Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể 2024 mới cập nhật

Mời các bạn tham khảo bản Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen.... áp dụng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tập thể xuất sắc. Cũng giống như mẫu Báo cáo thành tích cá nhân, bạn đọc tải mẫu báo cáo thành tích tập thể và điền đầy đủ thông tin về tập thể và thành tích đã đạt được.

Báo cáo thành tích sẽ do người đứng đầu tập thể, đại diện tập thể lập ra và gửi cho cơ quan cấp trên có thẩm quyền. Mẫu thường lập ra vào dịp cuối năm, nội dung mẫu báo cáo thành tích thường ghi lại những thành tựu, những công trình, những cống hiến cụ thể của tập thể cho tổ chức và từ đó đề nghị xem xét khen thưởng cho tập thể.

Một số mẫu báo cáo thành tích tập thể thường gặp có thể kể đến như: Báo cáo thành tích chi bộ, Báo cáo thành tích tập thể đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen, Báo cáo thành tích tập thể theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP,....

Bài viết được Hoatieu.vn cập nhật và thêm mẫu báo cáo thành tích mới chi tiết. Mời bạn đọc tải file word để tham khảo thêm.

1. Báo cáo thành tích tập thể là gì?

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (áp dụng cho tập thể) là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích mà tập thể đạt được trong thời gian vừa qua đề nghị tặng thưởng cho tập thể.

Mẫu nêu rõ thông tin, thành tích của tập thể đã đạt được trong thời gian hoạt động vừa qua.

2. Nguyên tắc khen thưởng

Để xem mình có đủ tiêu chuẩn khen thưởng không, mời các bạn cùng tham khảo nguyên tắc khen thưởng dưới đây:

  • Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được;
  • Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu (không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước;
  • Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70 % trở lên để xét khen thưởng. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung; trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung.

3. Mẫu báo cáo thành tích tập thể 2024 hay nhất

Mẫu báo cáo thành tích tập thể
Mẫu báo cáo thành tích tập thể

Mẫu báo cáo thành tích tập thể được áp dụng chung cho mọi tập thể, đơn vị, tổ chức. Tập thể nào cũng có thể sử dụng mẫu dưới đây để báo cáo các thành tích đã đạt được. Về phần sơ lược và đặc điểm tình hình thì người lập mẫu báo cáo sẽ dựa trên tình hình thực tế tại tập thể nơi mình làm việc, sinh sống để báo cáo. Mẫu báo cáo thể hiện rõ ràng và cụ thể chi tiết danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, mời bạn đọc tham khảo mẫu báo cáo thành tích tập thể dưới đây:

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—————
………..,ngày…. tháng…. năm…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
Tên tập thể đề nghị………………

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số ngày tháng năm 20…. của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua;

NămDanh hiệu thi đuaSố, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

NămHình thức khen thưởngSố, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH
KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

4. Báo cáo thành tích của Ủy ban MTTQ cấp xã 2024

Báo cáo thành tích của tập thể Ủy ban MTTQ cấp xã dưới đây nhằm đề nghị cấp trên tặng giấy khen bởi những thành tích đơn vị đã đạt được trong 20 năm hoạt động, xây dựng phong trào tại địa phương. Mời bạn đọc tải file word chi tiết để tham khảo nhé.

UBMTTQ VIỆT NAM HUYỆN.................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...................., ngày... tháng... năm.....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG GIẤY KHEN CỦA ................................

Đơn vị: UBMT Thị trấn .......

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Thuận lợi:

Từ năm 2003 đến 2023, thị trấn Krông Klang đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế- xã hội. Kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều kết quả tích cực. Những phong tục tập quán lạc hậu dần được xóa bỏ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Hệ thống chính trị được tăng cường củng cố, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định…

- Khó khăn:.............

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Như vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

- Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan nhà nước để phát động, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

- Phối hợp, thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên; tham gia với các cơ quan chức năng tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng.

- Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; kịp thời phản ánh, đề xuất các giải pháp để thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

3. Những đặc điểm chính của đơn vị:

- Cơ cấu tổ chức:.....................

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC (KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TRONG 20 NĂM 2003 - 2023)

1. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

1.1. Kết quả tuyên truyền, vận động chung trong các tầng lớp nhân dân

Mặt trận phối hợp các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động có hiệu quả về các Chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã, các chương trình quốc gia về y tế, giáo dục, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống tham nhũng, an toàn giao thông, cảnh quan, vệ sinh môi trường, Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh”; phòng chống dịch bệnh, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9…

Kết quả đã phối hợp tổ chức được ... buổi tuyên truyền với hơn ... lượt người dự. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận
cao trong xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó,  Ủy ban MTTQ xã phối hợp với Đài truyền thanh xã tuyên truyền trên loa đài của xã về Đại hội Mặt trận, ý nghĩa”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời phối hợp với Đài truyền thanh huyện viết tin bài về một số hoạt động của Mặt trận.........................

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện Theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”…

1.2. Kết quả tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Hoạt động tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo luôn được Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên quan tâm thực hiện thường xuyên. Nội dung tuyên truyền tập trung vận động đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhân các ngày lễ, tết MTTQ cùng với Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể thăm và tặng quà trong
các ngày lễ lớn của Tôn giáo, tết cổ truyền dân tộc như:...................Thông qua các đợt thăm hỏi nhằm gắn chặt mối quan hệ giữa Mặt trận và các các vị chức sắc, chức việc, cá nhân tiêu biểu trong dân tộc, tôn giáo góp phần mở rộng khối đại đoàn kết.

* Công tác dân tộc:

Toàn thị trấn có....... hộ dân tộc .............. với .............. nhân khẩu, đời sống bà con người dân tộc thiểu số ổn định và chấp hành tốt chủ trương của Đảng pháp luật của Nhà nước.

Trong 20 năm, MTTQ thị trấn đã vận động cất mới ....... căn nhà Đại đoàn kết cho......hộ đồng bào dân tộc ..............thuộc hộ nghèo......................; Phối hợp tổ chức khai giảng ...... lớp dạy nhạc Ngữ âm cho thanh niên đồng bào dân tộc.................... có............. học viên tham gia lớp học; Vận động hỗ trợ ............ phần quà, khám và cấp phát thuốc cho ........ lượt hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn cho đồng bào dân tộc ......................

....................

* Công tác tôn giáo:

Tạo mối quan hệ tốt với các vị chức sắc, chức việc tạo điều kiện hướng dẫn các vị chức sắc, chức việc thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo đúng theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước.

2. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

.......................................

Mời bạn đọc tải file word chi tiết để tham khảo

5. Báo cáo thành tích tập thể đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen 2024

Mẫu báo cáo thành tích tập thể Hoatieu chia sẻ dưới đây là mẫu thật của một trường học đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen, mời các bạn tham khảo các nội dung mẫu để viết được bản báo cáo riêng cho mình nhé.

PHÒNG GD&ĐT .........
TRƯỜNG THCS .............
Số:....../BC - THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

............., ngày ........ tháng .... năm 2024

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG: BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH

Đơn vị: Trường Trung học cơ sở .......
Năm học ........ - ........

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình.

1.1. Địa điểm trụ sở chính: thôn...............xã ......., huyện ........, tỉnh ..........

- Điện thoại .......................................

- Địa chỉ trang Web ...........................

1.2. Quá trình thành lập và phát triển:

Trường cấp 2 ....... được thành năm ......... Đến năm ........, khi đất nước thống nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sáp nhập trường cấp 1, cấp 2 lấy tên trường Phổ thông cơ sở ........ Năm ......-......., nhà trường tách ra với tên gọi trường Trung học cơ sở ........ Nằm trên khuôn viên rộng hơn 5000 m2 nay thuộc thôn Đại Đồng xã ....... huyện ........ tỉnh ...........

Năm 20...., trường được công nhận là trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 20...-20....., trong các năm học qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự ủng hộ của Hội cha mẹ học sinh nhà trường, cơ sở vật chất nhà trường có nhiều thay đổi giữ vững trường đạt Chuẩn Quốc gia giai đoạn 20....-20.... và tháng 6/20....., đón Sở Giáo dục và đào tạo .......... kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 20....-20....

Năm học 20... - 20... đến nay trường được sự quan tâm của ...tiếp tục xây dựng 8 phòng học trên khu nhà 2 tầng, xây mới khu lán xe học sinh, xây dựng tủ sách lớp học, trang trí lớp học, cải tạo cảnh quan xanh sạch đẹp.

1.3. Những đặc điểm chính của đơn vị:

* Cơ cấu tổ chức:

- Trường có tổng số 27 cán bộ giáo viên, nhân viên( Nữ 21 đồng chí).

- Đảng viên: 19 đồng chí ( Nữ 16 đồng chí).

24/27 CBV = 88,46 có trình độ đạt chuẩn (theo Luật GD 2019. 3 đ/c chưa đạt chuẩn: 1 GV 59 tuổi, 1 giáo viên đang học Đại học, 1 GV Mĩ thuật chưa có lớp học)

- Trường có 02 tổ: Tổ khoa học tự nhiên, tổ khoa học xã hội.

- Các đoàn thể gồm:

+ Tổ chức công đoàn gồm 27 đồng chí.

+ Chi đoàn gồm 7 đồng chí.

* Cơ sở vật chất

- Diện tích trường: 5342 m2.

- Trường có 17 phòng học, trong đó có 17 phòng học mái bằng.

- Hệ thống bàn ghế:

+ Bàn ghế học sinh 4 chỗ ngồi: 212bộ

+ Bảng chống lóa: 18 chiếc

- Trường có đủ phòng hội đồng, thư viên, phòng đọc, phòng thí nghiệm, phòng làm việc của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Đội, văn Phòng, kế toán…

- Phòng bộ môn 08 phòng (05 phòng loại 1: phòng Tin học, phòng Vật lý, phòng Sinh học, phòng Hoá học, phòng lịch sử; 03 phòng loại 2: phòng Âm nhạc, phòng Địa, Công nghệ).

- Thư viện đạt chuẩn.

- Có phòng vi tính với 28 bộ máy vi tính.

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Trường Trung học cơ sở ....... thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của trường Trung học cơ sở.

- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo mục tiêu chương trình giáo dục.

- Quản lí nhà giáo, cán bộ nhân viên; tuyển sinh và quản lí người học.

- Huy động, quản lí các nguồn lực theo quy định của pháp luật. Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu của chuẩn hoá. Thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công văn chỉ đạo của ngành và quy đinh của địa phương.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, xây dựng lực lượng giáo dục rộng khắp trong cộng đồng ...

- Giữ vững trường chuẩn quốc gia giai đoạn 20... - 20...

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Thành tích trong thực hiện chức năng nhiệm vụ.

1.1/ Những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị .

1.1.1 Công tác xây dựng đội ngũ.

- Năm học 2023-2024 là năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đây là những năm học thực hiện chủ đề “Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Để thực hiện tốt được những nội dung kế hoạch, nhiệm vụ năm học, nhà trường đã quan tâm và làm tốt công tác xây dựng đội ngũ, chất lượng ngày càng được nâng lên đáp ứng được mục tiêu giáo dục đề ra.

Cụ thể:

Năm học

Tổng số CB,GV

Danh hiệu TĐ

đã đạt được

Giáo viên dạy giỏi

các cấp

LĐTT

CSTĐCS

Huyện

Tỉnh

2021-2022

28

26

3

9 = 36%

1

2022-2023

27

26

4

10 = 41,7%

0

2023-2024

27

27

Đề nghị: 4

11= 45,8% (TB huyện 30,3%)

0

1.1.2.Chất lượng giáo dục học sinh

* Giáo dục đạo đức:

- Năm học 2023-2024 nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhằm giáo dục tư tưởng và đạo đức cho học sinh thông qua các ngày hoạt động cao điểm và các ngày chào cờ đầu tuần. Tổ chức tìm hiểu truyền thống nhà trường, địa phương qua các buổi ngoại khoá, giờ học lịch sử tổ chức các cuộc thi do cấp trên tổ chức như: Viết thư UPU, tìm hiểu về mất cân bằng giới tính, tổ chức thành công chuyên đề về việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh với chủ đề: Vui đến trường.

* Giáo dục văn hóa:

- Tổ chức xây dựng và điều chình điều chỉnh Chương trình theo Công văn 1113/BGD&ĐT, công văn 3280; 5512/BGD và ĐT và thực hiện đúng kế hoạch chương trình, thời khóa biểu theo chương trình điều chỉnh của Bộ giáo dục. Đưa nội dung dạy học STEM vào nhà trường, bước đầu thực hiện.

- Quan tâm đến học sinh yếu kém, tích cực tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, thực hiện phương châm: "Dừng đến trường, không dừng việc học"

- Tổ chức cho học sinh trở lại trường học theo đúng thời gian quy định về số lượng học sinh/buổi học, quy định về chương trình, môn học.

- Nhà trường động viên khuyến khích giáo viên nâng cao khả năng sáng tạo. Hầu hết giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tự giác nghiên cứu tìm tòi thực hiện sáng tạo các nội dung, do đó đã tạo ra hiệu quả trong công tác dạy học của nhà trường; qua đó khả năng học tập, nhận thức, kĩ năng sống của học sinh được nâng lên. Chất lượng học tập có sự chuyển biến tích cực. Cuộc thi KHKT dành cho học sinh Trung học, sản phẩm của học sinh do cô giáo Lại Thị Thu hướng dẫn đã đạt giải nhì huyện và tham gia thi cấp Tỉnh. Ngoài ra học sinh nhà trường còn tham gia thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, cuộc thi Sáng tạo Khoa học và công nghệ do Sở Khoa học công nghệ và Tỉnh đoàn tổ chức.

- Chất lượng đội tuyển học sinh giỏi lớp 6,7,8 đứng trong tốp đầu toàn huyện xếp thứ 4/31 trường trong huyện điển hình như đội tuyển Ngữ văn 7, ngữ văn 8 xếp thứ 2, Toán 7 xếp thứ 3, toán 8 xếp thứ 5, hóa 8 xếp thứ 6, anh 8 xếp thứ 9, toán 6 xếp thứ 10....

- Cuộc thi viết báo gửi tập san, nhà trường có đồng chí Vũ Hồng Vân đại diện cụm tham gia dự thi.

- CBGV nhà trường thực hiện nghiêm túc việc hội thảo chương trình SGK phổ thông, bồi dưỡng các nội dung chuẩn bị cho thay SGK đã hoàn thành modun 1,2,3 chuẩn bị cho thay SGK cho năm học tiếp theo. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ về đội ngũ, CSVC đáp ứng việc thực hiện chương trình SGK 2018. Ngoài ra nhà trường có 2 GV tham gia dạy thực nghiệm cho SGK lớp 7.

Kết quả của năm học 3 năm học gần đây:

Kết quả xếp loại hạnh kiểm 3 năm gần đây:

Năm học

Tổng số

HS

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2021-2022

403

324

80.86

76

18.91

02

0.50

00

00

2022-2023

443

378

85.33

65

14.67

00

00

00

00

2023 -2024

475

408

85.89

66

13.89

01

0.22

00

00

Kết quả xếp loại học lực 3 năm gần đây:

Năm học

Tổng số

HS

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2021-2022

403

85

21.14

192

47.76

112

27.86

13

3.23

00

00

2022-2023

443

99

22.35

205

46.28

128

28.89

10

2.48

00

00

2023-2024

475

111

23.37

258

54.32

96

20.21

10

2.11

00

00

Chất lượng đội ngũ:

Năm học

TS CBGV

Đạt chuẩn

Trên chuẩn

CSTĐ

GVGT

GVGH

Số đề tài nghiên cứu

Kết quả thi vào THPT

2021-2022

28

28

25

03

01

09

11

17

2022-2023

27

27

24

03

00

09

11

1

2023-2024

27

27

25

04

00

11

15

1

* Chất lượng học sinh giỏi.

Năm học

Giỏi trường

Giỏi huyện

Giỏi tỉnh

Xếp chung

2021-2022

85

50

01

08

2022-2023

99

00

19

2023-2024

111

46

00

20 (HSG lớp 6,7,8 xếp thứ 4)

1.2/ Việc đổi mới công tác quản lý, hành chính.

Năm học 2023-2024 đã tích cực đổi mới và đã đạt được hiệu quả tốt về công tác quản lý hành chính:

- Ban hành kế hoạch cải cách hành chính, triển khai và thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

- Thường xuyên cập nhật, triển khai, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật đến công chức viên chức sâu sát và kịp thời thông qua các cuộc họp, lịch làm việc hàng tháng, hàng tuần, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động, từng tổ chức đoàn thể.

- Các thủ tục hành chính được công khai tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết.

- Công tác tiếp dân được thực hiện tốt: cán bộ nhân viên có thái độ lịch sự, giải quyết nhanh gọn, rõ ràng, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu.

- Nhà trường ban hành các quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể trong ban lãnh đạo, các bộ phận và tổ trưởng chuyên môn bảo đảm hoạt động được thực hiện hiệu quả và đúng quy định.

- Căn cứ Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên; quy chế chuyên môn, quy chế thi đua…mỗi cán bộ giáo viên nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong công tác.

- Công khai cơ sở vật chất, và thu chi tài chính trên trang thông tin điện tử và bảng thông báo của đơn vị.

- Làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền, năm học 2023-2024 nhà trường được hội khuyến học xã tăng 01 tivi 65inch phục vụ công tác dạy và học tiếng anh cho học sinh trị giá 25 triệu đồng.

- Hàng năm nhà trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, có kế hoạch cân đối sử dụng ngân sách.

- Hiện nhà trường đang sử dung hiệu quả các phần mềm như: Phần mềm kế toán Misa, Quản lý học sinh Smas, Quản lý cán bộ Emis, Phần mềm quản lý trường học, SMAS, khai thác có hiệu quả trang Cơ sở dữ liệu ngành...

- Trang thông tin điện tử của trường tanhoavt..edu.vn được cập nhật thường xuyên, thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân của đội ngũ. Nhà trường thường xuyên trao đổi công việc, tuyên truyền, quản lý...thông qua hộp thư điện tử.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn công tác.

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực với tình hình thực tế của đơn vị.

- Xây dựng tập thể đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm trong các công việc của nhà trường

- Nâng cao vai trò của đội ngũ GV cốt cán, nêu gương điển hình trong CBGV.

- Quản lý, chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên đi học nâng chuẩn.

- Tập thể CBGV đoàn kết, thống nhất tinh thần tự giác cao. Sự chỉ đạo chặt chẽ, phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể trong trường.

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo gương mẫu, năng động trong các hoạt động của nhà trường.

- Cán bộ quản lý có kinh nghiệm, chỉ đạo chặt chẽ, cương quyết, có kế hoạch sát với thực tế đơn vị.

- Làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền với các cấp, với phụ huynh học sinh…. để làm tốt công tác giáo dục.

- Ban chuyên môn nhà trường không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tự bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức các chuyên đề có tính chiều sâu…. để nâng cao hiệu quả giáo dục.

- Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp để lôi cuốn học sinh vào các hoạt động, nhằm giáo dục ý thức cho học sinh.

- Có sự phối kết hợp đồng bộ giữa các ban ngành đoàn thể trong trường và ngoài xã hội. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, tthiện

- Trong năm học nhà trường đã tích cực tổ chức tuyên truyền và thực hiện tốt các văn bản về pháp luật, đăc biệt là thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc luật 14 - quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, NĐ36/CP về ATGT và các quy định của ngành, thực hiện nghiêm túc quy định về công tác Dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

- Nhà trường luôn quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức qua việc xây dựng và triển khai các nội quy, quy tắc, tổ chức các hoạt động tập thể, giáo dục truyền

thống tương thân tương ái qua các hoạt động từ thiện,

- Đa số học sinh ngoan thực hiện tốt nội quy, quy định, đặc biệt là trong thời gian chống dịch Covid-19.

- Không có học sinh vi phạm đạo đức nghiêm trọng, không có HS mắc tai tệ nạn xã hội, không có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Xếp loại hạnh kiểm khá cao: không có học sinh xếp loại hạnh kiểm Trung bình, yếu.

- Nhà trường và công đoàn luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ giáo viên, nhân viên, thực hiện nghiêm túc các chế độ, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên cán bộ công đoàn viên.

- Với tinh thần tương thân tương ái nhà trường đã tích cực tham gia công tác từ thiện: ủng hộ đồng bào bị bão lũ, thiên tai, trẻ em bị tàn tật, nhiễm chất độc màu da cam...bằng nhiều hình thức: quyên góp ủng hộ, mua tăm tre, bút... tổ chức tốt chương trình "Mùa xuân tình nghĩa” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 100% cán bộ giáo viên, nhân viên làm tốt công tác đỡ đầu học sinh và xây dựng quỹ để ửng hộ học sinh lớp 8, 9 học bồi giỏi tại huyện. Tham gia đầy đủ các hoạt động nhân đạo tình nghĩa do các cấp phát động : ủng hộ nhiều ngày lương, ủng hộ nhân đạo, đỡ đầu học sinh khó khăn, giúp đỡ GV có hoàn cảnh khó khăn, quỹ phòng chống thiên tai, bảo trợ trẻ em, ủng hộ học sinh bệnh hiểm nghèo trường TH và THCS Vũ Vân. Tổng số tiền ủng hộ lên tới hơn 40 triệu đồng.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể:

- Hàng năm 100% Đảng viên trong chi bộ đều đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2020, chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn nhà trường hoạt động có hiệu quả và đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh.

- Liên đội liên tục đạt Liên đội tiên tiến.

Trên đây là kết quả tiêu biểu của trường THCS ....... huyện ........ tỉnh .......... năm học 2023-2024.

Từ thành tích trên Hội đồng thi đua trường THCS ....... tự đánh giá là Hoàn thành xuất sắc năm học 2023-2024.

Hội đồng thi đua cơ sở trường THCS ....... kính đề nghị các cấp xét duyệt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2021-2022

Tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc

Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND Tỉnh ...........

2022-2023

Tập thể lao động tiên tiến

QĐ số 4146/QĐ- UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện ........

2. Hình thức khen thưởng:

Năm học

Hình thc khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2021-2022

Giấy khen

Quyết định số 285/QĐ-LĐLĐ ngày 17/12/2019 của LĐLĐ huyện .........

2022-2023

Giấy khen

Quyết định số 562-QĐ/HU ngày 09/01/2020 của Ban thường vụ Huyện Ủy huyện ........ tặng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

2022-2023

Bằng khen

Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND Tỉnh .......... tặng đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu năm học 2022-2023

2022-2023

Giấy khen

Quyết định số 322/QĐ-LĐLĐ ngày 16/12/2020 của LĐLĐ huyện ........ tặng Công đoàn có thành tích xuất sắc năm học 2022-2023.

2023-2024

Giấy khen

Quyết định số 6610/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND huyện ........ tặng đơn vị có thành tích tốt trong thực hiện đề án 281.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

6. Mẫu báo cáo thành tích tập thể theo Nghị định 98

Mẫu báo cáo thành tích tập thể mới nhất theo Nghị định 98 là Biểu mẫu số 07: Báo cáo thành tích đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh; Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất - được ban hành kèm theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP quy định về hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng. Thay thế cho Nghị định 91/2017/NĐ-CP và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024. Mời các bạn tham khảo mẫu chuẩn do Hoatieu tổng hợp hoặc có thể chỉnh sửa mẫu trực tiếp trên trang tại đây:

Mẫu báo cáo thành tích tập thể theo Nghị định 98

Mẫu số 07

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng...năm...

TÓM TẮT THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG (TRUY TẶNG)………….. 1
(Về thành tích xuất sắc đột xuất trong………… )

Tên đơn vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thưởng
(Ghi rõ đầy đủ không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Đối với đơn vị ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác...

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo nêu ngắn gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được (trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của Nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân...).

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH
KHEN THƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

ĐƠN VỊ HOẶC CÁ NHÂN BÁO CÁO3
(Ký, đóng dấu)

___________________

1 Địa danh.

2 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

7. Mẫu báo cáo thành tích tập thể chi bộ

Báo cáo thành tích chi bộ đề nghị khen thưởng là mẫu tổng hợp các điểm mạnh, thành tựu mà chi bộ đã thực hiện và đạt được trong thời gian vừa qua. Mỗi một chi bộ chính là từng tế bào của Đảng, chi bộ là nơi trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng đến với quần chúng nhân dân. Từng chi bộ cần phải cố gắng phấn đấu, hoạt động sôi nổi để có thể tuyên truyền đường lối của Đảng một cách sâu rộng nhất. Mời bạn tham khảo và tải về mẫu dưới đây.

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH............

ĐẢNG BỘ (CHI BỘ)....................

.......................................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........ngày..... tháng...... năm 20...

BÁO CÁO

THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG ....(1)

I. Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:

1. Đặc điểm, tình hình:

- Tên tổ chức cơ sở đảng: (ghi đầy đủ, không viết tắt).

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…); các tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuật lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

- Cơ sở vật chất: (2)

2. Chức năng, nhiệm vụ: những chức năng, nhiệm vụ được giao (hoặc đảm nhận).

II. Thành tích đạt được:

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại luật Thi đua – Khen thưởng, Hướng dẫn số........./.........

Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước trong việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với ban, ngành, địa phương và cả nước.(3)

2. Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác: (4)

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận.

Ghi rõ hình thức khen thưởng, Quyết định số, ngày, cơ quan ban hành.

Xác nhận của cấp uỷ cấp trên

T/M CẤP ỦY

(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tặng giấy khen hoặc bằng khen

(2): Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tiết kiệm. Tổ chức nơi làm việc hợp lý khoa học.

(3): Làm tốt việc thao mưu cho lãnh đạo triển khai các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng. Chủ động đề xuất với lãnh đạo về kế hoạch và biện pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện đúng thời gian, đạt hiệu quả cao.

(4): Thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên; thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, đoàn thể.

8. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân

Dưới đây là mẫu báo cáo thành tích cho tập thể và cá nhân mà cụ thể là báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Phần đầu tiên là báo cáo danh sách chung của tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, sau đó là mẫu báo cáo riêng của cá nhân bao gồm các thông tin chung, liệt kê các thành tích đã đạt được và danh hiệu trao tặng. Phần cuối là mẫu báo cáo tập thể thành tích, kết quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tập thể trong năm học vừa qua. Báo cáo kết quả xếp loại và hình thức danh hiệu trao tặng. Mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG ĐỘI …

***

…, ngày .... tháng ... năm ....

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

Các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023 - 2024

(Kèm theo Công văn số... - CV/HĐĐ ngày... /... /..... của Hội đồng Đội …)
-----------------

I. Cấp Trung ương:

1. Tập thể: (bao nhiêu tập thể)

TT

Đơn vị

Tóm tắt thành tích

1

Liên đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2023 - 2024 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):

2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Chỉ kể từ cấp tỉnh trở lên):

3. Xếp loại thi đua năm học 2022 - 2023 và 2023 - 2024

- Năm học 2022 - 2023: Liên đội được Hội đồng Đội huyện B xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua

- Năm học 2023 - 2024: Là liên đội mạnh cấp huyện, dẫn đầu cụm thi đua

2

2. Cá nhân: (bao nhiêu cá nhân)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Tóm tắt thành tích

1

Nguyễn Văn A

Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2023 - 2024 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):

2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Chỉ kể từ cấp tỉnh trở lên):

2

II. Cấp tỉnh:

1. Tập thể: (bao nhiêu tập thể)

TT

Đơn vị

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

1

Liên đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2023 - 2024 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):

2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Kể từ cấp huyện):

3. Xếp loại thi đua năm học 2023 - 2024 và 2023 - 2024

- Năm học 2023 - 2024: Liên đội được Hội đồng Đội huyện B xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua

- Năm học 2023 - 2024: Là liên đội mạnh cấp huyện, dẫn đầu cụm thi đua

Đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

2

Liên đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2023 - 2024 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):

2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Kể từ cấp huyện):

3. Xếp loại thi đua năm học 2023 - 2024 và 2023 - 2024

- Năm học 2023 - 2024: Liên đội được Hội đồng Đội huyện B xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua

- Năm học 2023 - 2024: Là liên đội mạnh cấp huyện, dẫn đầu cụm thi đua

Đề xuất Hội đồng Đội tỉnh

2. Cá nhân: (bao nhiêu cá nhân)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

1

Nguyễn Văn A

Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2023 - 2024 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):

2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Từ cấp huyện trở lên):

Đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

2

Nguyễn Văn A

Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2023 - 2024 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):

2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Từ cấp huyện trở lên):

Đề xuất Hội đồng Đội tỉnh

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
(Đối với hồ sơ đề nghị khen cấp TW)

I. Thông tin chung:

1. Họ và tên:......................................................

2. Ngày sinh:.....................................................

3. Giới tính:........................................................

4. Chức vụ, đơn vị:............................................

5. Địa chỉ:..............................................................

6. Số điện thoại:.....................................................

7. Email:.................................................................

II. Thành tích, kết quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023 - 2024

1. Công tác tham mưu, triển khai chương trình và chỉ tiêu năm học 2023 - 2024

2. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”

2.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

2.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi thực hiện lời dạy Học tập tốt, lao động tốt”

2.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

2.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

2.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

3. Công tác xây dựng Đội vững mạnh

4. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

5. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em

III. Các hình thức khen thưởng đã đạt được (Đề nghị liệt kê theo thứ tự năm tăng dần)

TT

Thời gian

Hình thức khen thưởng

Nội dung

Số quyết định, ngày ký

1

Năm .....

Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương

Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ....

Số ....-QĐ/HĐĐTW ngày ....

IV. Kỷ luật

 

NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cấp ủy/BGH nhà trường

.....................................

Xác nhận của BTV Huyện/thành/thị Đoàn

.....................................

 Xác nhận của Hội đồng Đội tỉnh

.....................................

9. Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể năm 2024

Dưới đây là mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể được cập nhật mới nhất năm 2024, mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—————

1Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN………2

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số ngày tháng năm 20…. của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước4.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7

1. Danh hiệu thi đua;

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thc khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH
KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

10. Cách viết báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

Mẫu báo cáo hiện nay có thể được viết tay hoặc đánh máy, tuy nhiên trong các văn bản hành chính để hình thức và lưu trữ dễ dàng, việc soạn thảo văn bản đánh máy có thể lưu bản mềm và dễ dàng sửa đổi. Dưới đây là cách viết báo cáo cụ thể được chú thích cho từng nội dung được đánh số trong mẫu tại Mục 9 nêu trên, mời bạn đọc tham khảo:

1 Báo cáo thành tích 25 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, 10 năm đối với Huân chương Hồ Chí Minh, 10 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…).

4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).

5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện…

6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận).

7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể năm 2024 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết. Qua đó, các cơ quan, doanh nghiệp tham khảo nhằm viết cho mình một bản báo cáo đầy đủ ý nghĩa.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
58 251.490
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    Tải nhanh tài liệu Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể 2024 mới cập nhật