Mẫu báo cáo kết quả giữa học kì I năm học 2022-2023

Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu báo cáo giữa học kì I năm học 2022-2023, trong bản sơ kết lớp của giáo viên chủ nhiệm này, cô giáo chủ nhiệm sẽ thống kê lại danh sách học sinh, nhằm có phương hướng tốt nhất trong nửa cuối kì 1 để đảm bảo công tác dạy tốt, học tốt trong lớp.

1. Mẫu báo cáo kết quả giữa học kì I là gì?

Mẫu mẫu báo cáo kết quả giữa học kì I hay mẫu sơ kết lớp của giáo viên chủ nhiệm là biểu mẫu được lập ra vào giữa học kỳ 1 của mỗi năm học, giúp giáo viên tổng kết toàn bộ quá trình học tập và rèn luyện của các học sinh trong lớp mình tham gia chủ nhiệm.

Nội dung trong mẫu sơ kết lớp của giáo viên chủ nhiệm được chia thành các nội dung cụ thể bao gồm tổng kết lại số lượng học sinh trong nửa học kì, đánh giá mức độ chuyên cần, chất lượng văn hóa, hạnh kiểm, về tổ chức lớp và các hoạt động khác của lớp, phương hướng trong nửa kỳ học tới.

2. Mẫu sơ kết giữa kì I năm học 2022 - 2023

Mẫu sơ kết giữa kì I năm học 2022 - 2023
Mẫu sơ kết giữa kì I năm học 2022 - 2023

Phòng GD&ĐT ..................................

TRƯỜNG ...................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ KẾT HỌC KÌ 1
NĂM HỌC .......... - ..........

Lớp: ........................ Giáo viên chủ nhiệm: .........................

I. DUY TRÌ SỐ LƯỢNG

1. Đầu năm: .................Nam,............ Nữ.

2. Giữa học kì 1: ..........Nam,:........... Nữ.

- Tăng: ................................ Giảm: .....................

- Họ và tên HS tăng, giảm. Lí do.

II. CHUYÊN CẦN

1. Tổng số lần vắng của lớp: ............... Có phép: .............. Không phép: ..............

2. HS vắng học nhiều nhất: ................................................ Số lần vắng: ..............

3. Tổng số lần HS trốn học, bỏ tiết: ....................................

4. Biện pháp giáo dục HS để duy trì chuyên cần trong lớp học:

(ghi rõ các biện pháp đã thực hiện)

........................................................................

........................................................................

.........................................................................

III. CHẤT LƯỢNG VĂN HÓA, HẠNH KIỂM

1. Tổng hợp số liệu

Mặt giáo dục

TS HS

GiỏiKháTBYếuKém
SL%SL%SL%SL%SL%
Học lực
Hạnh kiểm

2. Nhận định

2.1. Về học lực

....................................................................

....................................................................

....................................................................

2.1. Về hạnh kiểm

....................................................................

....................................................................

....................................................................

2.3. Điều kiện, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học

....................................................................

....................................................................

....................................................................

IV. TỔ CHỨC LỚP, CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Chất lượng hoạt động của mạng lưới cán bộ lớp, tổ, chi đội

....................................................................

....................................................................

...................................................................

2. Nề nếp tự quản, bảo vệ tài sản nhà trường, bảo quản và sử dụng sổ đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm

....................................................................

....................................................................

....................................................................

3. Kết quả giáo dục Văn thể mỹ, tham gia các phong trào, hội thi do nhà trường, Liên đội phát động, tổ chức

....................................................................

....................................................................

....................................................................

4. Số buổi lao động của lớp, tự đánh giá về kết quả lao động

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

5. Kết quả thi đua học kì 1:

.......................................................................

........................................................................

.......................................................................

6. Tình hình thu nạp các khoản tiền theo quy định

.......................................................................

.......................................................................

......................................................................

7. Tổng số học sinh giỏi: .................... Nữ: ............

8. Tổng số học sinh tiên tiến: ............. Nữ: ............

9. Kết quả giáo dục học sinh cá biệt:

......................................................................

......................................................................

......................................................................

V. PHƯƠNG HƯỚNG NỬA CUỐI HỌC KÌ I

......................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

VI. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

1. Đối với đồng nghiệp (GVBM, GVCN khác)

.......................................................................

.......................................................................

2. Các tổ chức, đoàn thể

.......................................................................

......................................................................

3. Đối với BGH nhà trường

.......................................................................

.......................................................................

TỔ TRƯỞNG

(Ghi rõ ý kiến, kí, ghi rõ họ tên)

......................., ngày .....tháng.....năm......

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn học kỳ I

PHÒNG GD&ĐT ………….TRƯỜNG ……………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số :…../BC/Tr…………..…..ngày …..tháng ….năm……..

BÁO CÁO
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CẤP THCS HỌC KỲ I
NĂM HỌC 20..... – 20.....

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I NĂM HỌC 20.....-20.....

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm học 20.....-20..... là năm học thứ 5 thực hiện Chương trình hành động của Chỉnh phủ, Chương trình hành động của Tỉnh, Huyện thực hiện Nghị quyết số

29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Năm học tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và điểm nhấn của ngành; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Với tinh thần và quyết tâm cao của đội ngũ CBGV, sự quan tâm chỉ đạo của phòng GD-ĐT Gio Linh, của lãnh đạo của chi bộ Đảng, sự phối hợp các tổ chức trong nhà trường, hội cha mẹ học sinh. Học kỳ I năm học 20.....-20..... trường ................ cấp THCS tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác sau.

II. KẾT QUẢ

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 01 năm 2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Nhà trường thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới sáng tạo trong quản lý,dạy học và các cuộc vận động các phong trào thi đua của ngành.

Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Tham gia đầy đủ các lớp học nghị quyết, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị do ngành, địa phương tổ chức trong học kỳ I.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học “Triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học”.

Xây dựng tốt khối đoàn kết trong nội bộ, phát huy tốt quy chế dân chủ.

2. Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ và cán bộ quản lý.

Tham mưu cho nhà trường thực hiện tốt công tác phân công lao động trong nhà trường.

Chủ động trong việc bồi dưỡng nhận thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn.

Tích cực bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên thông qua các tiết chuyên đề cấp trường, cấp cụm, cấp huyện và các hội thi khác.

Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập các lớp tập huấn đổi mới phương pháp dạy học.

Từ đầu năm học đã có 05 Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển được thành lập và hoạt động khá hiệu quả.

3. Công tác chuyên môn

a) Chất lượng hai mặt giáo dục: (có phụ lục kèm theo)

b) Kết quả tham gia các hội thi:

* Hội thi học sinh:

Thi Văn hóa khối 9 cấp huyện: Đạt ……. giải. Xếp thứ: ……/…… trong toàn huyện.

Thi kể chuyện theo sách: …… giải KK

Thi KHKT: ……giải KK

* Hội thi giáo viên:

Thi giáo viên dạy giỏi: Cấp huyện: Đạt …… đ/c giáo viên, …… gv được khen, ……giáo viên tham gia thi GVDG cấp tỉnh.

* Chấm chung: Điểm trung bình xếp thứ ……/…… điểm trên …… xếp thứ ……/…… trong toàn huyện.

c) Công tác thao giảng, dự giờ, đổi mới phương pháp dạy học:

Công tác đổi mới phương pháp dạy học được toàn bộ cán bộ giáo viên hưởng úng tích cực, kết quả:

Thao giảng: ……tiết, xếp loại:……giỏi,…… khá. Số tiết thao giảng ƯDCNTT:…… tiết.

Số lượt dự giờ: …… lượt.

Số tiết dạy ƯDCNTT:…… tiết.

Số tiết dạy học tích hợp…… tiết.

Số tiết dạy học HĐNGLL, trải nghiệm sáng tạo: …….

Số tiết dạy lồng ghép giáo dục phòng tránh bom mìn:…… tiết.

Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp: …… chuyên đề cấp trường; ……chuyên đề cấp huyện; …… chuyên đề cấp tỉnh.

Tổng số nhóm nhà giáo cùng phát triển: ……nhóm.

Sản phẩm nghiên cứu KHKT: …… sản phẩm.

Số câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, Năng khiếu -TDTT: …… CLB sinh hoạt……lần/tháng/năm.

d) Công tác ƯDCNTT trong quản lý, dạy học:

Công tác ƯDCNTT trong quản lý và chuyên môn được đẩy mạnh, nhà trường đã thiết lập email nội bộ kết nối thông tin hai chiều, giáo viên đã tích cực sinh hoạt chuyên môn trên trang THKN và Cổng CNTT trường.

100% giáo viên và học sinh có tài khoản trên trang THKN.Các tiết thao giảng đều Ứng dụng CNTT( Trừ môn TD)

Thực hiện sinh hoạt chuyên đề trên trang THKN: 04 chuyên đề và 38 sản phẩm của giáo viên được đăng.

Số tiết dạy ƯDCNTT: …… tiết

e) Công tác hướng nghiệp - dạy nghề.

Thực hiện nghiêm túc chương trình hiện hành, dạy hướng nghiệp cho học sinh khối 9, đã chủ động phân luồng cho học sinh lớp 9

Huy động 100% học sinh khối 8 tham gia học nghề phổ thông, duy trì 100%.

f) Công tác giáo dục thể chất và y tế học đường.

Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc chương trình giáo dục thể chất trong nhà trường, tổ chức các hoạt động TDTT nâng cao sức khỏe cho học sinh. Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng trong toàn trường, tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục học sinh ý thức bảo vệ sức khỏe, giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh thường gặp. Nhà trường có phòng Y tế, có các loại thuốc sơ cứu ban đầu cho học sinh.

Kết hợp với Trung tâm Y tế huyện Gio Linh tuyên truyền về “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên” cho học sinh khối 9. Vận động học sinh tham gia BHYT đạt 100% ( hổ trợ BHYT cho học sinh vùng khó), kết hợp với Trạm y tế xã Gio Việt thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho CBGV và học sinh, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh vào đầu năm học và tiêm phòng uốn ván cho học sinh…

g) Công tác sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học, sử dụng phòng nghe nhìn, phòng bộ môn.

Tổng số lượt mượn và sử dụng đồ dùng và thiết bị dạy học: …… lượt

Phòng nghe nhìn: …… tiết

Phòng bộ môn, phòng tin học:…… tiết

Giáo viên đã tích cực trong công tác mượn, sử dụng đồ dùng dạy học

h) Công tác BDTX:

Nhà trường đã chủ động triển khai kế hoạch BDTX từ đầu năm học, cán bộ giáo viên đã thực sự tự giác thực hiện công tác trực bồi dưỡng thường xuyên, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các lớp học nghị quyết.

100% CBGV đăng ký BDTX, lập kế hoạch tự BDTX theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

i) Công tác kiểm tra nội bộ:

Đội ngũ nhà giáo chấp hành tốt quy chế chuyên môn, thực hiện tốt các loại hồ sơ được quy định.

Tổ trưởng chuyên môn có đầy đủ các loại hồ sơ quy định, có sổ ghi chép quá trình kiểm tra hồ sơ giáo án.

Công tác kiểm tra nội bộ: ……ượt. Trong đó:

- KT toàn diện, chuyên đề: …… lượt, xếp loại : Tốt:……, khá: ……, ĐYC: ……

- KT đột xuất: …… lượt, xếp loại: Tốt: ……, khá:……, ĐYC: ……

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

1. Các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học:

* Ưu điểm:

Triển khai tốt công tác thông tin và thông tin hai chiều.

Trong học kỳ I đã tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm học tập công tác BGHSG

Triển khai kịp thời các nội dung Sở, Phòng giáo dục về tập huấn đến chuyên môn nghiệp vụ đến CB, GV, NV.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra hoạt động dạy và học của giáo viên (dự giờ, thao giảng, kiểm tra HSSS…).

Chuyên môn và tổ chuyên môn thực hiện tốt công tác xây dựng, triển khai và thực hiện kế hoạch.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được thực hiện xuyên suốt trong học kỳ. Giáo viên bồi dưỡng tập trung ở các môn: Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa, Lịch sử. Nội dung bồi dưỡng biên soạn cụ thể và được kiểm duyệt của tổ trưởng.

Tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên đảm bảo tốt các loại hồ sơ sổ sách. Chú trọng xây dựng lại PPCT và đổi mới về phương pháp giảng dạy học. Thực hiện tốt sinh hoạt chuyên môn qua trường học kết nối.

Xây dựng nguồn ngân hàng đề , thực hiện kiểm tra, coi kiểm tra một cách nghiêm túc; đánh giá học sinh chính xác, khách quan.

Hưởng ứng tham gia tốt các cuộc thi do ngành phát động như Thi sáng tạo KHKT, để giải quyết vấn đề trong thực tiễn và dạy học theo chủ đề tích hợp, trải nghiệm sáng tạo, giáo dục phòng tránh bom mìn…

* Hạn chế:

Một số giáo viên còn ngại khó khi thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Việc ƯDCNTT trong dạy học còn chưa nhiều, chất lượng một số tiết ƯDCNTT chưa cao.

Công tác phụ đạo học sinh còn chưa thường xuyên.

Chất lượng giáo dục hai mặt chưa đạt chỉ tiêu, các bộ môn chấm chung kết quả còn thấp.

2. Công tác quản lý chuyên môn:

a. Chuyên môn trường:

* Ưu điểm:

Thực hiện quản lý chuyên môn theo quy định và quy chế chuyên môn.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn phù hợp với chỉ tiêu và tình hình thực tế của nhà trường.

Thực hiện công tác chỉ đạo, động viên; kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn theo đúng kế hoạch.Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học.

Chỉ đạo tốt các tổ chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học.

Công tác tổng hợp, báo cáo thông tin kịp thời.

Chỉ đạo tốt công tác BDHS giỏi khối 9.

* Hạn chế:

Công tác chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện các kế hoạch đôi khi chưa kịp thời.

Chưa chỉ đạo tốt việc đưa các bài giảng E-leaning trên trang THKN và Cổng CNTT.

Chất lượng bộ môn chấm chung chưa cao.

Chưa chỉ đạo tốt công tác phụ đạo học sinh yếu, kém.

b. Tổ chuyên môn:

*Ưu điểm:

Xây dựng tốt kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra hồ sơ giáo án 2 lần/ tháng.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, dự giờ đột xuất.

Chỉ đạo tốt các thành viên thực hiện các nhiệm vụ của năm học.

Xây dựng tốt các chuyên đề cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh

Làm tốt công tác kiểm tra định kỳ.

*Hạn chế:

Chưa chủ động trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn.

Chất lượng đạt chỉ tiêu các tổ chưa đồng đều. Chất lượng bộ môn chấm chung còn thấp.

Chưa làm tốt công tác chỉ đạo giáo viên đưa các bài giảng E-leaning trên trang THKN và Cổng CNTT.

Thực hiện công tác thông tin hai chiều còn chậm.

* Tuyên dương: Tổ Văn - Sử - GDCD đạt thành tích cao trong công tác mũi nhọn và tham gia các hội thi khác.

c. Giáo viên:

*Ưu điểm:

Chấp hành tốt nội quy, quy chế chuyên môn.Có đầy đủ hồ sơ, giáo án theo quy định.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao.

Công tác nghiên cứu KHKT được tăng cường.

Giáo viên đã tích cực tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Đa số giáo viên chủ nhiệm bám sát lớp, có nhiều phương pháp giáo dục học sinh.

* Hạn chế:

Một số giáo viên chưa nhiệt tình trong công tác chuyên môn vẫn còn tình trạng đùn đẩy công việc.

Việc ƯDCNTT còn hạn chế, một số giáo viên chưa đưa các sản phẩm trên trang THKN và Website Trường ............

Chất lượng giáo dục hai mặt chưa đạt chỉ tiêu đề ra; chất lượng giữa các khối, các lớp chưa đồng đều.

Một số giáo viên hồ sơ chưa đẹp, mục hướng dẫn về nhà và rút kinh nghiệm còn sơ sài, chưa cụ thể.

Thực hiện công tác thông tin hai chiều còn chậm.Công tác BDTX, tự học thực hiện chưa thường xuyên.

Một số giáo viên chưa thực sự bám lớp, Công tác HĐNGLL thiếu thường xuyên.

* Tuyên dương: Đ/c: …………………….. … đạt thành tích cao trong công tác BDHGG văn hóa khối 9, sáng tạo KHKT, hùng biện Tiếng Anh, kể chuyện theo sách, thi GVDG cấp huyện.

d. Học sinh:

*Ưu điểm:

Chất lượng Văn hóa 9 cấp huyện: …… giải. Xếp thứ ……/…… trong toàn huyện

Đa số học sinh chăm ngoan, phấn đấu, tu dưỡng tốt.

* Hạn chế:

Chất lượng giáo dục 2 mặt chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Chất lượng bộ môn chấm chung còn thấp.

Một số học sinh còn vi phạm đạo đức; công tác rèn luyện tu dưỡng thiếu thường xuyên. Một số học sinh chưa thật sự vươn lên trong học tập.

* Tuyên dương: lớp 6C đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CẤP THCS HỌC KỲ II

NĂM HỌC 20.....-20......

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Thực hiện nghiêm túc chương trình học kỳ II, tăng cường kỷ cương, nề nếp, nâng cao chất lượng; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ trong xây dựng, phân phối lại chương trình giáo dục hiện hành theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với xã hội.

2. Đẩy mạnh tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2021-2025; phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện nghiêm túc chủ đề năm học “Triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học” và các phong trào thi đua, vận động khác do ngành giáo dục, công đoàn và địa phương phát động.

3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc thực hiện chương trình giáo dục hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm, gắn với giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh; tiếp cận với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới.

4. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

5. Tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu trong đổi mới giáo dục.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chuyên môn, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục và đổi mới phương pháp dạy học. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra nội bộ trường học để kịp thời phát huy các ưu điểm đạt được và khắc phục các tồn tại, hạn chế.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tăng cường thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua bằng những nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sự chuyển biến rõ nét để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giáo dục.

2. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, phù hợp với đối tượng học sinh. Tăng cường nề nếp, kỷ cương trong dạy học; Lồng ghép các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục toàn diện.

3. Tăng cường đổi mới công tác quản lý; BDTX nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Làm tốt công tác đánh giá xếp loại theo chuẩn và công tác thi đua, khen thưởng.

4. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Quản lý, tuyên truyền và sử dụng có hiệu quả hơn các phần mềm quản lý và Website nhà trường.

5. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục. Tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn, thư viện. Tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn để thu hút học sinh đến trường nhằm duy trì số lượng và củng cố chỉ tiêu PCGDTHCS.

6. Tăng cường công tác BDHSG và phụ đạo học sinh yếu kém.

7. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những sai phạm.

8. Tăng cường công tác tham mưu cho nhà trường trong thực hiện quy chế dân chủ, quy chế thi đua.

9. Phát huy kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Tăng cường đầu tư thêm cơ sở vật chất, đặc biệt là thiết bị phục vụ cho đổi mới dạy học trong ƯDCNTT.

Đẩy mạnh công tác tập huấn ƯDCNTT cho cán bộ giáo viên và hỗ trợ cho công tác quản lý Cổng CNTT của trường và trang THKN.

Trên đây là sơ kết kế hoạch hoạt động chuyên môn học kỳ I và nhiệm vụ chuyên môn trong học kỳ II cấp THCS năm học 20.....-20...... Yêu cầu toàn thể CBGV, NV phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế và tồn tại để hoàn thành mục tiêu năm học 20.....-20..... ./.

Nơi nhận:

  • Hiệu trưởng (b/c);
  • Các tổ chuyên môn(t/h);
  • Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

4. Mẫu báo cáo kết quả giữa học kì I

Mẫu báo cáo kết quả giữa học kì I
Mẫu báo cáo kết quả giữa học kì I

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ................

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o-----
Số: /BC-THCS................, ngày 05 tháng 01 năm 20.....

BÁO CÁO
Sơ kết giữa học kỳ I năm học 20.....-20.....

Thực hiện Công văn số……. ngày 24 tháng 8 năm 20..... về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 20.....-20..... của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Quyết định số ……. ngày …./…./20..... của UBND tỉnh……………….. về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 20.....-20..... đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh………………..;

Thực hiện Chỉ thị số ……. ngày …./…./20.... của UBND tỉnh……………….. về nhiệm vụ trọng tâm Giáo dục và Đào tạo tỉnh……………….. năm học 20.....-20.....;

Thực hiện Công văn số …….ngày …./…./20....của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 20.....-20.....;

Thực hiện Kế hoạch ………../KH-PGDĐT ngày …./…./20.... của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20.....-20..... cấp THCS huyện ................;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 20.....-20...... Trường THCS ................ báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 20.....-20..... như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua việc sơ kết nhằm đánh giá đúng thực trạng giáo dục học kỳ I, tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 20.....-20......

- Nêu bật những kết quả đã đạt được, những chuyển biến mới; những tồn tại, nguyên nhân và bài học; những kiến nghị, đề xuất và những vướng mắc cần tháo gỡ để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 20.....-20......

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đánh giá chính xác, khách quan.

B. NỘI DUNG SƠ KẾT

1. Về đội ngũ trong học kỳ I.

Tổng số CBGVNV: …….: BGH:……; HC:……; GV……

Tỷ lệ giáo viên trên lớp ……/…= ….

Theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/07/2017 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định lượng số người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập Hiện thừa: … Phó Hiệu trưởng, … giáo viên Lịch sử, … giáo viên Hóa học. Thiếu: ….Nhân viên Kế toán, … nhân viên Thiết bị và … giáo viên có chuyên môn Tiếng Anh, 01 giáo viên Công dân, 01 giáo viên Thể dục, ….giáo viên Tin học.

CBGVNV được biên chế thành hai tổ chuyên môn và một tổ Văn phòng.

Ban chi ủy cùng với Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học một cách cụ thể hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Kết quả Thi Giáo viên giỏi năm học 20.....-20..... nhà trường đạt 3 giải:

- Giải nhất: GV ……………….. – Môn Lịch sử.

- Giải Nhì: GV ……………….. – Môn Mỹ thuật.

- Giải Ba: GV ………………..– Môn Âm nhạc.

2. Tình hình quy mô trường, lớp, học sinh

Việc phát triển quy mô trường, lớp; việc duy trì sỹ số học sinh, tỷ lệ chuyên cần, tình trạng học sinh bỏ học...

Học sinh

Kế hoạchHiện có HKITăng giảm
Số lớpHọc sinhSố lớpHọc sinhTăngGiảm
TSNữTSNữ

Đánh giá: Nhà trường đã làm tốt công tác huy động số lượng. Kết quả huy động số lượng … học sinh. Duy trì đến nay là … học sinh (… học sinh chuyển đi: ……………).

Có 02 học sinh khuyết tật. … em dân tộc Mường.

3. Chất lượng giáo dục

- Những giải pháp đã thực hiện để nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục toàn diện học kỳ I.

a. Về giáo dục đạo đức.

Trong học kỳ I năm học 20.....-20....., Trường THCS ................ đã thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; việc xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, vệ sinh: các phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chú trọng giáo dục đạo đức học sinh bằng nhiều biện pháp thiết thực cụ thể theo từng chủ đề, chủ điểm vào các buổi tập trung chào cờ đầu tuần, các hoạt động của tổ chức đoàn, đội, thông qua dạy các bộ môn văn hoá- đặc biệt là môn GDCD và thông qua các cuộc thi, các buổi tuyên truyền nhằm chống tai tệ nạn xã hội như phòng chống Ma tuý, HIV, AIDS, ATGT... được nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm túc.

KhốiTổng sốHạnh Kiểm
TốtKháTBYếu
SL%SL%SL%SL%
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9
TS

*Kết quả đạt được so với chỉ tiêu đề ra

TốtKháTBYếu
KHTH%KHTH%KHTH%KHTH%

b. Về giáo dục văn hoá:

Nhà trường đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học; số chủ đề dạy học liên môn đã xây dựng và thực hiện; các nội dung dạy học lồng ghép, nội dung giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong các môn học, hoạt động giáo dục.

Công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn: đổi mới hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn; sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn; tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; kết quả tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "trường học kết nối"; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học; các giải pháp, mô hình giáo dục mới, đặc thù của địa phương:

Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn, nề nếp dạy và học; tổ chức thi và kiểm tra và đánh giá học sinh được thực hiện nghiêm túc, theo các qui định của Bộ, Sở và Phòng GD&ĐT.

Phong trào hội giảng, hội thi hồ sơ chuyên môn được tổ chức rộng khắp ở các tổ chuyên môn trong nhà trường đã thu hút được đông đảo giáo viên tham gia.

* Việc giảng dạy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.

Chỉ đạo tổ chuyên môn phải cung cấp đầy đủ tài liệu chuẩn kiến thức kỹ năng tới giáo viên.

Chỉ đạo soạn giảng, kiểm tra đánh giá học sinh cần bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng quy định.

Các tổ chuyên môn tổ chức các chuyên đề chuyên môn, thảo luận sâu về phương pháp và hình thành kỹ năng cho học sinh. 2 chuyên đề/học kỳ.

Việc đánh giá học sinh được thực hiện theo đúng chuẩn và đúng yêu cầu của học sinh; đánh giá đúng, chính xác về đạo đức, năng lực học tập của học sinh. Việc kiểm tra đánh giá học sinh là việc làm thường xuyên, liên tục trong quá trình giảng dạy của giáo viên, tránh đánh giá bằng cảm tính, không theo quy trình; Các đề kiểm tra đánh giá học sinh được xây dựng trên ma trận, được ký duyệt của Ban giám hiệu và được tổ chức thực hiện nghiêm túc.

KhiTổng sốHọc Lực
GiỏiKháTBYếuKém
SL%SL%SL%SL%SL%
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9
TS

*Kết quả đạt được so với chỉ tiêu đề ra

GiỏiKháTBYếuKém
KHTH%KHTH%KHTH%KHTH%KHTH%

Kết quả các cuộc thi khác:

Trong học kỳ I năm học 20.....-20..... nhà trường thạn gia đầy đủ các cuộc thi do ngành phát động:

- Thi HSG lớp 9: nhà trường có …… HS dự thi đạt …. giải.

Em: ………………..– Giải Khuyến khích Môn Toán

Em ……………….. – Giải Khuyến khích Môn Toán.

Em ………………..– Giải Ba Môn Hóa học

- Thi TDTT cấp huyện: nhà trường đạt … giải Bơi.

- Thi Nghiên cứu khoa học đối với học sinh lớp 8, 9 có … SP dự thi: …SP đạt KK: Định hướng sử dụng mạng xã hội cho học sinh trường THCS ................ và Tự chế thực phẩm chức năng nhuận tràng.

4. Công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ

- Kết quả công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã ................ đã đạt được

(tính đến thời điểm 30/9/20.....):

- Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3;

- Duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

5. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách, việc thực hiện các khoản thu, chi trong trường học; việc thực hiện công khai, công tác xã hội hoá giáo dục.

* Triển khai thực hiện:

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu trong các văn bản chỉ đạo: Công văn số 682/SGDĐT-KHTC ngày 10/8/20..... của Sở GD&ĐT tỉnh……………….. về việc hướng dẫn thực hiện thu, chi, quản lý và sử dụng các khoản thu trong trường học năm học 20.....-20.....; Công văn số 228 /PGDĐT ngày 15/8/20..... của Phòng Giáo dục và Đào tạo ................ về việc V/v thực hiện thu, chi, quản lý và sử dụng các khoản thu trong trường học năm học 20.....-20.....; Công văn số 1065/SGDĐT-KHTC ngày 18/9/20..... của SGDĐT……………….. về việc sửa đổi Công văn số 682/SGDĐT-KHTC ngày 10/8/20..... của Sở GD&ĐT tỉnh………………...

* Kết quả:

Học kỳ I năm học 20.....-20.....: Nhà trường phấn đấu làm tốt công tác xã xã hội hoá giáo dục, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện, nguyện vọng được đóng góp tự nguyện hoặc tài trợ hỗ trợ cả vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy và học cho nhà trường.

Nhà trường đã huy động Tài trợ được … chiếc ghế đá làm khu học ngoài trời kết hợp đọc sách cho học sinh.

Huy động Tài trợ tổng số tiền là…….đồng để bổ xung CSVC cho nhà trường.

6. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tính đến tháng 12/20......

Đánh giá: Nhà trường đã đón Đoàn Kiểm tra công nhận Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia của UBND tỉnh……………….. vào ngày 13/12/20...... Kết quả Trường THCS ................ đạt 5 tiêu chuẩn của Trường Chuẩn Quốc gia theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia.

7. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

- Đa số cán bộ giáo viên đã có nhận thức đúng, đủ về mục đích, yêu cầu, nội dung và ý nghĩa của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thể hiện trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày, với mục tiêu góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

- Cuộc vận động hai không: Chỉ đạo dạy thực chất, học thực chất và kiên trì phương châm lấy đánh giá đúng chất lượng thực, làm động lực nâng cao chất lượng giáo dục. Phối hợp với công đoàn tổ chức thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

+ Tổ chức tốt tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học.

+ Tổ chức làm vệ sinh sạch sẽ các nhà vệ sinh HS, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ.

+ Tổ chức thi văn nghệ, chăm sóc công trình măng non, thi đồng diễn, trang trí lớp học.

+ Xây dựng nội quy đối với GV, HS. Đề cao thái độ, hành vi ứng xử thân thiện giữa mọi thành viên trong nhà trường. Các hành vi, thái độ thiếu văn hóa, bạo lực học đường được ngăn ngừa, uốn nắn nên đã giảm hơn so với các năm trước.

Kết quả cụ thể như sau:

+ Đối với cán bộ quản lí, GV, nhân viên: Đã nêu cao được ý thức trách nhiệm trong công tác; lấy chất lượng, khối lượng, tiến độ của công việc là mục tiêu chính cho mỗi công việc. Yên tâm công tác, hoàn thành tốt các công việc được giao, đồng thời không ngừng cải tiến hình thức, nội dung, phương pháp làm việc nhằm đảm bảo tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng đầu của nhà trường là nâng cao chất lượng.

+ Về đạo đức nhà giáo: Nhà trường không xảy ra hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm chính sách, pháp luật, nội quy, quy định của đơn vị. Đa số giáo viên có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, yên tâm công tác; Đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp; Được phụ huynh và nhân dân địa phương tin tưởng.

* Tồn tại: Việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của 1 bộ phận CB, GV, CNV, HS còn chưa cụ thể, chưa có tác dụng trong nâng cao chất lượng GD.

8. Đánh giá chung

1. Những kết quả nổi bật.

- Tập thể CBGVNV phần lớn có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tự giác trong công việc. Đội ngũ đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn cao, phần lớn là trẻ tuổi, yêu nghề, yên tâm với nghề nghiệp.

- Tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất trong công việc.

- Chỉ đạo mang tính khoa học, thực hiện các công việc mang tính dứt điểm.

2. Nguyên nhân của những kết quả đã đạt được.

- Có sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo ................, của cấp uỷ Đảng cơ sở xã .................

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nhà trường tạo mọi điều kiện cho từng thành viên phát huy quyền dân chủ trong lĩnh vực của mình. Vì vậy mọi người đều có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

- Các thành viên trong BGH và các tổ chức trong nhà trường luôn gương mẫu trong công việc hàng ngày cũng như trong cuộc sống.

3. Những tồn tại.

- Vẫn còn học sinh vi phạm nội quy

- Chất lượng đại trà qua khảo sát thấp, chưa có tính ổn định. Học sinh yếu kém về thực chất vẫn còn.

- Chất lượng học sinh giỏi một số môn còn thấp.

- Một số giáo viên mặc dù đã có cố gắng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ song kết quả còn hạn chế, biểu hiện: chất lượng đại trà và mũi nhọn thấp.

4. Nguyên nhân của những tồn tại.

- Trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thiếu kiên quyết, chưa có những giải pháp hữu hiệu, ít kinh nghiệm nhất là trong việc bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh giỏi.

- Chưa đôn đốc giáo viên nói chung, giáo viên chủ nhiệm nói riêng liên hệ thường xuyên với gia đình học sinh để kết hợp giáo dục.

C. Phương hướng học kỳ II:

Nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục năm học 20.....-20..... theo hướng dẫn tại Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT, Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT và công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với giáo dục trung học của Bộ GDĐT, Sở GDĐT.

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-20..... (Công văn số 4612). Riêng đối với điểm a, khoản 1 của Công văn số 4612, được thay thế như sau: "Tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu; không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông".

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành.

- Giáo viên chủ nhiệm bám lớp, thăm nắm tình hình của từng học sinh, có biện pháp giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh yếu kém.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vững vàng để có đủ khả năng quản lý nhà trường.

- Đẩy mạnh XHHGD, làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục.

- Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, tăng cường kỷ cương nề nếp trong các hoạt động.

- Làm tốt công tác thi đua nhằm thúc đẩy các hoạt động Nhà trường.

- Các danh hiệu thi đua đầu năm tiếp tục đăng ký phấn đấu trong học kỳ II.

D. Kiến nghị, đề xuất.

Đề nghị các cấp lãnh đạo bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu để nhà trường có điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh.

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT;
  • UBND xã;
  • Lưu: VT, HT.
HIỆU TRƯỞNG

5. Mẫu báo cáo kết quả giữa học kì I ngắn nhất

SỞ GD-ĐT …………….

TRƯỜNG …………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………. ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO SƠ KẾT GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC …-…

Lớp ................

I. SĨ SỐ

1. Sĩ số đầu năm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . học sinh.

2. Số học sinh giữa học kì 1: . . . . . . . . . . . học sinh.

Trong đó: Nữ: ..............(em). Đoàn viên: .…..(em).

Con TB, BB ............(em) Con hộ nghèo ........... (em), Con hộ cận nghèo:........

3. Số học sinh giảm (hoặc tăng) trong học kì: . . . . . học sinh.

Họ và tên các học sinh giảm đi (hoặc tăng thêm), lý do giảm (hoặc tăng):

................................................................................................................

KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIỮA KÌ I

1. Kết quả.

STTHọ và tên học sinh(Xếp theo thứ tự điểm TB môn từ cao xuống thấp)Xếp loại Hạnh kiểmĐiểm TB các mônXếp loại chungGhi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Điểm BQ chung của cả lớp..............................(dùng để so sánh chất lượng học tập các lớp)

2. Mỗi lớp chọn một em xuất sắc nhất để tuyên dương trong đợt thi đua chào mừng ngày PNVN 20/10 và ngày NGVN 20/11 :

Họ và tên.........................................................................(Ghi thêm vào cột ghi chú : XS)

III. TỔNG HỢP

Tổng số học sinhXếp loạiHạnh kiểmĐiểm TBXL chung
Số HS%Số HS%Số HS%
Tốt (Giỏi)
Khá
Trung bình
Yếu
Kém

Giáo viên chủ nhiệm

(Họ, tên và chữ ký)

Trên đây là các mẫu Mẫu báo cáo kết quả giữa học kì I năm học 2022-2023 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
9 10.151
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo