Mẫu nghị quyết chuẩn y kết nạp đoàn viên danh dự 2024

Mẫu nghị quyết về việc chuẩn y kết nạp đoàn viên danh dự là mẫu bản nghị quyết được lập ra để quyết về việc chuẩn y kết nạp đoàn viên danh dự. Mẫu nghị quyết nêu rõ thành viên được kết nạp, thời gian kết nạp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết Quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới và tải về tại đây.

1. Mẫu nghị quyết về việc chuẩn y kết nạp đoàn viên danh dự

Mẫu nghị quyết chuẩn y kết nạp đoàn viên danh dự

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN ..............................

Số: ..................

..........., ngày...tháng...năm...

NGHỊ QUYẾT

Về việc chuẩn y kết nạp đoàn viên danh dự

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Căn cứ mục 3, điều 4, chương I, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Xét đề nghị của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH....

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Chuẩn y kết nạp đồng chí....làm ĐOÀN VIÊN DANH DỰ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH.

Kể từ ngày...tháng...năm...

Điều II: Ban chấp hành .......................... có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

............, ngày...tháng...năm...

TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

2. Quyền và nghĩa vụ của đoàn viên danh dự

Quyền và nghĩa vụ của đoàn viên danh dự được quy định tại Mục IV Hướng dẫn 22-HD/TWĐTN năm 2013 thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

- Được cấp thẻ đoàn viên danh dự, được tham dự một số sinh hoạt và hoạt động của Đoàn.

- Được tham gia thảo luận, hoạt động và đề xuất ý kiến về các công việc của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Tích cực tham gia vào công tác giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi, tuyên truyền, mở rộng ảnh hưởng của Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội.

3. Tuổi Đoàn là bao nhiêu?

Theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, độ tuổi để trở thành đoàn viên Đoàn TNCS HCM là từ 16 (từ đủ 15 tuổi + 1 ngày) đến không quá 30 tuổi.

Ngoài ra, để trở thành đoàn viên, các cá nhân cần đáp ứng một số tiêu chí khác như: trình độ văn hóa tối thiểu là tiểu học; có tinh thần yêu nước; trung thành với lý tưởng, đường lối của Đảng và chính quyền; có năng lực học tập và lao động tốt, có ý thức đoàn kết và năng nổ trong các công tác đoàn thể...

4. Thủ tục kết nạp đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thủ tục kết nạp Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Hướng dẫn 16-HD/TWĐTN-BTC năm 2018, bao gồm các bước sau:

- Bước 1: Thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với chi đoàn, chi đoàn cơ sở.

- Bước 2: Học Điều lệ Đoàn và trang bị những kiến thức cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp.

- Bước 3: Được một đoàn viên hoặc một đảng viên (với những nơi chưa có tổ chức Đoàn) giới thiệu.

Đoàn viên hoặc đảng viên giới thiệu phải là người cùng công tác, lao động hoặc học tập với người được giới thiệu ít nhất 3 tháng liên tục.

- Đối với hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam do tập thể chi hội giới thiệu.

- Đối với hội viên Hội Sinh viên Việt Nam do ban chấp hành chi hội giới thiệu.

- Đối với đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do tập thể chi đội giới thiệu.

Bước 4: Hội nghị chi đoàn, chi đoàn cơ sở tiến hành xét kết nạp từng người một với sự biểu quyết tán thành của trên một phần hai số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y (đối với chi đoàn); đối với chi đoàn cơ sở thì ra nghị quyết kết nạp.

Trường hợp đặc biệt ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn các đơn vị công tác phân tán không có điều kiện họp được toàn thể chi đoàn, nếu được đoàn cấp trên đồng ý thì việc xét kết nạp có thể do ban chấp hành chi đoàn xét và đoàn cấp trên trực tiếp chuẩn y.

Trường hợp thanh niên đang học bậc trung học phổ thông nơi chưa có tổ chức chi đoàn thì việc kết nạp đoàn viên do ban chấp hành đoàn trường thực hiện.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 22.492
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo