Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn 2024 mới nhất

Hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn là văn bản ghi nhận một số nội dung trong đại hội công đoàn cơ sở nêu rõ kết quả hoạt động trong thời gian qua và vạch ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới. Nghị quyết đại hội công đoàn cũng sẽ đưa ra những mục tiêu nhiệm vụ cụ thể và các chỉ tiêu cơ bản cần đạt được trong nhiệm kỳ tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nghị quyết đại hội công đoàn tại đây.

1. Mẫu nghi quyết đại hội công đoàn 2024

Mẫu nghi quyết đại hội công đoàn
Mẫu nghi quyết đại hội công đoàn

Dưới đây là một mẫu nghị quyết đại hội công đoàn thực tế. Mời các bạn tham khảo.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN...........................

LẦN THỨ… NHIỆM KỲ .........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày…….tháng……năm……..

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Công đoàn thành phố ........
lần thứ ....., nhiệm kỳ 20..... - 20...

Đại hội .... Công đoàn thành phố ........ được tiến hành trong 02 ngày .... và ... tháng ... năm 20... tại Cung Văn hóa ................... Dự Đại hội có 397 đại biểu chính thức đại diện cho trên 23 vạn đoàn viên công đoàn thuộc công đoàn các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố.

- Đại hội đã nghe, thảo luận báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XIII; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố; Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra nhiệm kỳ 20... - 20...; Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến dự, chỉ đạo và động viên Đại hội. Đại hội đã nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí .........., Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và đồng chí ........, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa .... gồm .... ủy viên và Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm .... đồng chí.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận và quyết nghị:

1. Thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố, khóa XIII; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20... - 20... trình Đại hội. Trong đó, tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu và một số chương trình, đề án trọng tâm như sau:

* Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn

(1). Kết nạp 70.000 đoàn viên trở lên, đến năm 20... có ít nhất 300.000 đoàn viên công đoàn; thành lập mới 600 công đoàn cơ sở, trong đó, phấn đấu hoàn thành việc thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp hoạt động ổn định có từ 20 lao động trở lên.

(2). 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn; 70% trở lên cán bộ công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; 100% cán bộ chủ chốt công đoàn và Trưởng Ban nữ công công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác nữ công.

(3). Hằng năm, có từ 80% trở lên công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”, trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt từ 55% trở lên.

(4). Phấn đấu 100% công đoàn cơ sở thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp đạt 30% trở lên.

(5). Phấn đấu hoàn thành 90% trở lên dự toán thu kinh phí, đoàn phí công đoàn và nộp nghĩa vụ do Tổng Liên đoàn giao chỉ tiêu hàng năm.

(6). Phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 300 ngôi nhà; trợ cấp 12.000 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” thành phố.

(7). Phấn đấu triển khai xây dựng ít nhất 02 thiết chế Công đoàn tại các khu công nghiệp. Hoàn thành xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí .......

(8). Phấn đấu trong nhiệm kỳ có ít nhất 150 công trình, sản phẩm chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố và tổ chức Công đoàn. Có ít nhất 200 đề tài được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo.

(9). Phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu ít nhất 15.000 đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

* Chỉ tiêu tổ chức công đoàn tham gia thực hiện

(1) Phấn đấu hàng năm có từ 98% trở lên số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 80% trở lên doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại định kỳ.

(2) Phấn đấu 70% trở lên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. 80% các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký kết có nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động, trong đó có ít nhất 30% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại B trở lên.

(3) Phấn đấu có từ 70% trở lên đoàn viên và người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
* Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

- Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

- Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động.

- Phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động.

- Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động.

- Nâng cao hiệu quả công tác tài chính, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, kinh tế công đoàn.

- Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tư vấn pháp luật công đoàn.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

2. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa .... tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các ý kiến đóng góp của đại biểu; hoàn chỉnh các văn kiện và chính thức ban hành thực hiện trong nhiệm kỳ 20... - 20...; tổ chức xây dựng chương trình hành động toàn khóa và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra.

3. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động thành phố phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, truyền thống trung dũng - quyết thắng của thành phố Cảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động thành phố ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”./.

2. Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn

Dưới đây là một mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn dùng để thông qua báo cáo tổng kết của ban chấp hành công đoàn, chỉ tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ và kết quả bầu cử. Mời các bạn tham khảo.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN...........................

LẦN THỨ… NHIỆM KỲ .........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày…….tháng……năm……..

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN KHÓA……, NHIỆM KỲ……

Đại hội đại biểu Công đoàn……………khóa …, nhiệm kỳ… được tổ chức ngày…..tháng……năm……. tại………., với sự có mặt của…….đại biểu đại diện cho…… đoàn viên Công đoàn Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo:

………………………………………………………

………………………………………………………

Đại hội diễn ra theo đúng chương trình và kế hoạch đã đề ra, đã thảo luận các văn kiện, tiến hành các công việc bầu cử và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành Công đoàn……….. khoá…….. và phương hướng,nhiệm vụ nhiệm kỳ…………………… Giao cho Ban Chấp hành Công đoàn… khoá……,nhiệm kỳ……tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo…………………………..và ý kiến đóng góp thảo luận của các đại biểu để bổ sung hoàn chỉnh văn bản trước khi ban hành chính thức.

2. Thông qua các chỉ tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ, cụthể:

- ...........................................................................

- ...........................................................................

- ...........................................................................

3. Giao cho Ban Chấp hành Công đoàn……………………xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội thông

4. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn………. khoá…….. gồm ……..đồng chí và Đoàn đại biểu Công đoàn……………….. đi dự Đại hội ………..Công đoàn… gồm …….. đồng chí là đại biểu chính thức và đồng chí là đại biểu dự khuyết.

2. Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn ngắn gọn

Công đoàn …………………

Công đoàn cơ quan………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

-----------------

……….., ngày …. tháng …… năm ……

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

Cơ quan …………………………………….

Nhiệm kỳ .............

Ngày …………….cơ quan …......………..tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ ………

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Công đoàn cơ quan ……… nhiệm kỳ ……, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ.........................

Đại hội cũng đã nghe các đại biểu góp ý kiến bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; Đại hội trân trọng và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, của Công đoàn cấp trên.

Đại hội đã thống nhất Nghị quyết như sau:

NGHỊ QUYẾT:

1- Nhất trí báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ ……, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ ………….

2- Mục tiêu phấn đấu cụ thể:

* Phấn đấu đạt kết quả thi đua năm sau cao hơn năm trước.

* 100% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn phấn đấu tốt”, trong đó có từ …… đến …….% đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”.

*……..% nữ đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

* …… đến ……..% cán bộ công chức đạt danh hiệu “Người cán bộ công chức Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”.

* …….% tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn tiên tiến”, trong đó có từ …… đến …….% đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”.

* Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh".

3- Đại hội đã bầu ra …….. đồng chí đủ tiêu chuẩn vào BCH Công đoàn cơ quan …… kể từ nhiệm kỳ …………..

4- Đại hội giao cho BCH Công đoàn nhiệm kỳ ……….. căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

T/M đoàn chủ tịch
T/M thư ký đoàn

3. Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn trường học

Dưới đây là một Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn theo nhiệm kỳ của trường học. Mời các bạn tham khảo.

Công đoàn .....................

Công đoàn cơ quan.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
----------------------------
Số.../NQ ĐH-CĐCS...................., ngày.......tháng......năm......

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 20.... - 20....

Đại hội công đoàn ...................... tiến hành vào lúc ....... giờ ngày ...... tháng ..... năm ......

Tham gia Đại hội có: ....... đoàn viên chính thức và .......... đoàn viên sinh hoạt tạm thời.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kì .............. và báo cáo phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì ............ của Ban chấp hành công đoàn do đồng chi chủ tịch công đoàn trình bày.

Đại hội đã nhận được ......... tham luận của các tổ công đoàn. Các ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đại biểu lãnh đạo công đoàn giáo dục Huyện, của Chi bộ, BGH nhà trường

Sau khi nghiên cứu thảo luận, Đại hội công đoàn thống nhất nghị quyết:

1. Nhất trí với nội dung báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kì ............. và mục tiêu phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học ............

2. Căn cứ mục tiêu nhiệm vụ, phương hướng hoạt động nhiệm kì .............., tiếp thu ý kiến lãnh đạo của chi bộ và góp ý của nhà trường, Ban chấp hành công đoàn ................. xây dựng chương trình hoạt động và nhấn mạnh những nội dung trọng tâm sau:

I. Mục tiêu:

Quán triệt các chủ trương của Chi bộ, Nghị quyết của Đại hội VI Công đoàn Giáo dục huyện nhiệm kỳ 20...-20..., Đại hội VI Công đoàn GD tỉnh .................., tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của công đoàn, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động, đưa phong trào của đơn vị ngày một tiến lên đáp ứng được yêu cầu của ngành và công đoàn đề ra.

II. Nhiệm vụ:

1 - Chăm lo cải thiện đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CBGVNV. Kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, đường lối chính sách, chế độ chính sách liên quan đến CBGVNVLĐ trong đơn vị. Chỉ đạo, hướng dẫn BTTND và CBGVNV thực hiện giám sát, thực hiện dân chủ, nội quy, quy chế trường học.

2 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giáo dục CBGVNV thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng , pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nâng cao đạo đức nhà giáo, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy cá nhân tập thể xây dựng sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho đoàn viên tự học, nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ; xây dựng nhà giáo văn hóa góp phần hoàn thành nhiệm vụ của công đoàn và nhà trường.

3 - Phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội quy, quy chế đề ra. Vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giữ gìn khối đoàn kết bộ, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ. Tham gia giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng đơn vị văn hóa, phòng chống tệ nan xã hội. Tích cực tham gia các hoạt động, các cuộc vận động, hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng đơn vị văn hoá.

4 - Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đổi mới sinh hoạt công đoàn theo hướng chủ động, sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả phù hợp với hoàn cảnh nhà trường.

5 - Tổ chức tốt hoạt động nữ công kể cả về bề nổi và chiều sâu. Tạo điều kiện để chị em tham gia tốt các hoạt động của tập thể. Vận động xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, bình đẳng.

6 - Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trường, sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo hoạt động. Liên kết tốt công đoàn Mầm non và THCS để tổ chức hoạt động phong trào và giao lưu học hỏi, phối hợp thúc đẩy phong trào thi đua, xây dựng công đoàn vững mạnh.

III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN.

+ 100% đoàn viên được học tập pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật.

+ 100% đoàn viên tham gia các hoạt động chăm lo đời sống, xây dựng quỹ tình nghĩa, mái ấm công đoàn.

+ 90% CBGVNV đạt trình độ trên chuẩn

+100% CBGVNV thực hiện tốt văn hoá cơ sở, chấp hành tốt an toàn giao thông.

+ 100% đoàn viên trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh dân số KHHGĐ.

+ 90% đoàn viên đạt danh hiệu Đoàn viên xuất sắc.

+ 100% tổ công đoàn đạt danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc.

+ Bồi dưỡng, giúp đỡ và giới thiệu để chi bộ xét kết nạp 1-2 đồng chí trong từng năm học.

+ Công đoàn đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Đại Hội giao cho Ban chấp hành công đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu và đoàn viên để bổ sung vào kế hoạch hoạt động của công đoàn.

Đại hội kêu gọi toàn thể CBGVNV trong nhà trường phát huy truyền thống công đoàn, nhà trường và những thành tích đã đạt được, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh và phát triển đi lên.

Đại hội công đoàn ngày ........ tháng ......... năm ......

T/M ĐOÀN CHỦ CHỦ TỊCHT/M THƯ KÝ ĐOÀN

Trên đây là các Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 71.879
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo