7 Mẫu chương trình hành động cá nhân năm 2024 mới cập nhật

Mẫu chương trình hành động cá nhân năm 2024  được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này nhằm giúp các bạn Đảng viên, giáo viên hoặc cá nhân mỗi người có thể xây dựng kế hoạch, viết bản cam kết hành động cá nhân trong năm mới hiệu quả.

Khi làm chương trình hành động cá nhân, người viết cần trình bày rõ các thông tin cá nhân, kế hoạch hành động, các nhiệm vụ trọng tâm và cam kết tổ chức thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải có kế hoạch để tu dưỡng và rèn luyện để làm tấm gương cho cán bộ và nhân dân học tập và làm theo

1. Chương trình hành động cá nhân là gì?

Chương trình hành động cá nhân là biểu mẫu do cá nhân cán bộ, đảng viên lập ra nhằm nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giả pháp thực hiện nhiệm vụ của cá nhân trong năm tới để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nội dung chính của chương trình hành động cá nhân bao gồm:

+ Thông tin cá nhân cơ bản của người viết chương trình hành động: họ tên, chức vụ, vị trí công tác, đơn vị công tác.

+ Nội dung xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  • Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
  • Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.
  • Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.

+ Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm được giao chỉ tiêu hoàn thành trong năm: phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần dám nghĩ dám làm, chủ động, sáng tạo trong công việc.

+ Cam kết của cá nhân người viết không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, cam đoan về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm đề ra.

2. Chương trình hành động cá nhân 2024 mới nhất

UBND HUYỆN ................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
................., ngày ...... tháng ..... năm 20.....

CHƯƠNG TRÌNH
Hành động cá nhân năm 2022

Họ và tên: ......................................................

Chức vụ: ........................................................

Đơn vị công tác: ............................................

Căn cứ: Công văn số .................. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Hướng dẫn xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang.

Căn cứ: Công văn số .................... của Ban thường vụ Huyện ủy .......... về việc xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của các tổ chức và xây dựng Chương trình hành động của cá nhân.

Căn cứ Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã .............. lần thứ XXI nhiệm kì 2020-2025.

Căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ xã .................. Khóa XXI, nhiệm kì 2020-2025.

- Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 như sau:

I. Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, trách nhiệm nêu gương

1. Về tư tưởng chính trị

- Bản than tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cập nhật kiến thức mới, học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu, học tập, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cá nhân theo kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2010 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" hằng năm.

- Có tinh thần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

2. Về đạo đức, lối sống

- Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo.Có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc.Có long nhân ái, bao dung độ lượng, đối xử hòa nhã với học sinh, đồng nghiệp.

- Luôn tuân thủ những quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm. - Có lối sống hòa nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ xã hội.

- Đề cao tinh thần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống của cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 - 10 - 2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Đề cao tinh thần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của cá nhân theo Nghị quỵết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vê tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. - Nâng cao ý thức chính trị nhằm phê phán, lên án những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội và những biểu hiện của sự suy thoái “tự diễn biến”,” tự chuyển hóa”.

- Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân khi cấp quản lý đã kiểm điểm, đánh giá.

4. Về trách nhiệm nêu gương

- Gương mẫu trong thực hiện tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Sẵn sang hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung. - Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị, tác phong sâu sát thực tế; gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của học sinh.

- Đề cao tinh thần nêu gương của cá nhân theo Quy định số 101-QD/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", Quyết định số 652-QĐ/TU ngày 06-03-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành "Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Hà Giang".

- Ưu tiên hàng đầu thực hiện Quy định số 55-QD/TW ngày 19-12- 2016 của Bộ Chính trị "về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên".

II. Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm

Nhiệm vụ, công việc chủ yếu sẽ làm theo vị trí công việc, công tác đảm nhiệm, gắn với nhiệm vụ chính trị do chi bộ, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thê chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị giao cho như sau:

1. Là giáo viên chủ nhiệm lớp 6B ; luôn quan tâm đời sống, tâm tư tình cảm của học sinh, luôn sát sao đến nơi ăn ở, sức khỏe của học sinh. Duy trì sĩ số lớp.

2. Giảng dạy môn toán lớp 6B, Ngữ Văn (6A,B) . Tôi luôn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo đúng nội dung phân phối chương trình, sự phân công của ban giám hiệu và tổ chuyên môn nhà trường.

3. Tham gia nhiệt tình các phong trào hoạt động của ngành, địa phương, nơi cư trú.

4. Tham gia phối hợp cùng cấp ủy Đảng,chính quyền địa phương thực hiện giúp nhân dân xóa đói,giảm nghèo,thực hiện đời sống văn hóa mới.

III. Cam kết tổ chức thực hiện

Tôi xin cam kết giữ gìn, rèn luyện đạo đức lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; cam đoan về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm đề ra.

XÁC NHN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

Người xây dựng chương trình

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

………………………………………………………

...........................................................................

3. Chương trình hành động cá nhân của Đảng viên

ĐẢNG BỘ HUYỆN........

CHI BỘ PHÒNG VĂN HÓA

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........, ngày ....tháng ....năm ....

CHƯƠNG TRÌNH
Hành động cá nhân năm......

Họ và tên:.....................

Chức vụ: .................

Đơn vị công tác:.....................

Căn cứ Hướng dẫn số ................. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy .................... về xây dựng chương trình công tác trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong Hệ thống chính trị tỉnh .................

Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện chức trách, nhiệm vụ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, như sau:

I- Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, trách nhiệm nêu gương.

1. Về tư tưởng chính trị

Thường xuyên nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong việc học tập chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cập nhật kiến thức mới, học tập lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm túc việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống theo kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

2. Về đạo đức, lối sống

Xây dựng lối sống lành mạnh, giản dị trong công tác, sinh hoạt và quan hệ với mọi người, quan tâm xây dựng chi bộ, cơ quan đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt và không vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; kiên quyết chống lại những biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, mất dân chủ và các biểu hiện khác gây mất niềm tin của quần chúng nhân dân; bản thân thường xuyên gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

Làm tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

4. Về trách nhiệm nêu gương

Bản thân thường xuyên gương mẫu chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động gia đình gương mẫu trong công tác và chấp hành tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Thực hiện tốt việc nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bộ.

II- Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm

1. Chủ động phối hợp với các xã, thị trấn triển khai hoàn thành các chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch theo kế hoạch giao năm ........

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tham mưu tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm ......

3. Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện .........., giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tham mưu xây dựng Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch gắn với bảo vệ cảnh quan danh thắng, giai đoạn 2022 - 2025.

4. Chủ động phối hợp với các ngành, UBND các xã tham mưu xây dựng Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn ............., xã ............; Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn .......... xã ..............., được công nhận “Làng văn hóa du lịch tiêu biểu” năm .....

III- Cam kết thực hiện

Tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung trong chương trình hành động cá nhân năm ....., góp phần phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Người xây dựng

(Đã ký)

4. Chương trình hành động cá nhân của giáo viên

ĐẢNG BỘ …………………

CHI BỘ …

TRƯỜNG ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày … tháng… năm 20…

CHƯƠNG TRÌNH

Hành động cá nhân năm 20

Họ và tên: …………………………..

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: …………………….

Căn cứ: công văn số …-HD/TƯ, ngày …/…/… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Hướng dẫn xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ………………….

Căn cứ: Công văn số …-CV/HU, ngày … tháng … năm … của Ban thường vụ Huyện ủy ……………… về việc xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của các tổ chức và xây dựng Chương trình hành động của cá nhân.

Căn cứ: công văn số … -CV/ĐU V/v xây dựng chương trình công tác trọng tâm cùa tố chức và xây dựng chương trình hành động cá nhân năm 20...

- Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20… như sau:

I. Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, trách nhiệm nêu gương.

1. Về tư tưởng chính trị

- Tôi luôn kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Bản thân tôi tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; .

- Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm cơ quan,đơn vị.

2. Về đạo đức, lối sống

- Về giữ gìn tư cách đảng viên, đoàn kết.

- Luôn nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.

- Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.

- Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng.

- Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân .

- Nêu việc làm cụ thể để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống của cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 - 10 - 2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Bản thân tôi có lối sống trong sáng,lành mạnh,tích cực đấu tranh với mọi biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống,hành vi vi phạm đạo đức,nhân văn.

3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Nêu việc làm cụ thể để ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của cá nhân theo Nghị quỵết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vê tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

* Hạn chế:

- Trong công tác chuyên môn còn nhiều hạn chế do thiếu kinh nghiệm

- Chưa thực sự mạnh dạn tham mưu với cấp trên trong công tác, còn rụt rè trong việc phê và tự phê bình

* Nguyên nhân:

- Còn thiếu kinh nghiệm trong công tác chuyên môn,

- Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

- Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, chưa mạnh dạn, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

4. Về trách nhiệm nêu gương

- Bản thân tôi luôn nêu gương,phát huy tính tiên phong của người Đảng viên trong việc chấp hành chủ trương của Đảng,chính sách và pháp luật của nhà nước

- Luôn có lối sống trong sáng,lành mạnh,không vi phạm pháp luật gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trên địa bàn nơi cư trú

- Quyết định số 652-QĐ/TU ngày 06-03-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành "Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Hà Giang".Tăng cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

- Nêu việc làm cụ thể để thực hiện Quy định số 55-QD/TW ngày 19-12- 2016 của Bộ Chính trị "về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên".

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân.

- Tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết tập thể, đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết trong đơn vị.

- Trong giảng dạy tôi luôn trung thực, thật thà với học sinh, cũng như hồ sơ sổ sách của bản thân.

II. Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm.

1. Là một Đảng viên sinh hoạt trong chi bộ nhà trường,bản thân tôi luôn gương mẫu nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

2. Là giáo viên giảng dạy môn Địa Lí 7 (A, B, C, D); Địa Lí 6C bản thân tôi luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo đúng nội dung phân phối chương trình, chấp hành nghiêm túc sự phân công của ban giám hiệu và tổ chuyên môn

3. Vận động nhân dân và học sinh chấp hành chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

4. Tham gia phối hợp cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ nhân dân khi gặp thiên tai.

- Nêu cam kết giữ gìn, rèn luyện đạo đức lối sống không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; cam đoan về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm đề ra.

- Tôi luôn có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, thật thà khiêm tốn.

- Bản thân luôn giữ gìn đạo đức nhân cách nhà giáo, không làm những việc gì làm ảnh hưởng đến nhân cách đạo đức của bản thân .

- Không làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân cách của đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.

- Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cổ hủ, lạc hậu...........

- Bản thân tôi được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, bạn bè, được học sinh và nhân dân yêu quý.

III. Cam kết tổ chức thực hiện.

- Bản thân tôi luôn tiếp tục không ngừng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phấn đấu. chất lượng chuyển lớp của môn giảng dạy đạt từ 96 - 98% dạy và học có chất lượng, đạt kết quả cao, chất lượng học sinh lớp chủ nhiệm đạt chất lượng chuyển lớp đạt 100%.

- Luôn xác định đúng về chính trị tư tưởng, đạo đức luôn đi đầu trong các hoạt động công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xung kích điđầu trong các hoạt động.

- Xây dựng ý thức luôn tự phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, an tâm công tác, không có những biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo, cũng như những biểu hiện vi phạm pháp luật khác, thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Và thực hiện tốt theo chương trình công tác trọng tâm trong năm đã đề ra trong năm 2024.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Người dây dựng chương trình

(Ký tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Mẫu bản đăng ký chương trình hành động của đảng viên là sinh viên

ĐẢNG ỦY ………………………………....

CHI BỘ …………………………………...

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
............., ngày... tháng... năm...

BẢN ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN

NĂM……

Tôi tên: ………………………………………………....Năm sinh: …………...............

Ngày vào Đảng: ………...........…….……Ngày chính thức:.....................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:.............................................................................

Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ:......................................................................

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương;

- Thực hiện Nghị quyết/Chương trình/Kế hoạch công tác của chi bộ năm …………,

Tôi đăng ký chương trình hành động trong năm …….. , cụ thể như sau:

I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 1

- Học tập, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng tháng, hàng quý và năm.

- Rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

- Việc thực hành tiết kiệm, chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Trách nhiệm với công việc; ý thức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ…

- Thực hiện quy tắc ứng xử nơi công sở; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII 2

- Trau dồi lý tưởng cách mạng; quan điểm, bản lĩnh chính trị.

- Học tập các nghị quyết của Đảng; tham gia các đợt sinh hoạt chính trị.

- Việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng (nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất…); chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, tổ chức; ý thức chấp hành sự phân công, chỉ đạo của cấp trên.

- Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội.

- Phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong sinh hoạt hàng ngày.

- Việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định; thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

III. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP 3

3.1. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 4

3.2. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên

3.3. Nghị quyết Đại hội Chi bộ

IV. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

- Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện.

- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên; nhiệm vụ của đoàn viên, hội viên (ở các tổ chức chính trị - xã hội mà bản thân tham gia) theo phân công.

- Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm.

Người đăng ký 5

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

1 Đảng viên đăng ký việc làm cụ thể của bản thân theo các nội dung gợi ý trong mục I.

2 Đảng viên đăng ký việc làm cụ thể của bản thân theo các nội dung gợi ý trong mục II.

3 Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, theo điều kiện, khả năng và chức trách, nhiệm vụ được giao, cá nhân đăng ký chương trình hành động cụ thể để thực hiện trong năm.

4 Đảng bộ thành phố có 3 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm phát triển thành phố (Chương trình đột phá đổi mới quản lý thành phố; Chương trình đột phá phát triển hạ tầng thành phố; Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa thành phố; Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực thành phố)

5 Đăng ký tại kỳ họp chi bộ (ngay sau khi chi bộ triển khai Nghị quyết/Chương trình/Kế hoạch công tác năm).

6. Mẫu kế hoạch hành động cá nhân mới nhất 2024

ĐẢNG BỘ.................

CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............., ngày... tháng... năm.....

CHƯƠNG TRÌNH
Hành động cá nhân năm 2024

Họ và tên: ..................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:................................................................................................

Chức vụ Đảng:...........................................................................................................

Đơn vị công tác:.........................................................................................................

Căn cứ Hướng dẫn số................, ngày.................. của ban Thường vụ Tỉnh ủy................., về xây dựng Chương trình công tác trọng tâm cá nhân của các cấpủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể chính trị xã hộivà Chương trình hành động cá nhân của cấp ủy, Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh................

Cá nhân tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện chức trách, nhiệm vụ, gắn với học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, cụ thể như sau:

I- Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

1. Về tư tưởng chính trị

Thường xuyên tự giác nghiên cứu, học tập, chủ động cập nhật kiến thức mới, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận của hệ thống chính trị, vận dụng đúng đắn với thực tiễn trong công tác.

Kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới của Đảng; Kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; không nói và làm trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ; tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản thân, nâng cao trách nhiệm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và nhân dân.

2. Về đạo đức, lối sống

Giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, gần gũi, lắng nghe ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân, không tham ô, tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm, đề cao việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Không vi phạm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; chấp hành tốt quy định của khu dân cư và nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Sống trung thực, nghiêm túc trong công việc, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm và các biểu hiện tiêu cực khác.

Thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lập trường tư tưởng vững vàng, nhận thức sâu sắc việc học tập về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là việc làm thường xuyên trong công tác và trong cuộc sống hàng ngày.

Trong công việc luôn phấn đấu làm tròn trách nhiệm của mình trước lãnh đạo Ban, trước nhân dân, không sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cámdỗ bởi lợi ích vật chất; thực hiện tốt nội quy, quy chế, kỷ luật lao động của chi bộ, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các ban Đảng, các cơ quan đơn vị có liên quan trong quan hệ công tác.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các Quy định về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Nhận thức sâu sắc về 9 nguy cơ và 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tự rèn luyện bản thân; cùng với tập thể chi bộ đề ra các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Các giải pháp sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cá nhân đã chỉ ra khi kiểm điểm, đánh giá đảng viên, cán bộ hàng năm hoăc khi có yêu cầu, chấp hành nghiêm chỉnh thời gian giờ giấc, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Tiếp tục thực hiện và chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng, cơ quan; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý đảng viên theo quy định.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng quý, từng tháng tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian.

4. Về trách nhiệm nêu gương

Bản thân thường xuyên gương mẫu, chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động gia đình gương mẫu trong công tác và chấp hành tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, trong việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”;

Quyết định số 652-QĐ/TU ngày 6/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước tỉnh ................”;

Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, tự giác, gương mẫu tự phê bình và phê bình; gương mẫu trong xây dựng nếp sống văn hóa mới của gia đình theo quy định của Đảng, Nhà nước và quy ước, hương ước của thôn nơi cư trú.

Thực hiện tốt “Nói đi đôi với làm” theo Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 10/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (xây dựng chương trình công tác cá nhân hàng năm, xây dựng bản cam kết rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh).

Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, trong việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”;

Quyết định số 652-QĐ/TU ngày 6/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước tỉnh.............”;

Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, tự giác, gương mẫu tự phê bình và phê bình; gương mẫu trong xây dựng nếp sống văn hóa mớicủa gia đình theo quy định của Đảng, Nhà nước và quy ước, hương ước của thôn nơi cư trú.

Thực hiện tốt“Nói đi đôi với làm” theo Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 10/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (xây dựng chương trình công tác cá nhân hàng năm, xây dựng bản cam kết rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh).

II- Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm

1. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp theo sự phân công của trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa theo quy định tại Thông tư này và Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2. Tuân thủ đúng các quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và pháp luật liên quan trong chăm sóc điều dưỡng.

3. Thực hiện hoặc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và thực hành dựa vào bằng chứng để cải tiến chất lượng chăm sóc.

4. Thực hiện đào tạo và kiểm tra, giám sát điều dưỡng mới, học viên và hộ lý trợ giúp chăm sóc khi được phân công.

5. Học tập liên tục để cập nhật kiến thức, kỹ năng và ứng dụng kiến thức đã học để nâng cao chất lượng can thiệp chăm sóc điều dưỡng.

6. Tham gia xây dựng kế hoạch công tác điều dưỡng tại khoa, các hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản, tài liệu liên quan của điều dưỡng theo sự phân công.

III- Cam kết tổ chức thực hiện

Cá nhân tôi cam kết thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình công tác trọng tâm năm 2024 trong quá trình thực hiện, căn cứ vào sự chỉ đạo của lãnh đạo ban, có những công việc phát sinh sẽ điều chỉnh bổ sung cho phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024.

XÁC NHẬN CỦA CẤP UỶ CƠ SỞ

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Người xây dựng chương trình

(Đã ký)

7. Chương trình hành động bổ nhiệm chức vụ

Chương trình hành động ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính thưa các vị đại biểu, Cử tri và các đồng chí!

Tôi tên là ................................................................., sinh ngày............................................

Quê quán:.............................................................................................................................

Nơi cư trú hiện nay: .............................................................................................................

Chức vụ hiện nay: ................................................................................................................

Rất vinh dự cho tôi khi đã được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021– 2026 và được phân bổ về ứng cử tại Đơn vị bầu cử số ..... trên địa bàn huyện..................... Lời đầu tiên xin được trân trọng chúc các quý vị đại biểu, cử tri và các đồng chí mạnh khoẻ, thành đạt, gia đình hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng việc mình được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của cá nhân tôi đối với Cử tri và Nhân dân trong tỉnh, trong đó trước hết là với Cử tri và Nhân dân huyện................., nơi tôi công tác và ứng cử. Để trở thành một người đại biểu của Nhân dân thì ngoài việc gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ mối liên hệ mật thiết với Cử tri và Nhân dân, phản ánh đầy đủ, trung thực ý chí, nguyện vọng của Cử tri và Nhân dân với HĐND và với các cơ quan chức năng, thì người đại biểu còn phải có bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm để thông qua người đại biểu, những ý kiến, kiến nghị của Cử tri được chuyển thể và phản ánh một cách phù hợp, hiệu quả trên nghị trường, từ đó góp phần giúp HĐND tỉnh ban hành những quyết sách phù hợp, kịp thời và giám sát hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, bảo đảm việc tuân thủ đúng pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhà nước và của công dân.

Trải qua nhiều cương vị công tác, tôi thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Rất vinh dự từ tháng 12/2020 đến nay tôi được công tác, làm việc tại huyện................... với cương vị là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ, quân và dân toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội huyện ổn định có bước phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, cơ sở hạ tầng kinh tế, giao thông, giáo dục... ngày càng khang trang. Có 10/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới; huyện được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện còn một số tồn tại đó là: Một số chỉ số phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu còn ở mức thấp và trung bình so với sự phát triển chung của tỉnh. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn chậm. Công tác quản lý đất đai còn gặp nhiều khó khăn. Ở một số tổ chức đảng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu chưa cao. Hiệu lực quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt chưa thực sự quyết liệt.

Nếu vinh dự được cử tri huyện........................... tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh ..................... khoá XIX, tôi sẽ không ngừng nỗ lực, quyết tâm làm tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh, trong đó tập trung vào một số hoạt động trọng tâm sau đây:

1. Không ngừng học tập rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành nghĩa vụ của công dân, của người đảng viên và của người đại biểu HĐND. Gương mẫu chấp hành, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND.

2. Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp vào các nội dung được đưa ra xem xét, quyết định tại các phiên họp của HĐND tỉnh cũng như việc xây dựng và thực hiện chương trình giám sát, việc thực thi pháp luật, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và những vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm

3. Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết hoặc đề nghị các cấp, các ngành theo thẩm quyền giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo quy định của pháp luật.

4. Trên cương vị công tác, với vai trò, trách nhiệm người đại biểu HĐND, người đứng đầu Đảng bộ huyện ......................., luôn nêu cao tinh thần đoàn kết cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có mục tiêu: “...Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân; tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế của địa phương để tạo bước phát triển mới, nhanh, mạnh về kinh tế - xã hội. Triển khai tích cực kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phát triển kinh tế hài hòa, gắn với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường. Chăm lo nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân...”

5. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các tập thể và cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện chương trình trọng tâm toàn khóa, 03 nghị quyết chuyên đề và các Kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện.

- Chú trọng công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch; tăng cường công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường.

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghiệp .......................; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo nguồn thu cho ngân sách cũng như giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

- Tiếp tục triển khai toàn diện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

- Đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư tập trung, điểm dân cư theo quy hoạch để tạo nguồn lực cùng với các nguồn vốn khác từng bước đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông, giáo dục...

- Quan tâm các lĩnh vực văn hóa, giáo dục; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. ­

- Tăng cường công tác quốc phòng - quân sự địa phương, giữ vững an chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở. Tăng cường, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nề nếp công vụ. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp trong mọi hoạt động, đi đôi với tuân thủ pháp luật.

Kính thưa các vị đại biểu, cử tri và các đồng chí

Tôi nhận thức rằng đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh. Tôi luôn cầu thị và mong muốn các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân huyện nhà thường xuyên ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ tôi trong thực hiện nhiệm vụ.

Cuối cùng tôi xin trân trọng cảm ơn và chúc các vị đại biểu, cử tri và các đồng chí mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Chương trình hành động bổ nhiệm trưởng phòng

Tên đơn vị...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày... tháng... năm...

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁ NHÂN
KHI ĐƯỢC BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: .................................................... Ngày sinh: .............................................

Chức vụ/chức danh hiện giữ: ......................................................................................

Đơn vị: .........................................................................................................................

Chức vụ được bổ nhiệm: ............................................................................................

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung công việc sau nếu được bổ nhiệm:

1. Tóm tắt những kết quả công tác chính của bản thân đã đạt được và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong 3 năm gần nhất
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Nhận thức của bản thân về các công việc phải làm

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

3. Nhận thức của bản thân về thực trạng và những tồn tại, hạn chế hiện nay trong công tác

- Tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo: ....................................................

- Chất lượng trong chuyên ngành hiện nay: .......................................................

- Giáo dục kỹ năng sống cho cấp dưới: .............................................................

- Các vấn đề đang gặp phải: ..............................................................................

- Về thực hiện công tác đang đảm nhận: ............................................................

4. Cam kết các nhiệm vụ sẽ thực hiện khi được bổ nhiệm

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

b) Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống: ..........................................

- Về ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: ..........................................

- Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: ...............................................

- Trách nhiệm nêu gương của bản thân; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ: ..................

c) Về mối quan hệ với tập thể lãnh đạo, cấp ủy:.....................................................

d) Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:........................................................................................

đ) Về Chương trình/Kế hoạch công tác sẽ triển khai để thực hiện nhiệm vụ:

[Các kế hoạch, giải pháp cụ thể, nêu rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong tham mưu lãnh đạo,chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nêu rõ giải pháp về công tác phối hợp và nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ với vai trò công tác mới].

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Người xây dựng chương trình

(Đã ký)

Trên đây là Mẫu chương trình hành động cá nhân năm 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
11 91.772
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo