Bản tự kiểm điểm cá nhân 2024 cập nhật mới nhất

Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân 2024 dành cho cán bộ, đảng viên theo theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị  được dùng khi cá nhân cần kiểm điểm, trình bày khuyết điểm hoặc tự đánh giá về những kết quả bản thân đã làm được trong bản kiểm điểm cuối năm để cấp trên có cơ sở đánh giá, nhận xét.

Bài viết được Hoatieu.vn cập nhật theo mẫu bản kiểm điểm cá nhân mới nhất năm 2024 theo Hướng dẫn 25. Bản kiểm điểm cá nhân có 2 mẫu do Hoatieu tìm hiểu và biên soạn hoàn chỉnh. Mời các bạn tải file chi tiết để tham khảo, chỉnh sửa bản kiểm điểm của mình một cách nhanh nhất.

Dưới đây là những Bản tự phê bình và phê bình cá nhân năm 2023 đúng chuẩn bao gồm: các mẫu bản kiểm điểm cá nhân dành cho đảng viên, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên theo Hướng dẫn 25 để tự đánh giá bản thân, ghi lại khuyết điểm, vướng mắc trong công tác, học tập và hướng khắc phục để nộp lên cho cơ quan, nhà trường làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm. Mời các bạn tham khảo và tải file mẫu bản kiểm điểm cá nhân về máy để sử dụng thuận tiện hơn.

Bản kiểm điểm cá nhân thường được thực hiện vào cuối năm trước khi làm báo cáo tổng kếtBảng đánh giá nhân viên cuối năm. Vì vậy để tiết kiệm thời gian và công sức, bạn đọc có thể tham khảo hướng dẫn và tải bản tự kiểm điểm cá nhân mới nhất để sử dụng khi tự viết đánh giá kết quả công tác, học tập cuối năm của bản thân.

1. Bản tự kiểm điểm cá nhân là gì?

Bản tự kiểm điểm cá nhân mới nhất 2024 là mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023 dành cho cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023 dùng cho cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Bản tự kiểm điểm của cá nhân là văn bản do cá nhân lập ra nhằm tự đánh giá những kết quả, thành tích bản thân đã đạt được trong năm công tác, đồng thời nêu những mặt hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và giải pháp khắc phục trong năm tới.

Cũng như tên gọi thì bản tự kiểm điểm sẽ phải nêu ra điểm chưa đúng chưa được, những điểm này khi cán bộ, cá nhân tự nhận thức sẽ thể hiện tính trung thực và khả năng nhìn nhận vấn đề của bản thân. Nên khi cá nhân tự nhìn nhận mình một cách đúng đắn thì mới có suy nghĩ đúng và được mọi người xung quanh đánh giá cao. Như Bác Hồ đã nói là cán bộ phải biết phê bình và tự phê bình không nên bao che cho nhau, việc bao che những điểm xấu chỉ khiến cho đội ngũ cán bộ trì trệ và thụt lùi. Còn khi biết kiểm điểm và nhận sai thì sẽ chủ động sửa chữa, khắc phục, mọi công tác trong công việc cũng có hiệu quả hơn.

2. Đối tượng phải làm kiểm điểm Đảng viên

Theo khoản 2 Điều 5 Quy định 124-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, cá nhân Đảng viên phải thực hiện kiểm điểm là:

- Đảng viên trong toàn Đảng trừ Đảng viên thuộc một trong các trường hợp sau đây: Được miễn công tác, miễn sinh hoạt Đảng, bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, người mới kết nạp chưa đủ 06 tháng.

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

3. Bản tự kiểm điểm cá nhân của Đảng viên năm 2024 

Mẫu bảng kiểm điểm cá nhân đảng viên mới nhất hiện nay được thực hiện theo Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023 và mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023 ban hành kèm theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Dưới đây là Bản tự kiểm điểm cá nhân của đảng viên không làm quản lý và đảng viên làm chức vụ quản lý. Mời bạn đọc tham khảo.

3.1. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023
Mẫu bản kiểm điểm cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023

Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

-----------------

..............., ngày... tháng... năm.....

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:......................................................

Đơn vị công tác:.......................................... Chi bộ:....................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………………………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.....................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:.....................................................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3.2. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân giữ chức lãnh đạo, quản lý Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023

 Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------

…., ngày… tháng…. năm….. 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:....................................................

Chức vụ Đảng:..........................................................................................................

Chức vụ chính quyền:...............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:.....................................................................................................

Đơn vị công tác:...................................... Chi bộ:......................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

5. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

6. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:....................................................

.................................................................................................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:..............................................................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:...................................................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Bản tự kiểm điểm cá nhân năm 2024 dành cho giáo viên theo Hướng dẫn 25

4.1. Bản tự kiểm điểm cá nhân của giáo viên không phải cán bộ quản lý

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

-----------------------

................., ngày... tháng... năm.....

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:......................................................

Đơn vị công tác:.......................................... Chi bộ:....................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Về phẩm chất chính trị:

+ Bản thân tôi luôn trung thành với đường lối, sự chỉ đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đặc biệt tin tưởng vào sự chỉ đạo của Đảng về chính sách đổi mới ngành giáo dục, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

+ Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, không vi phạm pháp luật.

+ Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng; chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tự nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng chuyên môn, năng lực công tác cho bản thân, để có thể trở thành tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình, người thân, quần chúng ở địa phương thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

+ Có nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các quyết định liên quan đến lĩnh vực giáo dục, tích cực đấu tranh, phản bác những luận điệu, quan điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch về các vấn đề nổi cộm ở trong nước trong giai đoạn hiện nay.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

+ Là giáo viên, tôi luôn nêu cao tinh thần, phẩm chất đạo đức của nhà giáo, không vi phạm quy định những điều giáo viên không được làm, gương mẫu nêu cao vai trò của người đảng viên, nỗ lực xây dựng hình ảnh người giáo viên có cả trí và đức, là tấm gương cho học sinh noi theo.

+ Có lối sống trong sáng lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ, từ đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

+ Học và làm theo Bác ở lối sống "cần, kiệm, liêm, chính", có ý thức đấu tranh phòng, chống các biểu hiện lãng phí, tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" tại đơn vị và địa phương nơi cư trú, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

.................................

Mời bạn đọc tải file chi tiết để tham khảo 

4.2. Bản tự kiểm điểm cá nhân của giáo viên là cán bộ quản lý

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

-----------------------

................., ngày... tháng... năm.....

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:....................................................

Chức vụ Đảng:..........................................................................................................

Chức vụ chính quyền:...............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:.....................................................................................................

Đơn vị công tác:...................................... Chi bộ:......................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

+ Là một đảng viên, giáo viên công tác trong ngành giáo dục, bản thân tôi luôn tự xác định rõ trách nhiệm, vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, dẫn dắt, định hướng giúp cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường làm việc, học tập theo quy định của pháp luật, tin tưởng vào đướng lối chính sách của Đảng, Nhà nước.

+ Tôi luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, trung thành tuyệt đối với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức tu dưỡng, trau dồi tri thức của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt tích cực tham gia cuộc vận động đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và triển khai các nội dung chuyên đề học tập đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong chi bộ,

+ Tich cực tuyên truyền vận động cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm định hướng, đường lối của Đảng, không vi phạm quy định pháp luật của Nhà nước.

+ Nhận định đúng và kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, phản bác lại quan điểm đi ngược lại chủ trương của Đảng và trái với quy định của pháp luật liên quan đến đơn vị.

+ Chủ động tìm hiểu, trau dồi kiến thức để tự nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ cho công việc và nhiệm vụ bản thân được giao phó.

- Về phẩm chất, đạo đức, lối sống:

+ Học và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đức tính "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", luôn đặt lợi ích của Đảng, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

+ Có thái độ sống tích cực, gần gũi với đồng nghiệp, học sinh và quần chúng nhân dân, không lợi dụng chức vụ để chia bè kéo phái, mưu lợi cá nhân; không gây mất đoàn kết nội bộ; thẳng thắn đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ vững mạnh và góp ý phê bình trên cơ sở giúp các đồng nghiệp, đồng chí của mình tiến bộ.

+ Kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, không nể nang, bao che, tiếp tay cho các hành vi sai trái; thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm của bản thân khi được cấp trên và đồng nghiệp nhắc nhở, góp ý.

+ Có lối sống lành mạnh, văn minh; kê khai trung thực tài sản, thu nhập cá nhân hằng năm theo đúng quy định.

+ Luôn giữ mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp, quần chúng tại đơn vị và địa phương nơi cư trú; tham gia tích cực vào các buổi họp, sinh hoạt chi ủy địa phương. Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, hàng xóm trong khu dân cư chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của địa phương đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

+ Đối với địa phương, làng xóm nơi cư trú luôn quan tâm, gần gũi, hoà đồng, gương mẫu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thực hiện tốt các quy định, các hoạt động tại địa phương, vận động bà con lối xóm cùng tham gia thực hiện các hoạt động của địa phương đặc biệt là xây dựng văn hóa ở khu dân cư.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật:

+ Có trách nhiệm và cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao phó, làm hết việc không hết giờ.

+ Thực hiện nghiêm quy tắc tập trung dân chủ tại đơn vị và nơi cư trú; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, phục tùng mọi sự điều động, phân công của lãnh đạo cấp trên.

+ Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

+ Chấp hành tốt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước và quy chế của tổ chức Đảng, đơn vị, đoàn thể đã đề ra.

+ Tích cực tham gia sinh hoạt Đảng tại đơn vị và nơi cư trú, đóng Đảng phí đầy đủ theo quy định.

- Về tác phong, lề lối làm việc:

+ Nghiêm túc, mẫn cán với công việc được tổ chức giao phó; dám nghĩ, dám làm, có sáng kiến trong việc đổi mới công tác quản lý giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

+ Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ; thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn đồng nghiệp khi có vướng mắc, khó khăn.

+ Có ý thức kỷ luật tốt, tận tâm với công việc.

- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” của cá nhân.

+ Là một người đảng viên và là cán bộ quản lý giáo dục, tôi luôn nhận thức được tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong việc chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" làm phai mờ lý tưởng cách mạng. Vì vậy, không chỉ trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, tôi luôn nghiêm túc tự kiểm điểm và thẳng thắn phê phán những cán bộ đảng viên có biểu hiện duy thoái về tư tưởng, đạo đức trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn, khách quan.

+ Luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để sửa chữa khuyết điểm.

+ Nêu cao bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh chống lại biểu hiện tham nhũng, quan liêu cửa quyền, lãnh phí, lối sống thực dụng của một bộ phận cán bộ đảng viên.

+ Chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết bền chặt trong đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục theo tinh thần chỉ đạo của ngành.

+ Tu dưỡng, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của một đảng viên và giáo viên, không vi phạm những điều đảng viên và giáo viên không được làm, xây dựng hình ảnh nhà giáo mẫn cán, có lối sống, ứng xử sư phạm, là tấm gương cho học sinh.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể):

+ Trong năm qua, được giao nhiệm vụ là bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường bản thân tôi luôn lãnh đạo chi bộ và nhà trường thực hiện được các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

+ Nhanh nhạy nắm bắt và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học mà UBND tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục - Đào tạo giao chỉ tiêu. Chỉ đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung và công tác đổi mới phương pháp dạy học. Xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Chú trọng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh và thường xuyên đổi mới phương pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, chất lương giáo dục toàn diện.

+ Là bí thư chi bộ tôi luôn triển khai kịp thời các văn bản, Nghị quyết của Đảng các cấp tới toàn thể đảng viên, giáo viên. Lãnh đạo tốt công tác tư tưởng chính trị trong đảng viên, cán bộ giáo viên và tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh. Kết quả, mọi đảng viên, cán bộ giáo viên đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước, tham gia tích cực Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

............................

Mời các bạn tải file word chi tiết để tham khảo 

5. Hướng dẫn cách viết Bản tự kiểm điểm

5.1. Cách viết bản tự điểm về vi phạm nội quy trường/cơ quan/công ty:

+ Ở phần đầu: Ghi rõ thông tin của người làm viết kiểm điểm gồm: Họ tên; ngày sinh; địa chỉ (với người lao động làm việc trong doanh nghiệp); tên trường, lớp (với học sinh).

+ Ở phần nội dung: Do đây là Bản tự kiểm điểm về việc vi phạm nội quy nên người viết phải trình bày rõ sự việc vi phạm, lỗi vi phạm, nguyên nhân của hành vi vi phạm, hậu quả do hành vi vi phạm gây ra…

Lưu ý, ở phần này cần trình bày một cách súc tích, ngắn gọn, rõ ràng nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ các sự việc liên quan đến hành vi vi phạm.

+ Lời cam đoan: Dưới mỗi Bản tự kiểm điểm về lỗ vi phạm, người viết phải có cam đoan về việc sẽ không tái phạm lỗi nữa.

5.2. Cách viết bản tự kiểm điểm cuối năm

Với bản tự kiểm điểm cuối năm chủ yếu nhằm để người làm kiểm điểm tự đánh giá về những ưu, nhược điểm của bản thân, những việc đã làm được và chưa làm được trong suốt một năm qua.

Người viết căn cứ vào thực tế quá trình làm việc, học tập của bản thân để đưa ra đánh giá, xếp loại một cách khách quan, trung thực nhất.

Không chỉ vậy, ở Bản tự kiểm điểm cuối năm, người viết còn cần đưa ra được phương hướng, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.

5. Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm 2024 (2 mẫu)

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——***——

Ngày …. tháng….năm…….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi:………………………………

Tên tôi là:…………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………

Chức vụ:……………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

Phẩm chất chính trị đạo đức và lối sống

+ Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

+ Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của…… đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong ..

+ Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

+ Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

Về chuyên môn nghiệp vụ

+ Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc, có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

+ Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của…

+ Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

Phần tự đánh giá cá nhân

+ Ưu điểm: Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

+ Nhược điểm: Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

+ Tự xếp loại:……………………………………

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm. Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…….., ngày….tháng ….năm………..

Mẫu 2:

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân được cán bộ, công nhân viên chức lập ra vào mỗi dịp cuối năm, báo cáo lãnh đạo để tự nhìn nhận, đánh giá kết quả công tác của bản thân một năm qua. Do đó, nội dung thể hiện trong bản báo cáo phải trung thực, chính xác, nêu đúng những việc làm bản thân đã làm và chưa làm được theo nhiệm vụ được giao, làm căn cứ để lãnh đạo cấp trên đánh giá, nhận xét.

ĐÀI TRUYỀN HÌNH..................

PHÒNG.......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

..............., ngày... tháng... năm.....

KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi:- Giám đốc Đài truyền hình tỉnh.....................
- Trưởng phòng.............................................

Tôi tên là: ............................................ Ngày sinh:..................................................

Chức vụ:..................................................................................................................

Đơn vị công tác:.......................................................................................................

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

I- Ưu điểm, kết quả công tác:

1. Về tư tưởng chính trị:

- Luôn giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị; thực hiện theo đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy định của địa phương nơi cư trú.

- Chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan đề ra.

- Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức người làm báo, có lối sống giản dị, lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

- Thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ quan trong phát ngôn, tuyên tryền trên báo chí, truyền hình, thường xuyên dựng kế hoạch tuyên truyền theo đúng nhiệm vụ được giao.

- Năng nổ, hăng hái tham gia hoạt động các tổ chức đoàn, hội.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, có ý thức rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

- Tích cực, chủ động tham gia và hoàn thành tốt các hoạt động cơ quan, đoàn thể giao phó.

- Có tinh thần đoàn kết với đồng nghiệp trong công tác và đời sống.

3- Tinh thần tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, chính trị, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với học tập và làm theo tư tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

- Nhận thức rõ yêu cầu và việc cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ về đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, bản thân luôn sống trung thực, không vụ lợi, nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4. Tích cực thực hiện kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, kiểm điểm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Năm 20...., chủ động đăng ký chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo sự chỉ đạo của Chi bộ Phòng ........................gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

4- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Luôn cố gắng thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động và tích cực thực hiện các chương trình công tác của phòng, cơ quan và hoạt động phong trào, nhất là đăng ký nội dung, chương trình tuyên truyền hàng tuần, hàng tháng theo kế hoạch cơ quan và phòng............................................

- Khi viết tin, bài, luôn cố gắng đảm bảo đúng yêu cầu phản ánh trung thực, góc nhìn khách quan với các vấn đề được đề cập và đáp ứng được yêu cầu về định hướng thông tin trong báo chí.

- Cố gắng bám sát cơ sở, phát hiện và tìm tòi những vấn đề mới, phù hợp với yêu cầu định hướng tuyên truyền của cơ quan trong từng thời điểm.

- Thực hiện tốt việc đăng ký và hoàn thành lịch tuyên truyền các số báo hàng tuần, hàng tháng, cuối tuần và các số báo đặc biệt trong năm.

- Luôn tích cực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong hoạt động đoàn thanh niên. Trực tiếp tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong đơn vị; tham quan, học tập về chuyên môn nghiệp vụ.

II- Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:

- Chưa có sự trao đổi thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ với đồng nghiệp.

- Đôi khi còn chậm trễ trong quá trình đăng ký đề cương và nộp tác phẩm. Việc thể hiện bài viết đôi lúc chưa sâu, mang tính thời sự và chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

- Trong một số trường hợp còn chủ quan khi xử lý thông tin.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục:

- Chủ động hơn nữa trong việc đăng ký đề cương, hoàn thành tác phẩm.

- Tăng cường sự trao đổi, thảo luận với đồng nghiệp về chuyên môn, phối hợp tuyên truyền nhiều lĩnh vực.

- Tiếp tục học tập, rèn luyện nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, năng lực chuyên môn.

- Mong muốn lãnh đạo phòng và các đồng nghiệp tiếp tục tạo điều kiện và có những định hướng, hướng dẫn để bản thân có thể hoàn thành tốt hơn công việc.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng:

Hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ.

Người tự kiểm điểm

(Ký tên)

* Nhận xét và kết quả đánh giá của tập thể:

- Nhận xét, đánh giá:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

- Kết quả đánh giá, phân loại:

.............., ngày... tháng ...năm 20...

T.M lãnh đạo phòng

Trưởng phòng

* Xác nhận của lãnh đạo cơ quan:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............., ngày... tháng ...năm 20...

T.M Ban biên tập

Giám đốc 

6. Bản tự kiểm điểm cá nhân 2023 của giáo viên theo hướng dẫn số 21

Đây là bản kiểm điểm Đảng viên theo hướng dẫn số 21 - Mẫu bản kiểm cá nhân dành cho giáo viên mới nhất. Các bạn có thể kích vào nút Sửa ở bên dưới để tự sửa theo thông tin kiểm điểm của bản thân.

ĐẢNG BỘ XÃ ............

Chi bộ .............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.........., ngày ....tháng ......năm 2023

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2023

Họ và tên: ...................; Ngày sinh:...............

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: Giáo viên

Chức vụ đoàn thể: Đoàn viên công đoàn

Đơn vị công tác: Trường TH&THCS ............

Chi bộ: Trường TH&THCS ...........................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị.

Trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật.

Chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện nghiêm túc những điều Đảng viên không được làm; sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

- Về tác phong, lề lối làm việc:

Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

Sẵng sàng nhận mọi nhiệm vụ được phân công; luôn giữ đoàn kết nội bộ; thực hiện dân chủ trong cơ quan dưới mọi hình thức.
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

Đóng Đảng phí đầy đủ; thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách của mình
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao trong năm, đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể:

 • Công tác chuyên môn: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, hoàn thành tốt công tác chuyên môn, hồ sơ sổ sách xếp loại giỏi.
 • Công tác chủ nhiệm: 100% học sinh lớp chủ nhiệm tốt nghiệp THCS, 100% học sinh khối 9 tham gia tuyển 10, 80% học sinh trúng tuyển.
 • Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Đạt kết quả tốt trong kỳ thi học sinh giỏi khối 9 cấp huyện: Nhất đồng đồi môn địa lí, 3 giải cá nhân (1 nhì, 1 ba và 1 khuyến khích), 2 học sinh tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi 9 cấp tỉnh.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Thỉnh thoảng vẫn còn chưa tập trung vào công việc dẫn đến còn xảy ra một số sai sót nhỏ: Kết quả học sinh giỏi 9 cấp tỉnh chưa tốt.
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐Xuất sắc ☑ Tốt ☐ Trung bình ☐Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

Cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, các thầy cô đi trước, bạn bè, đồng nghiệp và từ thực tế công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn, kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao. Luôn có ý thức tự học tập và trao dồi chuyên môn.
II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung nêu trên).

Chưa dành nhiều thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

Trong một số công việc còn chưa sắp xếp được thời gian hợp lý để thực hiện khiến không đủ thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Đang dần dần xây dựng thời gian biểu hợp lý hơn để dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và tìm hiểu các quy định của Đảng, pháp luật.
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐Kém

1. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

2. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Đang dần dần xây dựng thời gian biểu hợp lý hơn để dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và tìm hiểu các quy định của Đảng, pháp luật.

Phải luôn cố gắng tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao chuyên môn.

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

Hoàn thành xuất sắc.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ.

Không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Xếp loại đảng viên:

Hoàn thành xuất sắc.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ.

Không hoàn thành nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

......................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ......................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ...........................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ...........

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:.......................................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

Cùng tham khảo thêm các mẫu bản kiểm điểm của giáo viên khác trong bài Bản kiểm điểm của giáo viên nhé.

7. Bản kiểm điểm dùng cho cán bộ, công chức, viên chức

Dưới đây là mẫu 1a – HD KĐ.ĐG - bản kiểm điểm Đảng viên dùng cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức.

ĐẢNG BỘ……………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ……………

.............., ngày ..... tháng ..... năm 20….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:.......................... Ngày sinh:.............

Chức vụ:...........................................................

Đảng:...............................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:.....................

Đơn vị công tác:..............................................

Chi bộ:.............................................................

I. Ưu điểm, kết quả công tác

Về tư tưởng chính trị.......................................

 • Sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM.
 • Việc chấp hành quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
 • Việc tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 • Tinh thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:..................................................................................

 • Tinh thần và kết quả thực hiện tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; việc giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM", chấp hành Quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.
 • Việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
 • Quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:.......................

 • Tinh thần trách nhiệm, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 • Mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
 • Sự tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Về tổ chức kỷ luật:.............................................

 • Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức.
 • Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

.........................................................................

..........................................................................

...........................................................................

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

..........................................................................

..........................................................................

...........................................................................

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

Bản kiểm điểm đảng viênHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bản kiểm điểm đảng viênHoàn thành tốt nhiệm vụ

Bản kiểm điểm đảng viênHoàn thành nhiệm vụ

Bản kiểm điểm đảng viênKhông hoàn thành nhiệm vụ

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

Bản kiểm điểm đảng viênĐảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bản kiểm điểm đảng viênĐảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Bản kiểm điểm đảng viênĐảng viên hoàn thành nhiệm vụ

Bản kiểm điểm đảng viênĐảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

1. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của lãnh đạo trực tiếp:

…………………………………………………

- Đơn vị, cơ quan nơi công tác phân loại chất lượng

…………………………………………………

- Quyết định phân loại chất lượng của cấp có thẩm quyền:

……………………………………………………

........, ngày.…tháng….năm 20....

T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ):

……………………………………………………

- Chi bộ phân loại chất lượng

……………………………………………………

- Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:

……………………………………………………

T/M. CHI BỘ

........, ngày……tháng…..năm ......

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài những nội dung nêu trên, cần kiểm điểm sâu các nội dung:

- Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

- Trách nhiệm cá nhân trong việc tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém của tập thể.

- Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình.

8. Bản kiểm điểm của bí thư, phó bí thư chi bộ 2023

Dưới đây là mẫu bản kiểm điểm của bí thư chi bộ trường học, trong mẫu có nêu riêng phần nhiệm vụ của bí thư chi bộ, mời các bạn tham khảo.

ĐẢNG BỘ XÃ ..............

CHI BỘ TRƯỜNG.................

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày...tháng...năm...

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

- Họ và tên: .............................. Ngày sinh: ...........

- Chức vụ Đảng: ....................................................

- Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ..........................

- Đơn vị công tác: ..................................................

- Sinh hoạt Chi bộ: ..................................................

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng. Chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: trung thành với Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành tốt quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền vận động gia đình thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước: Có ý thức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Luôn ý thức giữ gìn sự trong sạch trong tổ chức cơ sở Đảng.

- Tham gia cùng với tập thể việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; việc giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”.

2. Về Phẩm chất đạo đức, lối sống

- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Có lối sống giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.

- Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của đảng, quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

- Luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

- Nghiêm túc hoàn thành các khoản đóng góp theo qui định của địa phương, của Nhà nước. Vận động bà con lối xóm cùng tham gia thực hiện các hoạt động của địa phương.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Về nhiệm vụ Bí thư Chi bộ:

- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Chi bộ để lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Chi bộ, gương mẫu trong mọi công việc, thực hiện tốt chức năng lãnh đạo và tổ chức các hoạt động của nhà trường, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với đảng viên trong nhà trường; luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức các hoạt động của đơn vị. Trong năm đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà Chi bộ phân công là phụ trách kiểm tra, tham mưu chuyên sâu cho Chi bộ về các lĩnh vực chỉ đạo của Đảng ủy, về nội dung cụ thể của các chủ trương biện pháp do Đảng ủy đề ra, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách, các Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy cho Chi bộ.

- Về công tác tổ khối: Luôn hoàn thành tất cả các loại hồ sơ sổ sách, có kế hoạch cụ thể. Tham gia tốt các đợt kiểm tra dự giờ, mở chuyên đề thao giảng và cùng các thành viên trong tổ góp ý xây dựng học hỏi lẫn nhau.

+ Về nhiệm vụ giảng dạy.

- Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. Thực hiện đủ, đúng chương trình dạy học; thường xuyên đổi mới phương pháp soạn giảng theo đặc thù của bộ môn; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo công bằng, khách quan, đúng theo thông tư. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Giảng dạy đạt chất lượng tốt trong các năm học.

- Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội, phối kết hợp giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường.

+ Về công tác chủ nhiệm: Tôi luôn quan tâm giúp đỡ các em học sinh đưa lớp trở thành một lớp đoàn kết có tiến bộ.

- Lớp chủ nhiệm của năm học ....... được xét hoàn thành chương trình đạt 100%.

- Từ đầu năm học .......... đến nay tôi luôn hoàn thành tốt các loại hồ sơ sổ. Thực hiện tốt các khoản thu và nộp đầy đủ như các loại bảo hiểm và khoản thu khác đạt 100%. Thực hiện giờ giấc đúng theo quy chế đã đề ra. Tích cực tham gia các phong trào như các ngày lễ, cũng như các hoạt động khác. Trong Tôi luôn phấn đấu và rèn luyện tác phong đạo đức, phẩm chất tốt của người giáo viên để học sinh noi theo.

+ Về Các công tác khác:

- Thường xuyên học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

- Tham gia đầy đủ các phong trào và các hoạt động do nhà trường, ngành, địa phương tổ chức.

4. Về tổ chức kỷ luật

- Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

- Thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của đơn vị và địa phương.

- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

*Khuyết điểm, hạn chế

- Chưa thực sự tìm ra biện pháp hữu hiệu để tăng cường giáo dục đạo đức và nâng cao hơn nữa chất lượng học tập của học sinh đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhân dân.

- Phê và tự phê bình có lúc chưa cao, chưa kiên quyết và triệt để, có lúc phê bình chưa được khéo léo hoặc góp ý xây dựng, câu từ còn nặng nề làm cho người được phê bình chưa thoái mái, chưa nhận thức được việc làm sai của mình.

* Nguyên nhân

- Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.

- Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống.

- Một phần nào vì hoàn cảnh gia đình.

III - Phương hướng, biện pháp khắc phục trong thời gian tới

- Nội dung khuyết điểm, hạn chế, tồn tại cần khắc phục: chất lượng hai mặt giáo dục của học sinh chưa cao; giải quyết công việc của bản thân còn thiếu kịp thời; phê bình chưa được khéo léo.

- Biện pháp khắc phục: học hỏi và tăng cường công tác chỉ đạo chuyên môn để đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; khéo léo hơn trong công tác tự phê bình và phê bình.

Trên dây là những ưu, khuyết điểm của bản thân, trong năm ............, Rất mong được sự đóng góp chân thành của các đồng chí trong chi bộ, để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tới.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ...............................................................

- Chi bộ phân loại chất lượng: ..................................................................

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng: ..........................................

............, ngày...tháng...năm....

XÁC NHẬN ĐẢNG ỦY XÃ ...........

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

Mời các bạn tham khảo thêm ở đây: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ

9. Lưu ý khi viết bản kiểm điểm

Việc đầu tiên chúng ta cần xác định mục đích viết để kiểm điểm lại mức độ vi phạm của bản thân, vậy sau quá trình trình bày tóm tắt sự việc xảy ra, cá nhân phải tự nhận thấy lỗi của mình trong sự việc và hậu quả thiệt hại gây ra để tự nhận hình thức xử lý kỷ luật xác đáng. Không nên viết bản kiểm điểm qua loa, có thể khiến cho người nhận đánh giá và mất điểm với cấp trên.

Về nội dung kiểm điểm có thể là:

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong xây dựng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.
 • Về tư tưởng chính trị: Sự trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và năng lực công tác của bản thân.

Có ba hình thức kỷ luật chính:

 • Khiển trách bằng văn bản;
 • Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;
 • Sa thải.

Khi viết bản tự kiểm điểm cần nêu cao tinh thần trung thực, tự giác đánh giá và rút ra bài học cần thiết để khắc phục. Vì thế nên khi biết bản tự kiểm điểm thì những ưu điểm và khuyết điểm cũng cần chú ý nêu ra được minh chứng xác thực để chứng minh điều bản thân nhận định.

10. Bản kiểm điểm của học sinh

Với bản kiểm điểm của học sinh thì phần lớn là bản kiểm điểm nêu ra những sai phạm của bản thân khi bị các thầy cô giáo phạt và yêu cầu viết bản kiểm điểm. Vì thế nội dung bản kiểm điểm của học sinh cũng sẽ có nội dung ngắn gọn hơn bản kiểm điểm điểm của giáo viên, cán bộ hay Đảng viên.

Học sinh khi viết bản kiểm điểm cần tự nguyện kiểm điểm lại sai phạm đã mắc và nhận hình phạt, thông thường bản kiểm điểm này sẽ có xác nhận của phụ huynh.

Bản kiểm điểm của học sinh
Bản kiểm điểm của học sinh

Mời các bạn xem bản kiểm điểm học sinh đầy đủ trong file tải về hoặc các mẫu bản kiểm điểm khác trong Bản kiểm điểm dành cho học sinh.

11. Mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi

Mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi
Mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi

Mời các bạn xem bản kiểm điểm nhận lỗi đầy đủ trong file tải về hoặc các mẫu bản kiểm điểm khác trong Mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi cho cá nhân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

***

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên là :..............................................................................................................

Sinh ngày: ... tháng ..... năm .....

Số căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân :...............................................

Cấp ngày: ..... tháng ..... năm ..... tại ..........

Hịện đang cư trú tại địa chỉ :....................................................................................

Hiện nay, tôi đang làm việc tại bộ phận :.................................................................

Chức vụ :.................................................................................................................

Nay tôi tự kiểm bản thân cụ thể tương ứng với từng sự việc xảy ra như sau:

- Trong vụ việc của ông A tại địa chỉ............................................................. không có khả năng trả nợ cho ngân hàng......................... Thực hiện quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự huyện........................................... phải có trách nhiệm xác minh giá trị tài sản của ông A, bao gồm công xưởng và mảnh đất rộng 2000m2, làm căn cứ bán đấu giá tài sản, trả nợ ngân hàng.

- Tuy nhiên, trong quá tình xác minh, định giá tài sản, cơ quan thi hành án dân sự huyện............................. đã có những sai lầm trong xác minh giá trị tài sản thửa đất rộng 2000m2 của ông A, khiến ông A bị thiệt hại về tài sản và chưa thể giải quyết xong số nợ với ngân hàng..........................

Trong sự việc vừa nêu trên, với cương vị là chấp hành viên trực tiếp tham gia định giá tài sản, tôi đã nhìn nhận rõ sai phạm của bản thân. Nguyên nhân đến từ bản thân tôi do chủ quan, đã không khảo sát đúng giá trị thực của phần tài sản là mảnh đất ở thời điểm hiện tại.

Qua việc trình bày trên, bản thân tôi xin tự nhận hình thức kỷ luật:.........................

Tôi cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sau xót tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng và tập thể.

Tôi xin hứa với chức trách là chấp hành viên chi cục thi hành án dân sự huyện........................., tôi sẽ cố gắng rèn giữa bản thân, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, tránh tình trạng chủ quan, duy ý chí gây thiệt hại cho người dân và làm giảm uy tín của cơ quan thi hành án.

........., ngày....tháng....năm......

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

12. Bản tự kiểm điểm cá nhân dùng trong doanh nghiệp

Bản kiểm điểm của cá nhân trong doanh nghiệp
Bản kiểm điểm của cá nhân trong doanh nghiệp

Mời các bạn xem bản kiểm điểm cá nhân trong doanh nghiệp đầy đủ trong file tải về hoặc các mẫu bản kiểm điểm khác trong Bản kiểm điểm công việc 2024 mới nhất

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Bản tự kiểm điểm cá nhân 2023 dành cho các cá nhân lập ra để nêu lên những khuyết điểm, tồn đọng và hướng phấn đấu để hoàn thiện bản thân trong thời gian tới. Hy vọng tài liệu trên sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình viết bản tự kiểm điểm cá nhân năm đúng chuẩn nhất.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm bài 16 Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2023 mới cập nhật và các bài viết khác tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
383 1.227.676
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  Tải nhanh tài liệu Bản tự kiểm điểm cá nhân 2024 cập nhật mới nhất