Bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ 2024 mới nhất

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ là mẫu bản kiểm điểm được phó bí thư chi bộ lập ra để kiểm điểm lại bản thân sau một năm công tác, hoạt động Đảng. Mẫu bản kiểm điểm cuối năm này nêu rõ thông tin của người kiểm điểm, những ưu khuyết điểm trong năm qua... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản kiểm điểm tại đây.

1. Quy định về đánh giá xếp loại Đảng viên 2024

Đánh giá xếp loại Đảng viên năm 2024 được quy định chi tiết theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương. Đây là hướng dẫn mới nhất của Ban chấp hành TW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Theo như hướng dẫn này, việc đánh giá xếp loại kiểm điểm Đảng viên, tập thể sẽ sử dụng theo các mẫu sau:

Đối tượng thực hiện báo cáo phân loại đánh giá Đảng viên theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW bao gồm:

Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Chính vì vậy để thực hiện kiểm điểm, phân loại Đảng viên theo đúng quy định của Đảng, mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của Hướng dẫn 25-HD/BTCTW:

Nếu là bí thư thì các bạn có thể tham khảo Bản kiểm điểm cuối năm của bí thư chi bộ. Còn dưới đây là bản kiểm điểm dành cho phó bí thư, mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể của Bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ:

2. Bản kiểm điểm của phó bí thư chi bộ, đảng ủy 2024

Bản kiểm điểm của phó bí thư chi bộ, phó bí thư đảng ủy mới nhất 2024 là Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023 - Mẫu bản kiểm điểm cá nhân giữ chức lãnh đạo, quản lý theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW về kiểm điểm đảng viên cuối năm.

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------

…., ngày…… tháng…năm ….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:....................................................

Chức vụ Đảng: Bí thư Đảng ủy (Phó Bí thư thường trực Đảng ủy)

Chức vụ chính quyền:...............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:.....................................................................................................

Đơn vị công tác:...................................... Chi bộ:......................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Là Đảng viên, là cán bộ làm công tác Đảng, ngoài việc thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ chuyên môn của mình, tôi luôn kiên định lập trường quan điểm, luôn phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng đã đề ra. Viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt kỷ luật phát ngôn của Đảng.

- Tích cực, chủ động, đi đầu trong nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm chắc và hiểu sâu về các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những vấn đề mới trong tình hình thời sự trong nước và thế giới để cập nhật kiến thức, trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng

- Có lối sống trong sạch, lành mạnh, thái độ ứng xử tích cực, công tâm, khách quan trong đánh giá, phê bình đồng chí, đồng nghiệp trên tinh thần giúp đỡ các đồng chí cùng tiến bộ, giữ nghiêm tính kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; cương quyết không bao che, tiếp tay cho những cán bộ đảng viên vi phạm, xử lý đúng nguyên tắc, quy trình.

- Luôn gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và địa phương nơi cư trú. Luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", phai nhạt lý tưởng cách mạng của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

- Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân và kịp thời giải quyết khó khăn, những vấn đề bức xúc trong quần chúng, kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, xa rời quần chúng, gây phiền hà nhân dân của một bộ phận cán bộ công chức.

- Nêu cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, tôn trọng và thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chấp hành nghiêm túc sự phân công của tổ chức, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nói đi đôi với làm, sẵn sàng chịu trách nhiệm trước tập thể, quần chúng. Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc, có lý, có tình trong chỉ đạo, điều hành.

- Tích cực học tập, tiếp thu và vận dụng hiệu quả kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, tìm hiểu các sáng kiến để nâng cao chất lượng công tác quản lý, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tham dự các cuộc họp do cấp ủy, chính quyền nơi cư trú mời; quan tâm nắm tình hình, tham gia tích cực và các hoạt động xây dựng khu phố, tổ dân phố.

- Có thái độ kiên quyết đấu tranh phản bác lại luận điệu xuyên tạc của thế lực phản động; kịp thời phát hiện và ngăn chặn biểu hiện tiêu cực, suy thoái tư tưởng chính trị trong nội bộ tập thể, cán bộ đảng viên ở đảng bộ và chi bộ nơi cư trú.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

.................................

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

...................................

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

...................................

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

5. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

...................................

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

6. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

...................................

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

................................................

Mời bạn đọc tải file word chi tiết đầy đủ các thông tin của bản kiểm điểm để tham khảo thêm

3. Báo cáo kiểm điểm của phó bí thư chi bộ trường học

Hoatieu xin chia sẻ mẫu bản kiểm điểm của bí thư chi bộ trường học dành cho các phó bí thư chi bộ trong các trường Tiểu học, THCS, THPT. Mời các bạn tham khảo.

ĐẢNG BỘ XÃ .............
CHI BỘ TRƯỜNG TH ..............

***

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......, ngày ... tháng .... năm 20....

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:....................................................

Chức vụ Đảng: Phó bí thư Chi bộ

Chức vụ chính quyền:...............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:.....................................................................................................

Đơn vị công tác:...................................... Chi bộ:......................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Bản thân có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nói, viết và làm theo nghị quyết quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tích cực hưởng ứng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Kiên định nghề nghiệp. Có nhận thức đúng đắn về quan điểm giáo dục; Có ý thức trong việc đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, chủ trương, đường lối, cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng, của Bộ Chính Trị về những điều Đảng viên không được làm. Phê bình và tự phê bình trung thực với tổ chức Đảng; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân nơi cư trú.

- Nghiêm túc chấp hành, thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bản thân có ý thức tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Có ý thức trong việc đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết chủ trương , đường lối, cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng về những điều Đảng viên không được làm. Phê bình và tự phê bình trung thực với tổ chức Đảng. Quan hệ đúng mực, trong sáng với đồng nghiệp. Ân cần nhã nhặn, lịch sự trong giao tiếp với nhân dân, tận tình với học sinh. Hoà nhã với mọi người, hoà đồng với đồng nghiệp. Biết gần gũi lắng nghe ý kiến của tập thể, quần chúng nhân dân.

- Có tinh thần giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác cũng như trong cuộc sống. Gần gũi lắng nghe ý kiến của tập thể, quần chúng nhân dân. Hoà nhã với mọi người, hoà đồng với đồng nghiệp. Thực hiện tốt Qui chế Dân chủ.

- Trong tổ chức luôn có thái độ và tinh thần kỷ luật, tự phê bình và phê bình trước tập thể và thủ trưởng đơn vị. Thực hiện tốt nội quy cơ quan cũng như quy chế của ngành; phục tùng sự phân công của lãnh đạo. Không tự ý bỏ giờ, bỏ lớp, không cắt xén chương trình. Nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt trong Chi bộ. Đóng đảng phí đầy đủ. Thực hiện qui chế làm việc của tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị và đoàn thể. Thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân nơi cư trú. Tuyệt đối không gây phiền hà, nhũng nhiễu và không làm bất cứ điều gì để ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đồng nghiệp cũng như của cơ quan, đơn vị.

-Đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc nề nếp, chế độ sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ. Chấp hành tốt đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự phân công của tổ chức. Có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khuyết điểm.

- Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". (Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”)

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

.................................

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

...................................

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

...................................

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

5. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

...................................

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

6. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

...................................

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

................................................

Mời bạn đọc tải file word chi tiết đầy đủ các thông tin của bản kiểm điểm để tham khảo thêm

4. Bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ năm 2022

Bản tự kiểm điểm cuối năm của phó bí thư chi bộ
Bản tự kiểm điểm cuối năm của phó bí thư chi bộ

ĐẢNG BỘ XÃ ...................

CHI BỘ ..........................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............., ngày...tháng...năm...

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2022

Họ và tên: ................. Ngày sinh: ...............

Chức vụ Đảng: ...........................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ...............

Đơn vị công tác: ........................................

Chi bộ: .......................................................

A- TỰ KIỂM ĐIỂM, PHÊ BÌNH

I- Ưu điểm, kết quả công tác

1- Tư tưởng chính trị:

- Luôn có quan điểm, lập trường vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thử thách, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, viết nói và làm đúng theo Nghị quyết, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Luôn gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện.

- Thực hiện tốt việc học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, công tác bồi dưỡng thường xuyên và năng lực công tác.

- Tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị, học tập Nghị quyết do các cấp tổ chức.

2- Phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, giữ gìn tư cách, đạo đức tính tuyên phong, gương mẫu của người đảng viên, không vi phạm Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

- Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, không nể nang né tránh, sợ mất thành tích bao che nhau, thấy đúng kiên quyết bảo vệ, thấy sai kiên quyết phê phán.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Có lối sống trong sạch, lành mạnh, dám đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng kèn cựa địa vị, cơ hội cục bộ, bè phái.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua "Mỗi đồng nghiệp giúp đỡ một đồng nghiệp cùng tiến bộ", "Xây dựng vườn rau sạch của bé".

3- Ý thức tổ chức kỷ luật:

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.

- Luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng viên và đóng đảng phí theo quy định.

- Thực hiện tốt nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, mặt trận và các đoàn thể.

- Tham gia sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ.

4- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Với vai trò là phó bí thư:

- Luôn hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt việc giữ mối quan hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ với công dân nơi cư trú theo tinh thần Quy định .......... của Bộ Chính trị.

- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mật trận và các đoàn thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên, đảng viên có trách nhiệm chăm lo bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng làm cho họ có nhận thức đúng đắn, tích cực phấn đấu trong công tác, học tập, lao động để trở thành đảng viên đảng công sản Việt Nam.

- Đối với địa phương, tiểu khu nơi cư trú luôn quan tâm, gần gũi, hòa đồng, gương mẫu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi khó khăn, luôn giữ gìn mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

- Thực hiện tốt các quy định, các hoạt động tại địa phương đề ra. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tiểu khu văn hoá.

- Nghiêm túc hoàn thành các khoản đóng góp theo quy định của địa phương, của nhà nước.

II- Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

Công tác phê bình chưa mạnh dạn.

III- Phương hướng và biện pháp khắc phục

Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý chỉ đạo. Bố trí sắp xếp công việc khoa học hơn.

Tích cực phối hợp với tổ chuyên môn tổ chức hội giảng, dự giờ để nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên.

Tiến hành khảo sát chất lượng học sinh, đánh giá trung thực khách quan kết quả của từng lớp.

Mạnh dạn, thẳng thắn trong công tác phê bình.

IV- Tự nhận mức loại chất lượng

- Phân loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Xếp loại chất lượng đảng viên: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

.........., ngày...tháng...năm...

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

B- ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: .....................................................................

2- Chi bộ phân loại chất lượng: ........................................................................

3- Đảng ủy phân loại chất lượng: .....................................................................

T.M ĐẢNG ỦY XÃ ..............

Trên đây là các mẫu bản kiểm điểm của phó bí thư chi bộ 2024 mới nhất. Mời các bạn tham khảo thêm các Biểu mẫu Thủ tục hành chính liên quan như là:

Đánh giá bài viết
21 74.927
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    Trải nghiệm Hoatieu.vn không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên Hoatieu.vn với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ 2024 mới nhất