Mẫu bản kiểm điểm cuối năm của Tổng phụ trách 2024 mới cập nhật

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của Tổng phụ trách cuối năm 2024 là mẫu bản kiểm điểm được cá nhân tổng phụ trách lập ra để kiểm điểm cá nhân cuối năm. Mẫu bản kiểm điểm tổng phụ trách này nêu rõ thông tin của Đảng viên, những ưu và nhược điểm của Đảng viên trong năm vừa qua... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của Tổng phụ trách tại đây.

1. Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm là gì?

Vào dịp cuối năm, Đảng viên đều phải tự làm bản kiểm điểm đề nhìn nhận lại những thành tích đạt được và những hạn chế của bản thân trong suốt một năm từ đó làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân. Đối tượng viết bản kiểm điểm cuối năm thường rất rộng, bao gồm những sinh viên, công nhân, công chức, giáo viên, người lao động,… Dưới đây là Bản kiểm điểm Đảng viên của Tổng phụ trách cuối năm 2024 phổ biến nhất dành cho các bạn tham khảo.

2. Bản kiểm điểm của Tổng phụ trách theo mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023

Bản kiểm điểm của Tổng phụ trách Đội là bản kiểm điểm đảng viên cuối năm theo Hướng dẫn 25 dành cho cá nhân giữ chức lãnh đạo, quản lý Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023.

Bản tự kiểm điểm cá nhân của giáo viên là cán bộ quản lý đã được Hoatieu.vn tìm hiểu và viết chi tiết theo Hướng dẫn 25 năm 2023 mới nhất với đầy đủ các phần ưu điểm, hạn chế. Mời bạn đọc tải về và chỉnh sửa cho phù hợp với vị trí việc làm của mình.

Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
….., ngày tháng năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:....................................................

Chức vụ Đảng:..........................................................................................................

Chức vụ chính quyền:...............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:.....................................................................................................

Đơn vị công tác:...................................... Chi bộ:......................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

5. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

6. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:....................................................

.................................................................................................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:..............................................................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:...................................................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Cách viết Bản kiểm điểm cuối năm của tổng phụ trách Đội theo Hướng dẫn 25 năm 2024

ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
….., ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:....................................................

Chức vụ Đảng:..........................................................................................................

Chức vụ chính quyền:...............................................................................................

Chức vụ đoàn thể: Tổng phụ trách Đội

Đơn vị công tác:...................................... Chi bộ:......................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

-Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định với mục tiêu lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng, quan điểm chính trị vững vàng. Chấp hành đúng các chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác. Là một giáo viên tổng phụ trách Đội trong nhà trường tôi luôn nói và làm theo đúng quan điểm đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương, đồng thời tuyên truyền và vận động cho gia đình, nhân dân cùng thực hiện.

-  Có ý thức tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ và năng lực công tác đáp ứng nhu cầu công việc được giao.

- Thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng.

- Có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, luôn bồi dưỡng phẩm chất đạo đức của người đảng viên và giáo viên, noi  gương phong cách, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh về “ Cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư”, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

- Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến một cách chân thành, thẳng thắn và trung thực, đồng thời tôn trọng lắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng của bạn bè, đồng nghiệp, không gây chia rẽ, bè phái làm mất đoàn kết nội bộ.

- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục những khuyết điểm, phát huy những ưu điểm.

- Thực hành nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, chấp hành đúng quy định, quy chế về thời gian giờ giấc làm việc của nhà trường, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Năm học...................., tôi được giao nhiệm vụ là tổng phụ trách đội, tôi luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, các anh chị đi trước, bạn bè đồng nghiệp và những kinh nghiệm từ thực tế công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn kịp thời về các hoạt động mình quản lý, phụ trách với Ban giám hiệu nhà trường đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động theo từng tháng, từng tuần nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Kết quả chi tiết..........................................

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

- Chỉ đạo công tác Đội cho học sinh thực hiện đúng theo kế hoạch.

- Tổ chức nhiều hoạt động cho Đội viên, nhi đồng tham gia. Tìm tòi, sáng tạo trong hoạt động.

- Có kế hoạch thực hiện tốt công tác ngoài giờ lên lớp góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

- Hướng dẫn Liên Đội hoạt động tốt. Trong năm qua có nhiều em học sinh, đội viên được tuyên dương.

- Xây dựng tập thể đoàn đội đoàn kết, vững mạnh, tập thể giáo viên thi đua dạy tốt học tốt.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, nói đi đôi với làm, luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được tổ chức giao phó.

- Nhanh nhạy với xu hướng mới, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động đoàn đội, thu hút học sinh và giáo viên tích cực tham gia. Có nhiều sáng kiến trong tổ chức hoạt động đội.

- Không ngại khó, ngại khổ, chủ động tham mưu, đề xuất với BGH nhà trường đổi mới phương thức tổ chức hoạt động đội vừa đảm bảo chương trình kế hoạch năm, vừa tạo làn sóng mới phù hợp với hơi thở thời đại.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

5. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

- Không làm điều đảng viên và giáo viên không được làm, là tấm gương về học tập và phẩm chất đạo đức cho học sinh.

- Tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho gia đình, người thân, quần chúng nơi cư trú.

- Kiên quyết đấu tranh với biểu hiện tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tư tưởng phản động của các thế lực thù địch. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

6. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

- Đôi khi còn chưa linh hoạt, đổi mới trong công việc được giao, làm việc còn bị động.

- Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn nể nang.

- Chưa phát huy hết được khả năng của bản thân do công việc còn chồng chéo, sắp xếp chưa khoa học.

- Số năm công tác ít, kinh nghiệm còn chưa nhiều

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

-Tranh thủ phối kết hợp, tranh thủ mọi sự hỗ trợ ở mọi điều kiện, mọi lực lượng giáo dục trong nhà trường.

- Uyển chuyển trong tuyên truyền để thu hút, lôi cuốn các lực lượng cùng tham gia, nhất là lực lượng Đoàn thanh niên trong giáo dục, định hướng học sinh, cùng tổ chức hoạt động, vui chơi cho các em.

- Ngoài công tác giảng dạy và quản lý học sinh toàn trường, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu sáng kiến giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ


NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:....................................................

.................................................................................................................................


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:..............................................................


T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)
- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:...................................................


T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Bản kiểm điểm cuối năm của tổng phụ trách Đội (mẫu cũ)

Bản kiểm điểm cuối năm của tổng phụ trách
Bản kiểm điểm cuối năm của tổng phụ trách

Dưới đây là mẫu bản kiểm điểm cuối năm của tổng phụ trách Đội có đầy đủ ví dụ minh họa về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trên cương vị tổng phụ trách, tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện được,..... Các bạn có thể tham khảo và chỉnh sửa ngay trong bài để có mẫu kiểm điểm tổng phụ trách cho riêng mình.

ĐẢNG BỘ XÃ ……

Chi bộ: Trường …….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......., ngày...tháng...năm....

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm 2022

Họ và tên:............................................................

Ngày sinh:............................................................

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Tổng phụ trách Đội

Đơn vị công tác:...................................................

1. Về tư tưởng chính trị:

- Bản thân luôn có lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng. Chấp hành đúng theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác. Là một giáo viên tổng phụ trách Đội trong nhà trường tôi luôn nói và làm theo đúng quan điểm đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

- Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị Quyết của Đảng, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc được giao.

- Luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức gương mẫu của người Đảng viên và người giáo viên, ra sức học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư”. Và tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, chân thành và trung thực đồng thời tôn trọng nắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng của bạn bè, đồng nghiệp đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, bè phái, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ.

- Có lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh không xa hoa lãng phí, không mê tín dị đoan, không xa hoa lãng phí nhằm trục lợi. Không cờ bạc, rượu chè bê tha, không quan hệ nam nữ bất chính.

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

- Với cương vị là giáo viên tổng phụ trách Đội, tôi luôn cô gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, các anh chị đi trước, bạn bè đồng nghiệp và những kinh nghiệm từ thực tế công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn kịp thời về các hoạt động mình quản lý, phụ trách với Ban giám hiệu nhà trường đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động theo từng tháng, từng tuần nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo công tác Đội cho học sinh thực hiện đúng theo kế hoạch.

- Chất lượng đội viên được nâng cao thông qua việc bồi dưỡng kỹ năng.

- Tổ chức nhiều hoạt động cho Đội viên, nhi đồng tham gia. Tìm tòi, sáng tạo trong hoạt động.

- Có kế hoạch thực hiện tốt công tác ngoài giờ lên lớp góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

- Hướng dẫn Liên Đội hoạt động tốt. Trong năm qua có nhiều em học sinh, đội viên được tuyên dương thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy cấp trường, cấp xã, cấp huyện.

4. Về tổ chức kỷ luật:

- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục những khuyết điểm.

- Chấp hành đúng qui định, quy chế về thời gian giờ giấc làm việc của trường, của ngành, không mất dân chủ, độc đoán, chuyên quyền.

- Công tâm, khách quan, trong sáng trong công tác, thực hiện đúng các quy định cùa Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

- Luôn nêu cao tinh thần phê và tự phê bình, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỉ luật cao, phục tùng sự phân công của nhà trường, của ngành.

5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm và những vấn đề mới phát sinh.

5.1. Những khuyết điểm đã khắc phục:

- Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Chấp hành tốt các đợt học chính trị, nghị quyết của các cấp. Bản thân luôn không ngừng tự giác học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lí luận chính trị.

5.2. Kết quả khắc phục:

- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tiếp tục kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong, vai trò trách nhiệm của người Đảng viên.

5.3. Khuyết điểm cần khắc phục, thời gian khắc phục:

- Đôi khi còn chưa linh hoạt, đổi mới trong công việc được giao, làm việc còn bị động.

- Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn nể nang.

- Chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao do còn hạn chế trong giao tiếp và điều hành công việc được giao.

- Chưa phát huy hết được khả năng của bản thân do công việc còn chồng chéo, sắp xếp chưa khoa học.

6. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân:

- Là đảng viên trẻ, tuy đã cố gắng nhiều nhưng còn bộ lộ nhiều hạn chế, kinh nghiệm cũng còn hạn chế.

- Đôi khi còn chưa thật linh hoạt, tinh thần phê và tự phê bình còn hạn chế.

- Đôi lúc chưa thật mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới.

- Tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ của nhà trường, không ngừng tu dưỡng đạo đức tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

- Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tốt hơn trong công tác quản lý ở trường và nhiệm vụ chính trị được giao. Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình.

- Phải luôn cố gắng tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao chuyên môn.

8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức:

8.1 Xếp loại chất lượng đảng viên:

- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

8.2 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức:

- Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Trên đây là bản tự kiểm điểm cá nhân của tôi kính mong chi bộ đóng góp ý kiến cho tôi, để trong quá trình công tác về sau sẽ đạt nhiều tiến bộ hơn nữa.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
Ký, ghi rõ họ tên

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CHI BỘ VÀ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU CỦA ĐẢNG VIÊN.

1. Ý kiến nhận xét:

- Ưu diểm:.........................................................

- Khuyết điểm:...................................................

2. Kết quả biểu quyết của Đảng viên Chi Bộ:

- Đảng viên đạt mức:.........................................

- Số phiếu:.........................................................

T/M CHI BỘT/M CẤP ỦY CƠ SỞ
Bí thư

Trên đây là những Mẫu bản kiểm điểm cuối năm của Tổng phụ trách 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
13 77.366
0 Bình luận
Sắp xếp theo