Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn 2023 mới nhất

Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn là mẫu đơn đề nghị kết nạp vào tổ chức công đoàn Việt Nam, do người lao động soạn để xin được kết nạp vào tổ chức công đoàn cơ sở. Hoatieu.vn xin được gửi đến các bạn hai mẫu đơn xin vào công đoàn để các bạn tham khảo và nghiên cứu, áp dụng và sử dụng ngay khi cần thiết.

Đối với những người lao động việc gia nhập công đoàn là rất cần thiết vì công đoàn hiện nay có vai trò quan trọng trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đơn xin gia nhập công đoàn là đơn được người lao động viết khi có nhu cầu muốn gia nhập tổ chức công đoàn và được gửi đến tổ chức công đoàn cơ sở. Dưới đây là Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn 2023 cùng thủ tục xin gia nhập công đoàn dành cho các bạn tham khảo.

1. Đơn xin gia nhập công đoàn là gì?

Đơn xin gia nhập công đoàn là đơn được người lao động viết khi có nhu cầu muốn gia nhập tổ chức công đoàn và được gửi đến tổ chức công đoàn cơ sở.

Việc nộp đơn xin gia nhập công đoàn sẽ giúp người lao động được đảm bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động trong phạm vi doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đại diện trên các phương diện như:

- Tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương,…;

- Tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động;

- Đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ.

2. Ai được gia nhập công đoàn?

Theo Điều 1 Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2013, lao động Việt Nam không phân biệt nghề nghiệp, giới tính, tín ngưỡng, tán thành Điều lệ, tự nguyện đóng đoàn phí và sinh hoạt trong một tổ chức thì đều có thể gia nhập công đoàn. Cụ thể:

- Lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Lao động tự do hợp pháp.

Có thể thấy, Công đoàn Việt Nam hết sức tạo điều kiện để người lao động gia nhập công đoàn. Chính vì vậy, bất cứ ai có nhu cầu đều có thể tự nguyện viết đơn xin gia nhập công đoàn.

3. Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn chung

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----***-----

……..., ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn (1)………

Tôi tên là: …………Nam/Nữ: …………..…………

Sinh ngày:……………………………………………

Dân tộc: ……………… Tôn giáo: ………….………

Quê quán:……………………………………………

Nơi ở hiện nay:……………………………….……

Trình độ học vấn (2): .............. Chuyên môn (3):…

Nghề nghiệp (4):……………………………………

Hiện đang làm việc tại (5): ………………………...

Ngày bắt đầu làm việc (6):…………………………

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi thấy rằng Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, tầng lớp tri thức và người lao động, tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Vì vậy, tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tự nguyện làm đơn này kính mong Ban chấp hành Công đoàn (7)….............. cho phép tôi được gia nhập tổ chức Công đoàn.

Nếu được chấp thuận, tôi xin hứa sẽ làm tròn 04 nhiệm vụ của người đoàn viên:

1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết của Công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt Công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

3. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân.

4. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả; cùng nhau chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn viết Đơn xin gia nhập công đoàn

(1) Ban chấp hành Công đoàn doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc địa phương nơi sinh sống.

(2) Trình độ học vấn cao nhất: lớp 9, 12/12, cử nhân, thạc sĩ,…

(3) Chuyên ngành đào tạo: kỹ thuật điện, cơ khí, báo chí, quảng cáo,…

(4) Nghề nghiệp hiện tại: luật sư, nhà báo, giáo viên, lao động tự do,…

(5) Ghi cụ thể bộ phận và tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người làm đơn đang làm việc.

(6) Ghi chính xác theo số hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng,…

Lao động tự do có thể bỏ qua mục (3), (5) và (6)

(7) Ban chấp hành Công đoàn doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc địa phương nơi sinh sống.

5. Đơn xin vào công đoàn trường tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA NHẬP VÀO CÔNG ĐOÀN

Kính gửi : Ban chấp hành công đoàn Trường Tiểu học ……

Tôi tên:...............................................................

Hiện đang là:...................của Trường Tiểu học…

Sau khi tôi được nhận công tác tại trường Tiểu học………., thời gian công tác là:

............................tháng........năm.............Trong quá trình công tác tại trường tôi được tham khảo Điều lệ Công đoàn ViệtNam. Tôi nhận thấy Công đoàn là một tổ chức luôn chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên Công đoàn.

- Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của công đoàn.

- Được yêu cầu công đoàn bảo vệ nhân phẩm và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.

- Được công đoàn: Tư vấn miễn phí về pháp luật lao động, thăm hỏi, giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Được tham gia các sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, nghỉ ngơi do công đoàn tổ chức.

- Vì lí do trên tôi tự nguyện làm đơn này kính trình đến ban chấp hành công đoàn trường Tiểu học……xem xét và giúp đỡ tôi được gia nhập vào tổ chức Công đoàn nhà trường. Nếu được kết nạp vào công đoàn tôi hứa:

- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thực hiện các Nghị quyết của công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí, tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn.

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, tay nghề; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

- Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp, lao động có hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống; đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động và của tổ chức công đoàn.

…., ngày .........tháng .........năm….
Người viết đơn

6. Đơn xin gia nhập vào công đoàn trường THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc

ĐƠN XIN GIA NHẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Kính gi : - Ban Chp hành công đoàn Trường THCS ......

Tên tôi là:......................................................

Trình độ văn hoá:..............; Trình độ chuyên môn:......

Ngày vào Đoàn TNCS HCM:..........................

Ngày tham gia công tác:.................................

Chức vụ:.........................................................

Nơi công tác hiện nay:.....................................

Sau khi học tập, nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam tôi nhận thấy Công đoàn là tổ chức rộng lớn của người lao động, là trung tâm tập hợp, đoàn kết giáo dục, rèn luyện và xây dựng đội ngũ công nhân lao động, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là cầu nối liền quần chúng lao động với Đảng; cùng cơ quan quản lý Nhà nước chăm lo và bảo vệ quyền lợi vật chất và tinh thần của người lao động. Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, của giai cấp công nhân hoạt động với mục đích “Vì lý tưởng của giai cấp công nhân, xây dựng xã hội không có người bóc lột người”…

Hiện nay, tôi công tác cùng đồng chí, đồng nghiệp và có nguyện vọng tha thiết được tham gia cùng mọi người xây dựng cơ quan, tập thể ngày một vững mạnh về mọi mặt. Nay tôi viết đơn này đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở : .......................................................................... xét cho tôi được gia nhập tổ chức công đoàn, hoà mình với tập thể, cùng đồng nghiệp ra sức công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

* Nếu được gia nhp t chc Công đoàn tôi xin ha:

- Thực hiện tốt các Nghị quyết của Công đoàn, tham gia sinh hoạt, đóng đoàn phí đầy đủ và tuyên truyền phát triển đoàn viên nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh.

- Đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp, lao động đạt hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống.

- Không ngừng rèn luyện và học tập nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật./.

…., ngày .........tháng .........năm….
Người viết đơn

7. Đơn đề nghị kết nạp vào tổ chức công đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP VÀO TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Kính gửi: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận ........................

Tôi tên: ........................................................

Sinh ngày:.....................................Tại:..........

Dân tộc:................................Tôn giáo:.........

Hộ khẩu thường trú: .....................................

Trình độ học vấn: ..........................................

Đơn vị công tác: ...........................................

Nghề nghiệp: ...............................................

  • Phòng, Ban (phân xưởng):................
  • Làm việc tại bộ phận:.........................

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi làm đơn này gửi đến Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh đề nghị xin được kết nạp vào tổ chức Công đoàn.

Sau khi trở thành đoàn viên công đoàn, tôi sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức. Tôi sẽ nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đoàn viên công đoàn.

Trân trọng cảm ơn.

.............., ngày …… tháng …… năm ……

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

8. Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn học viện

CÔNG ĐOÀN .......................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Kính gửi:

- Ban chấp hành Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

- Ban chấp hành Công đoàn Khoa /Ban.............

Tên tôi là: ...................................... Nam/nữ

Sinh ngày: ....../......./............. Dân tộc ............. Tôn giáo ..........

Trình độ đào tạo: ...........................................

Hiện đang công tác tại: ..................................

Tôi được tiếp nhận về khoa/phòng theo Hợp đồng (Quyết định) số:......./.........., ngày ....... tháng....năm ..............; của ......................................

Sau khi tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi nhận thấy Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, tầng lớp tri thức và những người lao động trong các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Vì vậy, tôi hoàn toàn tán thành điều lệ Công đoàn Việt Nam và tự nguyện làm đơn này kính mong BCH Công đoàn trường và BCH Công đoàn khoa /ban............... cho phép tôi được gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tôi xin hứa sau khi được kết nạp, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên Công đoàn và đóng công đoàn phí đầy đủ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 .........., ngày...tháng....năm...
Ý kiến xác nhận của BCH Công đoàn bộ phận

CHỦ TỊCH

(Ký ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký ghi rõ họ tên)

9. Thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam

a. Người gia nhập công đoàn phải tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; có đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam, đơn phải có chữ ký của người viết đơn (bao gồm chữ ký điện tử). (Mẫu số 05a-Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam).

Trường hợp đơn của tập thể người lao động phải có chữ ký của từng người lao động. (Mẫu số 05b- Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam).

b. Nơi đã có công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở (sau đây gọi chung là công đoàn cơ sở), ban chấp hành công đoàn cơ sở nhận đơn, xem xét, quyết định kết nạp và tổ chức lễ kết nạp đoàn viên. (Mẫu số 06a- Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam).

- Trong buổi lễ có thể cùng lúc kết nạp nhiều đoàn viên; những người được kết nạp phải có mặt tại buổi lễ (trừ trường hợp vắng có lý do chính đáng), công đoàn cơ sở công bố quyết định kết nạp đoàn viên, trao quyết định và trao thẻ cho đoàn viên công đoàn (nếu có).

- Những đơn vị có đông đoàn viên, ban chấp hành công đoàn cơ sở có thể ủy quyền cho công đoàn cơ sở thành viên hoặc công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận (gọi chung là công đoàn bộ phận), tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn (gọi chung là tổ công đoàn) trực thuộc tổ chức lễ kết nạp đoàn viên.

c. Nơi chưa có công đoàn cơ sở

- Người lao động nộp đơn xin gia nhập công đoàn cho công đoàn cấp trên nơi gần nhất hoặc ban vận động thành lập công đoàn cơ sở (nếu có).

+ Trường hợp nộp đơn cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nộp đơn, công đoàn cấp trên phải xem xét, quyết định việc kết nạp hoặc không kết nạp đoàn viên và giới thiệu nơi sinh hoạt cho đoàn viên khi có quyết định kết nạp.

+ Trường hợp người lao động nộp đơn cho ban vận động: Trong thời gian 15 ngày kể từ khi nộp đơn, nếu nơi người lao động có đơn xin gia nhập công đoàn, chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở thì người lao động có quyền chuyển đơn lên công đoàn cấp trên xem xét, quyết định kết nạp đoàn viên và được giới thiệu sinh hoạt tại công đoàn cơ sở gần nơi đoàn viên đang làm việc nhất, cho đến khi công đoàn cơ sở tại nơi làm việc được thành lập.

- Trường hợp có đủ người lao động liên kết thành lập công đoàn cơ sở theo quy định, thì ban vận động tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở và đề nghị công đoàn cấp trên công nhận theo quy định tại Mục 12.1 và 12.2 của Hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam.

d. Việc kết nạp lại đoàn viên công đoàn: Đoàn viên đã ra khỏi tổ chức công đoàn, nếu có nguyện vọng gia nhập lại tổ chức Công đoàn Việt Nam phải có đơn xin ra nhập lại gửi công đoàn cơ sở nơi làm việc. Ban chấp hành công đoàn cơ sở có trách nhiệm xem xét, thẩm định nếu đủ điều kiện thì đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp quyết định kết nạp lại.

Trên đây là các Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn 2023 mới nhất và cách viết đơn xin gia nhập công đoàn. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 43.582
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo