Báo cáo tổng kết công tác văn thư lưu trữ mới nhất 2023

HoaTieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo tổng kết công tác văn thư lưu trữ cuối năm 2023 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT được sưu tầm và chọn lọc từ những mẫu báo cáo mới nhất. Đây là mẫu dùng để tổng kết công tác văn thư, lưu trữ trong trường học và từ đó đưa ra đề xuất kiến nghị cho năm học mới.

1. Báo cáo công tác văn thư, lưu trữ là gì?

Vào đợt cuối năm/cuối năm học, tại các đơn vị, tổ chức, cơ quan, trường học phải thực hiện làm mẫu báo cáo công tác văn thư lưu trữ để tổng kết lại công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong một năm vừa qua và trình bày các nhiệm vụ trọng tâm của công tác văn thư lưu trữ trong năm mới, đề xuất kiến nghị để thực hiện công tác văn thư lưu trữ được hiệu quả hơn...

Mẫu báo cáo công tác văn thư, lưu trữ mo
Mẫu báo cáo công tác văn thư, lưu trữ mới nhất

2. Cách viết báo cáo công tác văn thư, lưu trữ

Mẫu báo cáo công tác văn thư lưu trữ gồm ba phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc.

- Phần mở đầu gồm: quốc hiệu và tiêu ngữ; tổ chức cơ quan thực hiện; ngày, tháng năm soạn thảo báo cáo, tên tiêu đề báo cáo cần được viết rõ ràng với nội dung: Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tắc văn thư, lưu trữ năm 20... và phương hướng nhiệm vụ năm 20....

- Phần nội dung, cần đảm bảo một số nội dung cơ bản sau đây:

 • Tổng kết công tác triển khai thực hiện năm 20...
 • Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như thế nào?
 • Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm tiếp theo
 • Đề xuất kiến nghị để thực hiện công tác văn thư lưu trữ được hiệu quả hơn

Trong phần tổng kết công tác triển khai thực hiện năm 20..., bao gồm các nội dung:

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

+ Công tác xây dựng, ban hành văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ, cụ thể;

+ Công tác tổ chức cán bộ làm việc công tác văn thư, lưu trữ;

+ Kết quả đã đạt được trong việc thực hiện hoạt động nghiệp vụ văn thư, có thể liệt kê các kết quả về:

 • Đảm bảo đúng thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản theo quy định của pháp luật;
 • Quản lý văn bản đi, văn bản đến: quản lý tập trung, thống nhất tại văn thư cơ quan theo đúng quy trình và được quản lý bằng cơ sở dữ liệu trên hệ thống hồ sơ công việc; chuyển giao văn bản đến bảo đảm kịp thời, nhanh chóng, chính xác, ...;
 • Công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện được việc thu thập tài liệu ở bộ phận chuyên môn, ... ;
 • Quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu kháo bí mật theo đúng quy định của pháp luật;
 • Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác văn thư, ...

+ Kết quả đạt được trong việc thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu trữ, có thể trình bày về các nội dung sau:

 • Công tác thu thập, chỉnh lý và xác định giá trị tài liệu; giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử
 • Công tác bảo quản, bảo vệ tài liệu lưu trữ
 • Công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

+ Có thể đề cập đến kinh phí thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

+ Đưa ra đanh giá chung về việc thực hiện hoạt động văn thư, lưu trữ trong một năm qua, cụ thể về:

 • Ưu điểm: Trong năm 20..., hoạt động công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp trên; Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ có sự chuyển biến tích cực; Việc thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng một cách khoa học; ...
 • Hạn chế: Nhận thức của một số thủ trường đơn vị về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ chưa đầy đủ, chưa thật sự quan tâm đúng mức về công tác này; Kinh phí dành cho công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ điện tử còn hạn chế. Do đó, công chức, viên chức và người làm công tác văn thư, lưu trữ chưa được tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ. Kinh phí đầu tư trang bị cho Kho Lưu trữ chuyên dụng cũng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.
 • Đề nghị, kiến nghị: Hằng năm mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; Xem xét và bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ với người làm công tác văn thư, lưu trữ; ...  Tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý tài liệu điện tử mà cụ thể là hệ thống quản lý văn bản và điều hành phải ổn định, tích hợp đầy đủ các tính năng của hệ thống, bảo đảm bảo quản tuyệt đối toàn bộ dữ liệu, văn bản được thực hiện trên hệ thống. Tránh trường hợp hệ thống bị lỗi, văn bản bị mất, không tìm kiếm được vì hiện nay toàn bộ tài liệu, văn bản được phát hành qua hệ thống này....

3. Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ 2023

BÁO CÁO

Sơ kết tình hình thực hiện Luật lưu trữ từ năm…..đến năm…..
đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(Kèm theo Công văn số 834 /SNV-CCVTLT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Sở Nội vụ)

Phần I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT LƯU TRỮ

1. Phổ biến, tuyên truyền Luật Lưu trữ

a) Các hình thức phổ biến, tuyên truyền Luật Lưu trữ do cơ quan, tổ chức thực hiện (tổ chức Hội nghị tuyên truyền, sao gửi văn bản, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…); đối tượng được phổ biến, tuyên truyền; số lượng, nội dung phổ biến, tuyên truyền.

b) Nhận xét, đánh giá

2. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác lưu trữ

a) Kết quả việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác lưu trữ tại cơ quan, tổ chức

Liệt kê các văn bản quản lý, chỉ đạo ban hành do cơ quan, tổ chức ban hành trong 8 năm (số lượng, loại hình văn bản, nội dung điều chỉnh - lưu ý không nêu các văn bản mang tính chất báo cáo, giải đáp nghiệp vụ, hướng dẫn các việc cụ thể).

b) Nhận xét, đánh giá

3. Tổ chức và nhân sự làm công tác lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách đối với công chức, viên chức làm công tác lưu trữ

a) Tổ chức và nhân sự làm công tác lưu trữ

- Tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu: Phụ lục 2

- Những ưu điểm và hạn chế khi thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức bộ máy văn thư, lưu trữ tại cơ quan, tổ chức.

b) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác lưu trữ

- Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng; đối tượng tham dự; số lượng, nội dung các lớp đã tổ chức.

- Kết quả đạt được.

c) Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức làm công tác lưu trữ.

d) Nhận xét, đánh giá.

4. Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về công tác lưu trữ

a) Tình hình kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về công tác lưu trữ tại cơ quan, tổ chức và các đơn vị trực thuộc: Số lượng cơ quan được kiểm tra hàng năm, nội dung kiểm tra, kết quả kiểm tra, xử lý sau kiểm tra, đánh giá kết quả kiểm tra.

b) Nhận xét, đánh giá.

5. Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

a) Xây dựng và ban hành Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức (trong đó số lượng các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã ban hành được Danh mục hồ sơ).

b) Thực trạng công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu (trong đó số lượng các đơn vị trực thuộc đã lập lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ).

- Thực trạng công tác lập hồ sơ.

- Thực trạng lập hồ sơ điện tử: Số lượng, thành phần hồ sơ điện tử đã lập và nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan.

c) Nhận xét, đánh giá.

6. Đầu tư kinh phí, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong công tác lưu trữ

a) Tình hình đầu tư kinh phí cho các hoạt động lưu trữ: các công việc đã đầu tư kinh phí, việc sử dụng các dịch vụ lưu trữ và kết quả đạt được.

b) Các đề tài khoa học đã triển khai nghiên cứu. Các đề tài khoa học đã được ứng dụng trong thực tế và kết quả đạt được.

c) Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ.

- Đã có phần mềm/ chưa có phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ.

- Số hóa tài liệu lưu trữ (mục đích số hóa tài liệu; số lượng hồ sơ được số hóa; nội dung tài liệu số hóa).

d) Nhận xét, đánh giá.

7. Chế độ thông tin báo cáo trong công tác lưu trữ

a) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo thống kê về công tác văn thư, lưu trữ.

b) Nhận xét, đánh giá.

Phần II: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Mục 1: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

2. Hạn chế

a) Hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Luật Lưu trữ.

b) Hạn chế về những quy định của Luật Lưu trữ chưa phù hợp.

Nguyên nhân chủ quan, khách quan của những ưu điểm, hạn chế

Mục 2: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất kiến nghị chung

a) Về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác lưu trữ.

b) Về tổ chức bộ máy lưu trữ và biên chế làm công tác lưu trữ của cơ quan, tổ chức.

c) Về chế độ chính sách đối với công chức, viên chức làm công tác lưu trữ.

d) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức .

đ) Về các yêu cầu thực tiễn phát sinh.

2. Đề xuất kiến nghị liên quan đến việc điều chỉnh, sửa đổi Luật Lưu trữ

Nội dung đề xuất, kiến nghị tập trung vào một số nội dung:

a) Phạm vi điều chỉnh.

b) Giải thích từ ngữ.

c) Quy định về các hoạt động lưu trữ.

d) Chế tài xử phạt vi phạm pháp luật trong công tác lưu trữ.

đ) Quản lý tài liệu lưu trữ các ngành công an, quốc phòng, ngoại giao.

e) Quản lý tài liệu lưu trữ cấp huyện, cấp xã.

g) Quản lý tài liệu lưu trữ tư nhân.

h) Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử.

i) Quản lý tài liệu trong trường hợp cơ quan, tổ chức chia tách, sáp nhập, giải thể cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu các doanh nghiệp nhà nước.

k) Hoạt động khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

l) Giải mật tài liệu lưu trữ.

m) Thống kê tài liệu lưu trữ.

n) Quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ.

3. Đề xuất giải pháp để thực hiện tốt các quy định của Luật Lưu trữ

(Các số liệu báo cáo tính từ thời điểm Luật Lưu trữ có hiệu lực đến ngày .../.../20...)./.

Phụ lục II

Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự tại các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu

(Kèm theo Công văn số 834 /SNV-CCVTLT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Sở Nội vụ)

Stt

Tên cơ quan, tổ chức

Tổng số cơ quan báo cáo/ Tổng số nguồn theo Danh mục nguồn nộp lưu

Tổng số biên chế

Số lượng đào tạo đúng chuyên ngành

văn thư - lưu trữ

Người làm
lưu trữ chuyên trách

Người làm
lưu trữ kiêm nhiệm

Tổng

>ĐH

ĐH

Trung cấp

Sơ cấp

1

Sở, ban, ngành

2

UBND quận, huyện, thị xã

Tổng

Lưu ý: Báo cáo gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chỉ cần gửi số liệu tổng hợp chung của toàn tỉnh, không cần nêu cụ thể số liệu của từng cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu. Cần chú thích rõ số liệu được tổng hợp từ bao nhiêu cơ quan gửi báo cáo/tổng số bao nhiêu cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu.

4. Mẫu báo cáo công tác văn thư, lưu trữ 2023

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG TIỂU HỌC ..............

Số: …………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............., ngày ….. tháng ….. năm ……

BÁO CÁO

Tổng kết công tác Văn thư – Lưu trữ năm ..............

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM ..............:

1. Các nhiệm vụ trọng tâm của công tác văn thư, lưu trữnăm ..............:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ

- Sau khi cử cán bộ tham gia tập huấn tại huyện, vào tháng…. năm .............., nhà trường đã tổ chức triển khai quán triệt Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Qua tập huấn Luật Lưu trữ, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đã nâng cao nhận thức; nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết phải lập hồ sơ công việc.

- Đã triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của ngành và Phòng Nội vụ huyện về công tác lưu trữ.

b) Xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống:

Nhà trường không có tài liệu tồn đọng, tích đống phải xử lý theo Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

c) Việc tổ chức nộp lưu tài liệu vào lưu trữ cơ quan:

Hàng năm, nhà trường đều lập hồ sơ công việc để đưa vào lưu trữ theo quy định.

Các bộ phận, cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chế độ nộp lưu vào lưu trữ hiện hành của nhà trường.

Tì liệu, hồ sơ công việc năm …… của các bộ phận trong nhà trường đã thực hiện và đưa vào lưu trữ.

d) Cơ sở vật chất phục vụ lưu trữ:

Nhà trường có đầy đủ tủ và phòng kho đảm bảo cho việc bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ.

đ) Công tác lập hồ sơ công việc:

- Trong năm .............., nhà trường đã xây dựng danh mục hồ sơ công việc nộp lưu, thời hạn bảo quản hồ sơ của các bộ phận, cán bộ, viên chức.

- Bộ phận văn thư, lưu trữ đã phổ biến, hướng dẫn các bộ phận và cán bộ, viên chức nhà trường về quy trình lập hồ sơ công việc.

Đến nay, mức độ hoàn thành việc lập hồ sơ công việc năm .............. đạt trên 50%.

2. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên:

a) Việc triển khai, thực hiện các văn bản của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các cấp:

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ đã nhận được trong năm ..............:

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội;

- Công văn số………..

- Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày…............. của UBND huyện về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ.

Nhà trường đã quán triệt cho đội ngũ CBGVCNV, đặc biệt là nhân viên văn thư, lưu trữ đã tiến hành thực hiện theo chỉ đạo của các cấp và đúng quy định.

b) Về tổ chức bộ máy văn thư, lưu trữ của nhà trường:

Có 01 nhân viên biên chế làm công tác văn thư, lưu trữ. Trình độ chuyên môn: sơ cấp.

Đã bố trí cán bộ đủ và đúng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ theo quy định Nhà nước.

Nhân viên văn thư đã tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do huyện và Phòng GD&ĐT triệu tập; chưa tham gia lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn do đã lớn tuổi.

c) Ban hành các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ:

Nhà trường đã xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động về công tác văn thư, lưu trữ, danh mục hồ sơ tài liệu nộp lưu và bảng thời hạn bảo quản.

d) Kết quả thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ:

- Soạn thảo và ban hành văn bản bảo đảm đúng theo hướng dẫn quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Chất lượng các văn bản áp dụng Thông tư số 01/2011/TT-BNV đúng theo quy định.

- Việc quản lý văn bản đi và đến:

+ Cập nhật vào sổ; sắp xếp, lưu đầy đủ các văn bản đến.

+ Cập nhật vào sổ và gửi văn bản đi bảo đảm đúng thời gian theo yêu cầu.

+ Sắp xếp bản lưu văn bản đi bảo đảm đúng theo quy định.

- Sử dụng dấu “Đến” đúng mẫu quy định, chưa có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản.

- Quản lý và sử dụng con dấu đúng theo quy định của pháp luật.

- Tình hình khai thác, sử dụng tài liệu của nhà trường: cán bộ, viên chức thường tập trung khai thác và sử dụng các tài liệu như: Sổ chủ nhiệm, sổ kế hoạch, sổ kiểm tra, nghị quyết, lịch báo giảng của tổ, hồ sơ hội giảng giáo viên dạy giỏi, hồ sơ tự đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học…

- Có bố trí phòng kho, phòng đọc, tủ đựng tài liệu sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và có các trang thiết bị máy tính, máy photocopy, bình chữa cháy phục vụ tốt cho công tác bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

- Tổ chức việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị: Nhà trường không có tài liệu hết giá trị phải tiêu hủy.

e) Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ:

+ Nhà trường có hộp thư điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cấp, đã sử sụng hộp thư để chỉ đạo, cập nhật, xử lý thông tin,.. và báo cáo với các cấp bảo đảm được kịp thời, có hiệu quả.

+ Khai thác thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật trên mạng internet.

h) Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ bảo đảm theo đúng quy định.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM......

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ của ngành và Phòng Nội vụ huyện, nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục quán triệt trong đội ngũ CBGVCNV về Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội, Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư, Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản…;

- Các bộ phận, cán bộ, viên chức lập hồ sơ công việc năm .............. và nộp lưu vào nhà trường (Hoàn thành trong tháng…….;

- Lập danh mục hồ sơ công việc; xây dựng bảng thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu;

- Quản lý văn bản đi, đến theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/7/2005 của Cục Văn thư, lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến;

- Thực hiện đúng quy định chế độ báo cáo tổng kết, thống kê công tác văn thư, lưu trữ theo Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ Nội vụ.

- Quản lý và sử dụng con dấu của nhà trường chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

..........................

5. Báo cáo văn thư, lưu trữ trường học

PHÒNG GD&ĐT ...............
TRƯỜNG MN ................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../BC-MN...

........................, ngày ... tháng ... năm 20...

BÁO CÁO

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 20...
Và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 20...

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN THƯ LƯU TRỮ:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ và các quy định về công tác văn thư, lưu trữ năm 20...:

- Việc triển khai các văn bản của cấp trên:

Thực hiện Kế hoạch về công tác văn thư lưu trữ năm 20... của UBND huyện ................., Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số .../KH-MN......... ngày .../.../20... về công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ năm 20...; ban hành Quy chế số 06/QC-MNMH ngày .../.../20... về Quy chế hoạt động về công tác quản lý văn thư, lưu trữ năm 20...; Quy trình xử lý văn bản số .../QTXLVB-MN... ngày .../.../20... và sổ theo dõi các danh mục hồ sơ tài liệu nộp lưu và bảng thời hạn bảo quản .

- Nhà trường đã tổ chức triển khai thực hiện quán triệt Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ và tuyên truyền phổ biến Luật lưu trữ, các Nghị định, Chỉ thị, Thông tư và các văn bản của TP, Sở Nội vụ, UBND huyện về công tác văn thư lưu trữ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, thông qua việc lồng ghép vào các hội nghị họp Chi bộ và họp Hội đồng SP nhà trường.

- Qua tập huấn Luật lưu trữ, cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường đã nâng cao nhận thức; nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết phải lập hồ sơ công việc.

- Nhà trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Ngành và Phòng Nội vụ huyện về công tác quản lý về văn thư, lưu trữ .
2. Xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác văn thư lưu trữ:

Nhà trường đã thực hiện ban hành các văn bản sau: Kế hoạch số .../KH-MN... ngày .../.../20... về công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ năm 2022; ban hành Quy chế số .../QC-MN... ngày .../.../20... về Quy chế hoạt động về công tác quản lý văn thư , lưu trữ năm 2022; Quy trình xử lý văn bản số .../QTXLVB-MN... ngày .../.../20... và sổ theo dõi các danh mục hồ sơ tài liệu nộp lưu và bảng thời hạn bảo quản .

3. Việc bố trí nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ:

Nhà trường không có nhân viên biên chế chuyên làm làm công tác văn thư , lưu trữ , mà chỉ chỉ được UBND huyện biên chế 01 nhân viên được bổ nhiệm chức danh Kế toán kiêm công tác Văn thư .

Mặc dù nhà trường chưa có nhân viên chuyên làm công tác văn thư lưu trữ, nhưng để thực hiện đúng sự chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý văn thư lưu trữ của đơn vị, nhà trường đã bố trí cán bộ kiêm nhiệm và thực hiện đúng các nội dung chuyên môn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định Nhà nước.

Hiệu trưởng và nhân viên Kế toán kiêm văn thư đã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do huyện và Phòng GD&ĐT tổ chức.

4. Công tác văn thư:

4.1. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản :

- Nhà trường đã thực hiện việc s oạn thảo và ban hành văn bản bảo đảm đúng theo hướng dẫn quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ; Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 34/NĐ-CP ngày 14/5/2016 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngay từ đầu năm, nhà trường đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số .../KH-MN... ngày .../.../20... về công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ năm 20...; đồng thời ban hành văn bản số .../QC-MN... ngày .../.../20... về Quy chế hoạt động về công tác quản lý văn thư, lưu trữ năm ..........và Quy trình xử lý văn bản số .../QTXLVB-MN... ngày .../.../20... để thực hiện trong năm 20....

+ Tổng số văn bản đến trong năm 20...: ...

+ Tổng số văn bản đi trong nặm 20...: ...

- Sử dụng dấu “Đến” đúng mẫu quy định, chưa có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản.

4.2. Lập hồ sơ và giao hồ sơ vào lưu trữ tại đơn vị:

Công tác lập hồ sơ và giao hồ sơ, tài liệu của nhà trường được thực hiện đúng quy định và đã được quan tâm, triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo đến từng CB,GV,NV trong đơn vị theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ.

+ Đã cập nhật vào sổ, sắp xếp và lưu đầy đủ các văn bản đến.

+ Đã cập nhật vào sổ đầy đủ và gửi các văn bản đi bảo đảm đúng thời gian theo yêu cầu .

+ Đã sắp xếp bản lưu văn bản đi bảo đảm đúng theo quy định.

4.3. Quản lý và sử dụng con dấu đúng theo quy định của pháp luật.

Nhà trường đã thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định tại Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

5. Công tác lưu trữ:

5.1. Tổ chức nộp lưu tài liệu vào lưu trữ tại đơn vị:

Hàng năm, nhà trường đều lập hồ sơ công việc để đưa vào lưu trữ theo quy định .

Các bộ phận, cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chế độ nộp lưu vào lưu trữ hiện hành của nhà trường.

Các tài liệu, hồ sơ công việc năm 20... của các bộ phận trong nhà trường đã thực hiện nghiêm túc và đưa vào lưu trữ tại tủ lưu trữ tài liệu của đơn vị .

5.2. Cơ sở vật chất phục vụ lưu trữ:

Nhà trường có đầy đủ tủ lưu trữ và phòng kho đảm bảo cho việc bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ.

5.3. Công tác lập hồ sơ công việc:

- Trong năm 20..., nhà trường đã xây dựng danh mục hồ sơ công việc nộp lưu, thời hạn bảo

quản hồ sơ của các bộ phận, cán bộ, viên chức.

- Bộ phận văn thư, lưu trữ đã phổ biến, hướng dẫn các bộ phận và cán bộ, viên chức nhà trường về quy trình lập hồ sơ công việc.

- Mức độ hoàn thành việc lập hồ sơ công việc năm 20... đạt trên ...%.
6. Việc ứng dụng CNTT trong công tác văn thư, lưu trữ:

+ Nhà trường có hộp thư điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo ............ cấp, đã sử sụng hộp thư để chỉ đạo, cập nhật, xử lý thông tin 2 chiều , ... và báo cáo với các cấp bảo đảm được kịp thời , có hiệu quả.

+ Đã thực hiện việc k hai thác thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật trên mạng internet hiệu quả .

+ Việc thực hiện số hoá tài liệu lưu trữ: Do công tác chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu chưa có kinh phí thực hiện, nên việc số hoá tài liệu nhà trường chưa được triển khai thực hiện

7. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất:

Nhà trường đã thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định; Ngoài ra nhà trường còn thực hiện chế độ thông tin, báo cáo như: báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết hết năm, báo cáo thống kê tại liệu tồn đọng và các báo cáo đột xuất khác đều đảm bảo đầy đủ và đúng thời gian đã quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

Trong năm 20..., thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện ............., nhà trường đã thực hiện nghiêm túc công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật lưu trữ theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

- Nhà trường đã ban hành kịp thời các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn CB,GV,NV về công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời tiến hành già soát, ban hành các văn bản về văn thư, lưu trữ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế tại đơn vị.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác văn thư, lưu trữ ngày càng được nhà trường quan tâm trang bị tương đối đầy đủ. Đặc biệt là việc đầu tư mua sắm phương tiện bảo quản hồ sơ, tài liệu…

- Công tác ứng dụng CNTT trong đơn vị ngày càng được đẩy mạnh, phần mềm quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp được triển khai và sử dụng rộng rãi.

2. Hạn chế:

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ của nhà trường vẫn còn nhiều mặt hạn chế.

Do nhà trường không có vị trí việc làm riêng về công tác văn thư lưu trữ, nhân viên Kế toán phải kiêm nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, nhưng không có trình độ chuyên môn về văn thư, lưu trữ, nên phần nào cũng bị ảnh hưởng và bị hạn chế trong thực thi nhiệm vụ văn thư, lưu trữ.

Công tác thu thập, chỉnh lý tài liệu chưa được quan tâm thực hiện.

3. Nguyên nhân:

- Nhận thức của một số ít giáo viên, nhân viên trong đơn vị về công tác văn thư, lưu trữ và tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ chưa đúng, chưa đầy đủ, dẫn đến việc chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ ở tại đơn vị chưa được quan tâm và trú trọng đúng mức.

- Hệ thống văn bản quản lý về văn thư, lưu trữ của cấp trên còn chưa quy định, hướng dẫn chi tiết một số nội dung, nên khó thực hiện được.

- Do nhân viên Kế toán kiêm nhiệm thêm về công tác văn thư, lưu trữ chưa được đào tạo, nên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa thực hiện hết các nhiệm vụ đã đề ra.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN NĂM 20...:

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ của Ngành và Phòng Nội vụ huyện ............., nhà trường sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục quán triệt tới toàn thể đội ngũ CB,GV,NV trong nhà trường về Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ; Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 34/NĐ-CP ngày 14/5/2016 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu. …;

- Quán triệt các bộ phận, cán bộ, viên chức thực hiện tốt việc lập hồ sơ công việc năm 2023 và nộp lưu vào nhà trường đầy đủ khoa học. Đồng thời lập danh mục hồ sơ công việc; xây dựng bảng thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu;

- Chỉ đạo việc quản lý văn bản đi, đến theo đúng hướng dẫn tại Công văn hướng dẫn của Cục Văn thư, lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến;

- Thực hiện đúng quy định chế độ báo cáo tổng kết, thống kê công tác văn
thư, lưu trữ theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
- Quản lý và sử dụng con dấu của nhà trường chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác văn thư, lưu trữ, thực hiện chữ ký số, chứng thư điện tử, lập hồ sơ điện tử và tiến tới chính quyền điện tử.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ :

- Ủy ban nhân dân huyện, phòng Nội vụ huyện ................... thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn về công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ cho đội ngũ Hiệu trưởng và cán bộ làm công tác văn thư các nhà trường.

- Biên chế cho nhà trường 01 nhân viên có chuyên môn về công tác văn thư lưu trữ, nhằm giúp cho nhà trường thực hiện tốt hơn nữa về công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ của đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác Văn thư, lưu trữ năm 20... và phương hướng nhiệm vụ năm 20... của trường MN ........... Nhà trường rất mong được Quý lãnh đạo các cấp quan tâm tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện công tác văn thư lưu trữ được tốt hơn./.

Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ huyện .....................(để b/c) ;
- Lưu VT. /.
HIỆU TRƯỞNG

.............................

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 23.985
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo