Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK- CT là biểu mẫu về thuế được ban hành kèm Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

Mã số thuế là mã số quan trọng gắn liền với doanh nghiệp và cá nhân trong quá trình kinh doanh, làm việc. Nhưng vì một lý do nào đó như doanh nghiệp không hoạt động đúng địa chỉ đã đăng ký, doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp thì doanh nghiệp lại bị thu hồi mất mã số thuế cảu mình. Vì thế để được khôi phục lại mã số thuế thì doanh nghiệp phải làm đơn và giải trình lý do khôi phục mã số thuế.

1. Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mới nhất theo thông tư 105

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Mẫu số: 25/ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

____________

Số: ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

…., ngày... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO

Đề nghị khôi phục mã số thuế

____________

1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp): .........

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã):

4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế):.............................................................

5. Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế:

6. Hồ sơ đính kèm:

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

Nơi nhận:

- CQT quản lý;

- Lưu: VT

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Người nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu vào văn bản này.

2. Các trường hợp đề nghị khôi phục mã số thuế

Căn cứ vào điều 40 Luật Quản lý thuế quy định các trường hợp được khôi phục lại mã số thuế như sau:

- Khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ văn bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Khi doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục kinh doanh sau khi đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế lại chưa có thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế. (Nghĩa là trong thời gian chờ chấm dứt mã số thuế thì doanh nghiệp mong muốn kinh doanh tiếp tục với mã số thuế cũ)

- Hoặc khi cơ quan thuế thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa thu hồi giấy phép và chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trường hợp này thì người nộp thuế cần giải trình lý do không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và điều chỉnh lại địa chỉ và đề nghị khôi phục mã số thuế.

3. Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế theo thông tư 95

Đây là văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế theo thông tư cũ mời bạn đọc tham khảo.

Mẫu số: 25/ĐK - TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
-------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Số: ..........................., ngày ...... tháng ........ năm .......

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi:..................................................

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): ............................................................

Mã số thuế: ...........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): ............................................................

Địa chỉ kinh doanh (nếu có): ...................................................................................

Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: .......................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Hồ sơ đính kèm: ...................................................................................................

.............................................................................................................................

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

Ghi chú:
Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 24.837
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo