Mẫu 09: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng 2024 mới cập nhật

Mẫu 09: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng là mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng là mẫu gửi lên kho bạc nhà nước để kê chi tiết tên, số tiền được hưởng, số tài khoản tại ngân hàng. Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, Số Tài khoản người hưởng, Tên ngân hàng, Lương và phụ cấp theo lương, Tiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng, Tiền thưởng....

1. Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng là gì?

Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng: là bảng kê chi tiết tên, số tiền được hưởng, số tài khoản tại ngân hàng (trường hợp chi trả cho đối tượng thụ hưởng qua tài khoản tại ngân hàng) và nội dung thanh toán cho đối tượng thụ hưởng là các khoản chi cho cá nhân được quy định tại Điều 7 Nghị định Nghị định 11/2020/NĐ-CP.

Xem thêm các biểu mẫu Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước tại đây: Biểu mẫu nghị định 11/2020/NĐ-CP

2. Bảng thanh toán cho đối tượng thu hượng áp dụng trong trường hợp nào?

Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng áp dụng đối với các khoản chi sau: Chi lương và phụ cấp theo lương; tiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng; tiền thu nhập tăng thêm; tiền thưởng; tiền phụ cấp và trợ cấp khác; tiền khoán, tiền học bổng.

3. Mẫu bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng

Dưới đây là mẫu số 09: bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

Mẫu số 09

Mã hiệu: ………..

Số: ………

BẢNG THANH TOÁN CHO ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

(Kèm theo Giấy rút dự toán/ủy nhiệm chi số ….. ngày….. tháng..... năm .......)

Tài khoản dự toán Tài khoản tiền gửi:

1. Đơn vị sử dụng ngân sách:............................

2. Mã đơn vị:.......................................................

3. Tài khoản thanh toán của đơn vị mở tại ngân hàng thương mại:...................

4. Nội dung đề nghị thanh toán:

(Đơn vị: Đồng)

STT

Họ và tên

Tài khoản ngân hàng

Tổng số

Trong đó:

Ghi

chú

Số Tài khoản người hưởng

Tên ngân hàng

Lương và phụ cấp theo lương

Tiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng

Tiền thu nhập tăng thêm

Tiền thưởng

Tiền phụ cấp và trợ cấp khác

Tiền khoán

Tiền học bổng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Tổng số

I.

Đối với công chức, viên chức

1.

2.

...

II.

Đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP)

1.

2.

III.

Đối với lao động thường xuyên theo hợp đồng

1.

2.

Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………

II. Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước:

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

.... Ngày..... tháng......... năm.............

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Chuyên viên kiểm soát chi/Giao dịch viên

Ngày...... tháng........ năm.............

Giám đốc KBNN cấp tỉnh hoặc Lãnh đạo phòng được ủy quyền/Giám đốc KBNN quận, huyện

Ghi chú:

1. Mẫu này do đơn vị sử dụng ngân sách lập thành 03 liên gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản, Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản xác nhận và lưu 01 liên; trả lại đơn vị sử dụng ngân sách 02 liên (01 liên gửi ngân hàng, 01 liên lưu tại đơn vị sử dụng ngân sách).

2. Đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm:

a) Tổng số công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, lao động thường xuyên theo hợp đồng được kê khai tại Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng phải phù hợp với số chỉ tiêu, biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Chịu trách nhiệm kê khai chính xác tên đối tượng thụ hưởng, tài khoản ngân hàng, tính toán số tiền thực nhận cho từng đối tượng thụ hưởng theo đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

3. Cột 12 (Ghi chú): Đơn vị ghi chú các trường hợp có thay đổi so với tháng trước

4. Cột 4 (Tổng số) = Cột 5 + Cột 6 + Cột 7 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11

4. Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng theo nghị định 11/2020

Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng

5. Phụ cấp theo lương và tiền phụ cấp và trợ cấp khác là gì?

Nhiều người thắc mắc, không biết ý nghĩa của từ "phụ cấp theo lương" và "tiền phụ cấp và trợ cấp khác" được hiểu như nào? Cùng xem lời giải đáp dưới đây nhé.

Phụ cấp theo lương (cột 5) là các khoản phụ cấp lương theo mục 6100 - mục lục ngân sách hiện hành, bao gồm:

6101: Phụ cấp chức vụ
6102: Phụ cấp khu vực
6103: Phụ cấp thu hút
6105: Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ
6107: Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
6111: Hoạt động phí đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
6112: Phụ cấp ưu đãi nghề
6113: Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc
6114: Phụ cấp trực
6115: Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề
6116: Phụ cấp đặc biệt khác của ngành
6121: Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn
6122: Phụ cấp theo loại xã
6123: Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội
6124: Phụ cấp công vụ
6149: Phụ cấp khác

Còn tiền phụ cấp và trợ cấp khác (cột 9) là các khoản theo định mức cụ thể được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hoặc quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (không bao gồm phụ cấp theo lương như đã nêu ở trên).

6. Cách gửi bảng lương Mẫu số 09: Bảng thanh toán cho người thụ hưởng cho KBNN trên Misa

Trên phần thêm mới hồ sơ giao nhận với KBNN:

1. Trên Thông tin hồ sơ, phần Chứng từ thanh toán nhấn

  • Bạn tìm đến phần Kê khai tài liệu giao nhận, Nhấn nút Tài liệu khác để thêm tài liệu không nằm trong danh sách có sẵn.
  • Nhập Thông tin tài liệu ( ví dụ: Bảng lương Mẫu số 09 tháng 8/2021)
  • Nhấn nút Chọn tệp để tải tệp đính kèm Mẫu số 09 lên hệ thống. Định dạng tệp đính kèm phải là .pdf

Mẫu 09: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng 2022

2. Tại phần Lập chứng từ YCTT, nhấn nút Thêm chứng từ offline để thêm chứng từ giấy rút c2-02aBảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng đã xuất khẩu ở bước 2.

Cách gửi bảng lương Mẫu số 09: Bảng thanh toán cho người thụ hưởng cho KBNN trên Misa

3. Sau khi thêm các chứng từ đầy đủ (hình ảnh dưới), bạn Nhập mã xác nhậnGửi phê duyệt.

Mẫu 09 nghị định 11/2020

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu 09: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng 2023 theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
12 76.116
0 Bình luận
Sắp xếp theo