Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tổ chức Đảng 2024 mới nhất

Mẫu phiếu phân tích chất lượng đánh giá xếp loại tổ chức Đảng được lập ra để cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá tổ chức Đảng chi tiết hơn. Sau đây là biểu mẫu phiếu phân tích chất lượng xếp loại tổ chức Đảng 03-HD KĐ.ĐG mới nhất và cách điền phiếu chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tổ chức Đảng là gì?

Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tổ chức đảng là mẫu dùng để đánh giá về chất lượng qua phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, lối sống, trách nhiệm thực hiện công việc được giao của các tổ chức đảng. Mẫu thường do ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý đảng viên đó tại tổ chức đảng lập nên.

2. Nội dung chính trong phiếu đánh giá xếp loại tổ chức Đảng

Hoatieu xin chia sẻ những nội dung chính cần phải có trong mẫu phiếu phân tích về chất lượng và đánh giá nhằm xếp loại đảng viên như sau:

Phần đầu gồm có:

 • Tên “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”
 • Ngày tháng năm và địa điểm nơi ghi phiếu
 • Tên gọi chính xác của phiếu

Phần nội dung bao gồm:

 • Những thông tin cơ bản về chủ thể thực hiện việc đánh giá, xếp loại đảng viên
 • Họ và tên đầy đủ của đảng viên
 • Tên chi bộ mà đảng viên đang sinh hoạt
 • Chức vụ đang công tác của đảng viên
 • Một số tiêu chí đánh giá theo cấp độ thực hiện từ Kém, Trung bình, Tốt đến Xuất sắc như là:
  • Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, ý thức trong tổ chức kỷ luật, lối sống
  • Về kết quả thực hiện nhiệm vụ và chức trách được giao
  • Kết quả thực hiện những cam kết về rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng trong từng năm
  • Kết quả tự kiểm điểm theo như đã gợi ý (nếu có)
  • Kết quả đánh giá tín nhiệm theo từng nhiệm kỳ và kết quả đánh giá từ phía các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, lãnh đạo trực tiếp.
  • Kết quả khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được nêu ra ở những kỳ kiểm điểm trước

Phần cuối cùng gồm:

 • Những nhận xét chung, mang tính khái quát về đảng viên - đối tượng đang được đánh giá
 • Mức chất lượng xếp loại theo đề nghị
 • Chữ ký và họ tên đầy đủ của đại diện lãnh đạo, người có thẩm quyền thực hiện việc đánh giá trên kèm theo dấu của tổ chức đảng quản lý trực tiếp đảng viên.

3. Mẫu phiếu phân tích đánh giá xếp loại tổ chức Đảng 03-HD KĐ.ĐG

Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tổ chức Đảng

Mẫu 03-HD KĐ.ĐG 2018

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG

- Chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại[1]:….....................

- Đánh giá, xếp loại tổ chức đảng: …..............................

TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ[2]

CẤP ĐỘ THỰC HIỆN[3]

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

I

Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

1

Công tác chính trị tư tưởng

2

Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ

3

Lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

4

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

II

Về thực hiện nhiệm vụ được giao

1

Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao …

2

Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiêm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị …

III

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

Nhận xét chung: …

Đề nghị xếp loại mức chất lượng: …..

(Đại diện lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

[1] Các chủ thể ở cấp trên chỉ tham gia đánh giá các nội dung tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

[2] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

[3] Từng tiêu chí chi tiết được đánh giá theo 4 cấp độ (xuất sắc, tốt, trung bình, kém). Ví dụ: Đối với tiêu chí "Chỉ tiêu thu ngân sách", địa phương quy định: cấp độ "Xuất sắc" phải đạt từ 115% trở lên, "Tốt" phải đạt từ 105% trở lên… nếu thực hiện đạt 110% thì đánh dấu vào cấp độ "Tốt".

[4] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

[5] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

4. Phiếu phân tích xếp loại tổ chức Đảng Doanh nghiệp có vốn nhà nước

Mẫu 03-HDKĐ.ĐG 2019

ĐNG CỘNG SN VIỆT NAM

...., ngày ....tháng.... năm

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
T CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VN NHÀ NƯỚC

SỐ TT

Nội dung

CẤP Đ THỰC HIỆN

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

I

Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

1

Công tác chính trị tư tưởng

1.1

Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên;

-

Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức; nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn chi, đảng bộ;

-

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ;

-

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ;

1.2

Việc quán triệt và thực hiện đường li, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

-

Kết quả việc cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn ở đơn vị;

-

Việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của doanh nghiệp.

1.3

Đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

-

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên ở đảng bộ, chi bộ; Kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết.

-

Việc triến khai đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên, người lao động.

-

Định kỳ hang năm đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

-

Ngăn ngừa, đẩu tranh có hiệu quả với những hành vi nói, viết, làm trái với quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

-

Việc xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp.

1.4

Thực hiện đy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất trong công tác chính trị tư tưởng theo sự ch đạo của cấp ủy cấp trên.

1.5

Thực hiện việc nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động v những vấn đề mới nẩy sinh, phức tạp, nhạy cảm và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

2

Công tác tổ chức, cán bộ và xây dụng đảng bộ, chi bộ

2.1

Công tác tổ chức cán bộ

-

Xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ các tố chức chính trị-xã hội có phẩm chất, năng lực, làm việc có hiệu quả, được đảng viên, người lao động và người quản lý doanh nghiệp tôn trọng, tín nhiệm.

-

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đảng viên, người lao động.

-

Bồi dưỡng đảng viên là người quản lý doanh nghiệp tham gia cấp ủy, ban chấp hành các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp.

-

Đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp và thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

-

Công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ quản lý doanh nghiệp.

-

Công tác đánh giá đảng viên hàng năm;

2.2

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2.3

Thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp uỷ gn với xây dựng đoàn kết nội bộ.

2.4

Việc đi mới phưong thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao cht lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

-

Việc xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng.

-

Kết quả đánh giá hàng năm, chi bộ (các chi bộ trực thuộc) được đánh giá sinh hoạt đạt chất lượng.

-

Việc tiếp tục đấy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc.

-

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong hệ thống chính trị;

2.5

Việc xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ.

-

Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ trực thuộc;

2.6

Công tác quản , phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kết nạp đng viên mới

-

Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới.

-

Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên.

2.7

Giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với chi ủy, đng ủy cơ sở nơi cư trú.

2.8

Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong đảng viên và người lao động về học tập và làm theo Bác.

2.9

Kết quả củng cố tố chức đảng yếu kém, giúp đỡ, giáo dục đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

2.10

Xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của đảng viên trong doanh nghiệp.

3

Lãnh đạo doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị-xã hội

3.1

Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng tố chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể.

3.2

Phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện cho người lao động tham gia quản lý doanh nghiệp, thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

3.3

Lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội trong doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, nhiệm vụ của doanh nghiệp.

3.4

Củng cố mối quan hệ giữa các đoàn thế chính trị- xã hội với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

3.5

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân, chế độ tiếp dân, giải quyết thắc mắc, kiến nghị của cán bộ cơ quan và công nhân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, công nhân đình công, biểu tình.

3.6

Phát huy hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

3.7

Xây dựng nếp sống văn hoá trong doanh nghiệp.

3.8

Thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người lao động (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động...)

3.9

Đảm bảo việc làm, thực hiện tốt chế độ tiền lương, tiền thưởng, nghỉ mát dưỡng sức... cho cán bộ và công nhân.

3.10

Thực hiện tốt công tác tự vệ, giữ gìn an ninh trật tự trong doanh nghiệp.

4

Công tác kiêm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

4.1

Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra cấp ủy.

4.2

Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát của chi, đảng bộ.

4.3

Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

4.4

Phát hiện, xừ lý kịp thời tố chức đảng, đảng viên vi phạm.

II

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

A

Cụ thể hóa, xây đựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác

-

Việc cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng, quý, 6 tháng.

-

Việc chỉ đạo phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

B

Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

-

Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng, sản phẩm hoặc giá trị sản - lượng, doanh thu.

-

Bảo toàn và tăng trưởng vốn.

-

Thực hiện việc sản xuất kinh doanh đúng pháp luật và quy định của Nhà nước.

-

Đầu tư, đối mới công nghệ thiết bị, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo tăng năng suất lao động, thu nhập cho người lao động.

-

Hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước.

-

Tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

-

Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường

-

Thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy, nổ.

-

Bảo đảm an toàn cho người lao động và tài sản Nhà nước.

-

Xây dựng, thực hiện tốt mối quan hệ giữa cơ quan, doanh nghiệp với địa phương trong việc phát triển kinh tế- xã hội.

-

Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do địa phương phát động phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.

-

Hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra theo chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất khác trong năm.

c

Kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể

-

Tập thế doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

-

Các tổ chức đoàn thế chính trị- xã hội được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

-

100% tổ đảng, tổ chức đảng trực thuộc được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên

III

Kết quả khắc phục nhũng hạn chế, yếu kém đã chỉ ra trong năm trước

-

Việc xây dựng, chương trình, kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém;

-

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đạt 100%

Đề nghị xếp loại chất lượng:

("Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", "Hoàn thành nhiệm vụ", "Không hoàn thành nhiệm vụ").

(Đại diện lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

5. Phiếu phân tích xếp loại tổ chức Đảng đơn vị sự nghiệp

Mẫu 03-HDKĐ.ĐG 2019

ĐNG CỘNG SN VIỆT NAM

...., ngày .....tháng .....năm

PHIẾU PHÂN TÍCH CHT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XP LOẠI
T CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

SỐ

TT

Nội dung

CẤP Đ THỰC HIỆN

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

I

về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

1

Công tác chỉnh trị tư tưởng

1.1

Thường xuyên giáo dục, bi dưỡng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hô Chí Mỉnh cho cán bộ, đảng viên;

-

Đưa nội dung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ở chi, đảng bộ.

-

Việc tố chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức; nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

-

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ, chi bộ;

-

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ;

1.2

Việc quán triệt và thực hiện đường lối, chủ trương ca Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kết quả việc cụ thế hóa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị;

1

Việc sơ tổng kết thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng

1.3

Đẩu tranh với các biếu hiện suy thoải về tiĩ tưởng chỉnh trị, đạo đức, lối sông trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

-

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên ở đảng bộ, chi bộ; Kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết.

-

Kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở đảng bộ, chi bộ mình.

-

Việc cấp ủy gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Triển khai đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách dồ Chí Minh.

Định kỳ hẳng năm đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những hành vi nói, viết, làm trái với quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

-

Việc xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chuấn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

1.4

Thực hiện đy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất trong công tác chính trị tư tưởng theo sự chỉ đạo ca cấp ủy cấp trên.

1.5

Thực hiện việc nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng về những vấn đề mới nẩy sinh, phức tạp, nhạy cảm và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

2

Công tác t chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ

2.1

Công tác t chức, cán bộ

-

Công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, đảng viên hàng năm;

-

Công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ;

-

Công tác đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm;

-

Việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, đảng viên;

-

Thực hiện việc kê khai tài sản theo quy định.

2.2

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2.3

Thực hiện nghiêm các nguyên tc t chức, sinh hoạt đảng, nht là nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; Xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc cùa cấp uỷ gắn với xây dựng đoàn kết nội bộ.

2.4

Việc đi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

-

Việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền, các đoàn thể chính trị- xã hội.

-

Việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đồi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc.

-

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong hệ thống chính trị;

-

Việc xác định trách nhiệm tập thế và cá nhân trong lãnh đạo, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng.

-

Kết quả đánh giá hàng năm, chi bộ (chi bộ trực thuộc) được đánh giá sinh hoạt đạt chất lượng.

2.5

Việc xây dựng đội ngũ cp y viên, bí thư chi bộ.

-

Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ trực thuộc; công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng.

2.6

Công tác qun lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kết nạp đảng viên mới

-

Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới.

-

Đảng viên được chi bộ phân công nhiệm vụ.

2.7

Giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

2.8

Kết quả xây dựng, nhân rộng điển hỉnh tiên tiến.

2.9

Kết quả củng c t chức đảng yếu kém, giúp đỡ, giáo dục đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

2.10

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

2.11

Xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, viên chức, đảng viên ở cơ quan, đơn vị.

2.12

Thực hiện công tác cải cách hành chính.

2.13

Tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, viên chức, đảng viên.

2.14

Thực hiện cải cách hành chính và công tác thi đua, khen thưởng.

3

Lãnh đạo chỉnh quyền và các đoàn thể chính trị-xã hội

3.1

Lãnh đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh.

3.2

Không để xảy ra tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân.

3.3

Thực hiện việc cấp uỷ đảng, chính quyền tiếp thu ý kiến góp ý của các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

3.4

Việc kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyển.

3.5

Việc củng cố mối quan hệ giữa tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị- xã hội.

3.6

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với viên chức; chế độ tiếp dân, giải quyết thắc mắc, kiến nghị nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện, đơn thư vượt cấp.

3.7

Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

4

Công tác kiếm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

4.1

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy.

4.2

Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ.

4.3

Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

4.4

Giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo.

II

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

A

Cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác

-

Việc cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng,quý, 6 tháng.

-

Việc chỉ đạo phối hợp phòng, ban trong cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

B

Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

-

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác.

-

Cải tiến phong cách, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác.

-

Giữ vững an ninh, trật tự an toàn trong cơ quan; đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ;

-

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị.

-

Lãnh đạo tốt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và người lao động.

-

Không đế xảy ra tình trạng tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan, đơn vị.

-

Việc đề ra được các biện pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ lợi ích chính đáng cho cán bộ, viên chức và người lao động.

-

Lãnh đạo thực biện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong quản lý và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

-

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất của cán bộ, viên chức.

-

Chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức, đảng viên trong cơ quan.

-

Hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra theo chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất khác trong năm.

c

Kết quả đánh giá xếp loại chính quyền và các tổ chức đoàn thể

Tập thể cơ quan đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

-

Các tố chức đoàn thế chính trị- xã hội được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

-

100% tổ chức đảng trực thuộc được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

III

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra trong năm trước

-

Việc xây dựng, chương trình, kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém;

-

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra đạt 100%

Đề nghị xếp loại chất lượng:

("Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", "Hoàn thành nhiệm vụ", "Không hoàn thành nhiệm vụ").

(Đại diện lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

6. Cách ghi phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại đảng viên

Để các bạn hiểu rõ hơn về cách điền phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại đảng viên, Hoatieu xin hướng dẫn cụ thể cho các bạn cách soạn thảo và điền thông tin trên phiếu sao cho chính xác nhất, cụ thể như sau:

Phần mở đầu:

- Tên của tổ chức đứng đầu của đảng: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM và tên gọi của phiếu phải viết bằng chữ in hoa và trình bày chính giữa văn bản

Phần nội dung chính:

- Chủ thể thực hiện việc đánh giá, xếp loại đảng viên chính là cơ quan, tổ chức đơn vị của đảng trực tiếp quản lý đảng viên

- Chức vụ công tác là những chức vụ mà đảng viên đang đảm nhiệm trong khối đảng, đoàn thể hoặc chính quyền, chuyên môn

- Việc đánh giá cấp độ thực hiện theo từng tiêu chí ta có thể lập thành bảng bao gồm 3 cột lớn đó là: số thứ tự các tiêu chí, tên cụ thể của từng tiêu chí đáng giá và cấp độ thực hiện các tiêu chí đã đề ra.

Trong phần cấp độ thực hiện ta lại chia ra thành 4 cột nhỏ tương ứng với 4 cấp độ là Kém, Trung bình, Tốt và Xuất sắc.

Đối với từng tiêu chí, khi muốn chọn cấp độ theo mong muốn thì ta sẽ điền dấu “X” vào ô cấp độ đó.

Phần kết luận:

- Trong đề mục nhận xét chung, người tiến hành việc đánh giá cần nêu lên những quan điểm nhìn nhận về đảng viên một cách khách quan, trên nhiều phương diện khác nhau

- Mức chất lượng đề nghị xếp loại có thể là “Không hoàn thành nhiệm vụ”, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”

- Cuối cùng người đại diện tổ chức đảng hay trực tiếp quản lý đảng viên sẽ ký tên và ghi họ tên đầy đủ kèm dấu xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đảng viên đang sinh hoạt, công tác.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tổ chức Đảng mới nhất năm 2022 và hướng dẫn cách điền Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tổ chức đảng chi tiết nhất.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé. 

Đánh giá bài viết
10 50.825
0 Bình luận
Sắp xếp theo