Mẫu bản cam kết tham gia Bảo hiểm y tế

Mẫu bản cam kết tham gia Bảo hiểm y tế

Mẫu bản cam kết tham gia Bảo hiểm y tế là mẫu bản cam kết được cơ quan, doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội để cam kết về việc tham gia bảo hiểm cho người lao động. Mẫu nêu rõ thông tin của đơn vị sử dụng lao động, những cam kết của cơ quan doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản cam kết tham gia bảo hiểm y tế tại đây.

Mẫu số 05/KH-TTKT: Mẫu bảng kế hoạch thanh tra, kiểm tra bảo hiểm

Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần

Mẫu bản cam kết tham gia Bảo hiểm y tế

Mẫu bản cam kết tham gia Bảo hiểm y tế

Nội dung cơ bản của mẫu bản cam kết tham gia Bảo hiểm y tế như sau:

CÔNG TY ABC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số: ................/TCCB

.............., ngày....tháng....năm.....

BẢN CAM KẾT THAM GIA BHYT

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội

Đơn vị: ................................................... Mã BHXH: ………...............……………...

Địa chỉ: ...............................................................................................................

CHỈ TIÊU

KỲ TRƯỚC

TĂNG

GIẢM

KỲ NÀY

Tổng quỹ lương + PC đóng BHYT

Số lao động

Số người chuyển vùng không in thẻ

Số người có thay đổi nơi đăng ký KCB

Tổng cộng số thẻ, phiếu KCB in kỳ này

Giá trị sử dụng từ:……../………../.......... đến ………./………./.......

Đơn vị chúng tôi xin bảo đảm:

- Số lao động đăng ký tham gia BHYT là đối tượng đóng BHYT bắt buộc, thuộc danh sách lao động thường xuyên, lao động từ 3 tháng trở lên của đơn vị đã tham gia đóng BHXH theo qui định của Nhà nước. Số lao động có hợp đồng lao động hết hạn trong kỳ tham gia sẽ được đơn vị ký hợp đồng nối tiếp, trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động chúng tôi sẽ thu hồi thẻ BHYT gửi lại cơ quan BHXH TP Hà Nội để làm căn cứ tính toán lại số tiền BHYT phải đóng.

- Số lao động nói trên có đủ sức khoẻ, được tuyển dụng đúng qui định của Bộ luật Lao động và đang trong quá trình lao động, hưởng lương hàng tháng tại đơn vị.

- Đơn vị chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những khẳng định trên và sẵn sàng tạo mọi điều kiện để cơ quan BHXH hoặc các cơ quan có chức năng có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định lại.

- Chúng tôi cũng rất mong sự phối hợp của BHXH Hà Nội để thực hiện quyền lợi cho người lao động thuận lợi, đúng qui định của Nhà nước.

Nơi nhận:

- Như K/g;

- Lưu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đánh giá bài viết
1 8.274
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo