Mẫu 02/CK-TNCN: Bản cam kết thuế thu nhập cá nhân 2024 mới nhất

Mẫu 02/CK-TNCN Bản cam kết áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế được ban hành kèm Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Mẫu cam kết thu nhập cá nhân số 02/CK-TNCN sử dụng trong trường hợp cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN. Mời các bạn tham khảo.

1. Điều kiện làm bản cam kết thu nhập 02/CK-TNCN

Cam kết thu nhập Mẫu 02/CK-TNCN dùng cho các lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng cam kết về thu nhập trong năm tính thuế chưa đến mức phải khấu trừ thuế để công ty/tổ chức chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế (10%) tại thời điểm chi trả thu nhập.

Đối tượng nào đủ điều kiện làm cam kết 02/CK-TNCN?

Cá nhân được làm cam kết 02/CK-TNCN khi đồng thời thỏa mãn 4 điều kiện sau:

- Là cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng;

- Có tổng mức trả thu nhập từ 2.00.000đ/ lần trở lên;

- Chỉ có duy nhất thu nhập tại nơi chi trả thu nhập nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế;

- Phải đăng ký thuế và có mã số thuế TNCN tại thời điểm cam kết.

Như vậy những trường hợp phổ biến sau không đủ điều kiện làm cam kết nhưng nhiều kế toán vẫn hay mắc phải:

- Tại thời điểm làm cam kết chưa có mã số thuế (ví dụ: tháng 1/2019 làm cam kết nhưng tại thời điểm đó chưa có mã số thuế TNCN thì cam kết không có hiệu lực)

– Có thu nhập từ 2 nơi trở lên trong năm tính thuế.

(Căn cứ: Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

2. Mẫu 02/CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân theo thông tư 92

Dưới đây là mẫu số 02/CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng dành cho các cá nhân tự khai thuế đối với tiền lương, tiền công. Đây là mẫu áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN và hiện mẫu này vẫn có hiệu lực pháp luật. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

BẢN CAM KẾT
(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

Kính gửi: (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)………………………................

1. Tên tôi là: …………………………………..……

2. Mã số thuế: Bản cam kết thu nhập cá nhân - Mẫu số 02/CK-TNCN

3. Số CMND/hộ chiếu: .............................. Ngày cấp:...........................Nơi cấp:.............

4. Địa chỉ cư trú: ……………………….……...……

5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:...................

Tôi cam kết rằng, trong năm .................tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại .........................................(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập) nhưng ước tính tổng thu nhập không quá..................(*)................. triệu đồng (ghi bằng chữ.........................) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Ngày..……tháng……..năm……....
CÁ NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

VD:

  • Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.
  • Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:
Số
tiền khai
=108
triệu
đồng
+3,6
triệu
đồng
x10
tháng
=144
triệu
đồng

3. Mẫu 08/CK-TNCN: Bản cam kết thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80

Hoatieu xin chia sẻ thêm mẫu Mẫu 08/CK-TNCN Bản cam kết áp dụng cho cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế thu nhập cá nhân. Đây là mẫu mới và đang có hiệu lực pháp luật được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Mẫu 02/CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN)

Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)……

1. Tên tôi là: …………………………………..……

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ cư trú:……………………….……...……

Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá ..........(*) triệu đồng (ghi bằng chữ…..............................................………) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị (Tên Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)……...…………… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

VD:

- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.

- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai

=

132 triệu đồng

+

4,4 triệu đồng

x

10 tháng

=

176 triệu đồng

4. Hướng dẫn làm Bản cam kết để không khấu trừ 10% thuế TNCN

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Đối với, trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý: Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

5. Cách viết mẫu cam kết (mẫu số 02/CK-TNCN)

Người thực hiện tải mẫu (tại nút tải về) và điền thông tin theo hướng dẫn dưới đây (hoặc theo ảnh minh họa ở trên):

- Người viết mẫu đơn: Người lao động thực hiện.

- Kính gửi: Ghi tên tên tổ chức, cá nhân trả thu thập (nhập tên công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh,…trả lương cho mình).

- Tên tôi là: Ghi tên người lao động.

- Mã số thuế: Nhập mã số thuế vào ô tại Mẫu số 02/CK-TNCN.

- Thông tin CMND/CCCD: Nhập đầy đủ thông tin chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân gồm: Số, ngày cấp, nơi cấp.

- Địa chỉ cư trú: Ghi nơi ở hiện tại.

- Nội dung cam kết: Tôi cam kết rằng, trong năm (nhập năm) tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…. (tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)…...nhưng ước tính tổng thu nhập không quá.....(*)..... triệu đồng (ghi bằng chữ) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

(*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm.

Ví dụ:

- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: Số tiền khai là 09 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.

- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai

=

108 triệu đồng

+

3,6 triệu đồng

x

10 tháng

=

144 triệu đồng

6. Thủ tục nộp cam kết thuế TNCN 

Dưới đây là thủ tục lập bản cam kết thuế thu nhập cá nhân:

Bước 1: Tải và lập cam kết theo Mẫu 02/CK-TNCN hoặc Mẫu 08/CK-TNCN tùy theo từng trường hợp của bạn. Thực hiện tải đúng mẫu, cung cấp đúng thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp cho cá nhân, tổ chức trả thu nhập (doanh nghiệp, hợp tác xã,…).

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu 02/CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân 2023 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
16 166.729
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo