Phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH 2023

Mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH theo Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 về sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Dựa vào mẫu Phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH này, người lao động có thể tự tra cứu các thông tin về quá trình đóng BHXH. Mời các bạn tham khảo.

1. Phụ lục thành viên hộ gia đình mới nhất theo Quyết định 505

Phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; Người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ: Số sổ hộ khẩu (Số sổ tạm trú):

Mã số hộ gia đình: Điện thoại liên hệ:

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ tạm trú): Số nhà, đường phố, tập thể:

Thôn (bản, tổ dân phố): Xã (phường, thị trấn):

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh): Tỉnh (Tp thuộc Trung ương):

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Nơi đăng ký khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

2. Phụ lục thành viên hộ gia đình theo Quyết định 22/QĐ-BHXH

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

Họ và tên chủ hộ: ………………… Số điện thoại (nếu có): ……………..…………………..

Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố)……………….Xã (phường, thị trấn):……........…………

Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):………………………..............…….Tỉnh (Tp): ………………................................……….

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi cấp giấy khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

...

- Trường hợp chưa có mã số BHXH thì kê khai các chỉ tiêu tại phần I của Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

- Người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác các thành viên hộ gia đình, không phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chứng minh tình trạng tham gia.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm

trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Phụ lục Thành viên hộ gia đình theo Quyết định 888/QĐ-BHXH

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

Họ và tên chủ hộ: ………………… Số điện thoại (nếu có): ……………..…………………..

Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố)….....……….Xã (phường, thị trấn):……..............……………

Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):………….…….Tỉnh (Tp): ……………….............……….

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi cấp giấy khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

...

- Trường hợp chưa có mã số BHXH thì kê khai các chỉ tiêu tại phần I của Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

- Người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác các thành viên hộ gia đình, không phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chứng minh tình trạng tham gia.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm

trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn lập phụ lục thành viên hộ gia đình

Thứ nhất, có phải điền phụ lục hộ gia đình khi kê khai mà chưa được cấp mã số BHXH?

Căn cứ vào Mục I mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH quy định như sau:

“I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.”

Như vậy, theo quy định trên trường hợp lần đầu tham gia BHXH sẽ phải kê khai phụ lục thành viên hộ gia đình theo mẫu kèm theo. Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì đối với những người chưa được cấp mã số BHXH khi kê khai sẽ phải điền thêm mục phụ lục hộ gia đình mẫu TK1-TS.

Thứ hai, hướng dẫn kê khai phần phụ lục thành viên hộ gia đình mẫu TK1-TS

Căn cứ vào mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH hướng dẫn kê khai phần phụ lục thành viên hộ gia đình như sau:

a) Phần thông tin chung: Ghi đầy đủ họ và tên chủ hộ; Số sổ hộ khẩu/sổ tạm trú; Mã số hộ gia đình (nếu có và đúng thông tin chủ hộ, thành viên hộ gia đình); Điện thoại liên hệ; Địa chỉ hộ gia đình ghi trên sổ hộ khẩu/ sổ tạm trú.

b) Bảng thông tin thành viên hộ gia đình (trường hợp xác định được mã số hộ gia đình thì không phải kê khai bảng thông tin này):

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột A: Ghi số thứ tự từ 1 đến hết các thành viên trong hộ gia đình.

– Cột B: Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên của từng người trong hộ gia đình (bao gồm cả chủ hộ gia đình).

– Cột 1: Ghi mã số BHXH đối với từng thành viên hộ gia đình đã được cơ quan BHXH cấp.

– Cột 2: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của từng thành viên hộ gia đình.

– Cột 3: Ghi giới tính của các thành viên trong hộ gia đình (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ th ì ghi từ “nữ”).

– Cột 4: Ghi q uốc tịch của từng thành viên hộ gia đình như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.

– Cột 5: Ghi d ân tộc của từng thành viên hộ gia đình như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.

– Cột 6: Ghi rõ, đầy đủ tên xã (phường/thị trấn); huyện (quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) đã đăng ký khai sinh cho từng thành viên hộ gia đình.

Trường hợp chưa xác định được nơi đăng ký khai sinh thì ghi nguyên quán hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú.

– Cột 7: Ghi mối quan hệ với chủ hộ gia đình của từng thành viên hộ gia đình (ví dụ như: vợ, chồng, con, cháu…).

– Cột 8: Ghi số CMND/CCCD/Hộ chiếu của từng thành viên hộ gia đình được cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Cột 9: Ghi số điện thoại của từng thành viên hộ gia đình và những nội dung cần ghi chú.

Sau khi hoàn tất việc kê khai:

+ Người tham gia ghi nội dung: tự nguyện kê khai, cung cấp giấy tờ liên quan để đảm bảo chính xác thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai; Ký và ghi rõ họ tên.

Lưu ý: Trường hợp sáp nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 36.174
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo