Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 06/TNCN 2024

Mẫu số 06/KK-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế TNCN áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú.

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 06/TNCN 2024 ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Bộ Tài chính. Mời các bạn tham khảo. Mời các bạn tham khảo và tải về Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài tại đây.

1. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân là gì?

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán) là mẫu văn bản được cơ quan có thẩm quyền lập ra để mọi người dân đến kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với những cá nhân đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán.........

2. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 06/TNCN

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 06/TNCN 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú)

[01] Kỳ tính thuế:...

Tháng .... năm .... /Quý...... năm ....

[02] Lần đầu: [03] ....Bổ sung lần thứ: …

[04] Tên người nộp thuế:………….……………………………………...........................

[05] Mã số thuế:

-

[06] Địa chỉ: ………………………...……………..............................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................................

[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:..........................[11] Email: ...................................

[12] Tên tổ chức khai thay (nếu có):………………………............................................

[13] Mã số thuế:

-

[14] Địa chỉ: …………….…………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ........................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .......................... [19] Email: ..............................

[20] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………...................................................

[21] Mã số thuế:

-

[22] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:............................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số phát sinh

Số luỹ kế

I

Thu nhập từ đầu tư vốn

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[23]

2

Tổng thu nhập tính thuế

[24]

3

Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ

[25]

II

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[26]

2

Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán

[27]

3

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[28]

III

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[29]

2

Tổng thu nhập tính thuế

[30]

3

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[31]

IV

Thu nhập từ trúng thưởng

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[32]

2

Tổng thu nhập tính thuế

[33]

3

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[34]

V

Doanh thu từ kinh doanh của cá nhân không cư trú

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[35]

2

Tổng doanh thu tính thuế trả cho cá nhân

[36]

3

Tổng số thuế đã khấu trừ

[37]

VI

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[38]

2

Tổng giá chuyển nhượng vốn

[39]

3

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[40]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………………

Chứng chỉ hành nghề số:.....

…, ngày ... tháng … năm …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc TỔ CHỨC KHAI THAY

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 6.191
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo