Báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động công đoàn mới cập nhật

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động công đoàn trong nhà trường. Đây là mẫu báo cáo để tổng kết, đánh giá những thành tích đã đạt được của công đoàn nhà trường, từ đó thấy được nhược điểm cần khắc phục và đưa ra phương hướng cho hoạt động công đoàn thời gian tới.

1. Mẫu báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức chính trị, xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Công đoàn sẽ tham gia thanh kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp về đảm bảo quyền lợi cho người lao động như: vấn đề tiền lương, bảo hiểm, môi trường làm việc, điều kiện làm việc...

Mẫu báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động công đoàn là văn bản được lập ra nhằm báo cáo với công đoàn cấp trên về các nội dung tình hình thực hiện nhiệm vụ của công đoàn trong thời gian qua (công tác xây dựng đội ngũ, công tác tuyên truyền, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động, công tác xây dựng tổ chức vững mạnh...), đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm trong thời gian tới. Báo cáo sơ kết, tổng kết của tổ chức công đoàn thường được lập ra vào giữa năm, cuối năm, giữa nhiệm kỳ hoặc cuối nhiệm kỳ.

2. Mẫu báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn trường học

Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn trường học là văn bản báo cáo kết quả hoạt động của công đoàn trường học trong học kì I của năm học, với các ưu điểm, khuyết điểm nổi bật, từ đó để ra mục tiêu, phương hướng hoạt động của công đoàn trong học kì II.

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC…….

CĐCS TRƯỜNG…….

….….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.................... ngày….tháng….năm….

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ I NĂM HỌC....................
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ II

I. TÌNH HÌNH CÁN BỘ, NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

  • Tổng số cán bộ, đoàn viên:…..người (nữ:…..người, nam….. người).
  • Tổng số đảng viên:….người
  • Số đảng viên kết nạp học kỳ I: …..người
  • Số đoàn viên kết nạp học kỳ I:……. người

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Năm học....................là năm học tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 - Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; là năm học tập trung nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm………..

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Giáo dục huyện Tây Hòa, LĐLĐ huyện Tây Hòa và sự phối hợp có hiệu quả với Lãnh đạo Trường, phong trào cán bộ công nhân viên chức - lao động và hoạt động công đoàn trong trường đạt được những thành tích đáng trân trọng đã động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của trường.

1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động trong ngành; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo

1.1. Chăm lo đời sống nhà giáo và người lao động

- Công đoàn cơ sở triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của công đoàn cấp trên đến các đoàn viên, đã có nhiều giải pháp phù hợp, tích cực tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho NGNLĐ như: Tổ chức Hội thi nấu ăn nhân kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

- Công đoàn cơ sở đã tích cực phối hợp với Trường kiểm tra giám sát và kiến nghị những chính sách hiện hành đối với nhà giáo và lao động được thực hiện đầy đủ và kịp thời, minh bạch các chế độ phụ cấp như: phụ cấp ưu đãi; phụ cấp chức vụ; phụ cấp độc hại nguy hiểm; phụ cấp trách nhiệm theo các văn bản quy định của Nhà nước; giải quyết chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục đóng góp duy trì “Quỹ tương trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên” ngành giáo dục và đào tạo huyện với số tiền quy định: 4.000đ/CB, CC, VC/tháng, đóng góp hỗ trợ gia đình có cán bộ, công chức, viên chức qua đời với số tiền: 5.000đ/CB, CC.

- Tham gia xây dựng “Quỹ mái ấm công đoàn” hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành giáo dục” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam thành lập giai đoạn 2013-2018, “Quỹ mái ấm công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên phát động.

1.2. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGLĐ

- Phối hợp với chính quyền đồng cấp chăm lo đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; xét tăng 1%, 2% phụ cấp thâm niên nhà giáo.

- Xét nâng lương đợt 2 năm…...

- Không có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm nhà giáo và lao động.

- Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với Chính quyền tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức tại các đơn vị cơ sở, đây chính là giải pháp hiệu quả nhất trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của cơ quan trường học

1.3. Công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động trong các đơn vị

Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp chú trọng xây dựng môi trường sư phạm: “Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện - An toàn”; do đó, bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động được CĐCS trường quan tâm thường xuyên.

1.4. Hoạt động xã hội

- Tổ chức Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp quan tâm đến hoạt động xã hội từ thiện, triển khai quyên góp đầy đủ, kịp thời các khoản quỹ do các cấp, các ngành phát động.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

2.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và triển khai nhiệm vụ năm học

- Trong học kỳ, Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp tổ chức cho nhà giáo và lao động học tập, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, quán triệt, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành, tiếp tục quán triệt và thực hiện Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012, Luật Viên chức năm 2010, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2015.

- Tổ chức học tập, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 20-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước.

- Công đoàn cơ sở triển khai đến các đoàn viên Nghị quyết, chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác công đoàn của Công đoàn Giáo dục và LĐLĐ huyện, công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Kỷ niệm Phụ nữ Việt Nam 20-10, ngày Nhà giáo Việt Nam...

- Công đoàn Cơ sở đã phối hợp tốt với chuyên môn tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống gắn với việc thực thi pháp luật, nâng cao văn hoá nhà giáo, giữ vững kỷ cương đẩy lùi hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, thực hiện nghiêm những quy định của ngành.

2.2. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

- Công đoàn Cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn vững, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng theo hướng chuẩn hoá; bố trí sắp xếp giáo viên, nhân viên hợp lý.

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”; ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã tạo điều kiện thuận lợi để CBQL, GV và NV theo học các lớp đạt chuẩn và trên chuẩn; trong học kỳ có 03 cán bộ, giáo viên đang theo học các lớp cao đẳng, đại học và 01 nhân viên học trung cấp. Có 02 cán bộ, giáo viên học lớp trung cấp chính trị.

- Tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức nhiều loại hình bồi dưỡng năng lực chuyên môn như: Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, phong trào viết và áp dụng sáng kiến, phong trào nhà giáo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương pháp soạn giảng, tự làm đồ dùng dạy học…

3. Vận động, tổ chức nhà giáo và lao động trong ngành tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành

3.1. Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua

a) Phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Công đoàn cơ sở phối hợp với nhà trường tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; trường đã tích cực huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương làm bê tông sân trường, xây dựng bồn hoa cây cảnh, cải tạo cảnh quan, xây dựng trường lớp, xanh, sạch, đẹp, an toàn, đặc biệt chú trọng tổ chức hội thi “Trang trí trường - lớp học để nâng cao chất lượng giáo dục”

b) Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

Công đoàn cơ sở phối hợp với nhà trường, đẩy mạnh và nâng cao phong trào thi đua thường xuyên của năm học. Tích cực đề ra các biện pháp để duy trì, củng cố và nâng cao thi đua chủ điểm (theo đợt) nhằm tạo ra chất lượng mũi nhọn: Học sinh giỏi và giáo viên dạy giỏi các cấp. Đây là thành tố làm nhiệm vụ nuôi dưỡng để phát triển phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

3.2. Các cuộc vận động

a) Cuộc vận động” “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Ngay từ đầu năm học, Công đoàn Cơ sở đã phối hợp với chuyên môn chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .Trên cơ sở đó mỗi cán bộ, nhà giáo và người lao động viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với công việc hàng ngày, trong quan hệ công tác và sinh hoạt của mỗi người.

- Cán bộ, công chức, viên chức trong trường đã đăng ký cam kết thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

b) Cuộc vận động “Hai Không”

Toàn trường tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” tập trung vào công tác quản lý chỉ đạo các hoạt động dạy và học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức chấm trả bài, thực hiện kiểm tra, thi cử nghiêm túc, cải tiến công tác đánh giá, xếp loại, tăng cường hoạt động kiểm tra nhằm củng cố, duy trì và nâng chất lượng giáo dục theo hướng thực chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Công đoàn Cơ sở chỉ đạo các Tổ Công đoàn thường xuyên đánh giá vai trò, vị trí và kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động
“Hai không” của Tổ mình.

c) Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao hiệu quả nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; vận động đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện tốt. Quy định về đạo đức nhà giáo, kiên quyết chấn chỉnh, giải quyết triệt để những giáo viên vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo; phổ biến, nhân rộng các tấm gương điển hình trong học tập, lao động sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”; thường xuyên vận động cán bộ công chức, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ chuẩn và trên chuẩn, học tập ngoại ngữ, tin học. Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và chuyên môn nghề nghiệp qua 2 phẩm chất “Vừa hồng - Vừa chuyên”, tích cực hưởng ứng tốt phong trào nhà giáo ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp soạn - giảng; chú trọng tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sáng tạo.

d) Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”

Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm học đạt hiệu quả cao; tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp đảm bảo hoạt động dân chủ theo tinh thần Nghị định Số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; ra sức vận động cán bộ, công chức, viên chức tự phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng để duy trì khối đoàn kết, nhất trí nội bộ. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thể hiện ý thức giữ gìn trật tự, kỷ cương trong việc duy trì đoàn kết nhất trí nội bộ, ý thức chấp hành tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

đ) Cuộc vận động “Xã hội hóa giáo dục”

Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tham mưu với chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa giáo dục theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều nguồn lực xã hội được huy động đầu tư cho giáo dục góp phần xây dựng trường học theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, hiện đại hóa; cải tạo, tu sửa một số công trình phòng học bị xuống cấp đảm bảo các điều kiện dạy và học.

...................................

3. Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn trong trường học

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG…….
CĐ TRƯỜNG…………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:……..-BC/CĐ ….….., ngày… tháng… năm…..

BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 20...-20...

Phương hướng, nhiệm vụ năm học 20...-20...

Thực hiện công văn số 682/LĐLĐ ngày 09/5/20... của Liên đoàn lao động huyện Việt Yên về việc hướng dẫn tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 20...-20...;

Căn cứ vào kết quả hoạt động của Công đoàn Trường Tiểu học Quang Châu năm học 20...-20.... Ban chấp hành Công đoàn báo cáo đánh giá các hoạt động công đoàn năm học 20...-20... với những nội dung chủ yếu sau:

I. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG (NG-NLĐ)

1. Tình hình chung

a) Thuận lợi:

- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chi bộ Đảng, của Công đoàn và Phòng giáo dục, sự phối kết hợp chặt chẽ với chuyên môn đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đời sống của CBGV khá ổn định.

- Đội ngũ cán bộ đoàn viên trong trường đều có trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn, đoàn viên của đơn vị nhiệt tình có trách nhiệm cao. Tập thể CBGV đoàn kết, thương yêu tôn trọng lẫn nhau, tâm huyết với mọi phong trào.

- Công đoàn luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Chi bộ trường, Liên đoàn Lao động huyện.

b) Khó khăn:

- BCH Công đoàn là những người làm công tác kiêm nhiệm, vì thế trong quá trình hoạt động còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế về thời gian.

- Kinh phí hoạt động công đoàn ít nên phần nào ảnh hưởng tới việc động viên các hoạt động phong trào.

2. Tình hình đội ngũ NG - NLĐ

a) Số lượng, chất lượng:

- Về đội ngũ giáo viên với tỷ lệ 1,31 GV/ lớp. Nhiều đồng chí tuổi đời còn trẻ nghỉ thai sản nhiều lại con nhỏ nên ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động và khó khăn trong việc phân công nhiệm vụ của nhà trường.

* Đội ngũ giáo viên:

- Tổng số cán bộ giáo viên:

- Đầu năm: 50 đ/c

- Cuối năm học: 52 đ/c (tăng 02 đ/c so với đầu năm nhận công tác tại trường từ ngày 17/4 công tác)

Trong đó: CBQL: 2 đ/c; Giáo viên: 47 đ/c; Nhân viên: 03 đ/c

- Trung cấp chính trị: 3 đ/c

- Trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn 100 %

- Số cán bộ, giáo viên là đảng viên: 24 đồng chí

Nhìn chung, đội ngũ NG-NLĐ đáp ứng đủ về số lượng và trình độ đạt chuẩn trên chuẩn, có ý thức chính trị và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn nhân cách, sống gương mẫu, lành mạnh, trong sáng; tích cực học tập nâng cao trình độ, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

b) Về đời sống, việc làm của Đoàn viên:

Đoàn viên trong đơn vị cơ bản ổn định việc làm, các chế độ chính sách của ngành, của địa phương tiếp tục được thực hiện đầy đủ, chế độ phụ cấp thâm niên được thực hiện góp phần động viên đội ngũ yên tâm công tác, và có ý chí phấn đấu vươn lên về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 20...-20...

1. Đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động xã hội của công đoàn.

a) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Đoàn viên

- Công đoàn ngành đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức tuyên truyền các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành đến đoàn viên, thường xuyên tuyên truyền phổ biến các Chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, tăng cường nhận thức, hiểu biết về trách nhiệm thực thi pháp luật. chủ động và phối hợp tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách tại đơn vị; tập trung vào các nội dung: tiền lương, tiền thưởng, chế độ ốm đau, BHXH, BHYT, hợp đồng lao động, công tác thu chi tài chính, quỹ công đoàn, quỹ phúc lợi xã hội, quản lý và sử dụng tài sản, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

- Công đoàn cùng với nhà trường tham mưu đề xuất các chế độ chính sách của đơn vị, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên như: chế độ thâm niên, khen thưởng giáo viên có thành tích cao.

- Tham gia vào hội đồng xét nâng lương, khen thưởng và kỷ luật, xét đề nghị nâng lương đúng kỳ hạn và nâng lương sớm cho nhà giáo đủ điều kiện và tiêu chuẩn. Trong năm học nhà trường nâng lương trước thời hạn: 03 người; nâng lương thường xuyên: 9 người; 27 CBGV được nâng thâm niên, vượt khung 1 người

- Công đoàn đã cùng với nhà trường đồng cấp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, tạo điều kiện để đoàn viên tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Như tổ chức sinh hoạt các chuyên đề, giải các bài toán, tiếng việt khó; Công đoàn phối hợp với các tổ chức trong trường, tổ chức tốt các câu lạc bộ thể thao cho học sinh toàn trường. Công đoàn trong năm tổ chức được các câu lạc bộ đa dạng phong phú như câu lạc bộ thể thao (cầu lông, bóng bàn, bơi, dân ca quan họ)

b) Chăm lo đời sống NG -NLĐ

Trong bối cảnh giá cả tăng cao, Công đoàn đã kiên trì vận động, thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo và tự chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBGV trong đơn vị, cụ thể là tham mưu và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, tham mưu có quà cho đoàn viên như sau:

* Các ngày lễ trong năm

Nhân ngày 20/10 tổ chức tọa đàm và giao lưu văn nghệ

Nhân ngày 20/11 Công đoàn có quà cho 50 đoàn viên 300.000đ/người, tổng là: 13.800.000đ

Qùa Tết cho 51 đoàn viên 300.000đ/người, tổng là: 14.850.000đ

- Công đoàn tham mưu với chuyên môn có quà cho các đồng chí đoàn viên công đoàn nhân các ngày lễ, tết kịp thời. Ngoài ra nhà trường còn hỗ trợ cho công đoàn kinh phí tổ chức các hoạt động TDTT, ngày lễ, du xuân với số tiền là 1.700.0000đ.

- Nhân ngày lễ 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tham mưu với các ban ngành trao quà hỗ trợ cho mỗi đoàn viên công đoàn như: lãnh đạo địa phương bữa cơm thân mật, Hội CMHS 100.000đ/ người, nhà trường hỗ trợ 1.500.000đ/ người

- Tổ chức cho đoàn viên tham gia làm “Vườn rau sạch Công đoàn” để giúp đoàn viên tham gia tăng gia sản xuất có rau sạch phục vụ bữa ăn cho gia đình.

- Công đoàn thục hiện triển khai xây dựng Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã kêu gọi quyên góp và có 100% đồng chí đã ủng hộ.

- Việc thăm hỏi, hiếu hỉ đã trở thành nền nếp của Công đoàn trường. Trong năm học công đoàn đã chi thăm hỏi đúng theo quy định (cả tập thể và cá nhân góp tay).

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn phân công đoàn viên phụ trách các lớp cũng như công việc hợp tình hợp lý, phù hợp với khả năng cũng như sức khoẻ, tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, yên tâm công tác.

- Phối hợp với ban thanh tra nhân dân, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBGV. Ngoài ra còn chăm lo về đời sống tinh thần, tổ chức các đợt hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn.

- Nhân ngày tết Trung thu Công đoàn tặng quà cho các cháu là con đoàn viên 1 gói quà trị giá 100.000đ với tổng số tiền là 5.000.000đ

- Nhân ngày tết Nguyên Đán công đoàn phối hợp với chuyên môn đã kêu gọi vận động quyên góp Tết vì người nghèo năm 20... với tổng số tiền là 2.220.000đ.

- Công đoàn và Nhà trường thường xuyên tuyên truyền và vận động CBGVNV, ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ thảm họa động đất năm 20... với số tiền ửng hộ là 1.500.000đ.

- Các hoạt động từ thiện đã được Công đoàn tuyên truyền vận động; 100% đoàn viên đều tham gia tích cực tự giác và thường xuyên.

- Công tác an toàn, vệ sinh lao động được gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Xanh -Sạch -Đẹp”; an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ; tổ chức tuyên truyền các ngày hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, ngày môi trường thế giới, gắn với tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn quốc gia và tiêu chí an toàn học đường.

.................................

Mời bạn đọc tải file chi tiết để tham khảo

4. Báo cáo kết quả hoạt động của công đoàn cấp xã

LĐLĐ HUYỆN

CĐCS XÃ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/BC-CĐCS….….., ngày… tháng… năm…..

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 20...;

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 20...

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 20..., trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững; các chế độ chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Bên cạnh đó, cũng gặp không ít khó khăn, tình hình thời tiết, tình hình biến động của thị trường lao động diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cán bộ CC, người lao động và nhân dân.

Xong với sự quan tâm lãnh đạo của BCH Đảng bộ xã; BCH Liên đoàn Lao động huyện ………………., sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền, các ban, ngành đoàn thể xã hoạt động Công đoàn đã đạt được những kết quả trên các lĩnh vực.

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NLĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 20...

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình thu nhập, việc làm và đời sống cán bộ, công chức, NLĐ

Tổng số cán bộ, đoàn viên Công Đoàn: 28 đồng chí. Trong đó cán bộ, công chức trong biên chế 18 đ/c, còn lại là cán bộ bán chuyên trách 10 đồng chí. Đoàn viên nam 19 đồng chí, nữ 9 đồng chí, ngoài đảng 0 đồng chí.

Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 01 đồng chí, đại học chuyên môn 20 đồng chí, cao đẳng, trung cấp 07 đồng chí, trung cấp lý luận chính trị 15 đồng chí.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, tuổi đời dưới 40 chiếm tỷ lệ 50%, được đào tạo cơ bản và khả năng tiếp cận khoa học, sử dụng công nghệ hiện đại.

Tiền lương, thu nhập là vấn đề được cán bộ, công chức, người lao động quan tâm nhất hiện nay. Thu nhập của người lao động thấp nhất là 1.780.000đ/người/ tháng, cao nhất là 5.825.000đ /đồng /người /tháng, có sự chênh lệch về thu nhập. Nhìn chung, thu nhập chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu của số đông người lao động.

Việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ công chức người lao động đạt 100%; có mối quan hệ lao động hài hòa đoàn kết, ổn định, không có vấn đề nổi cộm xảy ra.

2. Tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, công chức, người lao động

Tình hình tưởng của CNVCLĐ trên địa bàn xa ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, chấp hành tốt nội quy lao động, tích cực lao động sản xuất. Công đoàn thường xuyên phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động sắp xếp lao động, chăm lo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của đoàn viên. Từ đó, tư tưởng tâm lý cán bộ, công chức người lao động ổn định, yên tâm công tác. Đội ngũ cán bộ BCH công đoàn có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác Công đoàn.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 20...

1.Công tác tham gia quản lý Nhà nước; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Ban chấp hành công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động đầu năm để tập trung đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, xác định mục tiêu, giải pháp nhiệm vụ năm 20..., bổ sung, chỉnh sửa nội quy, quy chế hoạt động cho phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị; phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức người lao động.

Cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia chỉ đạo sản xuất, kinh doanh; vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo phòng, chống dịch; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phòng, chống bão, lụt; sản xuất mía nguyên liệu; xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa góp phần cùng đảng bộ, chính quyền hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; công tác cải cách hành chính; giải quyết chế độ chính sách, đối với cán bộ công chức, người lao động; duy trì trật tự an ninh trên địa bàn, nhất là trong dịp lễ, tết tổ chức tuyên truyền cho cán bộ cán bộ công chức, người lao động, học sinh và nhân dân không vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo, thả đèn trời, không vi phạm luật giao thông. Tình hình đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, công đoàn đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt chế độ tiền lương, tiền công, BHYT, BHXH, chế độ thai sản, chế độ thăm hỏi đối với người lao động.

Nâng cao hiệu quả các mô hình chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn. Vận động cán bộ, đoàn viên, tích cực ủng hộ quỹ "Mái ấm công đoàn" 2.931 nghìn đồng và các loại quỹ từ thiện xã hội như: ủng hộ Quỹ đến ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, quỹ nhân đạo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, ủng hộ tân binh nhập ngũ.

Tích cực tham gia các hoạt phòng chống Covid-19 và các hoạt động nhân đạo từ thiện khác. Tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” do UBMT Tổ quốc Việt Nam xã phát động, đồng thời tích cực tham gia đóng góp vào quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chữ thập đỏ, quỹ hỗ trợ tân binh lên đường nhập ngũ và các hoạt động nhân đạo từ thiện khác.

2. Công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong công nhân, viên chức, lao động

Tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của quê hương đất nước; tuyên truyền, phổ biến quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Công đoàn các cấp; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, vận động cán bộ, công chức, người lao động chấp hành nội quy, quy chế là việc tại cơ quan, năm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, công chức, người lao động.

Nhân dịp kỷ niệm 30/4-1/5/20... Ban chấp hành Công Đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức cho đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động tham quan thực tế tại Huế- Đà nẵng với thời gian 4 ngày 4 đêm.

3. Tổ chức các phong trào thi đua

Trong năm 20... phong trào thi đua trong CNVCLĐ được thực hiện thường xuyên như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả, thiết thực”; phong trào thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới; Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, chống lãng phí và phòng chống tệ nạn xã hội; Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “ Công nhân, viên chức, lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình “ 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Qua theo dõi các phong trào thi đua đã được phát động từ đầu năm cho thấy thu hút đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

..............................

Mời bạn đọc tải file chi tiết để tham khảo

5. Mẫu báo cáo công tác công đoàn theo nhiệm kỳ

Tham khảo bài viết Mẫu báo cáo công tác công đoàn nhiệm kỳ 

6. Hướng dẫn viết báo cáo kết quả hoạt động công đoàn

Nội dung chính của văn bản báo cáo kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở gửi công đoàn cấp trên gồm:

- Đặc điểm tình hình tổ chức công đoàn và đơn vị: (thuận lợi, khó khăn)

- Kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn: (Đánh giá kết quả triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể)

+ Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

+ Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động.

+ Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động.

+ Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động.

+ Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

+ Công tác tài chính công đoàn.

+ Công tác kiểm tra, giám sát các cấp công đoàn (nếu có)

+ Những mặt hạn chế.

- Nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới để phát triển hoạt động của tổ chức công đoàn.

Trên đây là các Mẫu Báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động công đoàn năm 2024. Mời bạn đọc đón đọc các bài viết hữu ích khác tại mục Biểu mẫu - Thủ tục hành chính của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 6.609
0 Bình luận
Sắp xếp theo