Bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên THCS

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các thầy cô Bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên THCS mới nhất mà chúng tôi sưu tầm được. Bản tự đánh giá bao gồm các thông tin: Đơn vị công tác, năm học, họ tên giáo viên, nhiệm vụ phân công, phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.... Mời các thầy cô tham khảo.

1. Phiếu tự đánh giá xếp loại của giáo viên THCS số 1

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN ...........
TRƯỜNG:…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN,

Năm học: 20…….. – 20……..

Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………….. Mã số ngạch: ……… Bậc lương …… Hệ số lương ………

Đơn vị công tác: Trường ……………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………………………………...

Nhiệm vụ được phân công: …………………………………………………………….

Trình độ chính trị: ……………………………………………………………………...

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Phẩm chất trính trị, đạo đức, lối sống

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ

a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình và tự phê bình

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội, …)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ

a. Ưu điểm

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Khuyết điểm

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Tự đánh giá, xếp loại

- Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ………………………….....

- Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

- Xếp loại chung: …………………………….

………………………, ngày ………..tháng ……….năm …………….

Người tự nhận xét đánh giá

(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

II. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (hoặc tập thể đơn vị)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tổ (hoặc tập thể đơn vị) thống nhất xếp loại:

- Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ………………………….....

- Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

- Xếp loại chung: …………………………….

………………………, ngày ………..tháng ……….năm …………….

TỔ CHUYÊN MÔN (ĐƠN VỊ)

(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

III. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xếp loại:

- Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ………………………….....

- Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

- Xếp loại chung: …………………………….

………………………, ngày ………..tháng ……….năm …………….

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

2. Phiếu tự đánh giá xếp loại của giáo viên THCS số 2

Nội dung cơ bản của Mẫu tự nhận xét đánh giá của giáo viên THCS như sau:

Phòng GDĐT………

Trường THCS………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

Năm học .......................................................................................

Họ tên: .......................................................................................

Đơn vị công tác: .......................................................................................

Nhiệm vụ được phân công: .......................................................................................

1/ Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

a/ Nhận thức tư tưởng, chính trị:

- Có nhận thức tư tưởng chính trị đúng đắn.

- Tự bồi dưỡng tư tưởng chính trị

b/ Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước:

- Luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, sống và làm việc theo pháp luật

c/ Chấp hành qui chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị, đảm bảo số lượng ngày giờ công lao động:

- Luôn chấp hành tốt các qui chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị.

- Luôn đảm bảo số lượng ngày giờ công lao động

d/ Giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên, ý thức thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:

- Luôn giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhân viên

- Luôn có ý thức thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; và được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân

đ/ Tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:

- Luôn có tình thần đoàn kết, trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp, luôn có thái độ phục vụ nhân dân và học sinh

e/ Tự xếp loại:(Tốt, Khá, Trung bình, Kém): Tốt

2/ Về chuyên môn nghiện vụ:

a/ Khối lượng, chất lượng hiệu qủa công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:

- Luôn đảm bảo khối lượng, chất lượng hiệu quả công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể

b/ Tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm trong công tác, tinh thần phê bình tự phê bình:

- Luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm trong công tác và có tinh thần phê bình tự phê bình

c/ Tự xếp loại về chuyện môn nghiệp vụ (Loại Tốt, Khá, Trung bình, Kém): Khá

3/ Khả năng phát triển (Về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội):

- Có khả năng phát triển về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quản lí học sinh.

4/ Tóm tắt những ưu, khuyết điểm về thực hiện chức trách nhiệm vụ:

Ưu điểm:

  • Luôn cố gắng trong công tác, hoàn thành tốt các công việc được giao
  • Vững vàng phẩm chất chính trị,nội quy cơ quan.
  • Tham gia tốt các phong trào
  • Tham gia đầy đủ sinh hoạt hội đồng bộ môn.

Tồn tại:

  • Vẫn còn thiếu sót trong hồ sơ chủ nhiệm

5/ Tự đánh giá, xếp loại chung theo quy chế:……………..

….…….. ngày………tháng…….năm………

Người tự nhận xét

Nhận xét, đánh giá, xếp loại của Tổ chuyên môn

.......................................................................................

Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại của Hiệu trưởng

.......................................................................................

3. Bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên trung học cơ sở thực tế

Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 23.358
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo