Mẫu giấy mời họp 2022 mới nhất

Mẫu giấy mời họp là một trong những loại văn bản thông dụng trong hoạt động tổ chức, quản lý của mọi tổ chức, công ty, doanh nghiệp. Mẫu giấy mời họp này được dùng khi muốn tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị, họp thành viên, họp công ty, họp công đoàn... Để thông báo với toàn thể cán bộ, nhân sự trong cuộc họp về thời gian, địa điểm, mục đích... bạn phải gửi giấy mời họp đến từng bộ phận liên quan. Vậy nên, Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo các mẫu giấy mời họp mà chúng tôi đã tổng hợp dưới đây.

1. Mục đích của việc Giấy mời họp

- Giấy mời họp là việc làm thường xuyên, rất cần thiết trong đời sống, trong công việc, được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức quan tâm. Nhưng thư mời họp như thế nào để vẫn đảm bảo được nội dung cần truyền tải mà người được mời họp thấy được sự trân trọng của người mời dành cho mình.

- Trong các tổ chức đoàn thể, trong các doanh nghiệp để giải quyết một vấn đề nào đó và cần sự góp ý của các thành viên thì họ thường sẽ mở các cuộc họp. Tại cuộc họp họ sẽ đưa ra các nội dung cần phải thảo luận và từ đó các thành viên sẽ đưa ra các ý kiến cá nhân của mình rồi rút ra một phương án kết luận cuối cùng để giải quyết nội dung đó.

- Để tiến hành một phiên họp giai đoạn đầu tiên của người đứng ra tổ chức là phải lên kế hoạch, nội dung của cuộc họp. Thông thường ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhỏ khi tiến hành họp họ có thể thông báo, mời họp bằng miệng, bằng sổ ghi chép. Tuy nhiên, đối với các cơ quan, tổ chức hay các công ty, tập đoàn lớn, đông người. Việc họp nhất định phải được mời bằng giấy mới hoặc thư mời. Họ có thể gửi trực tiếp đến từng người tham dự cuộc họp hoăc cũng thể gửi qua đường bưu điện, hay thậm chí là có thể gửi bằng thư trực tuyến.

2. Mẫu giấy mời họp mẫu chung

Dưới đây là mẫu giấy mời họp chung nhất, rất ngắn gọn để các bạn có thể điền các nội dung cho phù hợp với trường hợp của mình.

Mẫu giấy mời họp

TÊN CƠ QUAN

Số:……./CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày ……..tháng…….năm……

GIẤY MỜI HỌP

Kính gửi:.............................................

Đến dự cuộc họp :……………………………(1)

Địa điểm :…………………………………………

Thời gian :…………………………………………

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

3. Mẫu giấy mời họp thông dụng

Đây là mẫu giấy mời họp được các đơn vị, cơ quan, công ty, doanh nghiệp sử dụng phổ biến nhất, mời các bạn tham khảo.

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ...../GM- … (3)….

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY MỜI HỌP

--------- (5) ---------

............................... (2) ................. trân trọng kính mời:

Ông (bà) ....................................... (6) ĐT: .............

Địa chỉ:...................................................................

Tới dự ............................. (7) .................................

................................................................................

Thời gian:................................................................

Địa điểm .................................................................

................................................................................

Nơi nhận:

- …………;

- ……………;

- Lưu: VT, …. (8) A.xx (9)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung cuộc họp.

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

4. Thư mời họp cổ đông

Mẫu thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên là mẫu bản thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên của các đơn vị doanh nghiệp. Các bạn có thể tham khảo thêm các mẫu chi tiết khác tại đây Thư mời họp đại hội đồng cổ đông.

Công ty................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày ....tháng ...năm ....

GIẤY MỜI HỌP

KÍNH GỬI : QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty .............. xin trân trọng kính mời Quý vị :

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty .............. năm .......được tổ chức vào hồi ..giờ ....ngày ...tháng ....năm ....

Tại:............................

Nội dung cuộc họp :

- Báo cáo kết quả công tác năm .....và phương hướng nhiệm vụ ......

- Báo cáo về công tác xây dựng Nhà máy ...........

- Báo cáo phương án chia cổ tức năm .....và Phương án tăng vốn Điều lệ

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thông qua nghị quyết Đại hội.

(Trường hợp đặc biệt, cổ đông không tham dự được thì có thể ủy quyền cho người khác dự họp).

Rất mong sự có mặt của Quý vị cổ đông.

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch

5. Mẫu giấy mời tham dự đại hội

ĐẢNG BỘ HUYỆN ........
ĐẢNG ỦY CQ CHÍNH QUYỀN XÃ ....
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: .............., ngày ... tháng ...năm 20...

GIẤY MỜI
Dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2023

Thực hiện kế hoạch số ....., ngày ..... tháng .... năm 20.... của Ban thường vụ huyện ủy ......; Thực hiện kế hoạch ...... của Đảng ủy cơ quan chính quyền “Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022 - 2023”

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY HUYỆN

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

1/ Thành phần

- Đại diện thường trực huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực Ban tổ chức Huyện ủy;

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ;

- Các bí thư Chi bộ trực thuộc huyện ủy;

2/ Thời gian: bắt đầu vào lúc .... giờ ngày .... tháng .... năm 20...

3/ Địa điểm: Trụ sở chính của uỷ ban nhân dân xã ........

4/ Nội dung: Dự đại hội điểm Chi Bộ xã ...........

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT;

TM. CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

6. Giấy mời họp hội nghị

Thư mời họp hội nghị
Thư mời họp hội nghị
UBND TỈNH .......
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————-
Số: ...................................., ngày ....... tháng ....... năm 20....

GIẤY MỜI
Về việc ........................................ năm 20....

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời: .........................

Vào lúc: .... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm 20...

Đến tại: trụ sở chính của Sở giáo dục đào tạo, tại Đường ........ - ........ - TP. ... - Tỉnh .........

Để tham dự và đưa tin về cuộc họp/hội nghị.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

7. Giấy mời họp phụ huynh

Các bạn có thể tham khảo nhiều mẫu giấy mời họp phụ huynh chi tiết hơn ở trong bài viết Mẫu giấy mời họp phụ huynh này nhé.

PHÒNG GD & ĐT ...........
TRƯỜNG THCS ..........
————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
————————-

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà): .........

Phụ huynh em: ............. Học lớp: .....

Đúng vào lúc ...h ngày ..... tháng ..... năm 20........

Đến tại văn phòng Trường Trung học cơ sở ......, xã .........., huyện ....., tỉnh .......

Để tham dự cuộc họp phụ huynh cuối học kì I và nghe phổ biến về các khoản chi phí đóng góp cũng như để nắm rõ thông tin chương trình học cho kì II năm học 2022-2023 sắp tới.

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

...., ngày ... tháng ...năm 20...
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là các Mẫu giấy mời họp 2022 mới nhất, dùng trong các trường hợp mời họp công ty, mời họp doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
11 90.506
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo