Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành 2024 mới cập nhật

Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2023 - Mời các bạn cùng tham khảo mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành mới nhất được Hoatieu sưu tầm và chia sẻ trong bài sau đây.

Mẫu bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2023 lập ra để Đảng viên tự đánh giá, nhận xét quá trình chấp hành quy định, Điều lệ Đảng của mình, đây là bản kiểm điểm đảng viên được các bạn đảng viên thực hiện và nộp lên chi bộ để xét duyệt.

Sau đây là nội dung chi tiết bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành là gì?

Bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành là biểu mẫu được lập ra để đảng viên tự đánh giá, nhận xét việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Đảng trong quá trình hoạt động của bản thân, đồng thời nêu ra những hạn chế, khuyết điểm và đưa ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo.

Việc tự kiểm điểm đảng viên sẽ dựa trên những nguyên tắc như sau:

- Theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, đoàn kết, trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, công khai, đúng thẩm quyền.

- Bảo đảm thống nhất, đồng bộ liên thông trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

- Lấy đạo đức, lối sống, phẩm chất chính trị làm gốc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo trong đánh giá, xếp loại hàng năm.

- Gắn trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm tập thể.

Việc kiểm điểm đảng viên thường được thực hiện theo hàng năm. Vậy mục đích của việc kiểm điểm lại bản thân là gì?

 • Để các cấp tự đánh giá được chất lượng Đảng viên hằng năm, và để các cá nhân Đảng viên tự nhìn lại, tự chỉnh sửa lại bản thân để từ đó có thể sửa đổi khắc phục những hạn chế, đề xuất những ưu điểm trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và của từng Đảng viên.
 • Bản tự kiểm điểm bản thân được đánh giá khách quan, không e ngại, hoặc ngại va chạm thì sẽ đem lại được hiệu quả đánh giá cao, xác định được biểu hiện của sự suy thoái đạo đức, tư tưởng, lối sống để khắc phục và lấy kết quả đó để kiểm điểm lại tập thể.
 • Để các tổ chức Đảng, cấp ủy, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá hằng năm.

Bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành mới nhất năm 2024 được thực hiện theo Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023 dành cho đảng viên không giữ chức vụ quản lý và mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023 dành cho đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Ngoài ra, mời bạn đọc tham khảo Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể cuối năm theo Hướng dẫn 25 năm 2023

2. Mục đích của việc Đảng viên tự kiểm điểm?

Đảng viên tự kiểm điểm là việc làm thường xuyên, yêu cầu bắt buộc đối với mỗi đảng viên. Việc đảng viên tự kiểm điểm, lập bản kiểm điểm theo quý, theo năm là căn cứ để tổ chức, đơn vị, cấp ủy đánh giá, xếp loại đảng viên, cũng là dịp giúp đảng viên "tự phê bình" và "phê bình", nhận ra khuyết điểm, hạn chế của bản thân để có phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ; từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và từng đảng viên.

Với mục đích trên, bản tự kiểm điểm đảng viên cần viết rõ ràng, minh bạch, trung thực những việc đã làm được, chưa làm được của cá nhân đảng viên trong năm, nhìn thẳng vào mặt hạn chế của bản thân để tự sửa đổi.

3. Hướng dẫn viết bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành theo Hướng dẫn 25

Mời bạn đọc tham khảo Mẫu bản kiểm điểm cá nhân chi tiết đã được Hoatieu trình bày đẩy đủ mọi thông tin cần thiết tại bài viết: 16 Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2024 mới cập nhật

Bài viết có sẵn mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân đảng viên không phải cán bộ quản lý và đảng viên là cán bộ quản lý theo Hướng dẫn 25 mới nhất năm 2024 đã được trình bài chi tiết các mục. Bạn đọc chỉ cần tải về và chỉnh sửa cho phù hợp với bản thân, rất thuận tiện và nhanh chóng.

Bản tự kiểm điểm cá nhân đảng viên không phải cán bộ quản lý năm 2024 mới nhất

 Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

-----------------

..............., ngày... tháng... năm.....

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:......................................................

Đơn vị công tác:.......................................... Chi bộ:....................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………………………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.....................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:.....................................................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bản tự kiểm điểm cá nhân đảng viên giữ chức vụ cán bộ quản lý năm 2024 mới nhất

 Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------

…., ngày… tháng…. năm…..

 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:....................................................

Chức vụ Đảng:..........................................................................................................

Chức vụ chính quyền:...............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:.....................................................................................................

Đơn vị công tác:...................................... Chi bộ:......................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

5. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

6. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

 NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:....................................................

.................................................................................................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:..............................................................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:...................................................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cách viết phần ưu điểm, kết quả đạt được:

- Về phẩm chất chính trị:

+ Luôn trung thành với đường lối, sự chỉ đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

+ Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tự nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng chuyên môn, năng lực công tác cho bản thân.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

+ Nêu cao tinh thần, phẩm chất đạo đức đảng viên, không vi phạm quy định những điều giáo viên không được làm.

+ Có lối sống trong sáng lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ, từ đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

+ Học và làm theo Bác , có ý thức đấu tranh phòng, chống các biểu hiện lãng phí, tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

+ Thực hiện tốt dân chủ tại đơn vị và cơ sở; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, chi ủy đảng cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Về tự phê bình và phê bình: Luôn cố gắng trung thực, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, trên cơ sở tôn trọng và cùng giúp nhau tiến bộ để giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ tập thể; tích cực tiếp thu ý kiến đóng góp của cấp trên, đồng nghiệp.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật:

+ Thực hiện tốt nội quy, quy định của đơn vị, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hoàn thành mọi sự phân công, điều động công việc của tổ chức.

+ Tham gia đầy đủ chế độ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ theo quy định, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước.

+ Tham gia tích cực các chương trình họp, hội nghị học nghị quyết do chi bộ, Đảng bộ tổ chức. Đóng Đảng phí đầy đủ.

- Về tác phong, lề lối làm việc:

+ Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực vào các hoạt động chung của tập thể, thể hiện tốt vai trò của người đảng viên.

+ Có tinh thần cầu tiến, không ngừng nỗ lực học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng sống.

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định của đảng, chính quyền, đoàn thể: Luôn nỗ lực học hỏi không ngừng để tích lũy thêm vốn tri thức, kinh nghiệm trong công tác.

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

+ Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động tích cực, sáng tạo trong công việc, thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

+ Luôn chủ động tự phê bình và phê bình để nhìn nhận, đánh giá khách quan khuyết điểm của bản thân.

Cách viết phần hạn chế, nguyên nhân hạn chế:

- Kết quả hoàn thành nhiệm vụ công tác chưa cao.

- Một số mặt về tham gia nhiệm vụ tập thể chưa tốt.

- Còn e ngại, nể nang, chưa mạnh dạn phát biểu để xây dựng Chi bộ.

- Chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu chuyên sâu về các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước...

4. Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng

Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng dưới đây là mẫu bản tự đánh giá chung với nội dung: Ưu điểm về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật và những điểm hạn chế; phương hướng khắc phục; Cuối cùng là đánh giá của lãnh đạo về nội dung tự nhận xét đó.

ĐẢNG BỘ.........................

CHI BỘ.............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày .../.../...

Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ Đảng năm.........

- Họ tên:............................... sinh ngày .../.../.....

- Chức vụ:.........................................................

- Đơn vị công tác:.............................................

- Chi bộ:...........................................................

I/ ƯU ĐIỂM

1/VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ:

- Bản thân tôi luôn có lập trường vững vàng kiên định với đường lối của Đảng, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Gương mẫu tích cực thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm của mình về chuyên môn.

- Có ý thức thực hiện và vận động quần chúng thực hiện nghiên chỉnh nội quy, quy chế của ngành và của trường.

- Kiên quyết đấu tranh, phê phán chống lại các biểu hiện tiêu cực và những hành vi làm trái pháp luật đi ngược với đường lối nghị quyết của Đảng.

- Luôn tự lỗ lực cố gắng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện để nâng cao hiểu biết về chính trị, trau rồi kiến thức để ngày càng vững vàng hơn.

2/ VỀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC:

- Bản thân tôi luôn sống trung thực thẳng thắn, nhiệt tình tích cực trong công tác. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xa hoa, có lối sống lành mạnh trong sáng, chăm chỉ làm việc.

- Luôn khiêm tốn. Có ý thức tự giác. Luôn suy nghĩ đến chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần. Tích cực đấu tranh, góp ý phê bình và tự phê bình.

3/ VỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:

Từ khi tôi được phân công, công tác tại trường tiểu học....................., tôi luôn thực hiện chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, nội quy của nhà trường đề ra.

4/ VỀ TỔ CHỨC KỈ LUẬT:

- Bản thân tôi luôn chấp hành tốt nghị quyết của chi bộ, có ý thức tổ chức kỉ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công.

- Tham gia đầy đủ sinh hoạt Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ trong chi bộ trường tiểu học ................ và Đảng bộ. Thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ của Đảng

- Thực hiện tốt các nội quy, Qui chế của tổ chức Đảng, của cơ quan với các nhiệm vụ được giao.

II/ NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ.

Chưa mạnh dạn phát biểu trước quần chúng, còn nhút nhát

III/ PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

- Hướng phấn đấu trong năm: Luôn luôn tu dưỡng, học tập nâng cao năng lực công tác thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỉ luật, nghiêm túc thực hiện mọi đường lối chính sách của đảng và của nhà nước,

Trên đây là phần tự kiểm điểm của bản thân tôi.

Tôi rất mong chi bộ, các đồng chí Đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng. Tôi xin nghiêm túc tiếp thu để sửa chữa, tu dưỡng và rèn luyện tôi xin ghi nhận những góp ý của các cấp lãnh đạo để bản tự kiểm điểm được đầy đủ hơn.

IV/ TỰ NHẬN XÉT MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG.

(Đánh dấu x vào một ô tương ứng)

4.1 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.
 • Không hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên:

 • Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 • Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Người tự kiểm điểm

(Kí, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG
CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

1/ Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

- Nhận xét đánh giá của lãnh đạo trực tiếp quản lý:

.....................................................................

...................................................................

- Ý kiến ủa tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác phân loại chất lượng

.....................................................................

......................................................................

Kết quả đánh giá, phân loại của cấp có thẩm quyền:

.................., ngày ... tháng ... năm ...

T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

2/ Đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên:

- Nhận xét và xếp loại của hi ủy (chi bộ)

...................................................................

...................................................................

- Chi bộ phân loại chất lượng

...................................................................

...................................................................

- Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng

................, ngày ... tháng ... năm .....

T/M CHI ỦY ...............

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Báo cáo tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2023

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

… ngày, … tháng … năm …

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH NĂM …

Họ và tên: … Ngày sinh: …

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: (nếu có):…

Chức vụ đoàn thể: (nếu có):…

Đơn vị công tác:….

Chi bộ:….

Về tư tưởng chính trị:

- Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

- Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

- Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;

- Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân;

- Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;

- Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí; không nhận hối lộ, đưa hối lộ, không chạy/không chấp nhận việc chạy chức, chạy quyền.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

* Về công tác chuyên môn:…

* Về công tác Chi bộ:…(nếu có thành tích cụ thể thì ghi rõ như: Được Huyện ủy tặng bằng khen, được Tỉnh ủy tặng bằng khen,…)

- Hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.

Về ý thức tổ chức kỷ luật:

- Thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc tổ chức, hoạt động và sinh hoạt của Đảng, chấp hành đúng sự phân công, cũng như sự điều động của Chi bộ, đơn vị đang công tác;

- Luôn thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định;

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng;

- Chấp hành đúng các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị công tác, chi bộ Đảng;

- Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Kết quả phát huy những ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém:

- Luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy chế về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;

- Xây dựng Đảng ủy, Chi bộ đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đơn vị, cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ;

- Thực hiện tốt tất cả các nguyên tắc mà Đảng ủy, Chi bộ đề ra;

- Giải quyết các công việc một cách hiệu quả, đã biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc.

Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân:

- Các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng; kiến thức pháp luật còn hạn chế;

- Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham mưu để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong hoạt động của Chi bộ, Đảng ủy cũng như trong công tác chuyên môn của bản thân;

- Còn e dè, không tự tin đưa ra các đóng góp ý kiến, các đề xuất mới trong sinh hoạt Chi bộ vì còn thiếu tự tin, lo lắng và có sự nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình các đồng chí, đồng nghiệp.

Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới:

- Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

- Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;

- Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành;

- Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

.................., ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi họ tên)

2/ Đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên:

- Nhận xét và xếp loại của chi ủy (chi bộ)

...................................................................

...................................................................

- Chi bộ phân loại chất lượng

...................................................................

...................................................................

…, ngày …tháng…năm 20…
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

- Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng

................, ngày ... tháng ... năm .....
T/M CHI ỦY ...............
(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Bài mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên chấp hành

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày …. tháng…. năm…….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Kính gửi:Chi ủy chi bộ...... Đảng ủy.........

- Tên tôi là: ………………………………………

- Sinh ngày………………………………………

- Nơi ở hiện nay:…………………………………

- Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày………. tháng…….. năm…

- Tại chi bộ:………………………………………

- Chính thức ngày:…………. tại chi bộ:………

- Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:……………………………..Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Về tư tưởng chính trị

- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

- Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống

- Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, giáo viên. Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện các Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

- Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

- Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao

- Trong quá trình công tác Bản thân luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc. Về công tác giảng dạy bản thân tôi luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn, đọc sách báo nhằm tích lũy chuyên môn. Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án đầy đủ, thực hiện đúng quy chế chuyên môn. Với các công việc tập thể bản thân luôn nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với các công viêc được giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.

- Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác.

Tổ chức kỷ luật trong đảng

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.

- Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.

Về hạn chế và khuyết điểm

- Chưa hiểu hết tâm tư, suy nghĩ của học sinh lớp chủ nhiệm

- Đôi khi chưa mạnh dạn góp ý với thành viên của tổ

Biện pháp khắc phục hạn chế khuyết, khuyết điểm:

Quan tâm hơn nữa đến từng đối tượng đảng viên khác trong chi bộ để tìm cách giúp các em và cả tập thể tốt hơn. Mạnh dạn hơn khi góp ý với đồng nghiệp.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ, Đảng bộ. Nay do tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ………………………, đảng bộ………………….

Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy ……………………………………….. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới. Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ……………

………………………………………………………

7. Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành

Đảng bộ: ..............

Chi bộ: ................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH

Họ và tên: ........................................................

Sinh ngày: ......................................................

Ngày vào Đảng: ..............................................

Ngày chính thức: .............................................

Nhiệm vụ được giao: ......................................

Sinh hoạt Đảng tại chi bộ Trường: ..................

Chỗ ở hiện nay: ...............................................

Nơi công tác: ....................................................

Thực hiện chương trình kiểm tra Đảng viên năm ........, tôi nhận thấy bản thân có những ưu khuyết điểm như sau:

1 - Về tư tưởng chính trị:

Bản thân luôn giữ vững lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng.

Tuyên truyền và vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Không ngừng học tập để nâng cao nhận thức và hiểu biết cũng như năng lực công tác. Trong công tác luôn luôn trung thực và khách quan, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, địa phương, thái độ phục vụ nhân dân tốt.

2 - Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh, trong mọi lúc mọi nơi. Trên mọi lĩnh vực công tác, bản thân đều gương mẫu, đầu tàu. Thực hiện nghiêm túc thực hành tiết kiệm về tiền của ,thời gian không tham ô lãng phí, sống giản dị, hoà đồng được đồng chí, đồng nghiệp, phụ huynh tin yêu quý mến. Tuyệt đối không làm những điều đảng viên không được làm.

- Có tinh thần đoàn kết với mọi người, trong công tác trung thực, xây dựng được mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, quan hệ gần gũi với nhân dân, không có biểu hiện xa rời quần chúng nhân dân.

- Luôn xây dựng và gìn giữ mối đoàn kết nội bộ.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần và quyền làm chủ tập thể trong nhà trường, Phối kết hợp và liên hệ chặt chẽ với các lực lượng tham gia giáo dục, với các đoàn thể quần chúng, với phụ huynh và nhân dân.

- Chấp hành nghiêm túc quy chế của ngành, của trường, soạn giảng đầy đủ, kịp thời, đúng chương trình thời khóa biểu quy định, đảm bảo ngày giờ công.

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ về văn hóa, nghiệp vụ, chuyên môn,… để áp dụng vào thực tế công tác.

3 - Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

- Được nhà trường phân công Tổ trưởng Tổ khối 5, Bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet khối 4 - 5, công tác chủ nhiệm lớp 5C, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, bản thân tôi luôn chấp hành tốt sự phân công, tham mưu, đề xuất ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, của Ban thanh tra, của lớp chủ nhiệm cũng như của nhà trường. Nhiệt tình, năng nổ, làm việc có kế hoạch, khoa học, thực hiện tốt, hoàn thành tốt, có hiệu quả những công việc được giao, được BGH đánh giá cao.

- Trong năm qua, với cương vị nhiệm vụ của mình. Bản thân tôi luôn tìm tòi sáng tạo, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm. Đề ra kế hoạch và biện pháp có tính khả thi để Ban thanh tra và tổ 5 thực hiện nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó đưa tổ 5 ngày càng vững bước đi lên và đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

- Trong thời gian qua, bản thân tôi luôn có ý thức học hỏi và tự học hỏi, tìm tòi tài liệu, đọc báo, truy cập Internet để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Tham gia sinh hoạt chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học,… để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân, nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi.

* Về cá nhân:

Năm học ................................. vừa qua, Đạt danh hiệu Lao động Xuất Sắc, Giáo viên Giỏi cấp Huyện, Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A cấp Huyện, chữ viết đẹp cấp Huyện.

* Về tập thể:

Năm học .................., Đạt Tổ lao động Tiên Tiến và được UBND huyện tặng giấy khen.

4- Về tổ chức kỷ luật:

Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và đảng bộ tổ chức.

Đóng đảng phí đầy đủ

5- Tóm tắt những ưu, khuyết điểm chính:

* Ưu điểm: Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, lao động đạt hiệu quả cao.

Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương.

Lối sống lành mạnh trong sáng, được đồng nghiệp, nhân dân tin yêu, quý mến.

* Nhược điểm: Đôi khi còn nể nang, chưa thực sự cương quyết.

6- Phương hướng phấn đấu trong thời gian tới:

Tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những nhược điểm, phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn năm trước.

7- Tự phân loại: Đủ tư cách Hoàn thành tốt nhiệm vụ

........., ngày...tháng...năm...

Người viết kiểm điểm

8. Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành Điều 30 Điều lệ Đảng

Dưới đây là mẫu bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành theo điều 30 của điều lệ đảng, cũng như các bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành khác, bản tự kiểm tra này cũng nêu ưu, khuyết điểm , nguyên nhân của những khuyết điểm, nhược điểm và biện pháp sửa chữa, đề xuất kiến nghị. Mời các bạn tham khảo.

BẢN TỰ KIỂM TRA
Đảng viên chấp hành theo Điều 30 của Điều lệ Đảng

Kính gửi: Chi bộ …………………………………

Họ và tên đảng viên được kiểm tra:……………

Ngày tháng năm sinh:……………………………

Quê quán:…………………………………………

Nơi cư trú hiện nay:………………………………

Ngày vào đảng: ……/…../…… Chính thức ngày: ……/…../……………..

Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ…………. thuộc Đảng bộ……….....

Đơn vị công tác:…………………………………

Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể):………

Thực hiện Kế hoạch số …….-KH/CB, ngày…….tháng……năm….. của Chi ủy Chi bộ ………… (hay Chi bộ ………….) về kiểm tra đảng viên chấp hành theo điều 30, Điều lệ Đảng CSVN (khóa ……) năm 20……, tôi xin tự kiểm điểm như sau:

1/- Về nội dung, thời gian kiểm tra

* Về nội dung:

- Thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

- Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đối với những đảng viên đã được kiểm tra đảng viên chấp hành trước đó.

* Vể thời gian: Theo kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành năm 20…… của Chi bộ, thời gian kiểm tra là từ ngày 1/1/20… đến ngày …./…./20…..

2/- Phần tự kiểm tra

a/- Những ưu điểm:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

b/- Những khuyết điểm, nhược điểm:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

c/- Nguyên nhân của những khuyết điểm, nhược điểm:

* Nguyên nhân khách quan:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

* Nguyên nhân chủ quan:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

3/- Biện pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm

Cần nêu cụ thể các biện pháp khắc phục sửa chữa, thời gian khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, nhược điểm.

4/- Những ý kiến, đề nghị, đề xuất:

Nêu những ý kiến, đề nghị, đề xuất của bản thân đảng viên đối với chi bộ, đảng bộ, đơn vị và BGH Nhà trường; Với cấp trên có liên quan đến nội dung được kiểm tra (nếu có)

Hay ghi không có (nếu không có ý kiến, đề nghị, đề xuất).

5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được kiểm tra.

Trên đây là những nội dung tự bản thân kiểm tra và nhận thấy trong thời gian qua. Tuy nhiên cũng còn những khuyết điểm chưa thấy được, kính đề nghị Chi ủy và các đồng chí đảng viên trong chi bộ đóng góp thêm để bản thân sửa chữa, khắc phục và rèn luyện ngày càng hoàn thiện.

Chân thành cám ơn!

Người viết tự kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

9. Bản tự kiểm điểm Đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng năm 2024

ĐẢNG BỘ..........................

CHI BỘ............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............., ngày... tháng... năm......

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ ĐẢNG VIÊN

Theo Điều 30 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Kính gửi:- Tổ đảng............................
- Chi ủy...............................

Tên tôi là:......................................................................................

Sinh ngày......................................................................................

Nơi sinh........................................................................................

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày.............................................

Chính thức ngày...........................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay...............................................

Căn cứ vào Quyết định số....... - QĐ/CB, ngày............... của Chi bộ................. về việc kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí..................................... - Cán bộ........................, đảng viên thuộc tổ đảng.....................................

Căn cứ vào Kế hoạch số................. - KH/CB, ngày................... của Chi bộ.................. về kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí...............................

Căn cứ vào Kế hoạch số...........- KH/CB ngày................... của Chi bộ.................. về kiểm tra đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với đồng chí........................................

Theo quy trình kiểm tra, lấy mốc thời gia từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023, tôi xin báo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành với các nội dung như sau:

1. Tự kiểm tra chức năng, nhiệm vụ do Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phân công:

 • Ưu điểm:

- Chấp hành sự phân công của đồng chí Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, tôi luôn chủ động tham mưu các văn bản liên quan đến công tác bồi dưỡng cán bộ, đảng viên như: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cả năm, từng quý, từng tháng và từng lớp cụ thể; tổng hợp số liệu báo cáo kết quả kịp thời, đúng thời gian quy định; tham mưu một số văn bản khác liên quan đến công tác của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Các văn bản tham mưu đảm bảo thời gian, có chất lượng, đồng thời luôn bám sát các văn bản hướng dẫn của Đảng và có sự vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế của địa phương.

- Trong quá trình mở các lớp, tôi luôn chủ động bám lớp, theo dõi, quản lý lớp học theo đúng yêu cầu nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo lãnh đạo để xin ý kiến chỉ đạo khi vượt quá thẩm quyền giải quyết. Các lớp dù ngắn hay dài ngày, tôi đều lập sơ đồ vị trí chỗ ngồi cho học viên và quản lý lớp học bằng sơ đồ lớp; chủ động phối hợp với ban cán sự lớp để quản lý, tổ chức lớp học đạt yêu cầu.

- Do bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí trong cơ quan nên trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở lớp vượt mức kế hoạch đề ra và được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên.

 • Nguyên nhân ưu điểm:

Luôn tranh thủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc, sự phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác trong cơ quan;

Bản thân luôn chủ động tự nghiên cứu tài liệu liên quan đến công tác chuyên môn;

2. Tự kiểm tra việc rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống của người cán bộ đảng viên:

 • Ưu điểm:

- Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng; Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn tin tưởng và chấp hành đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, tổ chức.

- Bản thân nhận thức rõ trách nhiệm trước tổ chức, luôn chịu khó nghiên cứu, học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức để phục vụ cho công tác ngày càng tốt hơn. Được phân công nhiệm vụ gì, bản thân đều chấp hành nghiêm túc, tự giác có trách nhiệm cao và đều đạt kết quả tốt.

- Trong sinh hoạt Đảng, tôi luôn nêu cao vai trò của một đảng viên, có ý thức phê và tự phê, góp ý trung thực, thẳng thắn, tham gia ý kiến xây dựng tổ chức chống lại các biểu hiện sai trái; chấp hành nghiêm nguyên tắc của Đảng là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn. Hàng tháng đảm bảo đóng đảng phí đầy đủ và đúng định kỳ.

- Bản thân không vi phạm quy định 19-QĐ/TW của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.

- Trong lối sống hàng ngày bản thân luôn gìn giữ các mối quan hệ đúng mực, ăn mặc giản dị, chi tiêu tiết kiệm, không vụ lợi hoặc lãng phí.

- Trong quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị cũng như đồng chí đồng nghiệp trong cơ quan, bản thân luôn giữ đúng nguyên tắc làm việc, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc và tạo điều kiện cho nhau cùng thực hiện.

 • Nguyên nhân ưu điểm:

Thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan; bản thân luôn lắng nghe ý kiến nhận xét, góp ý của đồng chí, đồng nghiệp và kịp thời sửa chữa những tồn tại, khuyết điểm của bản thân

3. Tự kiểm tra việc tham gia sinh hoạt nơi cư trú:

- Bản thân luôn chấp hành nghiêm quy chế sinh hoạt của Chi ủy Chi bộ thôn; nghe và lĩnh hội tinh thần truyền đạt của Bí thư Chi bộ.

- Trong sinh hoạt chi bộ cũng như họp thôn, tôi luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề liên quan đến công tác phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

- Bản thân và gia đình luôn gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú cũng như các quy định của thôn đề ra và trong năm vừa qua gia đình tôi đã được công nhận là gia đình văn hóa.

4. Những tồn tại và nguyên nhân:

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng bản thân vẫn tự thấy mình còn có một số hạn chế sau:

- Chưa dành thời gian đi nắm bắt tình hình chất lượng, hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên để tham mưu về lĩnh vực chuyên môn sát với nhu cầu thực tế.

- Trong công tác tham mưu một số văn bản, đôi lúc còn để sai sót về lỗi chính tả, câu từ.

 • Nguyên nhân của những hạn chế:

Do khả năng, trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận còn nhiều hạn chế; công việc mang tính thời vụ, có những lúc nhiều lớp được tổ chức liên tục; bản thân đang theo học lớp đại học hành chính nên cũng ảnh hưởng nhiều đến công việc chuyên môn.

5. Phương hướng khắc phục:

Bản thân sẽ cố gắng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận; tự nghiên cứu, học hỏi trên sách vở, sách báo, các kênh thông tin khác và đồng chí đồng nghiệp để nâng cao nhận thức; chủ động hơn nữa trong công việc chuyên môn cũng như các công việc khác của cơ quan và các tổ chức đoàn thể; trong bất cứ trường hợp nào cũng không chủ quan.

Trên đây là nội dung báo cáo tự kiểm tra của bản thân theo nội dung kế hoạch kiểm tra của Cấp ủy Chi bộ giới thiệu. Rất mong các đồng chí trong tổ đảng, chi bộ góp ý thêm giúp tôi khắc phục, sửa chữa những mặt tồn tại để tôi ngày càng hoàn thiện mình hơn, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

........., ngày ………… tháng ……. năm 2023

Người tự kiểm tra

Nhận xét của Chi ủy/Chi bộ....................

10. Đối tượng và nội dung đảng viên thực hiện kiểm điểm?

Theo tiểu mục 1.2 mục 1 phần A Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 đối tượng kiểm điểm là cá nhân như sau:

Đối với cá nhân:

- Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm.

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Theo điểm a tiểu mục 3.2 mục 3 phần A Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định kiểm điểm như sau:

Kiểm điểm đảng viên:

- Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

+ Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) theo quy định.

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Đối với đảng viên là công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

Như vậy, đối tượng và nội dung kiểm điểm cá nhân đảng viên được quy định như trên.

11. Quy trình kiểm tra Đảng viên chấp hành

Chương trình  kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành được thực hiện hằng năm hoặc đột xuất tùy thuộc vào kế hoạch của đảng ủy cấp trên hoặc khi có sự việc bất ngờ xảy ra, cần phải tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành.

Việc kiểm tra, giám sát đảng viên nhằm giúp đảng viên nhận thức đầy đủ và có trách nhiệm thực hiện tốt những nhiệm vụ đã được chi bộ, đảng bộ phân công, luôn chú ý tu dưỡng đạo đức, rèn luyện, là tấm gương cho quần chúng. Thông qua kiểm tra, giám sát cũng nhằm giúp người đứng đầu chi bộ đề ra giải pháp nhằm phát huy những điểm mạnh và hạn chế khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, nâng cao năng lực quản lý, sức chiến đấu của tổ chức đảng và từng đảng viên, xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Nội dung kiểm tra đối với đảng viên thông thường bao gồm:

 • Việc thực hiện nhiệm vụ được Chi bộ, Đảng bộ phân công (kết quả công tác, những việc đã làm được từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra).
 • Những điều đảng viên không được làm (chỉ kiểm tra các điều liên quan đến trách nhiệm của từng đảng viên).

 • Việc đăng ký và thực hiện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Đảng viên đang công tác tại cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm  của mình với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

 • Đối với việc kiểm tra đảng viên là bí thư, phó bí thư chi bộ, còn kiểm tra thêm nội dung: trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm.

Hồ sơ kiểm tra đảng viên chấp hành, gồm:

- Chương trình kiểm tra, giám sát đầu năm của chi bộ.

- Bản tự kiểm tra của đảng viên.

- Nội dung gợi ý kiểm tra của chi ủy hoặc của bí thư chi bộ (nếu có).

- Các tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra (nếu có).

- Kết luận kiểm tra của chi bộ.

Các bước kiểm tra bao gồm:

Bước 1: Chuẩn bị

- Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát đầu năm của chi bộ, chi ủy hoặc đồng chí bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) có trách nhiệm thông báo cho đảng viên được kiểm tra về nội dung, thời gian kiểm tra chấp hànhcủa chi bộ để đảng viên được kiểm tra chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra. Thời gian thông báo trước ít nhất 20 ngày tính đến ngày tiến hành kiểm tra (nên thông báo trong kỳ họp chi bộ liền kề trước khi được kiểm tra).

- Đảng viên được kiểm tra chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra (theo mẫu quy định). Báo cáo tự kiểm tra cần nêu cụ thể ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) đối với từng nội dung được kiểm tra, nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm, biện pháp khắc phục, sữa chữa khuyết điểm, vi phạm; tự đánh giá theo 3 mức: “Chấp hành tốt” hoặc“Chấp hành chưa tốt” hoặc “Có vi phạm” về nội dung kiểm tra.

Bước 2: Kiểm tra

Tại hội nghị chi bộ thường kỳ hằng tháng, chi bộ tiến hành kiểm tra đối với đảng viên:

- Đảng viên được kiểm tra đọc báo cáo tự kiểm tra.

- Chi bộ thảo luận, phân tích, góp ý về nội dung báo cáo tự kiểm tra của đảng viên được kiểm tra; yêu cầu đảng viên được kiểm tra giải trình về những nội dung còn chưa rõ hoặc chưa đầy đủ trong báo cáo tự kiểm tra.

- Đảng viên được kiểm tra tiếp thu và giải trình những ý kiến tham gia của chi bộ.

- Đồng chí chủ trì tổng hợp ý kiến tham gia của chi bộ, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), nguyên nhân, biện pháp khắc phục, sữa chữa khuyết điểm, vi phạm của đảng viên được kiểm tra, lấy biểu quyết của chi bộ bằng hình thức giơ tay về kết luận kiểm tra. Nội dung kết luận của chi bộ được ghi đầy đủ, chính xác trong sổ ghi biên bản của chi bộ.

Trường hợp qua kiểm tra, nếu đảng viên được kiểm tra có nội dung chấp hành chưa tốt, có dấu hiệu vi phạm hoặc có vi phạm thì chi bộ tiến hành kiểm tra hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền (theo phân cấp quản lý cán bộ) tiến hành kiểm tra làm rõ.

Trường hợp qua kiểm tra, chi bộ kết luận đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì chi bộ xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật (thực hiện theo quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đảng).

Bước 3: Sau khi kiểm tra

- Căn cứ vào kết luận kiểm tra của chi bộ, chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) trích kết luận kiểm tra bằng văn bản (theo mẫu quy định) để gửi cho đảng viên được kiểm tra và lưu hồ sơ kiểm tra.

- Chi ủy, chi bộ tiếp tục theo dõi giúp đỡ đảng viên phát huy ưu điểm, sửa chữa,khắc phục khuyết điểm, vi phạm (nếu có).

- Lưu trữ hồ sơ kiểm tra chấp hành.

Lưu ý: Nếu chi bộ có từ 20 đảng viên trở lên và có lập tổ đảng thì việc kiểm tra được tiến hành tại tổ đảng. Cách tiến hành: Đảng viên đọc bản tự kiểm tra tại tổ đảng; tổ đảng tham gia, góp ý về ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của đảng viên được kiểm tra; tổng hợp ý kiến tham gia, góp ý của tổ đảng, báo cáo cho chi ủy để chi ủy báo cáo chi bộ thảo luận, kết luận.

Trên đây là Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
19 151.792
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo