4 Mẫu quyết định nghỉ việc 2023 đúng Luật mới nhất

Quyết định nghỉ việc là một loại văn bản được sử dụng trong các công ty, doanh nghiệp, đơn vị.... khi có cá nhân nào đó gửi đơn xin thôi việc. Quyết định nghỉ việc sẽ được tiến hành sau khi nhận được đơn xin nghỉ việc của nhân viên hoặc có nhiều trường hợp khác. Vậy quyết định nghỉ việc được hiểu như thế nào, mẫu quyết định nghỉ việc ra sao, cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Mẫu quyết định nghỉ việc hay còn gọi là mỗi quyết định cho thôi việc là mẫu văn bản phổ biến được bộ phận nhân sự sử dụng thường xuyên. Mẫu cần được soạn thảo đầy đủ các nội dung sau: Quốc hiệu, tiêu ngữ, Tên quyết định, Nội dung lý do nghỉ việc, Ngày quyết định, Chữ ký và đóng dấu của người đại diện có thẩm quyền... Sau khi quyết định nghỉ việc có hiệu lực người sử dụng lao động và người lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Mời các bạn tham khảo các mẫu dưới đây.

1. Mẫu quyết định nghỉ việc là gì?

Quyết định nghỉ việc là một văn bản được áp dụng cho các doanh nghiệp/công ty/tập đoàn hay các khối cơ quan đoàn thể dùng để quyết định nghỉ việc cho một cá nhân trong công ty. Để tiện lợi cho quá trình soạn thảo chúng tôi đã mang đến cho bạn những mẫu quyết định nghỉ việc chuẩn nhất, bạn có thể tham khảo và download mẫu đơn xin nghỉ việc để sử dụng.

Quyết định thôi việc ghi rõ thông tin hợp đồng lao động đã giao kết. Trong quyết định, đơn vị sử dụng lao động phải ghi rõ họ và tên, chức vụ, phòng làm việc của người lao động. Người sử dụng lao động phải ghi rõ nội dung về thời gian nghỉ việc, lý do nghỉ việc của người lao động.

Quyết định nghỉ việc thực tế

2. Trường hợp nào cần ra quyết định nghỉ việc?

Hiện tại, việc ra quyết định nghỉ việc được doanh nghiệp thực hiện trong những trường hợp cụ thể như dưới đây:

– Hết hạn hợp đồng lao động

– Đã hoàn tất các công việc được ghi theo hợp đồng lao động

– Người lao động thuộc trường hợp đủ điều kiện để hưởng lương hưu

– Hai bên là người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận và đồng ý về chấm dứt hợp đồng lao động

– Người lao động thuộc trường hợp chấp hành án tù giam, tử hình hoặc người lao động bị cấm làm công việc nào đó được ghi tại hợp đồng lao động trước đó theo quyết định, bản án từ Tòa án.

– Người lao động bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố bị mất tích, bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự

– Người lao động bị xử lý kỷ luật (theo hình thức sa thải)

– Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc do sáp nhập, chia tách, hợp nhất doanh nghiệp; thay đổi công nghệ, cơ cấu mà người lao động phải thôi việc.

– Người lao động tự đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

– Người sử dụng lao động mà là cá nhân mà bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố bị chết, mất tích hoặc bị tuyên bố về mất năng lực hành vi dân sự; người sử dụng lao động lại không phải là chủ thể cá nhân chấm dứt hoạt động.

3. Nội dung cần có trong mẫu quyết định nghỉ việc

Để thông báo về quyết định nghỉ việc của mình cần đảm bảo được những thông tin sau:

  • Thông tin đơn vị (doanh nghiệp) ra quyết định cho thôi việc.
  • Thông tin của người lao động bao gồm: họ tên, ngày sinh, quê quán, đơn vị làm việc và chức vụ hiện tại
  • Thông tin về thời hạn được hưởng lương thưởng và các chế độ tham gia đóng BHXH, BHTN, BHYT, kể từ ngày quyết định cho thôi việc.
  • Xác nhận của giám đốc, người trực tiếp quản lý nhân viên.

Lý do quyết định cho thôi việc ở đây gồm các trường hợp sau:

1. Quyết định thôi việc do nhân viên không đáp ứng được các yêu cầu của công việc trong thời hạn thử việc trong hợp đồng lao động.

2. Quyết định cho thôi việc do Hết hạn hợp đồng lao động

3. Quyết định cho nghỉ việc để được hưởng chế độ thai sản

4. Mẫu quyết định nghỉ việc cho nhân viên

Mẫu quyết định nghỉ việc mới nhất 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho nghỉ việc……………….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

– Căn cứ Bộ Luật Lao động;

– Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………………..

– Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ……………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà) ........... giữ chức vụ ....... được nghỉ việc kể từ ngày …………

Điều 2: Ông (Bà)…………………………………. và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Lưu Văn phòng

- ....

Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Mẫu quyết định nghỉ việc không hưởng lương

Mẫu quyết định nghỉ việc không hưởng lương là văn bản được ban hành bởi giám đốc Công ty về việc quyết định cho nhân viên trong công ty nghỉ việc trong một thời gian nhất định, vì một số lý do công ty quyết định cho nhân viên đó nghỉ việc không lương, hết thời gian theo quy định thì nhân viên sẽ quay lại làm việc và hưởng lương bình thường. Mời bạn đọc tham khảo mẫu sau:

CÔNG TY …………
Số: ……/……/QĐ – GĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

....., ngày ….tháng…. năm……..

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Nghỉ việc không hưởng lương)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………

Căn cứ:

Bộ Luật Lao động Việt Nam 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động kinh doanh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tạm thời nghỉ việc không hưởng lương là: 02 tháng kể từ ngày …./…./…… đến ngày …./…./…… đối với:

Ông: ………………… Sinh ngày: ………………..

CCCD/CMND số: ………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điều 2: Ban lãnh đạo Công ty, toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty và các thành viên khác có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như ­­ Điều 2;

– L­­ưu VP ./.

GIÁM ĐỐC

6. Mẫu quyết định thôi việc mới nhất 2023

Dưới đây là mẫu quyết định thôi việc được mới nhất năm nay và được sử dụng khá phổ biến, mời bạn đọc tham khảo và tải về nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY .............

- Căn cứ Bộ luật Lao động hiện hành;

- Căn cứ Hợp đồng lao động số .../HĐLĐ ngày ... tháng ... năm ... giữa Công ty ............ với Ông/Bà .................;

- Xét đơn xin nghỉ việc của Ông ................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho Ông/Bà: ...............................................

Giữ chức vụ:...................................................................

Nhân viên nhân sự:.........................................................

Bộ phận:.............................

Được nghỉ việc từ ngày ..... tháng ..... năm ......

Lý do:..............................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày giám đốc ký.

Ông/Bà ......và phòng Hành chính Nhân sự và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Ông/Bà ........

– Bộ phận nhân sự

– Bộ phận kế toán…

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

7. Mẫu quyết định thôi việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20/11/2019;

Căn cứ Hợp đồng lao động số ………… ngày…tháng…năm…… giữa Công ty……………………………………. với Ông/Bà ………………………………….;

Xét đơn xin nghỉ việc của Ông/Bà.........................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho Ông/Bà ......................................................

Giữ chức vụ: ……………………………… Bộ phận: ………………………..

Được nghỉ việc từ ngày….. tháng….. năm……

Lý do:…………………………………………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông/Bà……………………………….., phòng Hành chính Nhân sự và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ông/Bà có tên tại Điều 1;

- Phó Giám đốc….;

- Phòng Hành chính Nhân sự;

- Lưu:……

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng

8. Mẫu quyết định cho buộc nghỉ việc cho cán bộ

Mẫu quyết định cho buộc nghỉ việc cho cán bộ

[TÊN ĐƠN VỊ]

Số:…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho nghỉ việc đối với cán bộ nhân viên

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

– Căn cứ vào quyết định [SỐ], ngày [NGÀY] về việc thành lập [TÊN CQ];

– Căn cứ văn bản về việc quy định phân công, phân cấp về quản lý cán bộ;

– Xét đơn xin nghỉ việc ông (bà) [TÊN] cán bộ nhân viên của [TÊN CQ];

– Xét quá trình tham gia công tác từ ngày [NGÀY]

– Xét đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thuận giải quyết cho Ông (bà) [TÊN] cán bộ nhân viên thuộc [TÊN CQ] được thôi việc kể từ ngày [NGÀY];

Điều 2. Ông (bà) [TÊN] được hưởng trợ cấp thôi việc là [SỐ THÁNG] tháng lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) theo chế độ hiện hành;

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế toán- tài vụ, Trưởng [PHÒNG, BAN] và Ông (bà) [TÊN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu Văn phòng

THỦ TRƯỞNG
(Ký ghi rõ họ tên)

9. Người lao động tự ý nghỉ việc công ty có phải ra quyết định nghỉ việc không?

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp người lao động tự ý nghỉ việc mà chưa thông báo hay chưa được sự cho phép của cơ quan, tổ chức họ đang làm việc. Hành vi tự ý nghỉ việc gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan, tổ chức. Trong trường hợp này, Bộ luật lao động 2019 đã đưa ra quy định như sau:

Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng thì người sử dụng lao động được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với người lao động đó.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, nếu người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày mà không có lý chính đáng thì người sử dụng lao động được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với người lao động. Người sử dụng lao động phải thực hiện theo quy trình áp dụng hình thức kỷ luật, việc xử lý kỷ luật sa thải lao động phải được ghi thành biên bản. Kể từ khi áp dụng hình thức sa thải thì người lao động chính thức nghỉ việc.

Để tránh xảy ra các tranh chấp thì người sử dụng lao động nên ra quyết định nghỉ việc đối với người lao động đó.

10. Nghỉ việc nhưng không có quyết định nghỉ việc có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Một trong những thắc mắc của khá nhiều người lao động nghỉ việc mà không có quyết định nghỉ việc đó là có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? Theo quy định, căn cứ vào hồ sơ cần chuẩn bị để nộp hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

+ Giấy đề nghị hưởng trợ cấp BHTN theo mẫu của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Bản sao hoặc bản chính có chứng thực của giấy tờ xác nhận đã nghỉ việc tại một cơ quan/doanh nghiệp nào đó.

+ Sổ bảo hiểm xã hội

+ Bản sao Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân

Từ những giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ nộp hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì giấy xác nhận đã nghỉ việc tức là quyết định nghỉ việc là loại giấy tờ phải có trong thành phần hồ sơ làm BHTN. Vậy nghỉ việc mà không có quyết định nghỉ việc không đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp bạn cần tới công ty cũ để xin giấy xác nhận đã nghỉ việc.

11. Nhân viên cần làm gì khi nhận quyết định nghỉ việc?

Cho dù bạn nghỉ việc là do yếu tố chủ quan hay khách quan thì vẫn nên thể hiện mình là một nhân viên chuyên nghiệp và hãy đảm bảo những yêu cầu căn bản sau:

Luôn giữ thái độ hòa nhà với đồng nghiệp

Mặc dù mẫu quyết định nghỉ việc đã được bạn cầm trên tay nhưng đừng vì vậy mà bạn bực bội hay cáu gắt với đồng nghiệp xung quanh. Bạn hãy tỏ ra mình là một nhân viên chuyên nghiệp, hãy hoàn thành khối lượng công việc và tiến hành bàn giao cho người tiếp quản vị trí của bạn.

Giữ một tinh thần, thái độ lạc quan

Bạn hãy cứ nghĩ rằng quyết định nghỉ việc chẳng có gì đáng sợ, một cơ hội khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, biết đâu đợt nghỉ việc lần này lại giúp bạn tìm thấy một công việc mới tốt và phù hợp với bạn hơn thì sao. Hãy cứ mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thoáng hơn và tự tin với những nỗ lực của mình.

Các mẫu quyết định nghỉ việc là một văn bản hành chính được sử dụng rất phổ biến trong các doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể. Việc soạn thảo ra một mẫu đơn quyết định thôi việc rất tốn thời gian để hỗ trợ người dùng chúng tôi đã soạn thảo các mẫu quyết định nghỉ việc mới nhất giúp quá trình tải mẫu quyết định thôi việc của người dùng dễ và đơn giản hơn rất nhiều. Hi vọng, với các mẫu quyết định nghỉ việc ở trên sẽ hữu ích cho người dùng.

12. Cách soạn thảo quyết định nghỉ việc

Để đảm bảo được thống nhất và đầy đủ thì Mẫu quyết định nghỉ việc cần thể hiện các nội dung như dưới đây:

– Ghi quốc hiệu, tiêu ngữ trình bày trên cùng giữa trang giấy

– Tên quyết định là: quyết định cho nghỉ việc/thôi việc

– Người có thẩm quyền ra quyết định cho nghỉ việc

Ví dụ: giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn/ công ty cổ phần/….

– Căn cứ để ra quyết định nghỉ việc này

– Nội dung của bản quyết định:

+ Cho ông/bà? hiện đang giữ chức vụ gì được nghỉ việc từ ngày tháng năm nào?

+ Các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trong việc thi hành quyết định này?

Ông/bà……………………..

……………………………..

……………………………..

+ Ký và ghi rõ họ tên giám đốc/ban lãnh đạo

+ Nơi nhận, gồm ông/bà……………; bộ phận………….

Trên đây là Mẫu quyết định nghỉ việc 2023 mới nhất cùng hướng dẫn cách soạn thảo. Qua đó các bạn nắm được những thông tin cần thiết khi đưa ra quyết định nghỉ việc ở công ty, cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể cùng với những quyền lợi, nghĩa vụ của mình phải thực hiện sau khi nghỉ việc.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm - nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
11 81.418
0 Bình luận
Sắp xếp theo