Mẫu thông báo mới nhất 2024

Mẫu thông báo là gì? Mẫu thông báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu thông báo là mẫu sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày trong các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp khi cần thông báo về một vấn đề, một nội dung nào đó tới một cá nhân trong đơn vị. Thông báo có thể được thể hiện dưới lời nói, văn bản. Dưới đây là các mẫu thông báo: Thông báo nội bộ, thông báo cho nhân viên, thông báo cho thành viên.. cùng hướng dẫn cách viết chi tiết. Mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng.

1. Định nghĩa mẫu thông báo là gì?

Mẫu thông báo chung là một văn bản thông báo về một việc cụ thể, gửi đến cá nhân hay một tổ chức nào đó. Nội dung của một mẫu thông báo sẽ căn cứ vào nơi được thông báo hoặc gửi tới hoặc các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần). Mời bạn đọc tải Mẫu thông báo khi có yêu cầu Thông báo tuyển dụng, Thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp, Mẫu thông báo nội bộ....

2. Nội dung mẫu thông báo gồm những gì?

Khi soạn thảo mẫu thông báo thì nội dung thông báo là vấn đề quan trọng nhất, gồm những nội dung như sau:

– Về hình thức thì mẫu thông báo cần có phần mở đầu ghi đầy đủ quốc hiệu và tiêu ngữ theo đúng mẫu quy định của văn bản hành chính thông thường.

– Tiếp theo là ngày tháng năm viết thông báo để người tiếp nhận dễ dàng nắm bắt được thời gian ban hành thông báo này; tên cơ quan ra thông báo;

Cách viết nội dung thông báo:

– Trong phần nội dung thì mẫu thông báo phải ghi rõ người nhận và tuân thủ thông báo này là ai là một cá nhân nào đó hay toàn thể cơ quan.

– Sau đó nêu ra các căn cứ để đưa ra thông báo này như căn cứ vào lịch nghỉ tết của nhà nước hay căn cứ vào quyết định của Ban giám đốc công ty, căn cứ vào nhu cầu khả năng của doanh nghiệp, hay căn cứ vào văn bản pháp luật nào đó cần ra thông báo để mọi người tiếp thu và thực hiện tránh làm trái quy định của pháp luật…

– Tiếp đó cần trình bày rõ nội dung của bản thông báo này như thông báo về lịch nghỉ tết sẽ kéo dài từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu để các toàn thể công nhân viên nắm được và thực hiện đồng loạt, nhất quán;…

– Phần đại diện ký thông báo: không bắt buộc phải là thủ trưởng cơ quan, mà các trưởng phó phòng ban có trách nhiệm về các lĩnh vực trên như: phòng giáo vụ, đào tạo ở các trường, văn phòng hay phòng tổ chức, phòng hành chính… ở các cơ quan được quyền ký và trực tiếp thông báo dưới danh nghĩa thừa lệnh thủ trưởng cơ quan.

3. Mẫu thông báo theo nghị định 30 2020

Mẫu thông báo mới nhất

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số: /......-......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày... tháng... năm...

THÔNG BÁO

..............................

............................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

Nơi nhận:

- ..............;

- ..............;

- Lưu: VT,.......

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

4. Mẫu thông báo số 1

TÊN CƠ QUAN

Số ____/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………….., ngày …. tháng …. năm 20

Mời các bạn tham khảo Mẫu thông báo chung được trình bày cụ thể dưới đây để các bạn nghiên cứu, tham khảo, áp dụng linh hoạt tùy vào trường hợp thực tế của công ty, văn phòng chỗ mình đang công tác, làm việc nhé!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TRUNG TÂM DỊCH VỤ & CGCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ____/TB-TTDV&CGCN Ngày ...... tháng ...... năm 20...

THÔNG BÁO

Về.............................. (1)..................................

Kính gửi:........................................................................................(2)............................

Căn cứ.......................... ................................................................(3)............................

.....................................................................................................................................;

Căn cứ...........................................................................................................................

.............................................................................................(4).....................................

Đề nghị...........................................................................................................................

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

-.................. ;

-.................. ;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chú giải:

  • (1) Trích yếu: tóm tắt nội dung đề cập của thông báo.
  • (2) Nơi được thông báo hoặc gửi tới.
  • (3) Các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần).
  • (4) Nội dung của thông báo.

6. Mẫu thông báo nội bộ

TÊN CƠ QUAN ........... (1)
.......................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ....................................................., ngày.......tháng......năm.......

THÔNG BÁO

Về ........................(2)......................................

Kính gửi: .................................................................................................................

......................................................(3).......................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Nơi nhận:

- Như trên

- ..............;

- Lưu: (Đơn vị thảo văn bản và văn thư)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Dùng cho các cơ quan, đơn vị để thông tin về nội dung và kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; truyền đạt kịp thời các quyết định của cấp trên.

Sau khi thông báo nếu cần thì ra văn bản pháp quy (Quyết định, Chỉ thị) để cấp dưới thực hiện. Không dùng hình thức thông báo để thay văn bản pháp quy thuộc thẩm quyền của cơ quan.

(2) Tóm tắt nội dung thông báo (về việc gì, cuộc họp, buổi làm việc...).

(3) Nội dung thông báo phải ghi cụ thể thời gian, người chủ trì giải quyết (kết luận), cơ quan, cá nhân tham dự, và có nhiệm vụ để biết triển khai thực hiện.

7. Cách viết thông báo

1. Xây dựng bố cục thông báo:

Bản thông báo cần có các yếu tố:

- Quốc hiệu và tiêu ngữ.

- Địa danh và ngày tháng năm ra thông báo.

- Tên cơ quan thông báo.

- Tên văn bản (thông báo) và trích yếu nội dung.

- Nội dung thông báo.

- Ký đóng dấu cơ quan.

- Nơi nhận.

2. Cách viết nội dung thông báo:

- Có thể chia các thông báo có nhiều nội dung thành các mục, các điều cho dễ nhớ.

Trong thông báo cần đề cập ngay vào nội dung cần thông tin mà không cần nêu lý do, căn cứ, hoặc nêu tình hình chung như các văn bản. Loại thông báo nhằm giới thiệu các đạo luật hay chủ trương, chính sách thì phải nêu rõ tên, số và ngày tháng ban hành văn bản đó trước khi nêu những nội dung khái quát.

- Thông báo cho các thí sinh trúng tuyển biết để tập trung dự khóa học đúng thời gian, địa điểm. Ngoài ra phần kết thúc không yêu cầu lời lẽ xã giao kiểu công văn hoặc xác định trách nhiệm thi hành như văn bản pháp quy.

- Phần đại diện ký thông báo: không bắt buộc phải là thủ trưởng cơ quan, mà các trưởng phó phòng ban có trách nhiệm về các lĩnh vực trên như: phòng giáo vụ, đào tạo ở các trường, văn phòng hay phòng tổ chức, phòng hành chính... ở các cơ quan được quyền ký và trực tiếp thông báo dưới danh nghĩa thừa lệnh thủ trưởng cơ quan.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu thông báo mới nhất.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
26 305.142
0 Bình luận
Sắp xếp theo