Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội 2024

Theo quy định của pháp luật lao động thì khi giao kết hợp đồng lao đồng từ đủ 3 tháng trở lên phải tham gia BHXX bắt buộc, tức là hai bên cùng tham gia theo tỷ lệ quy định về việc trích đóng dựa trên tiền lương hợp đồng lao động. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn đóng bảo hiểm xã hội, bạn có thể tham khảo mẫu bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội dưới đây.

1. Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội là gì?

Tham gia Bảo hiểm xã hội là quyền đồng thời là nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên trong trường hợp người lao động không có nhu cầu tham gia bảo hiểm có thể làm đơn xin không tham gia. Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội là văn bản do người lao động lập khi có nhu cầu cam kết về việc không tham gia vào việc tham gia bảo hiểm xã hội.

Bản cam kết cần ghi các nội dung: Họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ khẩu thường trú, nơi ở; lý do viết bản cam kết;…

2. Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

BẢN CAM KẾT XÁC NHẬN KHÔNG THAM GIA BHXH

Kính gửi:

- Giám đốc công ty ……………………….
- Phòng Hành Chính Nhân Sự

Tôi tên là:…………………..…………………..Ngày sinh: …………………………………..………

Chức vụ:…………………..…………...………..Bộ phận:………………….........…………………..

Tôi ký hợp đồng lao động với Công ty ……………………… theo số ………………….., ký ngày …………….. Nhưng vì lý do chưa lấy được sổ Bảo hiểm tại công ty cũ là Công ty ………………………. nên tôi có xác nhận với công ty là chưa muốn tham gia Bảo hiểm và đã được công ty chấp thuận (theo Bản xác nhận ngày ………………….).

Nay tôi làm bản cam kết này xin cam đoan trong vòng …….tháng (kể từ ngày …………… đến ngày ……………….) tôi sẽ nộp lại sổ Bảo hiểm của tôi cho phía công ty để tiếp tục tham gia bảo hiểm.

Nếu quá thời gian trên và tôi chưa nộp lại sổ Bảo hiểm cho phía công ty thì công ty cứ tiến hành đóng mới bảo hiểm cho tôi theo quy định của Nhà nước.

Tôi xin cam đoan là sẽ không kiện cáo hay thắc mắc gì về việc tham gia bảo hiểm của cá nhân, nếu làm sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Công ty

Hà Nội, ngày ……tháng ……. năm ………

Người làm đơn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
8 105.153
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo