Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức 2024 mới nhất

Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác mới nhất dành cho công chức là bản kiểm điểm đánh giá quá trình công tác của mỗi cá nhân trong năm từ phẩm chất đạo đức lối sống chính trị đến nghiệp vụ chuyên môn. Mời bạn tải mẫu Bản tự kiểm điểm dành cho cán bộ công chức, viên chức cuối năm này về để biết cách viết bản tự đánh giá, xếp loại bản thân với các ưu và nhược điểm tự nêu ra.

Bản kiểm điểm cá nhân là mẫu được được lập ra nhằm tổng kết, đánh giá lại trong năm vừa qua những việc công chức đã đạt được và chưa đạt được từ đó đưa ra hướng khắc phục cũng như kế hoạch hoạt động cho năm sau tốt hơn. Dưới đây là các mẫu Bản kiểm điểm cá nhân của công chức mới nhất 2024 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn tham khảo nhằm hoàn thiện bản kiểm điểm của mình hoàn thiện đầy đủ nội dung và đúng quy định đưa ra.

1. Bản kiểm điểm cá nhân công chức là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân công chức là văn bản do chính công chức soạn thảo nhằm tự đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong một thời gian đó, đưa ra được những ưu điêm, nhược điểm của mình và những phương hướng phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm.

Bản kiểm điểm cá nhân công chức có những đặc điểm sau:

Thứ nhất: Do công chức soạn thảo

Từ tên văn bản ta cũng thấy được chủ thể soạn thảo của của bản kiểm điểm nói trên là do công chức soạn thảo. Như đã trình bày ở phần trên, phải là những cá nhân đủ điều kiện trở thành công chức đang thực hiện các nhiệm vụ, chức năng nhiệm vụ được giao sẽ có trách nhiệm soạn thảo bản kiểm điểm cá nhân công chức cho cấp trên theo thời gian quy định.

Thứ hai: Tự đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của bản thân công chức, từ đó đưa ra được những phương hướng nhằm khắc phục những khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong thời gian tới.

2. Bản kiểm điểm cá nhân công chức năm 2024 theo Hướng dẫn 25

Bản kiểm điểm cá nhân công chức năm 2024 theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, bao gồm Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023 dành cho cá nhân đảng viên không giữ chức vụ quản lý và Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023 dành cho cá nhân đảng viên giữ chức vụ quản lý. Mời bạn đọc tham khảo bài viết Bản tự kiểm điểm cá nhân 2024 cập nhật mới nhất để tải mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm mới nhất nhé.

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân cán bộ, công chức không giữ chức lãnh đạo, quản lý Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023
Mẫu bản kiểm điểm cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023

Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

-----------------

..............., ngày... tháng... năm.....

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:......................................................

Đơn vị công tác:.......................................... Chi bộ:....................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………………………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.....................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:.....................................................


T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân cán bộ, công chức giữ chức lãnh đạo, quản lý Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023

 Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------

…., ngày… tháng…. năm….. 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:....................................................

Chức vụ Đảng:..........................................................................................................

Chức vụ chính quyền:...............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:.....................................................................................................

Đơn vị công tác:...................................... Chi bộ:......................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

5. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

6. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:....................................................

.................................................................................................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:..............................................................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:...................................................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn viết bản kiểm điểm cán bộ, công chức cuối năm 2024

Bản kiểm điểm cán bộ, công chức cuối năm 2024 được Hoatieu chia sẻ trong phần viết dưới đây là mẫu 02A dành cho đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Hoatieu cũng có bản kiểm điểm cá nhân đảng viên cuối năm 2024 chi tiết, bạn đọc chỉ cần tải về và chỉnh sửa cho phù hợp với vị trí công tác của mình, rất nhanh và thuận tiện. Mời bạn đọc tham khảo bài viết để tải file word hoàn chỉnh.

ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

….., ngày tháng năm 20...

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:......................................................

Đơn vị công tác:.......................................... Chi bộ:....................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Về tư tưởng chính trị:

+ Trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

+ Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương và nơi cư trú. Không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống

+ Không vi phạm đạo đức đảng viên, không làm những việc đảng viên, công chức, viên chức không được làm.

+ Có lối sống lành mạnh, giản dị, tiết kiệm, có ý thức giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, chan hòa, thân thiết với đồng nghiệp.

- Về ý thức tổ chức, kỷ luật

+ Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.

+ Tuân thủ quy định của cơ quan, đơn vị, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức.

+ Tham gia sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đầy đủ.

- Về tác phong công tác và lối làm việc

Luôn có tác phong và lề lối làm việc khoa học, nghiêm túc. Trong quan hệ luôn chan hoà và đúng mực với mọi người xung quanh, đoàn kết tốt với quần chúng trong cơ quan cũng như nơi cư trú.

- Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (đối chiếu 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện).

Đối chiếu với 27 biểu hiện, bản thân tôi không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

Trong công tác luôn báo cáo, cung cấp thông tin trung thực, kịp thời với lãnh đạo. Bản thân luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

Thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, không vi phạm những điều đảng viên không được làm...

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

- Việc đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo giao có lúc, có việc còn khó khăn, phức tạp.

- Việc tự phê bình và phê bình.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Không có

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

Không có

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………………………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.....................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:.....................................................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức trường học

Mời bạn đọc tham khảo Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của giáo viên năm 2024

ĐẢNG BỘ XÃ

CHI BỘ TRƯỜNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......ngày...... tháng .....năm....

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

NĂM HỌC..........

Họ và tên: ………………………………..…..………...., ngày sinh……..……………..………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………

Sinh hoạt chi bộ:……………………………………………………………………….

I. Ưu điểm, kết quả công tác:

1. Về tư tưởng chính trị:........................................................

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:..........................................

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ:..........................................

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:..........................................

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục:

1. Tự nhận mức phân loại chất lượng:

- Phân loại công chức, viên chức: ……………………………………………..

- Phân loại chất lượng đảng viên: ……………………………………………..

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Đánh giá, phân loại chất lượng công chức, viên chức:

- Góp ý của cán bộ, công chức, viên chức:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức của thủ trưởng đơn vị:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

2. Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên:

- Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

- Chi bộ phân loại chất lượng đảng viên:

……………………………………………………

……………………………………………………

T/M CHI BỘ

- Đảng ủy phân loại chất lượng đảng viên:

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY

5. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức cấp xã

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
--------***-------

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.......

Kính gửi:..................................

Tên tôi là:............................................................

Sinh ngày:...........................................................

Chức vụ:.............................................................

Đơn vị công tác:................................................

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

- Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

- Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của............................ đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong........................

- Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

- Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

- Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc, có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của..........................................

- Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

3- TỰ ĐÁNH GIÁ

Ưu điểm:

- Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

- Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm:

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

* Tự xếp loại:..........................................

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

................., ngày....tháng ....năm...........
Người viết

6. Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị mới nhất 2024

Mẫu Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị mới nhất 2024 là Mẫu 10-KNĐ ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-----------------

BẢN NHẬN XÉT

đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi ủy ………………

Tôi là: ………………………………………, sinh ngày …… tháng …… năm ………...

Đang sinh hoạt tại Chi bộ …………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……… được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị: ……………………………………… được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm:

- Về tư tưởng chính trị:

+ Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

+ Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Có tinh thần học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

+ Chấp hành nghiêm túc sự phân công của tổ chức

+ Luôn có ý thức trau dồi về phẩm chất đạo đức chính trị, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện nội qui, qui định của nhà trường.

+ Tích cực tham gia xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, giúp đỡ tương trợ đồng nghiệp.

+ Luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và mọi người xung quanh.

+ Sống hòa nhã với mọi người, bà con xóm làng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong những lúc gặp khó khăn.

+ Có ý thức tốt xây dựng tập thể, có lối sống lành mạnh.

- Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

+ Thực hiện tốt các công việc do Chi bộ, cấp trên phân công, luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, nhất là những quy định Đảng viên không được làm.

+ Bản thân luôn hoàn thành tốt các quy chế chuyên môn, chỉ tiêu chuyên môn.

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:

- Bản thân còn chưa mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình,chưa mạnh dạn đấu tranh.

- Chưa dành nhiều thời gian để trau dồi lý luận chính trị.

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí ………………………… trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

…………, ngày …… tháng …… năm ………
ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
(ký, ghi rõ họ và tên)

7. Cách viết bản kiểm điểm cá nhân công chức

Bản kiểm điểm cuối năm của cán bộ công chức cũng giống như những bản kiểm điểm cá nhân tiêu chuẩn khác, phải đảm bảo đầy đủ các nội dung như sau:

- Thông tin của người thực hiện bản kiểm điểm về: họ tên, ngày sinh, chức vụ, đơn vị công tác, chi bộ, số điện thoại…

- Những ưu điểm, kết quả đạt được về:

Để Bản kiểm điểm cuối năm của cán bộ công chức được đánh giá cao thì dưới đây Hoatieu sẽ hướng dẫn bạn đọc hoàn thành một số nội dung tiêu biểu như mục những ưu điểm, nhược điểm, kết quả đạt được để các bạn tham khảo, sử dụng trong nội dung bản tự kiểm điểm của cá nhân mình.

+ Về tư tưởng Chính trị thì cán bộ, công chức luôn luôn phải chấp hành các chủ trương, đường lối và quy định của Đảng. Bên cạnh đó còn có các chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình mà cán bộ, công chức phải tuân theo và thực hiện.

+ Về Đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức là luôn luôn thực hiện đúng quy định những điều đảng viên, công chức viên chức không được làm.

+ Về tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức là luôn luôn có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt; có tinh thần trách nhiệm.

+ Về ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức là chấp hành sự phân công của tổ chức, luôn thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác,….

+ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ công chức cần đề cập đến việc những cán bộ, công chức luôn luôn cố gắng duy trì kỷ luật, kỷ cương, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; án bộ công chức đã quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Các cán bộ, công chức cần phải hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

- Cán bộ, công chức cần nêu ra những kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

- Cán bộ, công chức cần giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm

- Cán bộ, công chức cần làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể

- Cán bộ, công chức cần đưa ra các phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

- Cán bộ, công chức cần tự nhận mức xếp loại chất lượng

- Người tự kiểm điểm ký và ghi rõ họ tên sau đó Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký và ghi rõ họ tên sau đó Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức 2024 mới nhất và cách viết chi tiết. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
80 415.186
0 Bình luận
Sắp xếp theo