Giấy mời từ hiệu trưởng 2022

Mẫu giấy mời từ hiệu trưởng là mẫu văn bản được hiệu trưởng gửi đến các cá nhân hay các đại diện của các tổ chức. Mẫu giấy mời nêu rõ người được mời, thời gian và địa điểm tổ chức... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy mời từ hiệu trưởng tại đây.

1. Giấy mời từ hiệu trưởng là gì?

Khi có sự kiện, hội nghị, cuộc họp, cuộc gặp mặt, lễ kỷ niệm thành lập trường, ... của trường tiểu học/THCS/THPT/Đại học và cần thầy Hiệu trưởng đứng ra tổ chức mời, đại diện cho trường mời các khách, thầy cô, cựu học sinh,... tham dự thì sẽ cần sử dụng mẫu giấy mời từ thầy Hiệu trưởng.

Mẫu giấy mời của hiệu trưởng được Hoatieu.vn tổng hợp và gửi các bạn tham khảo mẫu đơn giản, đúng quy chuẩn soạn thảo và sử dụng trong nhiều trường hợp.

2. Mẫu giấy mời từ hiệu trường 2022

Giấy mời từ hiệu trưởng mới nhất và cách viết
Giấy mời từ hiệu trưởng mới nhất và cách viết

Nội dung cơ bản của giấy mời từ hiệu trưởng như sau:

..................
TRƯỜNG ...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........../.....-.......

............, ngày...tháng...năm...

GIẤY MỜI
.....................(1)...........................

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ...............

Trân trọng kính mời Ông (bà):..................................................

Tới dự.................................................. (2)...................................

Thời gian:....................................................................................

Địa điểm.....................................................................................

.............................................................................................../.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ..(4)...

HIỆU TRƯỞNG (3)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Cách viết giấy mời từ hiệu trưởng

Hướng dẫn cách viết giấy mời từ hiệu trường như sau:

(1) Trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị/hội thảo/lễ ...

(2) Tên (nội dung) của cuộc họp/hội nghị/ hội thảo, lễ ...

(3) Nếu người ký văn bản là Phó Hiệu trưởng thì ghi:

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo.

4. Thư mời họp Hiệu trưởng

PHÒNG GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
......, ngày ... tháng .... năm 20....

THƯ MỜI
.....................(1)...........................

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ...............

Trường ..................... kính mời Ông (bà):................................................

Tới dự.................................................. (2)...................................

Thời gian:....................................................................................

Địa điểm.....................................................................................

.............................................................................................../.

Đề nghị ông (bà) .............. sắp xếp công việc về dự đúng thành phần và ngày, giờ trên để cuộc họp thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ..(4)...

HIỆU TRƯỞNG (3)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trên đây là nội dung cơ bản của Mẫu Giấy mời từ thầy hiệu trưởng. Mời các bạn tham khảo thêm một số biểu mẫu Thủ tục hành chính trong mục Biểu mẫu như sau:

Đánh giá bài viết
3 4.117
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo