tỉnh Đảng bộ, kế hoạch..............của huyện Đảng bộ và kế hoạch- nghị quyết .............ủa Đảng bộ ……...

4.2. Xây dựng chuẩn mực đạo đức.

- Nghiên cứu các nội dung về chuẩn mực đạo đức do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan (quy định đạo đức nhà giáo, chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên Tiểu học), các phong trào thi đua trong ngành và thực trạng về tình hình đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị và xây dựng chuẩn mực đạo đức với các nội dung sau:

a/ Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác chống mọi biểu hiện tiêu cực, hết lòng phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc, sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội.

b/ Mỗi ngày tự mình đề ra một việc làm thiết thực, trách nhiệm với công việc được giao, có lối sống trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, tuyệt đối chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c/ Đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, linh hoạt, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Kiên quyết chống biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương.

d/ Mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên cùng thực hiện và vận động nhân dân có kế hoạch chi tiêu hợp lý, thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

đ/ Không bê tha, trụy lạc làm mất đạo đức, phẩm chất cán bộ, đảng viên, suốt đời phấn đấu, rèn luyện học tập để nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn.

e/ Tham gia dự họp đúng giờ, đúng thành phần, nghiêm túc, tích cực tham gia phát biểu ý kiến, không lãng phí thời gian làm việc hành chính, tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại, điện thắp sáng, hạn chế việc đến quán xá, uống rượu – bia trong giờ làm việc.

4.3. Cán bộ, đảng viên (cán bộ lãnh đạo) phải nêu gương sáng trước tập thể; cán bộ, giáo viên phải nêu gương sáng trước học sinh về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Luôn trau dồi phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống;

- Tạo khối đoàn kết thống nhất nội bộ; phê bình và tự phê bình;

- Nói đi đôi với làm; luôn quan tâm thương yêu và giúp đỡ học sinh;

- Công khai, dân chủ, trung thực;

- Tận tụy với công việc, công tâm trong xử lý trong các mối quan hệ;

- Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, dân chủ;

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

- Tổ chức cho đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh;

- Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi bộ và đảng viên, quần chúng trong sinh hoạt đảng chỉ rõ những việc làm được chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Mỗi cán bộ, đảng viên đều đăng ký học tập và nêu gương, chi bộ có theo dõi, kiểm tra và rút kinh nghiệm trong mỗi lần họp lệ.

- Xây dựng tiêu chí và chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên ở cơ quan, theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện;

4.4. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả việc tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với học sinh.

Kết quả:

100% cán bộ, đảng viên đều thực hiện tốt và gương mẫu chấp hành trong mọi hoạt động của cơ quan, không có trường hợp vi phạm.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm tập thể ban Chi ủy và đánh giá tổ chức cơ sở

đảng năm 20… của Chi bộ ………………...

Nơi nhận:

- Đảng ủy ………….;

- Ban Chi ủy;

- Lưu: Chi bộ.

TM/ BAN CHI ỦY

BÍ THƯ

8. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành hội CCB xã

HỘI CCB HUYỆN …..

HỘI CCB XÃ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

***

.............., ngày... tháng... năm.....

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM

CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ ………

NĂM ...

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể ................. xin nghiêm túc kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc.

- Năm 2023, BCH Hội CCB xã................. nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc nhiệm kỳ 20... – 20..., đồng thời ngay sau Đại hội đã xây dựng và Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 20... - 20.... Quy định rõ trách nhiệm của BCH, Thường trực Hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí. Quy chế làm việc thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội ở địa phương. Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Hội đối với các tổ chức các chi hội. Việc phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các đồng chí uỷ viên BCH, Chủ tịch, Phó chủ tịch đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đã phát huy được sức mạnh tập thể và vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân ủy viên Ban Chấp hành. Đặc biệt là vai trò trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch Hội là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội.

- Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Thường trực Hội thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của điều lệ Đảng, Điều lệ hội và quy chế làm việc của BCH Hội. Quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện. Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chú trọng vai trò của người đứng đầu. Trong chỉ đạo luôn sâu sát cơ sở, tập trung vào những lĩnh vực quan trọng, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, bức xúc. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên.

- BCH Hội CCB duy trì nghiêm túc chế độ họp theo quy chế làm việc, chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp. Thường trực Hội thường xuyên trao đổi, hội ý để thống nhất điều hành công việc. Định kỳ BCH Hội họp 1 tháng 1 lần và đột xuất khi cần và họp Ban Chấp hành mở rộng.

- Tập thể và từng cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định đường lối, quan điểm của Đảng. Luôn năng động, sáng tạo vận dụng các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, hội cấp trên vào điều kiện cụ thể của địa phương. Luôn giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong tổ chức Hội. Xác định đoàn kết là động lực để phát triển và là chỗ dựa vững chắc cho cơ sở. Luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, đoàn kết, thống nhất.

- Mỗi cá nhân đồng chí trong Ban Chấp hành luôn nêu cao ý thức chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của BCH, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, nói và làm theo Nghị quyết, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, gần gũi với nhân dân; tích cực đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

- Ban Chấp hành Hội CCB xã đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Hội cấp trên, trọng tâm là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết Hội nghị Trung ương ........... các nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy; gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 20... - 20.... Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra và thời gian theo chỉ đạo của cấp trên; tỷ lệ hội viên tham gia quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của đảng đạt bình quân trên ......%. Hơn ........% hội viên viên tham gia học tập nghị quyết viết bài thu hoạch đầy đủ, đảm bảo các nội dung, yêu cầu đề ra. Hội nông dân xã đã nghiêm túc nhắc nhở, chấn chỉnh các biểu hiện chưa nghiêm trong việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

- Đã kịp thời chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động của Ban Chấp hành Hội, kế hoạch hành động cá nhân của người đứng đầu trong thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương................... với các nhiệm vụ và giải pháp sát hợp tình hình thực tiễn địa phương, cũng như chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu. Trong quá trình xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động đã chú trọng việc thảo luận, lấy ý kiến của các chi hội trực thuộc, do đó quá trình thực hiện đã phát huy được những ưu điểm, khắc phục những hạn chế.

- Ban Chấp hành Hội đã chỉ đạo nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và cấp ủy cấp trên liên quan đến xây dựng các phong trào địa phương. Trong quá trình chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đã chú trọng đánh giá làm rõ những kết quả đã đạt được, nguyên nhân của kết quả, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của hạn chế, rút ra những kinh nghiệm, nhân rộng những điển hình, mô hình trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời đề ra các giải pháp, biện pháp trọng tâm để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận trong thời gian tiếp theo.

- Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác năm 20..., Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 20... – 20..., Ban Chấp hành Hội đã rà soát, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, có tính đột phá để ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa hiện thực các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, thông báo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Hội cấp trên phù hợp với thực tiễn địa phương, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao của Hội đối với các các chi hội và hội viên.

- Bên cạnh đó, Hội CCB xã đã chủ động trong xây dựng chương trình công tác, các kế hoạch, đề án để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội năm 20... gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây chính là điểm nổi bật của tổ chức hội chúng ta, luôn gắn nhiệm vụ công tác hội với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Có thể nói ở bất cứ lĩnh vực nào, trong bất cứ tổ chức nào của hệ thống chính trị địa phương đều có sự đóng góp của các cấp hội và hội viên CCB trong xã.

- Hội đã thường xuyên quan tâm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN; thể hiện tiếng nói có trọng lượng trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn. Hội đã chủ động làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đặc biệt là tổ chức hội đã triển khai có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; với nhiều góp ý, ý kiến tâm huyết trên các lĩnh vực đời sống xã hội ở địa phương. Cấp ủy, chính quyền địa phương rất trân trọng, hoan nghênh những ý kiến góp ý, giám sát, phản biện xã hội của các đồng chí.

- Hội đã tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt phong trào CCB nêu cao ý chí, nghị lực, vượt lên chính mình, giúp nhau làm kinh tế, làm giàu chính đáng, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Đồng thời thực hiện các hoạt động tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội để tạo nguồn vốn cho hội viên phát triển sản xuất kinh doanh. Lực lượng CCB đã thực sự nêu gương sáng trong lao động sản xuất, làm kinh tế giỏi, giảm nghèo. Phần lớn các gia đình CCB đều có cuộc sống ổn định, nhiều đồng chí đã chọn đúng phương án phát triển kinh tế, trở thành các điển hình sản xuất kinh doanh giỏi với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đến nay tỉ lệ hộ nghèo giảm còn….%. Đồng thời Hội cựu chiến binh xã thực hiện tốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội, chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động đến ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện ở địa phương. (Trong báo cáo đã nêu rất rõ, có các số liệu minh chứng tôi không nêu lại nữa).

- Đặc biệt trong những năm qua các thế hệ cựu chiến binh đã gương mẫu thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng NTM”, đã gương mẫu đi đầu trong vận động nhân dân, gia đình, người thân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước địa phương về xây dựng nông thôn mới. Gương mẫu hiến đất, hiến tài sản ủng hộ tiền cho thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời tổ chức hội cũng hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước

........................................................

Mời bạn đọc tải file word chi tiết để tham khảo thêm

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Báo cáo kiểm điểm chi bộ nông thôn mới năm 2024 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
36 72.839
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  Trải nghiệm Hoatieu.vn không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên Hoatieu.vn với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
  Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Báo cáo kiểm điểm chi bộ nông thôn 2024 mới cập nhật