Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2024

Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Bảng đăng ký thi đua công đoàn là bản đăng ký đầu năm được công đoàn đưa ra để nhân viên tiến hành đăng ký.

Tiêu chuẩn xếp loại đoàn viên công đoàn cuối năm

Đăng ký thi đua công đoàn

1. Bảng đăng ký thi đua công đoàn là gì?

Bảng đăng ký thi đua công đoàn là mẫu dành cho các cơ quan, đơn vị, tập thể, địa phương lập ra để đăng ký danh hiệu thi đua cho các cá nhân, tập thể trong đơn vị, cơ quan của mình. Từ đó đề nghị khen thưởng bằng khen hoặc danh hiệu thi đua dành cho các cá nhân cố gắng, nỗ lực làm việc đạt kết quả tốt. Dưới đây là 4 mẫu Bảng đăng ký thi đua công đoàn mới nhất dành cho các cơ quan, doanh nghiệp tham khảo để các bạn tham khảo đăng ký cho doanh nghiệp mình.

2. Bảng đăng ký thi đua công đoàn trường học

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH .............

CĐCS THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............. , ngày .tháng năm .

BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2021 - 2022

Kính gửi: Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục ..............

Căn cứ Công văn số ….. ngày …tháng ..năm ….của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh ............. về việc đăng ký thi đua công đoàn và báo cáo số liệu năm học 2021-2022;

Ban Chấp hành CĐCS THPT Đỗ Đăng Tuyển đăng ký thi đua năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

1. Đăng ký xếp loại công đoàn:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Hoàn thành nhiệm vụ

- Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Danh hiệu thi đua công đoàn:

 • Tập thể:

- Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam

- Cờ thi đua toàn diện của LĐLĐ tỉnh .............

- Cờ thi đua chuyên đề "Văn hóa - Thể thao" của LĐLĐ tỉnh

- Tổ công đoàn xuất sắc (CĐCS công nhận)

8

 • Cá nhân:

Số lượng

Đoàn viên Công đoàn xuất sắc (CĐCS đánh giá)

16

3. Hình thức khen thưởng:

A- Khen toàn diện

 • Tập thể:

- Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

- Bằng khen của LĐLĐ tỉnh .............

- Giấy khen của CĐGD tỉnh .............

x

 • Cá nhân:

Số lượng

- Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;

- Bằng khen của LĐLĐ tỉnh .............

1

- Giấy khen của CĐGD tỉnh .............

3

- Giấy khen của CĐCS

12

B- Khen chuyên đề

1. Chuyên đề “Văn hóa - Thể thao”

 • Tập thể:

- Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

- Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh .............

- Bằng khen của LĐLĐ tỉnh .............

- Giấy khen của CĐGD tỉnh .............

x

 • Cá nhân:

Số lượng

- Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

- Bằng khen của LĐLĐ tỉnh .............

- Giấy khen của CĐGD tỉnh .............

3

- Giấy khen của CĐCS

7

2. Chuyên đề “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

 • Tập thể:

- Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

- Bằng khen của LĐLĐ tỉnh .............

- Giấy khen của CĐGD tỉnh .............

x

 • Cá nhân:

Số lượng

- Bằng khen của LĐLĐ tỉnh .............

- Giấy khen của CĐGD tỉnh .............

3

- Giấy khen của CĐCS

15

3. Chuyên đề “Dạy tốt - Học tốt”

 • Tập thể:

- Bằng khen của CĐGD Việt Nam

- Giấy khen của CĐGD tỉnh .............

x

 • Cá nhân:

Số lượng

- Bằng khen của CĐGD Việt Nam

- Giấy khen của CĐGD tỉnh .............

2

- Giấy khen của CĐCS

8

Trên đây là đăng ký thi đua của CĐCS THPT …………….. năm học 2021-2022. Kính đề nghị Ban Thường vụ CĐGD tỉnh theo dõi, đánh giá và xét khen thưởng vào cuối năm học.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: CĐCS.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

3. Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

CĐCS : ………………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG Ý DANH HIỆU THI ĐUA CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC ...........

Kính gửi: BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC.........

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN về ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn Việt Nam ;

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn sở………………………… ngày ……/ ……/ 20…… và tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của CĐGD Thành phố ;

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở ………………………………… đăng ký danh hiệu thi đua và bằng khen tập thể năm học............... như sau:

Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu:

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Hoàn thành nhiệm vụ

Công đoàn cơ sở đạt cờ thi đua xuất sắc của:

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam:.............

Tổng liên đoàn lao động thành phố:.............

 • Số Tổ Công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc: … Tổ/ tổng số … Tổ Công đoàn
 • Số Đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc : …… Đv/ tổng số …… Đoàn viên

Đề nghị Ban thường vụ Công đoàn ngành giáo dục thành phố công nhận và xem xét vào cuối năm học

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

4. Bảng đăng ký thi đua công đoàn

Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2020

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

CĐCS............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do Hạnh Phúc

........., ngày tháng năm 2020

BẢNG ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

Năm 2020

- Đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua muốn đăng ký và phong trào thi đua chuyên đề muốn tham gia

STTTên CĐCSĐăng ký các danh hiệu thi đuaĐại diện lãnh đạo ký tên
Thi đua toàn diệnThi đua chuyên đề
(Đăng ký tham gia thực hiện phong trào)
Cờ thi đua Tổng LĐLĐCờ thi đua LĐLĐ tỉnh.Bằng khen Tổng LĐLĐVNBằng khen LĐLĐ tỉnhgiấy khen LĐLĐ huyệnCĐCS Hoàn thành xuất sắc; hoàn thành tốt; hoàn thànhTổ CĐ vững mạnh xuất sắcXanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐVăn hóa - thể thaoGiỏi việc
nước - Đảm việc nhà

TM. BCH CÔNG ĐOÀNTHỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

5. Bảng đăng ký thi đua công đoàn số 2

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

CĐCS:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do Hạnh Phúc

................, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÔNG ĐOÀN

Năm 20...

I. CÁ NHÂN đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua muốn đăng ký và phong trào thi đua chuyên đề muốn tham gia

STTHọ và tênThi đua toàn diệnThi đua chuyên đề
(Đăng ký tham gia thực hiện phong trào)
Cá nhân ký tên
ĐVCĐ xuất sắcBK Tổng LĐLĐVNBK LĐLĐ tỉnhGK LĐLĐ HuyệnNếp sống VMXanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐVăn hóa thể thaoKhông vi phạm các TNXHGiỏi việc
nước - Đảm việc nhà

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 dành cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 18.541
0 Bình luận
Sắp xếp theo