Mẫu giấy phép thành lập văn phòng bán vé, đại diện của hàng không nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu giấy phép thành lập văn phòng bán vé, đại diện của hàng không nước ngoài tại Việt Nam là gì? Mẫu giấy phép thành lập văn phòng bán vé, đại diện gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy phép thành lập văn phòng bán vé, đại diện của hàng không nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Mẫu giấy phép thành lập văn phòng bán vé, đại diện của hàng không nước ngoài tại Việt Nam là mẫu bản giấy phép được lập ra để cho phép về việc thành lập văn phòng bán vé, đại diện của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam. Mẫu nêu rõ nội dung của bản giấy phép, thông tin văn phòng đại diện...

2. Mẫu giấy phép thành lập văn phòng bán vé, đại diện của hàng không nước ngoài tại Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./GP-CHK

Hà Nội, ngàythángnăm

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG BÁN VÉ/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Cấp lần đầu ngày..... tháng.... năm...

Cấp lại lần thứ.... ngày..... tháng... năm...

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ............................................................................................................................;

Căn cứ............................................................................................................................;

Căn cứ............................................................................................................................;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép hãng hàng không:..............................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................................

- Lĩnh vực hoạt động chính:............................................................................................

được thành lập Văn phòng bán vé/Văn phòng đại diện tại.............................................

Điều 2. Tên Văn phòng bán vé/Văn phòng đại diện

- Tên Văn phòng bán vé/Văn phòng đại diện:................................................................

- Tên viết tắt:...................................................................................................................

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh:.....................................................................................

Điều 3. Địa chỉ đặt Văn phòng bán vé/Văn phòng đại diện:..........................................

........................................................................................................................................

Điều 4. Người đứng đầu Văn phòng bán vé/Văn phòng đại diện

- Họ và tên:.....................................................................................................................

- Quốc tịch:.....................................................................................................................

- Số hộ chiếu:...................................... do.............. cấp ngày..../...../..............................

Điều 5. Phạm vi hoạt động của Văn phòng bán vé/Văn phòng đại diện

1......................................................................................................................................

2......................................................................................................................................

Điều 6. Trách nhiệm của hãng hàng không được cấp Giấy phép

1......................................................................................................................................

2......................................................................................................................................

Điều 7. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Ký, đóng dấu)

Mẫu giấy phép thành lập văn phòng bán vé, đại diện của hàng không nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu giấy phép thành lập văn phòng bán vé, đại diện của hàng không nước ngoài tại Việt Nam

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 94
0 Bình luận
Sắp xếp theo