Mẫu TK3-TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT 2024 mới nhất

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT: Mẫu TK3-TS ban hành kèm theo mới nhất 2024 theo Quyết định 505/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Doanh nghiệp nếu có những thay đổi về thông tin của doanh nghiệp hay thay đổi cơ quan quản lý hoặc địa bàn kinh doanh thì phải lập mẫu TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT để kê khai các thông tin của doanh nghiệp.

1. Mục đích của tờ khai TK3-TS

Mẫu TK3-TS là tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH. Biểu mẫu này sử dụng nhằm mục đích kê khai các thông tin của đơn vị đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thay đổi các thông tin của đơn vị.

Trách nhiệm lập Mẫu TK3-TS thuộc về đơn vị sử dụng lao động có tham gia BHXH, BHYT. Thời gian lập là khi đơn vị tham gia BHXH, BHYT lần đầu hoặc chuyển địa chỉ từ địa bản tỉnh, thành phố khác đến hoặc khi có thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT.

2. Các loại hình đơn vị tham gia điều, điều chỉnh BHXH, BHYT

  • Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn.
  • Đơn vị sự nghiệp công lập, sự nghiệp ngoài công lập.
  • Doanh nghiệp nhà nước.
  • Doanh nghiệp ngoài nhà nước.
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Hợp tác xã.
  • Tổ hợp tác.
  • Hộ kinh doanh cá thể.
  • Cá nhân có sử dụng lao động.
  • Văn phòng đại diện hoặc các tổ chức quốc tế.

3. Mẫu TK3-TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT mới nhất 2023

Mẫu TK3-TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT dưới đây là mẫu mới nhất và đang có hiệu lực, được ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH. Khác với mẫu tờ khai TK1-TS dành cho các cá nhân, mẫu tờ khai TK3-TS là dành cho các đơn vị, tổ chức, tập thể tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.

Mẫu TK3-TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT 2022

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI
ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: .....................................................

[01]. Tên đơn vị: ……………….....................

[02]. Mã số đơn vị: .......................................

[03]. Mã số thuế: ..........................................

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh:...................

[05]. Loại hình đơn vị: …………………………

[06]. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: ………

[07]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ:.................

[08]. Số điện thoại liên hệ .................. [09]. Địa chỉ email...........

[10]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:

[10.1]. Số: …………………….; [10.2]. Nơi cấp: ………

[11]. Phương thức đóng khác: [11.1]. 03 tháng một lần. [11.2]. 06 tháng một lần

[12]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ………………………

……………………………………………………………..

[13]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ………………………..

……………………………………………………………

.........., ngày ...... tháng ..... năm ..........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

4. Mẫu Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT theo quyết định 595

Mẫu TK3-TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT theo quyết định 595 cũng vẫn còn hiệu lực pháp luật. Mời các bạn tham khảo.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI
ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ...........................

[01]. Tên đơn vị: ........................................

[02]. Mã số đơn vị: .....................................

[03]. Mã số thuế: ........................................

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ..............

[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: ...........

[06]. Loại hình đơn vị: ................................

[07]. Số điện thoại ……………. [07]. Địa chỉ email .............

[08]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh: .....

[09.1]. Số:……………. ; [09.2]. Nơi cấp: .............................

[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. 03 tháng một lần. □ [10.2]. 06 tháng một lần □

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ..........................

[12]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ............................

........, ngày...tháng...năm...

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN LẬP

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS)

a) Mục đích: kê khai các thông tin của đơn vị khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi thay đổi thông tin của đơn vị.

b) Trách nhiệm lập: Đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

c) Thời gian lập: đơn vị BHXH, BHYT tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; khi có thay đổi thông tin của đơn vị.

d) Phương pháp lập:

[01]. Tên đơn vị: ghi đầy đủ tên đơn vị.

[02]. Mã số đơn vị: ghi mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp, trường hợp chưa được cấp mã thì để trống.

[03]. Mã số thuế: ghi mã số thuế của đơn vị, trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì để trống.

Lưu ý:

- Mã đơn vị lấy theo mã số thuế.

- Đối với đơn vị đã được cấp mã số đơn vị và mã số thuế thì ghi cả hai mã số vào chỉ tiêu tương ứng (đối với đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; khi có thay đổi thông tin của đơn vị).

- Trường hợp đơn vị chưa, được cấp mã số thuế thì mã đơn vị được cấp theo quy định.

- Trường hợp đã được cấp mã số đơn vị, sau khi được bổ sung mã số thuế thì mã đơn vị được điều chỉnh theo mã số thuế.

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ghi địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh.

[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở.

[06]. Loại hình đơn vị: ghi các loại hình đơn vị như: Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn; Sự nghiệp công lập; Sự nghiệp ngoài công lập; Doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp ngoài nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Hợp tác xã; Tổ hợp tác; hộ kinh doanh cá thể; cá nhân có sử dụng lao động; Văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.

[07]. Số điện thoại: ghi số điện thoại của đơn vị.

[08]. Địa chỉ email: ghi địa chỉ email của đơn vị.

[09]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:

[09.1]. Số: ghi số quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh.

[09.2]. Nơi cấp: ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị.

[10]. Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): nếu chọn phương thức đóng 03 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.1]; nếu chọn phương thức đóng 06 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.2].

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, loại hình đơn vị...

[12]. Hồ sơ kèm theo: kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

Lưu ý:

Khi thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì chỉ cần ghi mã số thuế đơn vị và chỉ tiêu [01], [02], [09], [10];

Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Đ) Sau khi hoàn tất việc kê khai, thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

5. Hồ sơ Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT

Căn cứ theo điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH, cùng với mẫu TK3-TS, các đơn vị tham gia, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT còn phải chuẩn bị những biểu mẫu, văn bản sau:

a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ( Mẫu TK3-TS ).

b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN ( Mẫu D02-TS ).

c) Bảng kê thông tin ( Mẫu D01-TS ).

Đơn vị chuẩn bị 01 bộ hồ sơ trên, nộp cho cơ quan BHXH quận/huyện nơi đăng ký cơ quan BHXH quản lý trực tiếp theo địa bản thể hiện trên giấy phép đăng ký kinh doanh.

Thời hạn nộp hồ sơ là trong 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng, đơn vị phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định trên.

Trên đây là Hướng dẫn cách lập Mẫu TK3-TS theo Quyết định 505/QĐ-BHXH mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây là tờ khai quan trọng, sử dụng trong nhiều nghiệp vụ giao dịch với cơ quan BHXH, đơn vị cần lưu ý nắm rõ cách lập các tiêu thức trên tờ khai và cách lập hồ sơ. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 15.216
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo