Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức 2023 mới nhất

Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác mới nhất dành cho công chức là bản kiểm điểm đánh giá quá trình công tác của mỗi cá nhân trong năm từ phẩm chất đạo đức lối sống chính trị đến nghiệp vụ chuyên môn. Mời bạn tải mẫu Bản tự kiểm điểm dành cho cán bộ công chức, viên chức cuối năm này về để biết cách viết bản tự đánh giá, xếp loại bản thân với các ưu và nhược điểm tự nêu ra.

Bản kiểm điểm cá nhân là mẫu được được lập ra nhằm tổng kết, đánh giá lại trong năm vừa qua những việc công chức đã đạt được và chưa đạt được từ đó đưa ra hướng khắc phục cũng như kế hoạch hoạt động cho năm sau tốt hơn. Dưới đây là các mẫu Bản kiểm điểm cá nhân của công chức mới nhất 2023 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn tham khảo nhằm hoàn thiện bản kiểm điểm của mình hoàn thiện đầy đủ nội dung và đúng quy định đưa ra.

1. Bản kiểm điểm cá nhân công chức là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân công chức là văn bản do chính công chức soạn thảo nhằm tự đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong một thời gian đó, đưa ra được những ưu điêm, nhược điểm của mình và những phương hướng phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm.

Bản kiểm điểm cá nhân công chức có những đặc điểm sau:

Thứ nhất: Do công chức soạn thảo

Từ tên văn bản ta cũng thấy được chủ thể soạn thảo của của bản kiểm điểm nói trên là do công chức soạn thảo. Như đã trình bày ở phần trên, phải là những cá nhân đủ điều kiện trở thành công chức đang thực hiện các nhiệm vụ, chức năng nhiệm vụ được giao sẽ có trách nhiệm soạn thảo bản kiểm điểm cá nhân công chức cho cấp trên theo thời gian quy định.

Thứ hai: Tự đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của bản thân công chức, từ đó đưa ra được những phương hướng nhằm khắc phục những khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong thời gian tới.

2. Bản kiểm điểm cá nhân công chức 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

............., ngày ... tháng ... năm ...

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN CÔNG CHỨC

Tên tôi là : Lê Ngọc A

Ngày sinh: ...............................................

Số CMND/CCCD: ...................................

Chức vụ: Công chức.

Đơn vị làm việc: Uỷ ban nhân dân quận ....

I. Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc.

Ưu điểm:

Bản thân tôi trong quá trình làm việc:

Luôn giữ vững lập trường , quan điểm tư tưởng chính trị rõ ràng, luôn tuân thủ và làm việc theo đường lối nghị quyết chính sách của Đảng và tuân theo chính sách pháp luật của nhà nước, luôn vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong ứng xử, tác phong làm việc và trong nhiệm vụ được giao.

Luôn chấp hành tốt các nội quy quy định tại đơn vị vủa mình, quy định của ngành, của quận đề ra, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong các phong trào đoàn thể cấp quận và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ mà cấp trên giao xuống.

Luôn tu dưỡng tốt phẩm chất đạo đức , có lối sống đơn giản, lành mạnh, hoà đồng với tất cả mọi người trong đơn vị.

Luôn thẳng thắn, trung thực khách quan trong phê bình và tự phê bình, luôn có tinh thần cầu thị, lắng nghe,đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp cùng cơ quan, và nhân dân trong quá trình làm việc . Biết lắng nghe, sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện việc đấu tránh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá của cá nhân trong đơn vi.

Nhược điểm: Chưa dành nhiều thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.

II. Về việc thực hiện chức trách và nhiệm vụ trong quá trình làm việc.

Ưu điểm:

Trong quá trình làm việc, khi chủ tịch đi vắng đã giúp chủ tịch quận phụ trách, giải quyết ký thay chủ tịch ban hành các văn bản của uỷ ban nhân dân quận gửi các bộ, ngành, các chỉ thị, và một số quyết định trên các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách:

Đôn đốc, chỉ đạo thực hiện những kế hoạch đổi mới phát triển doanh nghiệp, các phương án quy hoạch các ngành quan trọng.

Tham mưu chủ tịch uỷ ban nhân dân quận phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nằm trong phạm vi công việc mà mình được phân công phụ trách.

Chỉ đạo giải quyết công tác tiếp dân chỉnh chu , giải quyết đầy đủ kịp thời các đơn thư khiếu nại, phản ánh, tố cáo trong phạm vi công việc mà mình được phân công phụ trách.

Với những nội dung công việc được giao đã hoàn thành, không để tồn đọng đơn thư khiếu nại của người dân, công việc của từng quý đều được giải quyết triệt để.

Nhược điểm: Một số văn bản ban hành chỉ đạo chưa nhanh những người có liên quan tuyên truyền phổ biến kịp thời cho người dân, dẫn đến việc người dân còn lúng túng khi làm các thủ tục hành chính ở uỷ ban nhân dân quận .

III. Về chuyên môn nghiệp vụ .

Ưu điểm:

Bản thân luôn gương mẫu trong công việc , trong nội quy đơn vị đề ra , luôn có tinh thần học tập, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân.

Luôn phối hợp , kết hợp chặt chẽ với các đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan đơn vị, điều hành tốt công việc của cấp dưới trong phạm vi quản lý của mình .

Tổ chức đẩy cao các phong trào đoàn thể, các phong trào văn hoá, văn nghệ sôi nổi, tham gia tích cực cùng người dân trong các phong trào của ngành , địa phương tổ chức trong các ngày lễ hội của cả nước .

Nhược điểm: không có nhược điểm .

IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng công chức trong đơn vị .

Bản thân tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Bản kiểm điểm cuối năm của cán bộ công chức 2023

ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

….., ngày tháng năm 2022

BẢN KIỂM ĐIỂM CUỐI NĂM CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Năm 2022

Họ và tên: .........................................................

Ngày sinh: .........................................................

Chức vụ Đảng: ..................................................

Chức vụ: .........................................................

Chức vụ đoàn thể: ............................................

Đơn vị công tác: ...............................................

Chi bộ: .............................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1/ Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2/ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3/ Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

4/ Về chuyên môn, nghiệp vụ

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1/ Hạn chế, khuyết điểm.

2/ Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

- Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

1. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm

2. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1/ Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2/ Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:….

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên:

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: …

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ….

4. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức cấp trường

ĐẢNG BỘ XÃ

CHI BỘ TRƯỜNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......ngày...... tháng .....năm....

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

NĂM HỌC..........

Họ và tên: ………………………………..…..………...., ngày sinh……..……………..………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………

Sinh hoạt chi bộ:……………………………………………………………………….

I. Ưu điểm, kết quả công tác:

1. Về tư tưởng chính trị:........................................................

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:..........................................

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ:..........................................

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:..........................................

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục:

1. Tự nhận mức phân loại chất lượng:

- Phân loại công chức, viên chức: ……………………………………………..

- Phân loại chất lượng đảng viên: ……………………………………………..

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Đánh giá, phân loại chất lượng công chức, viên chức:

- Góp ý của cán bộ, công chức, viên chức:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức của thủ trưởng đơn vị:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

2. Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên:

- Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

- Chi bộ phân loại chất lượng đảng viên:

……………………………………………………

……………………………………………………

T/M CHI BỘ

- Đảng ủy phân loại chất lượng đảng viên:

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY

5. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức cấp xã

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
--------***-------

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.......

Kính gửi:..................................

Tên tôi là:............................................................

Sinh ngày:...........................................................

Chức vụ:.............................................................

Đơn vị công tác:................................................

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

- Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

- Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của............................ đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong........................

- Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

- Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

- Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc, có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của..........................................

- Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

3- TỰ ĐÁNH GIÁ

Ưu điểm:

- Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

- Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm:

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

* Tự xếp loại:..........................................

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

................., ngày....tháng ....năm...........
Người viết

6. Cách viết bản kiểm điểm cá nhân công chức

Bản kiểm điểm cuối năm của cán bộ công chức cũng giống như những bản kiểm điểm cá nhân tiêu chuẩn khác, phải đảm bảo đầy đủ các nội dung như sau:

- Thông tin của người thực hiện bản kiểm điểm về: họ tên, ngày sinh, chức vụ, đơn vị công tác, chi bộ, số điện thoại…

- Những ưu điểm, kết quả đạt được về:

Để Bản kiểm điểm cuối năm của cán bộ công chức được đánh giá cao thì dưới đây Hoatieu sẽ hướng dẫn bạn đọc hoàn thành một số nội dung tiêu biểu như mục những ưu điểm, nhược điểm, kết quả đạt được để các bạn tham khảo, sử dụng trong nội dung bản tự kiểm điểm của cá nhân mình.

+ Về tư tưởng Chính trị thì cán bộ, công chức luôn luôn phải chấp hành các chủ trương, đường lối và quy định của Đảng. Bên cạnh đó còn có các chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình mà cán bộ, công chức phải tuân theo và thực hiện.

+ Về Đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức là luôn luôn thực hiện đúng quy định những điều đảng viên, công chức viên chức không được làm.

+ Về tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức là luôn luôn có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt; có tinh thần trách nhiệm.

+ Về ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức là chấp hành sự phân công của tổ chức, luôn thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác,….

+ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ công chức cần đề cập đến việc những cán bộ, công chức luôn luôn cố gắng duy trì kỷ luật, kỷ cương, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; án bộ công chức đã quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Các cán bộ, công chức cần phải hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

- Cán bộ, công chức cần nêu ra những kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

- Cán bộ, công chức cần giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm

- Cán bộ, công chức cần làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể

- Cán bộ, công chức cần đưa ra các phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

- Cán bộ, công chức cần tự nhận mức xếp loại chất lượng

- Người tự kiểm điểm ký và ghi rõ họ tên sau đó Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký và ghi rõ họ tên sau đó Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức 2023 mới nhất và cách viết chi tiết. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
80 410.152
0 Bình luận
Sắp xếp theo