Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế - mẫu 01/ĐNHUY 2023 mới nhất

Hoatieu xin chia sẻ Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế - mẫu 01/ĐNHUY. Đây là mẫu văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo.

1. Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế là gì?

Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế là văn bản trong đó có yêu cầu hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế của các tổ chức, cá nhân đã gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế trước đó.

Văn bản hoàn thuế trước đó là văn bản mà cơ quan thực hiện với mục đích được hoàn trả lại số tiền thuế thu sai, thu thừa. Việc hoàn thuế áp dụng trong trường hợp đối tượng nộp tạm thuế nhưng sau khi cơ quan quyết toán thuế thì dưa thừa số tiền thuế, quyết toán thuế giá trị gia tăng theo định kỳ mà mà số tiền thuế đầu vào lớn hơn số tiền thuế ra, hoặc do áp dụng sai quy định về đối tượng nộp thuế, mức thuế suất, về việc miễn thuế và giảm thuế.

Việc đề nghị hủy bỏ hồ sơ đề nghị hoàn thuế trước đó cần có lý do chính đáng và cụ thể tại sao cần phải hủy hồ sơ. Thông thường khi phát hiện hồ sơ có sai sót thì cơ quan cần thực hiện đơn hủy nhằm làm lại hồ sơ khác cho chính xác với thông tin thuế.

2. Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế

Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế
Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế

Dưới đây là mẫu số 01/ĐNHUY - văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Đây là mẫu mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật. Mời các bạn tham khảo.

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../.........

....., ngày ...... tháng ...... năm ......

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ HỦY HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ

Kính gửi: <Tên cơ quan thuế>

Tên người nộp thuế: .....................................................................................

Mã số thuế: ...................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................

Đề nghị cơ quan thuế: <Tên cơ quan thuế> thực hiện huỷ hồ sơ đề nghị hoàn thuế có các thông tin như sau:

1. Tên hồ sơ đề nghị hủy

o Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa mẫu số 01/ ĐNXLNT

o Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/HT

o Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01a/ĐNH T

o Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 02/H T

2. Thông tin hồ sơ đề nghị hủy

Tên người nộp thuế đề nghị hoàn: ……........................, Mã số thuế: ..........

Văn bản đề nghị hoàn thuế số:……………...…. ngày ……………............

Mã giao dịch điện tử (nếu có): …………….................................................

Được cơ quan thuế tiếp nhận theo Thông báo số………../TB-…. ngày …../…./…..về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Lý do đề nghị hủy:.......................................................................................

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:.............................

Chứng chỉ hành nghề số:......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

3. Hồ sơ thủ tục hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế

Căn cứ theo khoản 3 điều Điều 32 Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế Thông tư số 80/2021/TT-BTC, hồ sơ thủ tục hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế được quy định như sau:

Người nộp thuế đã gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế, nếu người nộp thuế có nhu cầu hủy hồ sơ thì phải có Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 01/ĐNHUY ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế gửi Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 02/TB-HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này cho người nộp thuế, đồng thời đóng hồ sơ đề nghị hoàn trên sổ ghi hồ sơ của cơ quan thuế.

Người nộp thuế được khai điều chỉnh số thuế đề nghị hoàn để chuyển khấu trừ tiếp vào tờ khai thuế của kỳ kê khai tiếp theo kể từ thời điểm có Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế, nếu đáp ứng đủ điều kiện kê khai, khấu trừ hoặc nộp lại hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Trường hợp cơ quan thuế đã công bố quyết định kiểm tra trước hoàn thuế thì người nộp thuế không được gửi Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Cơ quan thuế xử lý hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế theo quy định tại Điều 110 Luật Quản lý thuế và Chương VIII Thông tư này.

Như vậy sau khi nộp văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế thì thời gian giải quyết sẽ trong vòng 3 ngày. Cơ quan sau khi có quyết định thì cần điều số thuế đề nghị hoàn để chuyển khấu trừ vào tờ khai thuế của kỳ khai thuế tiếp theo.

Trên đây là Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế - mẫu 01/ĐNHUY 2023 mới nhất. Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu

Đánh giá bài viết
3 8.368
0 Bình luận
Sắp xếp theo