Mẫu bản kiểm điểm tập thể cuối năm đủ đối tượng (Hướng dẫn 25)

Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo Mẫu bản kiểm điểm tập thể cuối năm đủ đối tượng (Hướng dẫn 25) trong bài viết dưới đây. Đây là bản kiểm điểm cuối năm của tập thể chi ủy chi bộ các đơn vị sự nghiệp công lập. Bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm được ban hành theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Bài viết đã được Hoatieu tìm hiểu và cập nhật theo mẫu mới nhất năm 2024. Mời các bạn tham khảo.

1. Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy chi bộ Theo hướng dẫn 25 năm 2024

Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ là văn bản được sử dụng để báo cáo và kiểm điểm các nội dung của chi ủy, chi bộ về các ưu điểm, khuyết điểm, thành tích cùng những hạn chế và nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế trong năm (nhiệm kỳ tới).

Bản kiểm điểm tập thể chi bộ, chi ủy thường do người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo đơn vị chuẩn bị báo cáo theo Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2023 ban hành kèm Hướng dẫn 25 của Ban Tổ chức Trung ương, được lãnh đạo có thẩm quyền trực tiếp lãnh đạo đơn vị, tổ chức đưa ra ý kiến đóng góp, đánh giá xếp loại.

Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy chi bộ Theo hướng dẫn 25 năm 2023
Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy chi bộ Theo hướng dẫn 25 năm 2023

Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

… (Tập thể kiểm điểm)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------

 …., ngày… tháng…. năm…..

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể ........ kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

- Hạn chế, khuyết điểm.

- Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân...

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Bản kiểm điểm tập thể chi bộ thôn, tổ dân phố năm 2024

ĐẢNG BỘ ….

… (Tập thể kiểm điểm)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------

…., ngày… tháng…. năm…..

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm…

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể ........ kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc.

- Các đồng chí trong chi bộ luôn kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên quyết, phương pháp đúng đắn trong việc đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn có ý thức tự giác học tập, trau dồi nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm chắc, hiểu sâu chủ trương, Nghị quyết của Đảng, tình hình thời sự trong nước và thế giới; nói, viết và làm theo đúng quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng.

- Chi bộ đã xây dựng được quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nghiêm, đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ và đóng đảng phí đầy đủ. Các vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo được bàn bạc trong tập thể, phát huy dân chủ tập hợp được trí tuệ của chi bộ.

- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên thực hiện phê bình, tự phê bình trong chi bộ. Qua kiểm điểm đánh giá kết quả công việc được phân công, góp ý để đảng viên khắc phục tồn tại và phát huy các mặt mạnh.

- Đảng viên trong chi bộ luôn cương quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả sự suy thoái tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở chi bộ, ở cơ quan, đơn vị nơi công tác và nơi cư trú.

- Người đứng đầu chi bộ khách quan, công tâm trong phê bình đồng chí, đồng nghiệp; luôn xem tự phê bình và phê bình là hành động cách mạng, là cử chỉ văn hóa trong Đảng, giúp cho mình và cho người được phê bình thấy được tình cảm, trách nhiệm của tổ chức, đồng chí, đồng nghiệp, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; nếu có khuyết điểm, vi phạm phải xử lý đúng nguyên tắc, quy định, quy trình.

- Các đồng chí đảng viên là những người có lối sống lành mạnh, gần gũi với nhân dân, tận tụy với nhiệm vụ được giao, luôn tăng cường giám sát,  chủ động lắng nghe, đối thoại và giải quyết thấu tình đạt lý những vấn đề bức xúc, những quyền lợi chính đáng của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện quan liêu, nhũng nhiễu, vô cảm, gây phiền hà cho người dân. Đồng thời, tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng khu phố, các hoạt động xã hội tại nơi cư trú. Trong năm, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào về thái độ ứng xử, cung cách làm việc của các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

- Với đội ngũ đảng viên trẻ, mặc dù còn chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng luôn nhiệt tình với công việc được giao phó, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chi bộ.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

.............................

Mời bạn đọc tải file word chi tiết để tham khảo và chỉnh sửa

3. Báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhà trường theo nhiệm kỳ

ĐẢNG BỘ ….

… (Tập thể kiểm điểm)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------

........., ngày... tháng... năm...

Kiểm điểm chi ủy nhiệm kỳ 20...- 20...

Chi ủy chi bộ trường tiểu học................ nhiệm kỳ 20...- 20... được chuẩn y theo quyết định số ..................... ngày ................... của Đảng ủy phường ........................., ban chi ủy có 5 đồng chí; đồng chí ...................., hiệu trưởng giữ chức vụ Bí thư chi bộ; đồng chí .......................... – Phó hiệu trưởng giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ; Chi ủy viên gồm ba đồng chí:....................................
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc, ban chi ủy tập trung kiểm điểm, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm như sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc.

Chi ủy chi bộ đã xây dựng Quy chế làm việc, trong đó xác định rõ: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi ủy Chi bộ; vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với các đoàn thể và các hoạt động trong nhà trường; chế độ tự phê bình, phê bình, chế độ hội họp, thông tin báo cáo và quy định thực hiện Quy chế làm việc, chương trình công tác hằng năm, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí trong cấp ủy Chi bộ. Việc thực hiện quy chế làm việc, các quy định, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng mang tính nhất quán, tuân thủ theo nguyên tắc tổ chức đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Ban chi ủy đề cao thực hiện kiểm điểm phê bình, tự phê bình trước chi bộ, đặc biệt trách nhiệm nêu gương của Bí thư và Phó bí thư chi bộ. Duy trì nề nếp sinh hoạt Ban chi ủy thường kỳ 01 lần/tháng trước khi tổ chức họp chi bộ.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

Chi ủy Chi bộ đã bám sát vào nghị quyết của Đảng bộ phường cũng như công tác trọng tâm của ngành để xây dựng Quy chế làm việc và Chương trình công tác.

Nhiệm kỳ qua Chi ủy Chi bộ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ,… kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ, nhóm trong việc thực hiện quy chế, các hoạt động ngoài giờ. Thực hiện các nội dung chuyên đề trong công tác giảng dạy và chăm sóc học sinh. Duy trì chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện, chăm lo cho trẻ nhằm phát triển thể lực, nâng cao trí tuệ trong từng môn học, từng hoạt động.

Kết quả:

+ Tập thể nhà trường đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; Tập thể Lao động Xuất sắc; Sở GD&ĐT tặng giấy khen. Nhà trường đạt cơ quan văn hóa cấp thành phố.

+ UBND tỉnh tặng bằng khen Liên Đội được nhận bằng khen của tỉnh Đoàn và Trung ương Đoàn. Chi Đoàn nhà trường được Ban chấp hành thành đoàn tặng giấy khen nhiệm kì 20... – 20.... Nhà trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng mức độ 1 giai đoạn 20...- 20...

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

- Chi ủy chi bộ đã chủ động lập kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện cho 100% cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn trường nội dung và những điểm mới các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp trên. Trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Cấp ủy chi bộ luôn chú trọng việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong cuộc sống và công tác. Ban chi ủy thực hiện đúng quy định nêu gương, đúng nhiệm vụ của người đảng viên, không có biểu hiện bị suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống từ lời nói đến hành động.

- Cấp ủy chi bộ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi đồng chí trong ban chi ủy đều có 2 mô hình sáng kiến đổi mới quản lý dạy học được cấp thành phố công nhận.

- Chi ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát nhiệm kì 20... – 20... và kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm. Tổng số kiểm tra 6 cuộc giám sát. Kết quả 100% đảng viên chi bộ tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, thành phố, địa phương, viết bài thu hoạch, viết cam kết rèn luyện tu dưỡng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình kiểm tra Ban chi ủy đã kịp thời góp ý, uốn nắn đảng viên thực hiện đúng, thực hiện tốt các quy định của điều lệ Đảng.

- Ban chi ủy tổ chức đánh giá kiểm điểm đảng viên nghiêm túc. Trong nhiệm kì qua, các đồng chí trong ban chi ủy đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 3 đồng chí được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 01 đồng chí được nhận giấy khen của Trung ương Đoàn; 1 đồng chí đồng chí nhận giấy khen của UBND thành phố. 3 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 100% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát triển đảng viên 5 đồng chí vượt chỉ tiêu 2 đồng chí.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

- Hạn chế, khuyết điểm.

+ Việc quán triệt tuyên truyền học tập các nội dung Cương lĩnh, chỉ thị nghị quyết của Đảng tới đảng viên chưa sâu sắc, còn hạn chế. Chi ủy chỉ đạo nhà trường chưa đạt chỉ tiêu trường đạt Lao động xuất sắc.

+ Tính chiến đấu của một số đảng viên chi bộ chưa cao, còn ít tham gia phát biểu thảo luận trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, kiểm điểm công tác đảng.

- Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

+ Ban chi ủy còn dành ít thời gian nghiên cứu Cương lĩnh, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Lãnh đạo chỉ đạo nhà trường, công đoàn tuyên truyền quần chúng thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế sinh con thứ ba nên danh hiệu thi đua của nhà trường không được xuất sắc.

+ Ban chi ủy chưa phát huy được tính chiến đấu của một số đảng viên.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân...

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách kế hoạch hóa gia đình; quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ nghiêm túc, khoa học, bài bản.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 20... - 20....

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, các quy định, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tự phê bình và phê bình trong chi bộ và kiểm điểm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

- Tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và công tác thi đua, khen thưởng.

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

Trên đây là báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 20...-20... và phương hướng nhiệm vụ, biện pháp khắc phục nhiệm kỳ 20...-20... của Cấp ủy chi bộ. Rất mong ý kiến đóng góp, bổ sung của các đồng chí để chúng tôi hoàn thiện bản thân, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ tới.

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Báo cáo kiểm điểm tập thể nhà trường cuối năm 2024

ĐẢNG BỘ ….

… (Tập thể kiểm điểm)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------

…., ngày… tháng…. năm…..

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tập thể Chi bộ THCS.................... tiến hành kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc.

- Chi bộ ra Nghị quyết xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban Chi uỷ, Quy chế hoạt động của Chi bộ. Tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái cục bộ. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

-Tổ chức họp Chi bộ hàng tháng đúng thời gian quy định. Nội dung sinh hoạt Chi bộ đúng theo chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng viên trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng Đảng viên nhất là trong Ban Chi ủy.

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế dân chủ, tất cả mọi công việc đều thực hiện theo nguyên tắc công khai - dân chủ. Nội bộ đoàn kết, trong năm không có hiện tượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của CB,GV,NV cũng như phụ huynh học sinh; Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát Đảng viên trong Chi bộ về việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, GV,NV thực hiện đúng các quy định của Đảng và nhà nước; Tổ chức đánh giá, phân loại đúng thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, viên chức hàng tháng, hàng kỳ và hàng năm, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, để bố trí sắp xếp các vị trí việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn từng đối tượng. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy và năng lực sử dụng CNTT, đáp ứng với nhu cầu của xã hội hiện

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá, bồi dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ, Đảng viên, GV,NV trong đơn vị. Hàng năm lãnh đạo nhà trường đều kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử giáo viên tham dự các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, lí luận chính trị. Trong công tác, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của đơn vị luôn được chú trọng và đề cao về việc xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái, phát huy tính sáng tạo, chủ động công tác ở mỗi Đảng viên, CB,GV,NV trong đơn vị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

- Chi bộ nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhà trường vững mạnh, để phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tích cực xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục. Chú ý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên và GV,NV của trường, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tạo mọi điều kiện cho Đảng viên, CB-GV-NV đi học các lớp chính trị, chuyên môn nâng cao trình độ, quản lý giáo dục.

- Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm lành mạnh, có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân.

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao:

- Công tác PCGD đã đạt tiêu chuẩn hiệu quả và huy động. 100% trẻ vào học lớp 6; không có học sinh bỏ học. Đã được UBND quận công nhận đạt PCGD năm 20.... Hồ sơ sổ sách sạch đẹp lưu giữ khoa học. Thông tin minh chứng rõ ràng chính xác, cập nhật số liệu thường xuyên.

- Tỉ lệ huy động 100% học sinh ra lớp.

- 100% cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ năm học. Hoàn thành chương trình theo qui định, không có hiện tượng cắt xén chương trình. 100% thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Không có giáo viên vi phạm điều cấm giáo viên không được làm.

- Chất lượng hai mặt giáo dục đại trà tăng hơn so với năm học trước .

- Giáo viên dạy giỏi cấp quận: 18/37 GV tham gia, đạt tỉ lệ 53%.

- Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận: 04 đồng chí (đều là đảng viên đang bảo lưu).

- Chất lượng thi vào lớp 10 THPT công lập tăng vượt bậc. Xếp thứ 14/197 trường trong thành phố, vượt chỉ tiêu quận giao.

- Công tác kiểm định chất lượng: Nhà trường đã thường xuyên cập nhật và bổ sung hồ sơ theo tiêu chí của các chuẩn vào cuối mỗi kỳ học. Các loại hồ sơ được giữ gìn bảo quản đúng công tác lưu trữ hồ sơ.

- Cơ sở vật chất của trường được tăng cường, sửa chữa nhằm giữ vững trường đã đạt chuẩn quốc gia và thực hiện tốt phong trào "xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" phấn đấu xây dựng một "nhà trường hạnh phúc".

- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, do đó trong năm học vừa qua không có đơn thư khiếu nại về mọi mặt trong nhà trường. Không có giáo viên vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo,không có học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội.

- Công tác an ninh an toàn trường học được đảm bảo. Không để xảy ra thất thoát hoặc mất tài sản của nhà nước cũng như của cá nhân. Không có học sinh đánh nhau trong, ngoài trường, không có học sinh bị lỷ luật, không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội, không có bạo lực học đường.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

- Chi bộ và nhà trường luôn xác định phải kiên quyết đấu tranh “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong Chi bộ, trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể của trường và mỗi cán bộ, Đảng viên.

- 100% Đảng viên và quần chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, kết hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, để đánh giá kết quả phấn đấu và thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề thi đua của trường trong năm. Tham gia gia đầy đủ các buổi toạ đàm chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” do các cấp tổ chức, Ban Chi ủy, BGH nhà trường rất coi trọng và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đúng theo kế hoạch.

- Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các tệ tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đã đề ra.

- Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên, Chi bộ đã chỉ đạo Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức cá nhân Đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm đã phát hiện trong quá trình kiểm tra của Đảng.

- Việc giám sát các hoạt động của Chi bộ và Nhà trường được thực hiện thường xuyên theo đúng kế hoạch. Công tác kiểm tra Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng được Chi bộ tổ chức xuyên suốt qua các lần sinh hoạt Chi bộ; các Đảng viên đều đăng ký kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng trong năm 20..., qua mỗi lần sinh hoạt tiến hành kiểm tra từ 01 đến 02 Đảng viên; tập trung kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện “Nêu gương”; Đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; việc mua sắm, sử dụng tài sản công; những điều Đảng viên và cán bộ công chức không được làm trong năm đã kiểm tra 100% Đảng viên.

- Trong năm học qua, Cấp ủy chi bộ đã tiến hành lên kế hoạch kiểm tra giám sát 100% Đảng viên, GV, NV và các tổ chức đoàn thể, nhờ đó Chi bộ không xảy ra bất kỳ trường hợp Đảng viên, GV, NV nào vi phạm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Chi bộ nhà trường đã chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong đơn vị. Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% các đồng chí cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ và giáo viên, nhân viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW.

- 100% Đảng viên trong Chi bộ đều kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã tích cực tuyên truyền, vận động người thân và gia đình, nhân dân chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- 100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đều có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Luôn phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, thực hiện nghiêm túc Quy chế chuyên môn của trường, của ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 20...- 20.... Luôn có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau về mọi mặt, thăm hỏi động viên kịp thời.

- Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong mọi hoạt động; tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương; thực hiện tốt chế độ công khai, dân chủ trong nhà trường, theo tinh thần cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”. Luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, các đồng chí Đảng viên gương mẫu trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn. Có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, tham ô lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Luôn gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong Chi bộ và Nhà trường thực hiện nghiêm túc những điều cấm Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

- Hạn chế, khuyết điểm.

+ Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ và họp hội đồng sư phạm nhà trường còn chưa phát huy hết quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, còn e dè, chưa mạnh dạn phát biểu để xây dựng Chi bộ và Nhà trường, còn nể nang, tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong sinh hoạt Chi bộ của một số cá nhân còn nể nang ngại va chạm.

+Công tác giáo dục Stem, phòng học thông mình còn hạn chế, chưa thực hiện được do các điều kiện cơ sở vật chất.

- Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

+ Do chưa thấu hiểu và chia sẻ với nhau lại nể nâng nên tinh thần đấu tranh phê bình chưa cao.

+ Do điều kiện cơ sở vật chất như phòng học nhỏ, số học sinh nhiều, kinh phí đóng học cao nên chưa thực hiện được.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân...

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

- Tăng cường sự lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong mỗi cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên của đơn vị; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong đơn vị; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ.

- Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những mặt yếu kém, chống lại những tư tưởng gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ; lãnh đạo Chi bộ và nhà trường khắc phục tình trạng còn nể nang, né tránh, ngại va chạm.

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

5. Báo cáo kiểm điểm của tập thể năm 2024 về công tác lãnh đạo chỉ đạo hoạt động nhà trường

ĐẢNG BỘ XÃ ...

CHI ỦY TRƯỜNG...

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số:......, ngày ... tháng ... năm 20...

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CHI BỘ NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số ...-KH/ĐU ngày .../.../20... của Đảng ủy xã.......... về việc “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý” năm 2023;

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Tập thể Chi uỷ Chi bộ trường....................... tiến hành kiểm điểm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo với các nội dung chủ yếu trong năm 2023 như sau:

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện Quy chế làm việc:

Ban Chi uỷ, BGH nhà trường đã chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với cán bộ, Đảng viên, GV,NV trong đơn vị. Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% các đồng chí cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ và giáo viên, nhân viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên giữ mối liên hệ với Cấp ủy địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của BCHTW Đảng quy định về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân tại nơi cư trú.

Ban Chi uỷ đã ra Nghị quyết xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ban Chi uỷ, Quy chế hoạt động của Chi bộ. Tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái cục bộ. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức sinh hoạt Chi bộ hàng tháng đúng thời gian quy định. Nội dung sinh hoạt Chi bộ thực hiện đúng theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng viên trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng Đảng viên nhất là trong Ban Chi ủy. Sau mỗi buổi sinh hoạt Chi bộ, Ban chi uỷ đều thực hiện việc tự chấm điểm theo phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ hàng tháng của Chi bộ (theo HD số ...-HD/HU ngày .../..../20... của BTV Huyện ủy..........................)

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế dân chủ, tất cả mọi công việc đều thực hiện theo nguyên tắc công khai - dân chủ. Nội bộ đoàn kết, trong năm không có hiện tượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của CB,GV,NV cũng như phụ huynh học sinh; Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát Đảng viên trong Chi bộ về việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, GV,NV thực hiện đúng các quy định của Đảng và nhà nước; Tổ chức đánh giá, phân loại đúng thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, viên chức hàng tháng, hàng kỳ và hàng năm, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, để bố trí sắp xếp các vị trí việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn từng đối tượng. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy và năng lực sử dụng CNTT, đáp ứng với nhu cầu của xã hội hiện nay.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá, bồi dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ, Đảng viên, GV,NV trong đơn vị. Hàng năm lãnh đạo nhà trường đều kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử giáo viên tham dự các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

Trong công tác, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của đơn vị luôn được chú trọng và đề cao về việc xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái, phát huy tính sáng tạo, chủ động công tác ở mỗi Đảng viên, CB,GV,NV trong đơn vị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

Ban chỉ ủy và lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhà trường vững mạnh, để phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tích cực xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục. Chú ý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên và GV,NV của trường, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Tạo mọi điều kiện cho Đảng viên, CB-GV-NV đi học các lớp chính trị, chuyên môn
nâng cao trình độ, quản lý giáo dục.

Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm lành mạnh, có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân.

............................................

Mời bạn đọc tải file word chi tiết để tham khảo thêm

6. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn xã cuối năm

LĐLĐ HUYỆN……………

BCH CĐCS XÃ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:.............. ..., ngày ... tháng ... năm 20...

BÁO CÁO

kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn xã…………………..

Thực hiện Công văn số…/LĐLĐ ngày………… của Liên đoàn lao động huyện……… về việc hướng dẫn kiểm điểm của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở năm 2023;

Căn cứ kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở xã…………. năm 2023. Ban Chấp hành Công đoàn xã……………. báo cáo kiểm điểm hoạt động công đoàn năm 2023 với những nội dung chủ yếu sau:

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện Quy chế làm việc:

Ban Chấp hành Công đoàn xã đã chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong đơn vị. Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% các đồng chí cán bộ, công chức, đoàn viên, nhân viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú.

Ban Chấp hành Công đoàn đã ra Quyết định về việc xây dựng, ban hành và thực hiện tốt Quy chế làm việc của BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028, bao gồm nội dung: trách nhiệm và quyền hạn của BCH Công đoàn, nguyên tắc và chế độ làm việc trong đơn vị, một số quy định về quản lý, sử dụng tài chính công đoàn và các quỹ khác, các mối quan hệ trong công tác…

Ngoài ra, BCH Công đoàn còn tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái cục bộ. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong hoạt động, Ban Chấp hành công đoàn luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm về phần việc được phân công. Chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác công đoàn và lợi ích đoàn viên luôn được đặt lên hàng đầu. Ban Chấp hành Công đoàn đã duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định, làm việc theo quy chế, chương trình công tác. Thực hiện nghiêm túc chế sộ sơ kết, tổng kết và công tác thi đua khen thưởng trong hoạt động Công đoàn.

Nội bộ đoàn kết, trong năm không có hiện tượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của CB, CC, NV; Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên trong Đảng bộ về việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên thực hiện đúng các quy định của Đảng và nhà nước; Tổ chức đánh giá, phân loại đúng thực trạng đội ngũ cán bộ công chức. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, công chức chức hàng tháng, hàng kỳ và hàng năm để bố trí sắp xếp các vị trí việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn từng đối tượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sử dụng CNTT, đáp ứng với nhu cầu của xã hội hiện nay.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá, bồi dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Hàng năm lãnh đạo đơn vị đều kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử cán bộ công chức tham dự các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

Trong công tác, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của đơn vị luôn được chú trọng và đề cao về việc xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái, phát huy tính sáng tạo, chủ động công tác ở mỗi đảng viên, đoàn viên, cán bộ công chức trong đơn vị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

Ban Chấp hành Công đoàn luôn chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh hướng đến thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở ………….., Ban Chấp hành Công đoàn đã xây dựng, ban hành chương trình hành động của cả nhiệm kỳ; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn, Quy chế phối hợp hoạt động giữa Lãnh đạo Đảng ủy xã với Ban Chấp hành Công đoàn; Quy chế thi đua khen thưởng của Công đoàn cơ sở xã và Kế hoạch hằng năm để triển khai tổ chức thực hiện.

Căn cứ vào năng lực, sở trường của mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí nhằm phát huy tối đa vai trò cá nhân cũng như sức mạnh tập thể Ban Chấp hành. Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, Ban Chấp hành đã tập trung nghiên cứu, tìm tòi nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức.

...........................................

Mời bạn đọc tải file word chi tiết để tham khảo thêm

Các mẫu bản kiểm điểm tập thể đang tiếp tục được cập nhật...

Trên đây là các bản Mẫu bản kiểm điểm tập thể cuối năm đủ đối tượng (Hướng dẫn 25) mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
7 3.005
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    Tải nhanh tài liệu Mẫu bản kiểm điểm tập thể cuối năm đủ đối tượng (Hướng dẫn 25)