Báo cáo thành tích cá nhân 2023 mới cập nhật

Hoatieu xin chia sẻ Mẫu báo cáo thành tích cá nhân để đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen..... Đây là mẫu báo cáo thành tích cho cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sau khi tải miễn phí bản báo cáo thành tích cá nhân, mời bạn điền đầy đủ thông tin cá nhân, thành tích đạt được để đề nghị được cấp trên khen thưởng xứng đáng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu bản báo cáo tại đây.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân là văn bản cung cấp những thông tin về chức năng, thành tích, nhiệm vụ của một cá nhân nhất định nhằm gửi lên cấp trên xét duyệt vào những mục đích như khen thưởng, tặng thưởng vào dịp cuối năm. Dưới đây là mẫu báo cáo thành tích cá nhân mới nhất 2022 dành cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động lập ra để tổng kết lại những thành tích mà mình đã đạt được trong suốt một năm, từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm tiếp theo.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân dùng cho các Đảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý, đoàn viên công đoàn. Mẫu cần nêu rõ các thông tin cá nhân và đơn vị công tác, thành tích đã đạt được.. từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu. Báo cáo thành tích cá nhân cần có dung ngắn gọn, súc tích, rõ ràng nhưng phải đầy đủ thông tin, viết đúng mục đích, đúng trọng tâm, không viết lan man. Dưới đây là các mẫu sử dụng phổ biến nhất, mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Báo cáo thành tích cá nhân là gì?

Báo cáo thành tích cá nhân là văn bản trình bày toàn bộ kết quả làm việc của những người lao động theo định kỳ để báo cáo lên cấp trên nhằm mục đích làm căn cứ xét duyệt thăng chức, khen thưởng, đề xuất tăng lương...

* Vai trò của mẫu báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân:

Đối với bản thân người lao động, để thông tin cho cấp quản lý biết kết quả, hiệu suất làm việc của mình – sẽ cần dùng đến mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cá nhân, điền thông tin vào đó và nộp lên.

Với cấp quản lý, báo cáo thành tích của từng đơn vị nói chung và cá nhân nói riêng sẽ giúp họ dễ dàng tổng hợp, đánh giá năng lực làm việc của nhân viên và đưa qua quyết định khen thưởng cũng như những chiến lược quản lý, phân bổ lao động một cách hợp lý.

2. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân 2023

Hoatieu xin chia sẻ mẫu báo cáo thành tích cá nhân 2023 mới nhất, đây là mẫu chung cơ bản dành cho các trường hợp. Mời các bạn tham khảo và chỉnh sửa tùy theo tình hình của mình.

Báo cáo thành tích cá nhân 2021

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng.....năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐNGHỊ TẶNG THƯỞNG……………1

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác...

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả... đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua...2.

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH
KHEN THƯỞNG3
(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ4
(Ký, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi báo cáo:

*1. Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp đặc biệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương.

*2. Nếu là tập thể hoặc thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

*3. Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

3. Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng Giấy khen khi có thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác

Đây là bản báo cáo thành tích cá nhân theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP dành cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Mời các bạn tham khảo dưới đây:

ĐƠN VỊ CP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG....... 2

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): .......

- Sinh ngày, tháng, năm: ..................... Giới tính:…

- Quê quán3:............................................................

- Trú quán: ..............................................................

- Đơn vị công tác: ....................................................

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ..............

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ...........................

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ...............

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ...........................................................

2. Thành tích đạt được của cá nhân4: ..................................................................................

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng;

Năm

Hình thc khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐNGHỊ
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

_______________

Lưu ý:

1 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...).

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động... việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,...

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...).

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của trung ương hội, đoàn thể giao.

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương...

5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v...

- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.

- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.

4. Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương cho cá nhân có quá trình cống hiến

Dưới đây là Mẫu số 03 - Báo cáo thành tích cá nhân dành cho các cá nhân muốn đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương cho cá nhân có quá trình cống hiến. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG) HUÂN CHƯƠNG……….1

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): .....

Bí danh2: ................................ Nam, nữ:…………

- Ngày, tháng, năm sinh: .......................................

- Quê quán3: .........................................................

- Nơi thường trú: ................................................

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu, từ trần): .....

- Chức vụ đề nghị khen thưởng (Ghi chức vụ cao nhất đã đảm nhận): .........

- Ngày, tháng, năm tham gia công tác: ................

- Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia các đoàn thể): ......

..............................................................................

- Năm nghỉ hưu (hoặc từ trần): ...........................

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian giữ từng chức vụ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng và đánh giá tóm tắt thành tích quá trình công tác4.

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ (đảng, chính quyn, đoàn th)

Đơn vị công tác

Số năm, tháng giữ chức vụ

II. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

IV. KỶ LUẬT6

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ CÁN BỘ XÁC NHẬN7
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO 8
(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

________________

1 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng.

2 Trường hợp có nhiều bí danh thì chỉ ghi bí danh thường dùng.

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) theo địa danh mới.

4 Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian giữ từng chức vụ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng. Đối với trường hợp đã nghỉ hưu (hoặc từ trần) chưa được khen thưởng thì báo cáo quá trình công tác đến khi nghỉ hưu (hoặc từ trần).

5 Nêu các hình thức khen thưởng (từ Bằng khen trở lên) đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

6 Ghi rõ hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên từ khi công tác đến khi đề nghị khen thưởng (nếu có).

7 Đối với cán bộ đã nghỉ hưu, trước khi xác nhận cần xem xét việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại nơi cư trú.

Đối với cán bộ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý do Ban tổ chức tỉnh ủy hoặc thành ủy xác nhận.

8 Đối với cán bộ đã từ trần: Đơn vị quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu (hoặc từ trần) thì cơ quan quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu hoặc từ trần có trách nhiệm báo cáo, kê khai quá trình công tác (ghi rõ họ, tên,.. chức vụ người tóm tắt quá trình công tác).

5. Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị UBND Huyện khen thưởng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày.tháng.năm.....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng

I- Sơ lược lý lịch:

- Họ và tên: .....................................Bí danh (nếu có):...

- Nam, nữ:........................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:..................................

- Quê quán (3):.................................................

- Nơi thường trú:..............................................

- Đơn vị công tác:..............................................

- Chức vụ hiện nay:..........................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:....................

- Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):..........................

- Quá trình công tác (4):..............................................................

- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:..............................

II- Thành tích đạt được:

1- Sơ lược thành tích của đơn vị (5):...................................................................

2- Thành tích đạt được của cá nhân (6):..............................................................

- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:..............................................

- Thành tích đạt được:.........................................................................

III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (7)

Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị

(ký, đóng dấu)

Người báo cáo thành tích

(ký, ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của cấp trình khen

(ký, đóng dấu)

...............................................................................

Ghi chú:

- (1): Báo cáo thành tích 02 năm trước thời điểm đề nghị đối với Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

- (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

- (3): Đơn vị hành chính: xã (phường, thị trấn); huyện (thành phố thuộc tỉnh).

- (4): Nêu tóm tắt quá trình công tác và thời gian giữ chức vụ chính.

- (5): Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh báo cáo thêm việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước (có xác nhận của cục thuế tỉnh, thành phố nơi đơn vị có trụ sở chính).

- (6): Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…).

- (7): Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

6. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của quản lý

Đây là mẫu báo cáo thành tích cá nhân dành cho cấp bậc quản lý, lãnh đạo - Những con người gánh vác nhiều trách nhiệm trong cơ quan, đơn vị. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

PHÒNG GD&ĐT ..................

TRƯỜNG………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

….…, ngày….. tháng…..năm….

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

I - SƠ YẾU LÝ LỊCH:

Họ và tên:………………………………….............................

Sinh ngày:………………………………................................

Quê quán:……………………………….................................

Trú quán:………………………………...................................

Đơn vị công tác: Trường……………….................................

Chức vụ hiện nay: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:…………..

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao: Phó hiệu trưởng trường...................

2. Thành tích đạt được của cá nhân.

2.1. Sơ lược thành tích của đơn vị:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm học đã đề ra.

- Tham gia đầy đủ các phong trào, các cuộc thi do cấp trên phát động có hiệu quả cao.

2.2. Thành tích đạt được của cá nhân:

- Với nhiệm vụ được giao phụ trách chuyên môn, bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Tích cực bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên dưới nhiều hình thức giúp giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt kế hoạch giao.

- Tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng an toàn thực phẩm.

- Xây dựng bầu không khí thân thiện, đoàn kết trong tập thể sư phạm.

- Tham gia đầy đủ các phong trào, các cuộc thi có hiệu quả cao: Giải nhất cuộc thi: Cán bộ quản lý giỏi"cấp Huyện năm học .................., các cuộc thi do các cấp phát động đều đạt giải nhất, nhì; đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học .................. và năm học……..

- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, huy động phụ huynh học sinh tu sửa một số hạng mục công trình ở 3 cụm.

- Xây dựng môi trường sư phạm: Xanh - sạch - đẹp, an toàn thân thiện.

2.3. Các biện pháp đổi mới công tác quản lý:

- Đổi mới cách kiểm tra, đánh giá, thực hiện tốt 3 công khai 4 kiểm tra, công bằng trong kiểm tra, đánh giá.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng các giờ dạy của giáo viên.

- Luôn gương mẫu đi đầu trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy, xây dựng cá nhân điển hình trong phong trào thi đua. Từ đó nhân diện ra các tổ và toàn trường.

- Tích cực tự học tự bồi dưỡng, tích lũy kiến thức cho bản thân, góp phần lãnh chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

2.4. Các công tác khác:

- Bản thân và gia đình luôn thực hiện đúng, đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị, trong sáng, lành mạnh được chị em trong tập thể sư phạm tín nhiệm.

- Tích cực học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị thông qua các tập san, chuyên đề, qua ti vi, báo…. đảm bảo không lạc hậu về thông tin và có sức lan tỏa trong tập thể nhà trường.

- Tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể, lãnh chỉ đạo đơn vị tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội từ thiện… do đơn vị và địa phương tổ chức.

- Tích cực tham mưu, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giáo viên thông qua các ngày lễ, ngày tết…. đảm bảo cho chị em yên tâm công tác và yêu trường, yêu lớp.

III - CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

Người báo cáo

7. Báo cáo thành tích cá nhân công đoàn

CĐGD HUYỆN………………….
CĐCS…………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị………………………………………………

I. Sơ yếu lý lịch:

Họ, tên: …………… Sinh ngày…tháng…năm…Giới tính (Nam/Nữ)

Quê quán:……………………………………………

Nơi thường trú:………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác:……………………………

Năm tham gia công tác:………………………………

Phụ trách công tác công đoàn từ năm…đã giữ chức vụ……

II. Thành tích tiêu biểu xuất sắc:

Những nội dung cơ bản để viết báo cáo thành tích cá nhân công đoàn:

  • Căn cứ nhiệm vụ được giao của mỗi người, để viết báo cáo những thành tích xuất sắc trong những năm qua ứng với hình thức đề nghị khen thưởng.
  • Cần viết chi tiết, ngắn gọn và rõ ràng nhưng vẫn thể hiện được đầy đủ nội dung những công việc từng làm, thành tích đạt được và có số liệu cụ thể để chứng minh.
  • Nếu bản thân có sáng kiến, đề xuất thì cần trình bày rõ việc nào cá nhân chủ động đề xuất, những công việc nào mong muốn tham gia thực hiện…

III. Những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng

  • Ghi cụ thể hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua gì, cấp nào quyết định, số quyết định khen thưởng với năm đề nghị khen thưởng.
  • Nếu là cán bộ quản lý, lãnh đạo cần kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen.

Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật

Xác nhận của Công đoàn NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

8. Mẫu báo cáo thành tích của giáo viên

PHÒNG GD&ĐT .....
TRƯỜNG.......

Số.... /BCTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------

.............., ngày......tháng......năm.....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIÊU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC .....-.......

I- SƠ LƯỢC LÍ LỊCH:

Tên tôi là: Sinh ngày: ............ Giới tính: ........

Quê quán: ........................................................

Đơn vị công tác: .............................................

Chức vụ hiện nay: ..........................................

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ...................

II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao và đảm nhận:

Năm học .............tôi được nhà trường phân công giảng dạy lớp 3- Bí thư Đoàn trường.

* Những thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:

Năm học ........................ là năm học thực hiện chủ đề "Xây dựng kỉ cương và nâng cao chất lượng" là năm học mà toàn ngành giáo dục " tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn do Bộ Giáo dục phát động: "Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn kết với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo và tích cực triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Trong năm học mang nhiều ý nghĩa này, bản thân tôi thực hiện nhiệm vụ năm học có những thuận lợi và khó khăn cơ bản sau:

+ Thuận lợi:

Trường luôn có đội ngũ giáo viên mạnh về chuyên môn. Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình yêu nghề luôn hưởng ứng, tham gia nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường, ngành phát động và đều đạt kết quả cao.

- Bản thân tôi là giáo viên luôn nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Học sinh ngoan ngoãn, được sự hỗ trợ vở viết và sách giáo khoa dùng chung theo chương trình 135 của Chính phủ.

- Cơ sở vật chất: Có phòng học, bàn ghế, trang thiết bị tối thiểu cơ bản đảm bảo cho công tác dạy và học.

- Luôn được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã, các lực lượng đóng quân trên địa bàn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của địa phương. Nhất là sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo nhà trường, của Phòng Giáo dục và đào tạo ......................

+ Khó khăn:

- Các em đều là con em dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ con hộ nghèo cao nên ảnh hưởng lớn tới học tập .

- Học sinh còn chưa được sự quan tâm của gia đình, chưa có thời gian đầu tư cho việc học.

- Địa bàn dân cư không tập trung, nhiều học sinh còn phải đi học xa (nhất là các bản lẻ).

Căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá lao động tiên tiến, căn cứ vào việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm học ....................; Tôi xin tóm tắt thành tích mà cá nhân tôi đã đạt được trong năm học vừa qua như sau:

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

a . Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đạt chất lượng:

- Bản thân có nhiều tiến bộ rõ rệt về các giờ dạy qua các đợt hội giảng trong năm học.

- Có đầy đủ hồ sơ, các loại sổ sách theo quy định của chuyên môn. Năm học .................. đã được Phòng Giáo dục thanh tra toàn diện đánh giá tiết dạy và chất lượng hồ sơ đạt tốt.

- Chỉ tiêu đạt được:

+ Bài soạn:

Tốt + Khá: 90 %

Trung bình: 10 %

+ Chất lượng giờ dạy:

Tổng số tiết dự: 4 tiết

+ Đạt giỏi: 2 tiết

+ Đạt khá: 2 tiết

Qua khảo sát chất lượng đầu năm học: Tổng số học sinh: 9 em. Trong đó: Giỏi: 0 em; Khá 2 em; Tb: 5em; Yếu: 2 em.

Căn cứ vào chất lượng khảo sát đầu năm tôi đã đưa ra kế hoạch bồi dưỡng và phụ đạo học sinh ba buổi trên tuần, vào đầu giờ và giờ học chính khóa, vào các buổi chiều. Cụ thể là: Một buổi bồi dưỡng học sinh giỏi, viết chữ đẹp vào thứ hai hàng tuần, hai buổi phụ đạo học sinh yếu vào thứ tư, thứ sáu hàng tuần. các buổi còn lại phụ đạo vào đầu giờ và cuối giờ 15 đến 20 phút. Chất lượng cuối năm đạt được như sau:

- Duy trì sĩ số lớp: 9/9 = 100%

* Hạnh kiểm: THDĐ : 9/9 em = 100%

* Học Lực

+ Giỏi: 1 em = 11,1 %

+ Khá: 3 em = 33,3 %

+ Trung bình: 5 = 55,5 %

Chất lượng mũi nhọn:

Tôi thường xuyên quan tâm đến các đối tượng học sinh của lớp nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh. Đặc biệt chú trọng bồi dưỡng đội tuyển mũi nhọn nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi, cụ thể:

1. Các biện pháp đổi mới công tác giảng dạy, những sáng kiến kinh nghiệm:

Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, sách tham khảo, ứng dụng CNTT vào giảng dạy để tìm phương pháp mới nhăm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập.

2. Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

- Là Đảng viên, là người giáo viên, ngoài việc thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ chuyên môn của mình, tôi luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình nhà giáo văn hóa. Gương mẫu trước học trò và đồng nghiệp.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào nhà trường tổ chức. Trong công tác giảng dạy tôi tham gia dự giờ thăm lớp, hội giảng, sinh hoạt chuyên môn để rút kinh nghiệm và đóng góp ý kiến nhằm giúp đỡ đồng nghiệp ngày càng tiến bộ hơn.

3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa chuyên môn nghiệp vụ:

- Với tinh thần tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, tôi đã tham gia đầy đủ các lớp học do các cấp tổ chức để vận dụng vào công việc giảng dạy của mình và nhất là việc giáo dục đạo đức cho học sinh sống, làm việc và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ nhận thức phục vụ tốt cho việc giảng dạy, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, hoàn thành tốt các công việc được giao.

4. Phẩm chất đạo đức:

Là người giáo viên trong thời đại mới, tôi luôn cố gắng trau dồi đạo đức, có lối sống giản dị, không xa hoa lãng phí. Có ý thức xây dựng đoàn kết trong tập thể nhà trường, hòa nhã với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. Hết lòng vì học sinh thân yêu được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh

Luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú cũng như ở cơ quan. Thực sự là tấm gương sáng để học sinh noi theo

Trên đây là những thành tích mà bản thân tôi đã đạt được trong năm học .......... Rất mong sự đóng góp của lãnh đạp trường và cấp trên để năm học tới tôi thực hiện được tốt hơn.

III- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN:

Danh hiệu đạt được trong các năm:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

* Năm học....

- Đạt danh hiệu lao động tiên tiến

- QĐ số ........../ QĐ- UBND, ngày .../.../...

Trên đây là những thành tích mà bản thân tôi đã nỗ lực cố gắng phấn đấu trong năm học qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. Tôi rất mong được hội đồng thi đua các cấp góp ý để cá nhân tôi khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm để ngày càng tiến bộ hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

9. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Đảng viên

Đây là mẫu số 8-HD báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

................, ngày .... tháng ..... năm ....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị tặng bằng khen, Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên đảng viên:………………Nam (Nữ).............

- Ngày, tháng, năm sinh…………………………

- Ngày vào Đảng;…………Ngày chính thức:....

- Đơn vị công tác:…………………………………

- Chức vụ hiện nay (đảng, chính quyền):………

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Sơ lược thành tích của đảng viên

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Kết quả đạt được về số lượng, chất lượng; áp dụng sáng kiến, sửa đổi lề lối làm việc, cải cách hành chính, v.v…

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên: Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng đảng và các đoàn thể; tham gia các hoạt động nơi cư trú, hoạt động xã hội khác, v.v….

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể (nếu là thành viên).

- Đối với đảng viên làm công tác quản lý, nêu thêm vai trò của bản thân đối với tập thể cấp ủy, lãnh đạo và tóm tắt thành tích của đơn vị.

2. Danh hiệu khen thưởng đã nhận được

a) Danh hiệu khen thưởng của các cấp ủy Đảng: Ghi rõ, đầy đủ, liên tục theo năm.

b) Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, đoàn thể.

CẤP ỦY NƠI ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT

ĐẢNG VIÊN BÁO CÁO

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

10. Bản báo cáo thành tích cá nhân của nông dân

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ........
*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............., ngày .... tháng ... năm ....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA HỘI NÔNG DÂN TỈNH

Tên đơn vị đề nghị: ................................................

I- SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình.

- Địa điểm trụ sở: ............................................

- Những đặc điểm chính của đơn vị: .............
.......................................................................

Cơ sở vật chất: .............................................
........................................................................

2. Kết quả thực hiện các nội dung nghị quyết đề ra và kết quả đạt được trên các mặt.

2.1. Xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh

a) Công tác phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hội viên

- Đánh giá chất lượng hội viên (thông qua kết quả hoạt động và thực hiện các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân, tính tiên phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm của người hội viên, thông qua thu nộp hội phí và tỷ lệ tham gia sinh hoạt chi hội của hội viên); Công tác quản lý hội viên ở cơ sở (sổ theo dõi và danh sách hội viên), công tác phát thẻ hội viên…..

- Tình hình phát triển hội viên từ ..........

b) Công tác củng cố xây dựng tổ chức Hội

- Kết quả xây dựng chi hội vững mạnh, các hình thức tổ chức chi hội; kết quả đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội. Đánh giá, so sánh hiệu quả, chất lượng giữa việc tổ chức sinh hoạt chi Hội 01 tháng/lần và 3 tháng/lần.

- Việc chuyển từ tổ chức Đại hội sang Hội nghị chi hội, từ bầu Ban Chấp hành Chi hội sang bầu cán bộ Chi hội: thuận lợi, khó khăn.

- Kết quả về củng cố và phát triển tổ chức cơ sở Hội .

- Đánh giá việc xếp loại chi Hội, cơ sở Hội và huyện Hội từ năm .......

- Nêu những mô hình, cách làm hay, giải pháp hiệu quả trong quá trình thực hiện nghị quyết từ năm ..... đến nay.

c) Công tác tài chính và phương tiện, điều kiện hoạt động

- Các hình thức và kết quả xây dựng quỹ Hội ở cơ sở.

- Bình quân nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên được cấp hàng năm của mỗi cấp; mức khoán kinh phí bình quân/người (đã trừ lương) của mỗi cấp hiện nay.

2.2. Xây dựng Ban Chấp hành các cấp đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý, tổ chức bộ máy và cán bộ giúp việc theo hướng tinh gọn và hiệu quả

a) Tổ chức bộ máy các cấp Hội

- Đổi mới về nhận thức và thực hiện xây dựng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ở cấp mình của nhiệm kỳ 20.... - 20... và cấp tỉnh nhiệm kỳ 20... - 20....

- Tổ chức bộ máy và cán bộ Hội các cấp (số lượng ban, đơn vị và cán bộ, biên chế của cấp huyện. Sự vận dụng, sáng tạo, năng động và sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng về tổ chức bộ máy và cán bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

- Kết quả tham mưu của Hội với cấp ủy về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quy hoạch, đào tạo cán bộ nhằm tăng cường nguồn lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

b) Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp

- Sự phát triển của đội ngũ cán bộ từ chi Hội trở lên (số lượng, chất lượng, năng lực, hiệu quả công tác..).

- Công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Vai trò của Hội Nông dân cấp tỉnh với Hội Nông dân cấp huyện và vai trò của Hội Nông dân cấp huyện với cơ sở về công tác xây dựng và quản lý công tác cán bộ Hội thông qua cấp ủy đảng ở mỗi cấp.

2.3. Xây dựng tổ chức Hội gắn với tổ chức các phong trào thi đua và tham gia một số chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn

Đánh giá hiệu quả của các phong trào thi đua của Hội tạo điều kiện và tác động đến công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và ngược lại.

2.4. Đổi mới công tác chỉ đạo và tham mưu, phối hợp tham gia thực hiện các chương trình, đề án của Hội

- Sự năng động trong hoạt động của Hội Nông dân mỗi cấp trong huy động các nguồn lực về tài chính phục vụ cho công tác Hội (các dự án, chương trình phối hợp, liên kết, huy động xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ Hội…).

- Những đổi mới trong nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục được thực hiện ở cơ sở và ở cấp mình.

- Kết quả tham mưu của các cấp Hội cho cấp ủy Đảng chỉ đạo tổ chức Hội thực hiện tốt nghị quyết về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội các cấp. Sự phối hợp với chính quyền, ban ngành trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC NĂM 20...

NămDanh hiệu thi đuaSố, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

Trên đây là báo cáo thành tích ............................................................................./.

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quanCƠ QUAN, ĐƠN VỊ .....

11. Hướng dẫn làm báo cáo thành tích cá nhân

Báo cáo thành tích cá nhân là căn cứ để cá nhân được xét thưởng. Do đó, khi làm báo cáo thành tích cá nhân, người báo cáo cần đặc biệt lưu ý các điểm sau:

- Về thông tin cá nhân và đơn vị công tác

Khi thực hiện viết báo cáo thành tích cá nhân, các thông tin của người lập báo cáo và đơn vị công tác cần phải được ghi chính xác tuyệt đối.

Việc cung cấp đúng thông tin không sẽ góp phần hiện tính chuyên nghiệp của người lập báo cáo trong công việc.

Trong trường hợp người lập báo cáo điền sai thông tin cá nhân của mình hoặc thông tin về đơn vị công tác, quá trình thực hiện các thủ tục xét thưởng cũng có thể sẽ bị gián đoạn, mất thời gian.

- Về thành tích đã đạt được

Người làm báo cáo cần thể hiện được năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc một cách chi tiết, dễ hiểu nhất. Có thể so sánh kết quả với các năm trước để thấy được sự tiến bộ của bản thân.

Đây là nội dung quan trọng nhất trong báo cáo thành tích cá nhân. Nội dung này quyết định mục đích của việc viết báo cáo có được cấp trên chấp nhận hay không.

Người viết báo cáo phải dựa vào những nhiệm vụ thực tế mà mình đã hoàn thành trong quá trình công tác để làm cơ sở đánh giá năng lực, thành tích của mình.

Ngoài ra, người làm báo cáo còn có thể nêu cả những đổi mới, sáng tạo tích cực trong công việc của mình. Đây là điểm nổi bật trong quá trình công tác và là một yếu tố quan trọng để cấp trên xem xét khen thưởng.

12. Nội dung báo cáo thành tích cá nhân mới nhất

Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân của mỗi một đơn vị, doanh nghiệp không giống nhau tùy nhiên nội dung về cơ bản có những ý chính sau:

- Tên báo cáo.

- Các thông tin cá nhân: Họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi thường trú, đơn vị, chức vụ hiện tại, thời gian công tác…

- Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình hoàn thành công việc.

- Quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân trong công việc được giao.

- Thành tích của cá nhân: Sơ lược, nêu lên được những thành tích mà cá nhân đã đặt được.

- Chữ ký, xác nhận của người báo cáo/ Thủ trưởng đơn vị/ cấp trình khen.

Trên đây đã giới thiệu Báo cáo thành tích cá nhân, mời các bạn tham khảo một số mẫu báo cáo tổng kết năm tiêu biểu khác như Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (áp dụng cho tập thể), Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng, Biểu điểm đánh giá thành tích nhân viên... 

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
126 521.528
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo