Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho người lao động mới nhất

Mẫu đơn xin nghỉ phép cho người lao động năm 2023 là mẫu đơn thường xuyên được sử dụng trong doanh nghiệp khi cá nhân nào đó có việc riêng, việc gia đình cần giải quyết cần nghỉ một hai ngày như xin nghỉ phép cưới, xin nghỉ phép đi du lịch, nghỉ phép đi khám sức khỏe... Mẫu đơn xin nghỉ phép 2023 được soạn thảo và gửi lên bộ phận hành chính nhân sự và ban hãnh đạo công ty. Mời bạn đọc tải về mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất để tham khảo thêm.

Mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất được Hoatieu.vn biên soạn và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết dưới đây của Hoatieu.vn gồm có các mẫu:

  • Mẫu đơn xin nghỉ phép năm
  • Giấy nghỉ phép theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVT
  • Đơn xin nghỉ phép

1. Ngày nghỉ phép năm của người lao động

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về ngày nghỉ hằng năm (hay thường được gọi là ngày nghỉ phép năm) như sau:

Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

- 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trong trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

2. Mẫu đơn xin nghỉ phép năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

- Căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động 2019;

- Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP);

- Căn cứ quy định của Công ty[1]…………………

Kính gửi: - Ban Giám đốc Công ty[2]..................

- ...........................................................................

Tôi tên là[3]:…………… Sinh ngày[4]:.../…/…

Điện thoại liên hệ[5]: ........................................

Hiện đang làm việc tại[6]: …........... của Công ty[7]……

Tôi làm đơn này để xin phép Công ty cho tôi được nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 từ ngày[8] …/…/2023 đến hết ngày…/…/2023 (tương ứng[9] ... ngày phép hằng năm).

Lý do nghỉ phép[10]:............................................

Trong thời gian nghỉ, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho ông (bà)[11]……………….. hiện đang làm việc tại[12]:………….của Công ty[13]............

Ông (bà)[14] ......................... sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định của Công ty.

Tôi xin cam đoan sẽ cập nhật đầy đủ tình hình công việc trong thời gian nghỉ phép và cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Rất mong Ban Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

BAN GIÁM ĐỐC[15]

(ký và ghi rõ họ tên)

………………

…, ngày…tháng…năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

………………

3. Cách viết đơn xin nghỉ phép năm

[1] Ghi cụ thể tên của Công ty mà người lao động xin nghỉ phép năm đang làm việc.

[2] Ghi cụ thể tên của Công ty mà người lao động xin nghỉ phép năm đang làm việc.

[3] Ghi đầy đủ họ và tên của người lao động xin nghỉ phép năm.

[4] Ghi ngày, tháng, năm sinh của người lao động xin nghỉ phép năm.

[5] Ghi số điện thoại liên hệ của người lao động xin nghỉ phép năm.

[6] Ghi thông tin vị trí làm việc hiện tại của người lao động xin nghỉ phép năm (Tổ/Phòng/Ban/Nhóm).

[7] Ghi tên của Công ty.

[8] Ghi thời gian người lao động muốn xin nghỉ phép.

[9] Ghi cụ thể số ngày người lao động xin nghỉ phép (Xem chi tiết số ngày phép năm mà người lao động nghỉ có hưởng lương tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019).

[10] Ghi lý do nghỉ phép (như là: Chăm sóc con ốm đau, đi du lịch, đi làm giấy tờ tùy thân,…).

[11] Ghi đầy đủ họ và tên của người nhận bàn giao công việc.

Lưu ý: Trường hợp vì đặc thù công việc (như cần bảo mật thông tin) nên không thể bàn giao cho người khác thì ghi rõ “Vì tính chất đặc thù của công việc nên không bàn giao”.

[12] Ghi thông tin vị trí làm việc hiện tại của người nhận bàn giao công việc (Tổ/Phòng/Ban/Nhóm).

[13] Điền tên của Công ty.

[14] Ghi tên của người nhận bàn giao công việc.

[15] Ghi cụ thể người có thẩm quyền phê duyệt đơn xin nghỉ phép năm của Công ty.

4. Trường hợp người lao động sử dụng mẫu đơn xin nghỉ phép năm 2023

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, người sử dụng lao động thường quy định ngày nghỉ phép năm theo một trong 03 hình thức sau đây:

(1) Người lao động được linh hoạt chọn ngày nghỉ phép năm nhưng phải được người sử dụng lao động phê duyệt trước.

Ưu điểm của hình thức này là người lao động có thể chủ động chọn ngày nghỉ phép sao cho phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Tuy nhiên, người lao động sẽ phải nộp đơn xin nghỉ phép năm cho người sử dụng lao động trong trường hợp này.

(2) Người sử dụng lao động ấn định lịch nghỉ hằng năm.

Trước khi ấn định lịch nghỉ hằng năm, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết.

Trong trường hợp này, người lao động sẽ nghỉ phép năm theo lịch nghỉ mà người sử dụng lao động ấn định và không cần phải sử dụng mẫu đơn xin nghỉ phép tại Mục 1.

(3) Người lao động được tự lựa chọn ngày nghỉ phép năm mà không cần người sử dụng lao động phê duyệt nhưng phải thông báo trước khi nghỉ.

Trong trường hợp này, người lao động không cần nộp đơn xin nghỉ phép năm mà thay vào đó chỉ cần thông báo cho người sử dụng lao động biết.

Lưu ý: Trước khi xin nghỉ phép năm, người lao động cần đọc kỹ nội quy lao động và các quy định khác của Công ty về trình tự, thủ tục xin nghỉ phép, thời hạn thông báo/nộp đơn xin nghỉ phép năm để thực hiện cho đúng.

Bên cạnh đó, mẫu đơn xin nghỉ phép năm 2023 nêu tại Mục 1 chỉ mang tính tham khảo, trong trường hợp người sử dụng lao động quy định mẫu xin nghỉ phép dùng cho nội bộ thì người lao động sử dụng theo mẫu đó.

5. Mẫu giấy nghỉ phép theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVT

Mẫu giấy nghỉ phép dưới đây là mẫu chuẩn nhất được ban hành theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVT. Hiện nay mẫu vẫn còn hiệu lực pháp luật. Mời các bạn tham khảo.

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/GNP-….(3)….

…(4)…., ngày tháng năm 20…

GIẤY NGHỈ PHÉP

Xét Đơn xin nghỉ phép ngày ……. tháng …… năm …. của ông (bà)…….(2)…… cấp cho:

Ông (bà): ……………………………(5)………………

Chức vụ: ………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………

Nghỉ phép năm…… trong thời gian: … kể từ ngày …..đến hết ngày….. tại…. (6) …………

Nơi nhận:
- ….(7)….;
- ….(8)….;
- Lưu: VT, …..(9)…..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Xác nhận của cơ quan (tổ chức) hoặc chính quyền địa phương nơi nghỉ phép

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy nghỉ phép.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy nghỉ phép.

(4) Địa danh.

(5) Họ và tên của người được cấp giấy phép.

(6) Nơi nghỉ phép.

(7) Người được cấp giấy nghỉ phép.

(8) Tên đơn vị quản lý trực tiếp.

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

6. Mẫu đơn xin nghỉ phép 2023 cho người lao động

Đây là một mẫu đơn xin nghỉ phép trong nội bộ công ty, mời các bạn tham khảo.

Nội dung chi tiết mẫu đơn xin nghỉ phép như sau:

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty..........

Phòng Hành Chính Nhân sự

Tên tôi là:.........................................................

Vị trí: .............................. Phòng ban:..............

Lý do xin nghỉ: Do gia đình có việc rất gấp nên tôi xin phép công ty cho tôi nghỉ phép vài ngày để xử lý công việc cho ổn thỏa.

Thời gian xin nghỉ: ...........................................

O Xin nghỉ tính phép O Xin nghỉ không tính phép

Kính mong ban lãnh đạo Công ty xem xét và tạo điều kiện cho tôi được phép nghỉ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày.....tháng....năm....
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Phòng hành chính nhân sự
(Ký, họ tên)
Cán bộ phụ trách
(Ký, họ tên)
Người làm đơn
(Ký, họ tên)

Trên đây là Mẫu đơn xin nghỉ phép năm 2023 dành cho người lao động mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
41 204.327
0 Bình luận
Sắp xếp theo