Mẫu TB03/AC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn 2024

Mẫu TB03/AC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn là mẫu thông báo của cá nhân, tổ chức doanh nghiệp về kết quả hủy hóa đơn. Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về thông báo kết quả hủy hóa đơn tại đây.

Khi hóa đơn bị in sai, in trùng…thì doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khác phải hủy hóa đơn. Trong thủ tục hủy hóa đơn không thể thiếu Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn. Mẫu mới nhất theo thông tư 39 được Hoatieu.vn giới thiệu trong bài viết dưới đây.

1. Thông báo kết quả hủy hóa đơn là gì?

Các doanh nghiệp sau khi nộp mẫu TK01 đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định mới (Thông tư 78 và Nghị định 123) thì sẽ phải làm thủ tục hủy các hóa đơn đang còn sử dụng. Vì vậy, các doanh nghiệp phải lập Mẫu TB03/AC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn để chuyển sang hóa đơn theo Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Dưới đây là mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn, mời các bạn tham khảo và tải về.

2. Mẫu TB03/AC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Mẫu TB03/AC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Mẫu: TB03/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 39/2014/TT-BTC ngày
31/3/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

Kính gửi:…………………………………………………………………...

Tên tổ chức, cá nhân:.................................................................................................

Mã số thuế:………………………………………………………………………………...............

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..................

Phương pháp hủy hóa đơn:……………………………………………………………...........

Hồi giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

1

2

3

4

5

6

7

..........ngày……… tháng………năm………

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn nộp thông báo kết quả hủy hóa đơn TB03/AC

4. Thủ tục hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng

Hóa đơn giá trị gia tăng (hay được gọi phổ biến bằng cái tên “Hóa đơn đỏ”) thực chất là là một loại chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên mua, sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng hóa đơn GTGT thì cần làm thủ tục hủy hóa đơn:

 • Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
 • Thành lập hội đồng hủy hóa đơn (trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh) Thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải bao gồm đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức kinh doanh.
 • Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn cần ký vào biên bản hủy hóa đơn, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

a. Cách thức hủy hóa đơn GTGT

Hình thúc hủy hóa đơn GTGT phải được ghi rõ trong Biên bản hủy hóa đơn:

 • Cắt góc (Cát góc dưới bên phải, góc có chữ ký thủ trưởng đơn vị)
 • Đốt
 • Xé nhỏ

Lưu ý: Tùy vào từng chi cục thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp hủy hóa đơn GTGT theo 1 trong 3 cách thức trên. Do đó doanh nghiệp nên liên hệ trước với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn.

b. Hồ sơ hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng gồm những gì?

Hồ sơ hủy hóa đơn được quy định tại Khoản 3, Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC bao gồm:

 • Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn (trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh)
 • Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục)
 • Biên bản hủy hóa đơn
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)

Lưu ý:

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Có 2 hình thức nộp thông báo kết quả hủy hóa đơn cho Cơ quan thuế như sau:

 • Nộp trực tiếp: Lập 02 bản trong đó 01 bản lưu tại doanh nghiệp, 01 bản gửi cơ quan thuế
 • Nộp qua mạng: thông quan phần mềm HTKK -> chọn Thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC) -> Kết xuất dữ liệu XML rồi nộp qua mạng giống như thao tác nộp tờ khai thuế GTGT

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
8 57.745
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo